Research Article
BibTex RIS Cite

Okul Müdürlerinin Muhakkik Olarak Görevlendirilmelerinin Okuldaki Yönetim İşleri ile İnceleme ve Soruşturma İşlemlerine Olan Etkileri / The Effects of the Appointment of School Principals as Inspectors on the School's Administrative Affairs and Investigation and Investigation Procedures

Year 2023, Volume: 14 Issue: 3, 1 - 19, 30.06.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1215004

Abstract

İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için örgütlenirler. Bu örgütler yönetilmezlerse amaçlarına ulaşamazlar. Okullar da birer örgüttür. Okullar yönetilmek kadar denetlenmeye de ihtiyaç duyar. Ancak denetimin nasıl ve kimler tarafından gerçekleştirileceği önemli önemlidir. Bu araştırmanın amacı, okul müdürlerinin muhakkik olarak görevlendirilmelerinin okuldaki yönetim işlerine ile inceleme ve soruşturma işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine olan etkilerini okul müdürlerinin görüşlerine göre ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması (çoklu durum çalışması) deseninde yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan veriler yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada amaçlı örneklemin türlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa’nın merkez ilçeleride yapan okul müdürlerinden oluşturulmuştur. Şanlıurfa’nın merkez ilçelerinde bulunan 13 anaokulu müdürü, 9 ilkokul müdürü, 7 ortaokul müdürü ve 5 lise müdürü olmak üzere toplam 34 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre muhakkiklik görevi yerine getirilirken okuldaki yönetimsel işlemlerinin ve eğitim-öğretimin aksadığı, okul müdürlerinin bu işin uzmanı olmadıkları ve bu görevlendirmeleri angarya bir iş olarak gördükleri, inceleme ve soruşturma dosyalarının sağlıklı bir şekilde hazırlanmadığı, görevlendirmelerin verimi olumsuz etkilediği sonuçları ortaya çıkmıştır. Okul müdürlerine göre ortaya çıkan bu sorunlara yönelik çözüm önerileri içerisinde; müdürlerin muhakkikliği uygulamasına devam edilmemesi ve vazgeçilmesi, müfettiş sayısının arttırılarak muhakkiklik iş ve işlemlerinin eskiden olduğu gibi müfettişler tarafından yapılmasına geri dönülmesi önerileri dikkati çekmektedir.

References

 • Akbal, I. ve Toprakçı, E. (2021). İlkokul denetim rehberi’nin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(1), 171-189.
 • Akçadağ, T. (2016). Yönetim süreçleri. R. Sarpkaya(Yay. haz.). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içinde (s. 177-200). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Akçay Güngör, A. (2020). Özel öğrenci etüt eğitim merkezi rehberlik ve denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(3), 90-109.
 • Altunay, E. (2020). Okul müdürlerinin ders denetimlerine ilişkin müdür ve öğretmen görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(55), 95-127.
 • Altunay, E. ve Özer, M. (2021). Okul öncesi eğitim kurumları rehberlik ve denetim rehberinin incelenmesi. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi (E-UPAD), 1(2), 1-21.
 • Aslan, H., Uygur, D. (2021). Disiplin hukuku ve soruşturma teknikleri. M. Sağır ve S. Göksoy(Yay. haz.). Eğitimde Denetim ve Değerlendirme içinde (s. 313-371). Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydın, İ. (2008). Öğretimde denetim(2. Baskı), Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydın, M. (2005). Eğitim yönetimi(7. Baskı), Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.
 • Aydın, M. (2014). Çağdaş eğitim denetimi(6. Baskı), Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Ayık, A., ve Ada, Ş. (2009). İlköğretim okullarında oluşturulan okul kültürü ile okulların etkililiği arasındaki ilişki. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 429-446.
 • Balcı, A. (2021). Açıklamalı eğitim yönetimi terimleri sözlüğü(6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231-274.
 • Baykul, Y. (1992). Eğitim sisteminde değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7).
 • Beycioğlu, K. ve Dönmez, B. (2009). Eğitim denetimini yeniden düşünmek. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 71-93.
 • Beytekin, O. F. ve Tas, Ş. (2017). Ortaokul müdürlerinin öğretimsel denetime ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies, 12(33), 115-128.
 • Beytekin, O. F. ve Kaynar, E. (2021). Rehberlik araştırma merkezi denetim rehberinin incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(1),
 • Beytekin, O. F. ve Kılıç, F. (2021). İlkokul Müdürlerinin karar verme sürecini etkileyen faktörler. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 37–54. Erişim bağlantısı: https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/19
 • Budak, İ. ve Budak, A. (2014). Nicel, nitel ve karma araştırmalarda örnekleme. S. Beşir Demir(Yay. haz.). Eğitim Araştırmaları Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar içinde (s. 215- 242). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Bursalıoğlu, Z. (2019). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama(14. Baskı), Ankara: Pegem Akademi.
 • Bütün, M. (2014). Nitel araştırma. S. Beşir Demir(Yay. haz.). Eğitim Araştırmaları Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar içinde (s. 375- 408). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri(28. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirtaş, H. (2016). Okul örgütü ve yönetimi. R. Sarpkaya (Yay. haz.). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içinde (s. 87-140). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Devlet Memurları Kanunu (1965, 23 Temmuz). Remi Gazate (Sayı:12056). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=657&MevzuatTur=1&MevzuatTertMe=5
 • Düzgün, H. (2022). Okul müdürlerinin muhakkik olarak görevlendirmeleri ile ilgili ortaya çıkan sorunlar. Okul Yönetimi, 2(2), 107-127.
 • Ekinci, H., & Sabancı A. (2020). Okul müdürlerinin soruşturma görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları sorunlar. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 39(1), 138-154.
 • Ellez, M. (2014). Ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler. A. Tanrıöğen(Yay. haz.). Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (s. 165- 190). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gözübüyük, A. Ş. (2016). Yönetim hukuku(34. Basım), Ankara: Turhan Kitapevi Yayınları.
 • Gül, İ. ve Gündüz, Y. (2021). Denetim yaklaşımları. M. Sağır ve S. Göksoy(Yay. haz.). Eğitimde Denetim ve Değerlendirme içinde (s. 59-88). Ankara: Pegem Akademi.
 • Gürbüz, R., Erdem, E., & Yıldırım, K. (2013). Başarılı okul müdürlerinin özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (20), 167-179.
 • Gürsel, M. (1997). Okul yönetimi, Konya: Mikro Yayınları. İl İdaresi Kanunu (1949, 10 Haziran). Remi Gazate (Sayı:7236). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5442&MevzuatTur=1&MevzuatTeMevz=3
 • Kahraman, H. (2020). Öğretmenevleri, öğretmenevi ve akşam sanat okulları denetim rehberinin yasal metinler ve alanyazın temelinde incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(3), 123-138.
 • Karataş, İ. H. (2013). Bir kamu hizmeti olarak okul yönetimi: Eğitim yöneticilerinin toplumsal katılıma ilişkin tutumlarının incelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, (8), 17-34.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.
 • Kayıkçı, K. (2016). Personel hizmetlerinin yönetimi. R. Sarpkaya(Yay. haz.). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içinde (s. 201-253). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Koçak, A. ve Arun, Ö. (2006). İçerik analizi çalışmalarında örneklem sorunu. Selçuk İletişim, 4(3), 21-28.
 • Korkmaz, M. (2005). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi: sorunlar çözümler ve öneriler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3).
 • Leymun, Ş. O., Odabaşı, H. F., ve Yurdakul, I. K. (2017). Eğitim ortamlarında durum çalışmasının önemi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(3), 367-385.
 • Livers, S. D., Baker, A. M., Guerra, P., & Acosta, M. (2022). The Complexities and Discourse of Supervision for Equity and Justice in Teaching and Teacher Education. Journal of Educational Supervision, 5(2), 1.
 • Marsakha, A. T., Hariri, H., & Sowiyah, S. (2021). Management of character education in school: A literature review. Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, 8(2), 185-194.
 • Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun. (1999, 2 Aralık). Remi Gazate (Sayı:23896). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4483&MevzuatTur=1&MevzuatTeMevz=5
 • Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği. (2022, 1 Mart). Remi Gazate (Sayı:31765). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39399&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • Nartgün, Ş. S. (2021). Denetime giriş. M. Sağır ve S. Göksoy(Yay. haz.). Eğitimde Denetim ve Değerlendirme içinde (s. 41-58). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özdemir, M. (2018). Eğitim yönetimi alanın temelleri ve çağdaş yönelimler(2. Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özdemir, N. & Altuntaş, F. (2020). Denetimde standartlaşma çabaları: motorlu taşıt sürücüleri kursu denetim rehberi örneği. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 79-89 . DOI: 10.19160/ijer.807767
 • Özdemir, N. , Özkanlı, A. & Altuntaş, F. (2021). Halk eğitim merkezi denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 12 (1) , 124-140 . DOI: 10.19160/ijer.867017
 • Ölmez Ceylan, Ö. ve Algam, E. (2020). İl/İlçe milli eğitim müdürlükleri denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(3), 179-198.
 • Ölmez Ceylan, Ö. ve Yaldız, H. (2021). Özel çeşitli kurslar denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın açısından incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(1), 53-67.
 • Öztürk, F. Z. (2014). Nicel, nitel ve karma araştırmalarda araştırma sonuçlarının geçerliği. S. Beşir Demir(Yay. haz.). Eğitim Araştırmaları Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar içinde (s. 243-280). Ankara: Eğiten Kitap
 • Sağlam, A. Ç., Aydoğmuş, M. (2016). Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Eğitim Sistemlerinin Denetim Yapıları Karşılaştırıldığında Türkiye Eğitim Sisteminin Denetimi Ne Durumdadır?. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 17-38.
 • Sönmez, V., Alacapınar, F.G. (2019). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri(7. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Subaşı, M., ve Okumuş, K. (2017). Bir araştırma yöntemi olarak durum çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 419-426.
 • Şahin, B. (2014). Metodoloji. A. Tanrıöğen(Yay. haz.). Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (s. 109- 130). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şirin, A., & Dal, S. (2019). Okul Müdürlerinin Muhakkiklik Görevine İlişkin Görüşleri: Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Esenler Ve Zeytinburnu Örneği. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 11(3), 215-240.
 • Şişman, M., Turan, S. (2004). Eğitim ve Okul Yönetimi. Eğitim kurumları yönetici adayları seçme sınavlarına hazırlık ve yetiştirme el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Taymaz, H. (2010). Eğitim sisteminde teftiş(7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Tonbul, Y. ve Baysülen, E. (2017). Ders Denetimi ile İlgili Yönetmelik Değişikliğinin Maarif Müfettişlerinin, Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 16(1), 299-311.
 • Tonbul, Y. ve Ata Çiğdem, F. (2020). Bilsem denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(3), 36-62.
 • Tonbul, Y. ve Çalışkan, Y. E. (2021). Özel eğitim kurumları denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde tutarlılığının incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(1), 214-232.
 • Tonbul, Y. ve Ödemiş Keleş, N. (2020). Mesleki eğitim merkezleri rehberlik ve denetim rehberi’nin yasal belgeler ve alanyazın temelinde tutarlılığının incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(3), 139-153.
 • Toprakçı, E. ve Kadı, A. (2014). Türkiye’deki bakanlıkların eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki faaliyetlerinin yasal belgeler eşliğinde analizi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12(4), 1-18). Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/46101
 • Toprakçı, E. ve Akcay Gungor, A. (2016) Türkiye’de kamu yararına çalışan derneklerin eğitim faaliyetlerinin yönetimi ve denetimi (Yasal belgeleri temelinde nitel bir analiz. Cumhuriyet International Journal of Education-5(1), 29-52. Retrieved from: http://cije.cumhuriyet.edu.tr/tr/download/article-file/314278
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Toprakçı, E. ve Bakır, D. (2020). Yabancı, azınlık ve milletlerarası okullar denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(3), 16-35.
 • Toprakçı, E. ve Özerten, K. N. (2020). Özel öğrenci yurtları denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(3), 199-216.
 • Toprakçı, E. ve Bakır, D. (2019). 2012-2017 Yılları arası milli eğitim bakanlığı sayıştay denetim raporlarının incelenmesi, 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 2-4 Mayıs 2019 Çeşme-İZMİR / TÜRKİYE, ss.829-834 (14.ICEA. The 14th International Congress on Educational Administration 2-4 May 2019 Çeşme-İZMİR / TURKEY) pp.829-834. sadece bizim bildiri eyedder 2019Kongre Kitabı: https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/5102019141350eg%C4%B1t%C4%B1m%20kongreleri.pdf
 • Toprakçı, E. ve Bulut, A. (2021). Ortaokul denetim rehberinin alanyazın ve yasal belgeler temelinde incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(1), 16-35.
 • Toprakçı, E. ve Bozkurt, H. C. (2021). Hababam sınıfı adlı roman ve oyun serilerinde eğitim denetimi kuramları, Proceedıng Book: SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey. Tüm Kitap için: https://sadabsempozyum.org/sadabantalya/wp-content/uploads/2021/08/International-9-th-SADAB-Conference_-Proceeding-Books-2021-1-1.pdf Sadece bildirimiz için: https://www.erdalToprakçı.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/sadecebizimki.pdf
 • Toprakçı, E. ve Yüce, B. (2021). Uluslararası Denetim Kurulları Örgütü’ne Üye Ülkelerin Eğitim Denetmenleri ve Denetim Süreçlerinin Karşılaştırılması, Conference of Inspectorates (SICI). VIII th International Eurasian Educational Research Congress Conrefence Proceedings. 7-10 July 2021 / Aksaray University pp.190-215. e-ISBN: 978-605-170-681-8 http://www.aniyayincilik.com.tr Sadece bizim bildiri adres: https://www.erdalToprakçı.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/ejer-2021-bizim-bildiri.pdf
 • Turan, S. ve Çil, T. (2021). Lise ve dengi okullar denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelli incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(2), 55-75.
 • Turgut, Y. (2014). Verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması: nicel ve nitel. A. Tanrıöğen(Yay. haz.). Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (s. 191- 248). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Türk Dil Kurumu. (2022). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112).
 • Yanar, A. ve Toprakcı, E. (2022). Yönetim süreci döngü ve öğelerini kullanabilme ölçek bataryası’nın (YÖSDÖKÖ-B) geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(6), 173-193.
 • Yolcu, H. (2014). Bilimsel araştırmaya ilişkin temel kavramlar. A. Tanrıöğen (Yay. haz.). Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (s. 3- 27). Ankara: Anı Yayıncılık.

The Effects of the Appointment of School Principals as Inspectors on the School's Administrative Affairs and Investigation and Investigation Procedures / Okul Müdürlerinin Muhakkik Olarak Görevlendirilmelerinin Okuldaki Yönetim İşleri ile İnceleme ve Soruşturma İşlemlerine Olan Etkileri

Year 2023, Volume: 14 Issue: 3, 1 - 19, 30.06.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1215004

Abstract

Schools need to be supervised as well as managed. However, it is important how and by whom the inspection will be carried out. This research aims to reveal the effects of the appointment of school principals as investigators on the administrative affairs of the school and the healthy conduct of the examination and investigation processes, according to the opinions of the school principals. A case study (multiple case study) pattern, one of the qualitative research designs, was used to answer the research quaetions. The required data for the research were obtained by using semi-structured interview forms. The obtained data were analyzed using the content analysis technique. Maximum variation sampling, which is one of the types of purposeful sampling, was used in the study. The study group of the research consists of 34 school principals, including 13 kindergarten principals, 9 primary school principals, 7 secondary school principals, and 5 high school principals in the city center of Şanlıurfa. According to the results of the research, it was revealed that the administrative procedures and education at the school were disrupted while the supervisory duty was being fulfilled, the school principals were not experts in this aspect of tasks, so they saw these assignments as drudgery, the examination and investigation files were not prepared properly, and the assignments negatively affected the efficiency of the school principals. According to the school principals, among the solutions and suggestions for these problems, it was stated that it is noteworthy that this practice should not be continued or abandoned however, the number of inspectors should be increased and the inspection works and procedures should be carried out by inspectors as in the past.

References

 • Akbal, I. ve Toprakçı, E. (2021). İlkokul denetim rehberi’nin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(1), 171-189.
 • Akçadağ, T. (2016). Yönetim süreçleri. R. Sarpkaya(Yay. haz.). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içinde (s. 177-200). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Akçay Güngör, A. (2020). Özel öğrenci etüt eğitim merkezi rehberlik ve denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(3), 90-109.
 • Altunay, E. (2020). Okul müdürlerinin ders denetimlerine ilişkin müdür ve öğretmen görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(55), 95-127.
 • Altunay, E. ve Özer, M. (2021). Okul öncesi eğitim kurumları rehberlik ve denetim rehberinin incelenmesi. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi (E-UPAD), 1(2), 1-21.
 • Aslan, H., Uygur, D. (2021). Disiplin hukuku ve soruşturma teknikleri. M. Sağır ve S. Göksoy(Yay. haz.). Eğitimde Denetim ve Değerlendirme içinde (s. 313-371). Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydın, İ. (2008). Öğretimde denetim(2. Baskı), Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydın, M. (2005). Eğitim yönetimi(7. Baskı), Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.
 • Aydın, M. (2014). Çağdaş eğitim denetimi(6. Baskı), Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Ayık, A., ve Ada, Ş. (2009). İlköğretim okullarında oluşturulan okul kültürü ile okulların etkililiği arasındaki ilişki. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 429-446.
 • Balcı, A. (2021). Açıklamalı eğitim yönetimi terimleri sözlüğü(6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231-274.
 • Baykul, Y. (1992). Eğitim sisteminde değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7).
 • Beycioğlu, K. ve Dönmez, B. (2009). Eğitim denetimini yeniden düşünmek. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 71-93.
 • Beytekin, O. F. ve Tas, Ş. (2017). Ortaokul müdürlerinin öğretimsel denetime ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies, 12(33), 115-128.
 • Beytekin, O. F. ve Kaynar, E. (2021). Rehberlik araştırma merkezi denetim rehberinin incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(1),
 • Beytekin, O. F. ve Kılıç, F. (2021). İlkokul Müdürlerinin karar verme sürecini etkileyen faktörler. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 37–54. Erişim bağlantısı: https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/19
 • Budak, İ. ve Budak, A. (2014). Nicel, nitel ve karma araştırmalarda örnekleme. S. Beşir Demir(Yay. haz.). Eğitim Araştırmaları Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar içinde (s. 215- 242). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Bursalıoğlu, Z. (2019). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama(14. Baskı), Ankara: Pegem Akademi.
 • Bütün, M. (2014). Nitel araştırma. S. Beşir Demir(Yay. haz.). Eğitim Araştırmaları Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar içinde (s. 375- 408). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri(28. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirtaş, H. (2016). Okul örgütü ve yönetimi. R. Sarpkaya (Yay. haz.). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içinde (s. 87-140). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Devlet Memurları Kanunu (1965, 23 Temmuz). Remi Gazate (Sayı:12056). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=657&MevzuatTur=1&MevzuatTertMe=5
 • Düzgün, H. (2022). Okul müdürlerinin muhakkik olarak görevlendirmeleri ile ilgili ortaya çıkan sorunlar. Okul Yönetimi, 2(2), 107-127.
 • Ekinci, H., & Sabancı A. (2020). Okul müdürlerinin soruşturma görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları sorunlar. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 39(1), 138-154.
 • Ellez, M. (2014). Ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler. A. Tanrıöğen(Yay. haz.). Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (s. 165- 190). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gözübüyük, A. Ş. (2016). Yönetim hukuku(34. Basım), Ankara: Turhan Kitapevi Yayınları.
 • Gül, İ. ve Gündüz, Y. (2021). Denetim yaklaşımları. M. Sağır ve S. Göksoy(Yay. haz.). Eğitimde Denetim ve Değerlendirme içinde (s. 59-88). Ankara: Pegem Akademi.
 • Gürbüz, R., Erdem, E., & Yıldırım, K. (2013). Başarılı okul müdürlerinin özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (20), 167-179.
 • Gürsel, M. (1997). Okul yönetimi, Konya: Mikro Yayınları. İl İdaresi Kanunu (1949, 10 Haziran). Remi Gazate (Sayı:7236). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5442&MevzuatTur=1&MevzuatTeMevz=3
 • Kahraman, H. (2020). Öğretmenevleri, öğretmenevi ve akşam sanat okulları denetim rehberinin yasal metinler ve alanyazın temelinde incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(3), 123-138.
 • Karataş, İ. H. (2013). Bir kamu hizmeti olarak okul yönetimi: Eğitim yöneticilerinin toplumsal katılıma ilişkin tutumlarının incelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, (8), 17-34.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.
 • Kayıkçı, K. (2016). Personel hizmetlerinin yönetimi. R. Sarpkaya(Yay. haz.). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içinde (s. 201-253). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Koçak, A. ve Arun, Ö. (2006). İçerik analizi çalışmalarında örneklem sorunu. Selçuk İletişim, 4(3), 21-28.
 • Korkmaz, M. (2005). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi: sorunlar çözümler ve öneriler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3).
 • Leymun, Ş. O., Odabaşı, H. F., ve Yurdakul, I. K. (2017). Eğitim ortamlarında durum çalışmasının önemi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(3), 367-385.
 • Livers, S. D., Baker, A. M., Guerra, P., & Acosta, M. (2022). The Complexities and Discourse of Supervision for Equity and Justice in Teaching and Teacher Education. Journal of Educational Supervision, 5(2), 1.
 • Marsakha, A. T., Hariri, H., & Sowiyah, S. (2021). Management of character education in school: A literature review. Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, 8(2), 185-194.
 • Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun. (1999, 2 Aralık). Remi Gazate (Sayı:23896). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4483&MevzuatTur=1&MevzuatTeMevz=5
 • Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği. (2022, 1 Mart). Remi Gazate (Sayı:31765). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39399&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • Nartgün, Ş. S. (2021). Denetime giriş. M. Sağır ve S. Göksoy(Yay. haz.). Eğitimde Denetim ve Değerlendirme içinde (s. 41-58). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özdemir, M. (2018). Eğitim yönetimi alanın temelleri ve çağdaş yönelimler(2. Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özdemir, N. & Altuntaş, F. (2020). Denetimde standartlaşma çabaları: motorlu taşıt sürücüleri kursu denetim rehberi örneği. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 79-89 . DOI: 10.19160/ijer.807767
 • Özdemir, N. , Özkanlı, A. & Altuntaş, F. (2021). Halk eğitim merkezi denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 12 (1) , 124-140 . DOI: 10.19160/ijer.867017
 • Ölmez Ceylan, Ö. ve Algam, E. (2020). İl/İlçe milli eğitim müdürlükleri denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(3), 179-198.
 • Ölmez Ceylan, Ö. ve Yaldız, H. (2021). Özel çeşitli kurslar denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın açısından incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(1), 53-67.
 • Öztürk, F. Z. (2014). Nicel, nitel ve karma araştırmalarda araştırma sonuçlarının geçerliği. S. Beşir Demir(Yay. haz.). Eğitim Araştırmaları Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar içinde (s. 243-280). Ankara: Eğiten Kitap
 • Sağlam, A. Ç., Aydoğmuş, M. (2016). Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Eğitim Sistemlerinin Denetim Yapıları Karşılaştırıldığında Türkiye Eğitim Sisteminin Denetimi Ne Durumdadır?. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 17-38.
 • Sönmez, V., Alacapınar, F.G. (2019). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri(7. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Subaşı, M., ve Okumuş, K. (2017). Bir araştırma yöntemi olarak durum çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 419-426.
 • Şahin, B. (2014). Metodoloji. A. Tanrıöğen(Yay. haz.). Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (s. 109- 130). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şirin, A., & Dal, S. (2019). Okul Müdürlerinin Muhakkiklik Görevine İlişkin Görüşleri: Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Esenler Ve Zeytinburnu Örneği. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 11(3), 215-240.
 • Şişman, M., Turan, S. (2004). Eğitim ve Okul Yönetimi. Eğitim kurumları yönetici adayları seçme sınavlarına hazırlık ve yetiştirme el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Taymaz, H. (2010). Eğitim sisteminde teftiş(7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Tonbul, Y. ve Baysülen, E. (2017). Ders Denetimi ile İlgili Yönetmelik Değişikliğinin Maarif Müfettişlerinin, Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 16(1), 299-311.
 • Tonbul, Y. ve Ata Çiğdem, F. (2020). Bilsem denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(3), 36-62.
 • Tonbul, Y. ve Çalışkan, Y. E. (2021). Özel eğitim kurumları denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde tutarlılığının incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(1), 214-232.
 • Tonbul, Y. ve Ödemiş Keleş, N. (2020). Mesleki eğitim merkezleri rehberlik ve denetim rehberi’nin yasal belgeler ve alanyazın temelinde tutarlılığının incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(3), 139-153.
 • Toprakçı, E. ve Kadı, A. (2014). Türkiye’deki bakanlıkların eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki faaliyetlerinin yasal belgeler eşliğinde analizi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12(4), 1-18). Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/46101
 • Toprakçı, E. ve Akcay Gungor, A. (2016) Türkiye’de kamu yararına çalışan derneklerin eğitim faaliyetlerinin yönetimi ve denetimi (Yasal belgeleri temelinde nitel bir analiz. Cumhuriyet International Journal of Education-5(1), 29-52. Retrieved from: http://cije.cumhuriyet.edu.tr/tr/download/article-file/314278
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Toprakçı, E. ve Bakır, D. (2020). Yabancı, azınlık ve milletlerarası okullar denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(3), 16-35.
 • Toprakçı, E. ve Özerten, K. N. (2020). Özel öğrenci yurtları denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(3), 199-216.
 • Toprakçı, E. ve Bakır, D. (2019). 2012-2017 Yılları arası milli eğitim bakanlığı sayıştay denetim raporlarının incelenmesi, 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 2-4 Mayıs 2019 Çeşme-İZMİR / TÜRKİYE, ss.829-834 (14.ICEA. The 14th International Congress on Educational Administration 2-4 May 2019 Çeşme-İZMİR / TURKEY) pp.829-834. sadece bizim bildiri eyedder 2019Kongre Kitabı: https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/5102019141350eg%C4%B1t%C4%B1m%20kongreleri.pdf
 • Toprakçı, E. ve Bulut, A. (2021). Ortaokul denetim rehberinin alanyazın ve yasal belgeler temelinde incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(1), 16-35.
 • Toprakçı, E. ve Bozkurt, H. C. (2021). Hababam sınıfı adlı roman ve oyun serilerinde eğitim denetimi kuramları, Proceedıng Book: SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey. Tüm Kitap için: https://sadabsempozyum.org/sadabantalya/wp-content/uploads/2021/08/International-9-th-SADAB-Conference_-Proceeding-Books-2021-1-1.pdf Sadece bildirimiz için: https://www.erdalToprakçı.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/sadecebizimki.pdf
 • Toprakçı, E. ve Yüce, B. (2021). Uluslararası Denetim Kurulları Örgütü’ne Üye Ülkelerin Eğitim Denetmenleri ve Denetim Süreçlerinin Karşılaştırılması, Conference of Inspectorates (SICI). VIII th International Eurasian Educational Research Congress Conrefence Proceedings. 7-10 July 2021 / Aksaray University pp.190-215. e-ISBN: 978-605-170-681-8 http://www.aniyayincilik.com.tr Sadece bizim bildiri adres: https://www.erdalToprakçı.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/ejer-2021-bizim-bildiri.pdf
 • Turan, S. ve Çil, T. (2021). Lise ve dengi okullar denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelli incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(2), 55-75.
 • Turgut, Y. (2014). Verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması: nicel ve nitel. A. Tanrıöğen(Yay. haz.). Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (s. 191- 248). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Türk Dil Kurumu. (2022). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112).
 • Yanar, A. ve Toprakcı, E. (2022). Yönetim süreci döngü ve öğelerini kullanabilme ölçek bataryası’nın (YÖSDÖKÖ-B) geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(6), 173-193.
 • Yolcu, H. (2014). Bilimsel araştırmaya ilişkin temel kavramlar. A. Tanrıöğen (Yay. haz.). Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (s. 3- 27). Ankara: Anı Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Ahmet HAN 0000-0002-1920-2863

Hasan DEMİRTAŞ 0000-0003-4159-8937

Publication Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 3

Cite

APA HAN, A., & DEMİRTAŞ, H. (2023). Okul Müdürlerinin Muhakkik Olarak Görevlendirilmelerinin Okuldaki Yönetim İşleri ile İnceleme ve Soruşturma İşlemlerine Olan Etkileri / The Effects of the Appointment of School Principals as Inspectors on the School’s Administrative Affairs and Investigation and Investigation Procedures. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1-19. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1215004

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye