Research Article
BibTex RIS Cite

Lisansüstü Öğrencilerinin Eğitim Programları ve Öğretim Lisansüstü Programına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / Exploring the Graduate Students’ Opinions on Curriculum and Instruction Graduate Program

Year 2023, Volume: 14 Issue: 3, 227 - 250, 30.06.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1285607

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) alanında eğitim alan lisansüstü öğrencilerin öğretim sürecine ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi içerisinde yer alan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu EPÖ alanında lisansüstü eğitim almış 27 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri, görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Öğrenciler, akademik kariyer, kişisel gelişim, kişisel ilgi, eğitimle ilgili sorunları çözme, öğrencilere fayda sağlama, başka seçeneğinin olmaması ve alanın kapsamlı olması gibi nedenlerle EPÖ alanında lisansüstü eğitim almayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bu programın mesleki ve akademik gelişimlerine katkıda bulunduğunu, akademik yazma becerilerini, öğretme becerilerini geliştirdiğini, zihinlerini genişlettiğini ve öğrenme için motivasyon sağladığını vurgulamışlardır. Buna karşın öğrenciler EPÖ alanında eğitim alırken akademisyenler, kendileri, politikalar, ulaşım ve uzaktan eğitim ile ilgili sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öğrenciler, EPÖ’nün güçlü yönünün mesleki gelişime katkı sağlaması olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca uygulamalı çalışmaların olmaması, öğretmen merkezli öğretim, bilimsel araştırma becerilerinin sağlanamaması, geniş konu kapsamı, verimsiz sınıflar, yoğun ödevler, istatistik derslerinin olmaması, çalışmaların sürekliliğinin olmaması, proje çalışması ve tartışma fırsatlarının olmaması gibi zayıf yönlerinden de bahsetmişlerdir. Öğrenciler ayrıca EPÖ alanında öğrenci merkezli öğretime ve pratik uygulamaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulamışlardır. Son olarak, öğrenciler, EPÖ alanının daha etkin olabilmesi için akademisyenlere ve politika yapıcılara önerilerde bulunmuşlardır. Program değerlendirme, eğitim teknolojileri, öğretim yöntem ve teknikleri ve öğretmen eğitiminin EPÖ alanında yer verilmesi gereken konular olduğunu dile getirmişlerdir.

References

 • Alabaş, R., Kamer, S. T., & Polat, Ü. (2012). Öğretmenlerin kariyer gelişimlerinde lisansüstü eğitim: Tercih sebepleri ve süreçte karşılaştıkları sorunlar. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 89-107.
 • Alsubaie, M. A. (2016). Curriculum development: teacher ınvolvement in curriculum development. Journal of Education and Practice, 7(9), 106-107.
 • Arabacı, İ. B. (2011). Türkiye'de ve OECD ülkelerinde eğitim harcamaları [Education expenditures in Turkey and OECD countries]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(35), 100-112.
 • Atik Kara, D., Kürüm Yapıcıoğlu, D., & Sever, D. (2020). Eğitim programları ve öğretim lisansüstü eğitim programlarının incelenmesi [Examination of curriculum and instruction graduate education programs]. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 163-190.
 • Aydın, H., Ozfidan, B., & Carothers, D. (2017). Meeting the challenges of curriculum and instruction in school settings in the United States. Journal of Social Studies Education Research, 8(3), 76-92.
 • Bacwayo, K. E., Nampala, P., & Oteyo, I. N. (2017). Challenges and Opportunities Associated with Supervising Graduate Students Enrolled in African Universities. International Journal of Education and Practice, 5(3), 29-39.
 • Bağcı, C. (2016). Türk üniversitelerinin temel sorunları, özerklik özlemi ve misyon arayışları üzerine bir değerlendirme [An evaluation on the basic problems of Turkish universities, their longing for autonomy and their pursuit of mission.]. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1), 191-208.
 • Bıkmaz, F. H., Aksoy, E., Tatar, Ö., & Altınyüzük, C. A. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerine ait içerik çözümlemesi (1974-2009). Eğitim ve Bilim, 38(168), 289-303.
 • Bueno, D.C. (2019). Evaluating the curriculum and instruction in one private graduate school towards continuous improvement. CC The Journal: AMultidisciplinary Research Review, Volume 14, (October 2019). ISSN 1655-3713
 • Bümen, N. T., & Aktan, S. (2014). Yeniden kavramsallaştırma akımı ışığında türkiye’de eğitim programları ve öğretim alanı üzerine özeleştirel bir çözümleme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1123-1144.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri (28.Baskı). Pegem Akademi.
 • Chakma, U., Li, B. & Kabuhung, G. (2021). Creating online metacognitive spaces: Graduate research writing during the COVID-19 pandemic. Issues in Educational Research, 31(1), 37-55. http://www.iier.org.au/iier31/chakma.pdf
 • Chidi, N., & Sylvia, O. A. (2020). Determination of Factors that Contribute to Postgraduate Students’ Delay in their Thesis/Dissertation Completion. The Universal Academic Research Journal, 2(2), 78-86.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çapuk, S. (2014). Türkiye’de ve ABD’de yürürlükte olan eğitim programları ve öğretim alanındaki yüksek lisans ve doktora programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye.
 • Çepni, O., Kılınç, A., & Kılcan, B. (2018). Problems experienced in postgraduate education and solutions: a qualitative study on graduate students’ views. International Online Journal of Educational Sciences, 10(1), 1-16.
 • Defazio, J., Jones, J., Tennant, F., & Hook, S. A. (2010). Academic literacy: the ımportance and ımpact of writing across the curriculum--a case study. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 10(2), 34-47.
 • Demirbolat, A. O. (2005), Yüksek lisans öğrencilerinin program ve öğretim elemanlarından beklentileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 47-64.
 • Demirhan İşcan, C., & Hazır Bıkmaz, F. (2012). Eğitim programları ve öğretim alanında lisansüstü eğitim programlarının analizi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 107-138.
 • Doğan, N., & Bıkmaz, Ö. (2015). Expectation of students from their thesis supervisor. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 3730-3737.
 • Eid, F. H. (2014). Research, Higher Education and the Quality of Teaching: Inquiry in a Japanese Academic Context. Research In Higher Education Journal, 24, 1-25.
 • Erdem, A. R. (2013). Üniversite özerkliği: Mali, akademik ve yönetsel açıdan yaklaşım. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(2), 97-107.
 • Erişti, B. (2013). Türk üniversitelerinde eğitim programları ve öğretim anabilim dalında görev yapan öğretim elemanlarının profilleri. Eğitim ve Bilim, 38(167), 312–326.
 • Gömleksiz, M. N., & Bozpolat, E. (2013). Egitim programlari ve ogretim alanindaki lisansustu tezlerin degerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(7), 457-472.
 • Gözütok, F. D., Alkın, S., & Ulubey, Ö. (2010), Eğitim Programları ve Öğretim alanının amaçlarının gerçekleştirilmesini etkileyen sorunların belirlenmesi, 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir
 • Halse, C., & Malfroy, J. (2010). Retheorizing doctoral supervision as professional work. Studies in Higher education, 35(1), 79-92.
 • Kabaran, G. G. (2022). Graduate students' perceptions of the academic writing process and its problems: A qualitative study in Turkey. Issues in Educational Research, 32(3), 943-959.
 • Kadınşah, E., Seçkin, B. Coşkun, D., & Patır Coşkun, B. (2023). Examining of teaching education in teacher training processes of OECD countries. E-International Journal of Pedandragogy (e-ijpa), 3(1), 12-28. TrDoi: https://trdoi.org/10.27579808/e-ijpa.112
 • Karafil, B., & Oğuz, A. (2019). İngilizce Öğretmenlerinin Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2019 (UBEK2019), ss. 539-547.
 • Karakuş, M., Namlı, N. A., Uğur, A. K., Oral, S. D., Sakar, N., & Kaya, H.. (2020). An Analysis of the Curriculum and Education Departments in Turkey and the Postgraduate Theses Written in this Branch from various Aspects. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 10(1), 1-19.
 • Kaya, S. (2014). Eğitim programları ve öğretimi anabilim dalı lisansüstü eğitimin değerlendirilmesi. International Journal of Human Sciences, 11(2), 802-826.
 • Koshy, P., Cabalu, H., & Valencia, V. (2022). Higher education and the importance of values: evidence from the World Values Survey. Higher Education, 1-26.
 • Kozikoglu, I., & Senemoglu, N. (2015). The content analysis of dissertations completed in the field of curriculum and instruction (2009-2014). Education and Science, 40(182), 29-41.
 • Kurt, A. & Erdoğan, M. (2015). Program değerlendirme araştırmalarının içerik analizi ve eğilimleri; 2004-2013 yılları arası. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(178), 199-224.
 • Kurt, T., & Gümüş, S. (2015). Dünyada yükseköğretimin finansmanına ilişkin eğilimler ve Türkiye için öneriler [Trends in the financing of higher education in the world and recommendations for Turkey]. Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 5(1), 14-26.
 • Kürüm Yapıcıoğlu, D., Atik Kara, D., & Sever, D. (2017). Eğitim programları ve öğretim lisansüstü programlarının değerlendirilmesi: Anadolu üniversitesinde bir uygulama. Eskişehir. Yayımlanmamış bilimsel araştırma projesi (Proje No: 1502E046)
 • Langum, V., & Sullivan, K. (2020). Academic writing: Doctoral writing in another language. Kulturella perspektiv-Svensk etnologisk tidskrift, 3(29), 65-72.
 • Majzub, R. M. (2013). Teacher trainees’ self-evaluation duringteaching practicum. Procedia - Social and Behavioral Sciences,102(Ifee 2012),
 • Marshall, C., & Rossman, G. B. (2014). Designing Qualitative Research. New York: Sage.
 • Mavundla, N. P. (2021). The motives behind students pursuing postgraduate studies in the Humanities: a case study of the postgraduate students at the University of KwaZulu-Natal (Doctoral dissertation), School of the Built Environment and Development Studies, University of KwaZulu-Natal.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Ozan, C., & Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136.
 • Özdemir, M. Ç., & Arı, A. (2008). Eğitim programları ve öğretim bilim dalında yapılmış bazı doktora tezlerinin incelenmesi. II. Lisansüstü Eğitim Sempozyum, 26(28), 40-63.
 • Patton, M. Q. (2005). Qualitative Research. New York: John Wiley & Sons, Ltd.
 • Potane, J., & Mariano, L. J. (2022). Benefits and Difficulties of Postgraduate Student-Researchers: A Qualitative Inquiry. B. Mariano, LJ, & Potane, JD (2022). Benefits and Difficulties of Postgraduate Student-Researchers: A Qualitative Inquiry. International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, 9(03), 6852-6861.
 • Sağlam, M. (2007). Lisanüstü Eğitim Modelleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Sempozyumu: Lisansüstü Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri (17-20 Ekim 2007) (s. 1-12).
 • Semerci, Ç., & Meral, E. (2007). Lisansüstü Eğitimde Program Değerlendirmeye İlişkin Tezlerin Meta Değerlendirmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Sempozyumu 17-20 Ekim.
 • Sever, D., Yapıcıoğlu, D. K., & Atik, D. (2019). Problems of program in curriculum development and instruction according to the field experts and suggestions for the problems. Cukurova University Faculty of Education Journal, 48(1), 419-451.
 • Sezgin, F., Kılınç, A. Ç., & Kavgacı, H. (2012). Yüksek lisans öğrencilerinin iyi bir tez danışmanındanbeklentilerine ilişkin nitel bir çalışma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 129-148.
 • Su, S. W. (2012). The various concepts of curriculum and the factors involved in curricula-making. Journal of language teaching and research, 3(1), 153-158.
 • Sümer, A. (2014). Curriculum research in Turkey: From Ottoman Empire to republic. P.F. William (Yay. haz.) International handbook of curriculum research içinde (s.502-510). Routledge-Taylor & Francis.
 • Ünver, G. (2003). Yüksek lisans öğrencilerinin tez danışmanlarına ilişkin beklentileri. DEÜ Buca EğitimFakültesi Dergisi (Özel Sayı: 1 Lisansüstü Eğitim), 293-300.
 • Wen, J., & Sha, D. (2014). Chinese students' view on motivation to pursue postgraduate studies. Retrieved from: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:732641/FULLTEXT01.pdf.
 • Yapıcıoğlu, D. K., Kara, D. A., & Sever, D. (2016). Trends and problems in curriculum evaluation studies in Turkey: The perspective of domain experts. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 6(12), 91-114.
 • Yıldıran, G. (2012). Türkiye’de program geliştirmenin sorunları ve çözüm önerileri, sekiz üniversitemizdeki eğitim programları ve öğretim alanı lisansüstü programlarının genel ve alana özel dersler açısından karşılaştırması: farklı yönelimler. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 29(2), 43-73.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2017). Durum Çalışması Araştırması Uygulamaları. İ Günbayı (Trans.). Ankara: Nobel. (Original work published 2017)

Exploring the Graduate Students’ Opinions on Curriculum and Instruction Graduate Program / Lisansüstü Öğrencilerinin Eğitim Programları ve Öğretim Lisansüstü Programına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Year 2023, Volume: 14 Issue: 3, 227 - 250, 30.06.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1285607

Abstract

The purpose of this study was to examine the opinions of graduate students who received education in the field of Curriculum and Instruction Graduate Program (CIGP) regarding the teaching process. A case study design, which is one of the qualitative research methods, was used in the research. The study group consisted of 27 graduate students. The data was collected through interview technique. In the analysis of the data, content analysis technique was used. The students stated that they preferred the CIGP due to some reasons such as academic career, personal development, personal interest, solving problems related to education, providing benefits for students, having no other option, and the comprehensive nature of the CIGP. They emphaszed that CIGP contributed to their professional and academic development and improved their academic writing skill, teaching skill, brodened their mind, and provided motivation for learning. On the other hand, the students stated that they faced problems related to academicians, themselves, policies, transportation, and distance education while taking education in CIGP. They expressed the strengths of the CIGP as its contribution to professional development. They also mentioned about the weaknesses of CIGP as the lack of practical studies, teacher-centered instruction, failure to provide scientific research skills, wide subject scope, inefficient classes, intensive homework, lack of statistics courses, lack of continuity of studies, lack of project work, and lack of opportunities for discussion. The students also emphasized the need for student-centered teaching and practical application in the CIGP. Lastly, they provided suggestions to academics and policy makers to make the CIGP more effective. They stated that curriculum evaluation, educational technologies, teaching methods and techniques, and teacher training should be offered in the CIGP.

References

 • Alabaş, R., Kamer, S. T., & Polat, Ü. (2012). Öğretmenlerin kariyer gelişimlerinde lisansüstü eğitim: Tercih sebepleri ve süreçte karşılaştıkları sorunlar. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 89-107.
 • Alsubaie, M. A. (2016). Curriculum development: teacher ınvolvement in curriculum development. Journal of Education and Practice, 7(9), 106-107.
 • Arabacı, İ. B. (2011). Türkiye'de ve OECD ülkelerinde eğitim harcamaları [Education expenditures in Turkey and OECD countries]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(35), 100-112.
 • Atik Kara, D., Kürüm Yapıcıoğlu, D., & Sever, D. (2020). Eğitim programları ve öğretim lisansüstü eğitim programlarının incelenmesi [Examination of curriculum and instruction graduate education programs]. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 163-190.
 • Aydın, H., Ozfidan, B., & Carothers, D. (2017). Meeting the challenges of curriculum and instruction in school settings in the United States. Journal of Social Studies Education Research, 8(3), 76-92.
 • Bacwayo, K. E., Nampala, P., & Oteyo, I. N. (2017). Challenges and Opportunities Associated with Supervising Graduate Students Enrolled in African Universities. International Journal of Education and Practice, 5(3), 29-39.
 • Bağcı, C. (2016). Türk üniversitelerinin temel sorunları, özerklik özlemi ve misyon arayışları üzerine bir değerlendirme [An evaluation on the basic problems of Turkish universities, their longing for autonomy and their pursuit of mission.]. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1), 191-208.
 • Bıkmaz, F. H., Aksoy, E., Tatar, Ö., & Altınyüzük, C. A. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerine ait içerik çözümlemesi (1974-2009). Eğitim ve Bilim, 38(168), 289-303.
 • Bueno, D.C. (2019). Evaluating the curriculum and instruction in one private graduate school towards continuous improvement. CC The Journal: AMultidisciplinary Research Review, Volume 14, (October 2019). ISSN 1655-3713
 • Bümen, N. T., & Aktan, S. (2014). Yeniden kavramsallaştırma akımı ışığında türkiye’de eğitim programları ve öğretim alanı üzerine özeleştirel bir çözümleme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1123-1144.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri (28.Baskı). Pegem Akademi.
 • Chakma, U., Li, B. & Kabuhung, G. (2021). Creating online metacognitive spaces: Graduate research writing during the COVID-19 pandemic. Issues in Educational Research, 31(1), 37-55. http://www.iier.org.au/iier31/chakma.pdf
 • Chidi, N., & Sylvia, O. A. (2020). Determination of Factors that Contribute to Postgraduate Students’ Delay in their Thesis/Dissertation Completion. The Universal Academic Research Journal, 2(2), 78-86.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çapuk, S. (2014). Türkiye’de ve ABD’de yürürlükte olan eğitim programları ve öğretim alanındaki yüksek lisans ve doktora programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye.
 • Çepni, O., Kılınç, A., & Kılcan, B. (2018). Problems experienced in postgraduate education and solutions: a qualitative study on graduate students’ views. International Online Journal of Educational Sciences, 10(1), 1-16.
 • Defazio, J., Jones, J., Tennant, F., & Hook, S. A. (2010). Academic literacy: the ımportance and ımpact of writing across the curriculum--a case study. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 10(2), 34-47.
 • Demirbolat, A. O. (2005), Yüksek lisans öğrencilerinin program ve öğretim elemanlarından beklentileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 47-64.
 • Demirhan İşcan, C., & Hazır Bıkmaz, F. (2012). Eğitim programları ve öğretim alanında lisansüstü eğitim programlarının analizi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 107-138.
 • Doğan, N., & Bıkmaz, Ö. (2015). Expectation of students from their thesis supervisor. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 3730-3737.
 • Eid, F. H. (2014). Research, Higher Education and the Quality of Teaching: Inquiry in a Japanese Academic Context. Research In Higher Education Journal, 24, 1-25.
 • Erdem, A. R. (2013). Üniversite özerkliği: Mali, akademik ve yönetsel açıdan yaklaşım. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(2), 97-107.
 • Erişti, B. (2013). Türk üniversitelerinde eğitim programları ve öğretim anabilim dalında görev yapan öğretim elemanlarının profilleri. Eğitim ve Bilim, 38(167), 312–326.
 • Gömleksiz, M. N., & Bozpolat, E. (2013). Egitim programlari ve ogretim alanindaki lisansustu tezlerin degerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(7), 457-472.
 • Gözütok, F. D., Alkın, S., & Ulubey, Ö. (2010), Eğitim Programları ve Öğretim alanının amaçlarının gerçekleştirilmesini etkileyen sorunların belirlenmesi, 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir
 • Halse, C., & Malfroy, J. (2010). Retheorizing doctoral supervision as professional work. Studies in Higher education, 35(1), 79-92.
 • Kabaran, G. G. (2022). Graduate students' perceptions of the academic writing process and its problems: A qualitative study in Turkey. Issues in Educational Research, 32(3), 943-959.
 • Kadınşah, E., Seçkin, B. Coşkun, D., & Patır Coşkun, B. (2023). Examining of teaching education in teacher training processes of OECD countries. E-International Journal of Pedandragogy (e-ijpa), 3(1), 12-28. TrDoi: https://trdoi.org/10.27579808/e-ijpa.112
 • Karafil, B., & Oğuz, A. (2019). İngilizce Öğretmenlerinin Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2019 (UBEK2019), ss. 539-547.
 • Karakuş, M., Namlı, N. A., Uğur, A. K., Oral, S. D., Sakar, N., & Kaya, H.. (2020). An Analysis of the Curriculum and Education Departments in Turkey and the Postgraduate Theses Written in this Branch from various Aspects. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 10(1), 1-19.
 • Kaya, S. (2014). Eğitim programları ve öğretimi anabilim dalı lisansüstü eğitimin değerlendirilmesi. International Journal of Human Sciences, 11(2), 802-826.
 • Koshy, P., Cabalu, H., & Valencia, V. (2022). Higher education and the importance of values: evidence from the World Values Survey. Higher Education, 1-26.
 • Kozikoglu, I., & Senemoglu, N. (2015). The content analysis of dissertations completed in the field of curriculum and instruction (2009-2014). Education and Science, 40(182), 29-41.
 • Kurt, A. & Erdoğan, M. (2015). Program değerlendirme araştırmalarının içerik analizi ve eğilimleri; 2004-2013 yılları arası. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(178), 199-224.
 • Kurt, T., & Gümüş, S. (2015). Dünyada yükseköğretimin finansmanına ilişkin eğilimler ve Türkiye için öneriler [Trends in the financing of higher education in the world and recommendations for Turkey]. Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 5(1), 14-26.
 • Kürüm Yapıcıoğlu, D., Atik Kara, D., & Sever, D. (2017). Eğitim programları ve öğretim lisansüstü programlarının değerlendirilmesi: Anadolu üniversitesinde bir uygulama. Eskişehir. Yayımlanmamış bilimsel araştırma projesi (Proje No: 1502E046)
 • Langum, V., & Sullivan, K. (2020). Academic writing: Doctoral writing in another language. Kulturella perspektiv-Svensk etnologisk tidskrift, 3(29), 65-72.
 • Majzub, R. M. (2013). Teacher trainees’ self-evaluation duringteaching practicum. Procedia - Social and Behavioral Sciences,102(Ifee 2012),
 • Marshall, C., & Rossman, G. B. (2014). Designing Qualitative Research. New York: Sage.
 • Mavundla, N. P. (2021). The motives behind students pursuing postgraduate studies in the Humanities: a case study of the postgraduate students at the University of KwaZulu-Natal (Doctoral dissertation), School of the Built Environment and Development Studies, University of KwaZulu-Natal.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Ozan, C., & Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136.
 • Özdemir, M. Ç., & Arı, A. (2008). Eğitim programları ve öğretim bilim dalında yapılmış bazı doktora tezlerinin incelenmesi. II. Lisansüstü Eğitim Sempozyum, 26(28), 40-63.
 • Patton, M. Q. (2005). Qualitative Research. New York: John Wiley & Sons, Ltd.
 • Potane, J., & Mariano, L. J. (2022). Benefits and Difficulties of Postgraduate Student-Researchers: A Qualitative Inquiry. B. Mariano, LJ, & Potane, JD (2022). Benefits and Difficulties of Postgraduate Student-Researchers: A Qualitative Inquiry. International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, 9(03), 6852-6861.
 • Sağlam, M. (2007). Lisanüstü Eğitim Modelleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Sempozyumu: Lisansüstü Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri (17-20 Ekim 2007) (s. 1-12).
 • Semerci, Ç., & Meral, E. (2007). Lisansüstü Eğitimde Program Değerlendirmeye İlişkin Tezlerin Meta Değerlendirmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Sempozyumu 17-20 Ekim.
 • Sever, D., Yapıcıoğlu, D. K., & Atik, D. (2019). Problems of program in curriculum development and instruction according to the field experts and suggestions for the problems. Cukurova University Faculty of Education Journal, 48(1), 419-451.
 • Sezgin, F., Kılınç, A. Ç., & Kavgacı, H. (2012). Yüksek lisans öğrencilerinin iyi bir tez danışmanındanbeklentilerine ilişkin nitel bir çalışma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 129-148.
 • Su, S. W. (2012). The various concepts of curriculum and the factors involved in curricula-making. Journal of language teaching and research, 3(1), 153-158.
 • Sümer, A. (2014). Curriculum research in Turkey: From Ottoman Empire to republic. P.F. William (Yay. haz.) International handbook of curriculum research içinde (s.502-510). Routledge-Taylor & Francis.
 • Ünver, G. (2003). Yüksek lisans öğrencilerinin tez danışmanlarına ilişkin beklentileri. DEÜ Buca EğitimFakültesi Dergisi (Özel Sayı: 1 Lisansüstü Eğitim), 293-300.
 • Wen, J., & Sha, D. (2014). Chinese students' view on motivation to pursue postgraduate studies. Retrieved from: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:732641/FULLTEXT01.pdf.
 • Yapıcıoğlu, D. K., Kara, D. A., & Sever, D. (2016). Trends and problems in curriculum evaluation studies in Turkey: The perspective of domain experts. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 6(12), 91-114.
 • Yıldıran, G. (2012). Türkiye’de program geliştirmenin sorunları ve çözüm önerileri, sekiz üniversitemizdeki eğitim programları ve öğretim alanı lisansüstü programlarının genel ve alana özel dersler açısından karşılaştırması: farklı yönelimler. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 29(2), 43-73.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2017). Durum Çalışması Araştırması Uygulamaları. İ Günbayı (Trans.). Ankara: Nobel. (Original work published 2017)

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Ahmet UYAR 0000-0001-9694-8629

Burcu KARAFİL 0000-0001-7297-7871

Publication Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 3

Cite

APA UYAR, A., & KARAFİL, B. (2023). Lisansüstü Öğrencilerinin Eğitim Programları ve Öğretim Lisansüstü Programına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / Exploring the Graduate Students’ Opinions on Curriculum and Instruction Graduate Program. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(3), 227-250. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1285607

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye