Research Article
BibTex RIS Cite

Bibliometric Analysis of Researches on Values Education in Visual Arts Lesson / Görsel Sanatlar Dersi Ekseninde Değerler Eğitimi ile İlgili Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 365 - 380, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1231517

Abstract

This research aims to analyze the researches in Turkish related to values education in visual arts course in reference to publication year, publication type, distribution of theses according to universities, research topic, method, prominent values and main results with bibliometric analysis method. As a result of the scanning, a total of 24 data were reached, including 10 master's theses, 4 doctoral theses, 7 articles, 2 book chapters and 1 full text paper. It was seen that quantitative method; descriptive survey as research model; scales as data collection tool, descriptive analysis method in the analysis of researches was mostly used in researches. As a subject, studies that determine the views of visual arts lesson teachers about values education and reveal the contribution of values education to students in this direction are in the majority. It has been seen that the values of cooperation, respect, love, tolerance, responsibility, patriotism, justice and patience are mostly included in the researches. In addition to quantitative studies measuring the effectiveness of the subjects and activities determined in the visual arts course on values with experimental methods, qualitative studies examining the effect of the visual arts course on value acquisition are also substantial. When the studies are examined, especially the quantitative studies show that the activities applied to gain values give positive results because the visual arts lesson is more concrete and permanent than other lessons. This study presents a general viewpoint on how effective the values education embedded in visual arts education is or will be, especially on school-age children. Demonstrating the values gained or planned to be gained through visual arts education through experimental studies has a determining and guiding quality for the literature. However, when the results are examined, it is striking that the lack of academic studies on values education in the visual arts course.

References

 • Akbaş, O. (2009). İlköğretim okullarında görevli branş öğretmenlerinin değer öğretimi yaparken kullandıkları etkinlikler: 2004 ve 2007 yıllarına ilişkin bir karşılaştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (2,) 403-414.
 • Akdoğan, Y. (2019). İlkokul görsel sanatlar dersinde değerler eğitiminin öğrenci çalışmalarına yansıması üzerine durum çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya
 • Baş, G. ve Beyhan, Ö. (2012). Türkiye’de değerler eğitimi konusunda yapılmış lisansüstü tezlerin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 10(24), 55-74. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ded/issue/29176/312431
 • Bayır, E. (2019). 9. ve 10. sınıflara ahlak eğitimi vermede görsel sanatların etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Bayrak, S. (2018). İlköğretim 7. sınıf Görsel Sanatlar dersinde kurtuluş savaşı konulu eserlerin milli değerlerin kazanılmasına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Benninga, J.S., Berkowitz, M.W., Kuehn, P. & Smith, K. (2003). The relationship of character education implementation and academic achievement in elementary schools. Journal of Research in Character Education, 1 (1), 19–32. ISSN 1543-1223.
 • Boyraz, D. S., ve Aygün, M. (2017). Türkiye’de matematikte tahmin konusuyla ilgili yapılmış çalışmalar. Milli Eğitim Dergisi, 46(216), 165-185. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/milliegitim/issue/39114/462267.
 • Bozok, B. (2010). İlköğretim 8. Sınıf görsel sanatlar dersinde milli değerlerin kazanılmasında milli bayramlarımızın etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Carr, D. (2006) Professional and personal values and virtues in teaching. Oxford Review of Education, 32(2), 171–183. https://doi.org/10.1080/03054980600645354.
 • Çelik, Z. E. (2020). Görsel sanatlar öğretmenlerinin değerler eğitimi ve uygulamalarına yönelik görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trabzon Üniversitesi, Trabzon.
 • Dilmaç, O. (2015). Değerlerin kazandırılmasında sanat eğitiminin rolü. H. H. Bircan ve B. Dilmaç (Ed.), Değerler Bilançosu içinde (ss. 299-310). Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Dilmaç, O. ve Topuz, B. (2017). Erken çocukluk döneminde değerlerin öğretilmesinde sanat eğitiminin rolü. Akademik Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 63, 39-49. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7368.
 • Dilmaç, S. (2019). Değer aktarımında görsel sanatlar dersinin etkinliğine ilişkin öğretmen görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Doğan, S., Uğurlu C. T. ve Çetinkaya (2013). Öğretmenlerin değerler eğitimi üzerine görüşleri (Nitel bir çalışma). VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (10-11 Mayıs 2013), Sakarya.
 • Doğru, O. (2020). Kültürel değerlerin öğrenci resimlerine yansımasında minyatür sanatının etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Duer, M., Parisi, A., & Valintis, M. (2002), Character education effectiveness. Chicago, Illionis: Master of Arts Action Research Project, Saint Xavier University & SkyLight Professional, Field-Based Masters Program (SO 034383, ED 471 100).
 • Elias, M. J., Parker, S. J. & Kash, V.M. (2008). Social-emotional learning, moral education and character education: A comparative analysis and a view toward convergence. L. P. Nucci & D. Narvaez (Eds.), Handbooks of moral and character education. Newyork and London: Routledge, Taylor and Francis.
 • Erol, S. E., ve Gültekin, M. (2011). Görsel sanatlar dersi öğretim programının kazanımlarında yer alan değerlerin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Eryılmaz, N. (2019). İlköğretim görsel sanatlar dersinde Türk sanatı eğitiminin milli kültür değerlerinin kazanılmasına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Genç, S. (2018). Görsel sanatlar eğitiminde kök değerler. Turkish Studies-Educational Sciences, 13 (11), 543-560. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13430.
 • Gözler, A., Haskuş, A., Ayhan, B., Karslı, E. ve Akın, Z. (2020). Değerler eğitimi kapsamında hazırlanan bilimsel çalışmaların farklı değişkenler göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 224-241. https://doi.org/10.31592/aeusbed.677048.
 • Gülüm, B. (2021). Farklılıklara saygı değerinin ortaokul öğrencilerine kazandırılmasında görsel sanatlar eğitiminin etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Halliday, J. (1998) Technicism, reflective practice and authenticity in teacher education. Teaching and Teacher Education, 14(6), 597–605. https://doi.org/10.1016/S0742-051X(98)00010-9.
 • Hanson, D. T. (1998) The moral is in the practice. Teaching and Teacher Education, 14(6), 643–655.
 • Halstead, J. M. and Taylor, J. M. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30, 2, (169-202). https://doi.org/10.1080/713657146.
 • Hossain, A. & Marinova, D. (2004). Values education: A foundation for sustainability. In Seeking Educational Excellence. Proceedings of the 13th Annual Teaching Learning Forum, 9-10 February, Perth: Murdoch University.
 • Hunt, B. S. (1981). Effects of values activities on content retention and attitudes of students in junior high social studies classes. (Unpublished doctoral dissertation). Arizona State University, Tuscon, USA.
 • Hussain, A., Fatima, N. ve Kumar, D. (2011). Bibliometric analysis of the 'Electronic Library' journal (2000-2010). Webology, 8(1): 1-11.
 • Ibrahim, N. (1999), The Development of Value Awareness through Art Education (Unpublished master thesis). McGill University, Montreal, Canada.
 • Kanat, S. (2012). Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Resim Bölümü ile genel lise öğrencilerinin görsel sanatlar eğitimi alma durumlarına göre temel değer düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kanat, S. (2014). Sanat eğitimi alan üniversite birinci sınıf öğrencilerinin değer eğilimlerinin belirlenmesi (Atatürk Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, İnönü Üniversitesi Örneği). Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, 1(1), 67-86.
 • Kanat, S. (2017). Lise öğrencilerinin görsel sanatlar eğitimi alma durumlarına göre sahip oldukları mizah tarzları ile temel değer düzeylerinin belirlenmesi. Turkish Studies, 12 (6), 439-452. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11502.
 • Kara, S. (2017). İlköğretim 6. sınıf görsel sanatlar dersinde Türk damgaları konusu ile milli değerlerin kazandırılmasında proje tabanlı öğrenmenin etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kim, J. & Mcmillan, S. J. (2008). Evaluation of Internet Advertising Research: A BibliometricAnalysis of Citations from Key Sources. Journal of Advertising, 37 (1), 99–112.
 • Kirschenbaum, H. (1995). 100 Ways to enhance values and morality in school and youth settings. USA: Allyn & Bacon.
 • Lovat, T. (2009), Values Education and quality teaching: Two sides of the learning coin. In T. Lovat and R. Toomey (Eds.), Values education and quality teaching (pp.1-11), Callaghan, Springer Science. doi: 10.1007/978-1-4020-9962-5_1. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-9962-5_1.
 • Lovat, T. & Clement, N. (2008). Quality teaching and values education: Coalescing for effective learning, Journal of Moral Education, 37 (1), 1-16. https://doi.org/10.1080/03057240701803643.
 • MEB. (2018). Öğretim programlarını izleme ve değerlendirme sistemi. [Çevrim-içi: http:// http://mufredat.meb.gov.tr/], Erişim tarihi: 26.10.2022
 • Mercin, L. ve Diksoy, İ. (2017). Değerler eğitiminde görsel sanatların yeri. Ö. Demirel ve S. Dinçer (Ed.), Küreselleşen dünyada eğitim içinde (s. 287-296). Ankara: Pegem Akademi.
 • Miller, T.W., Kraus, R. F. & Veltkamp, L.J. (2005). Character education as a prevention strategy in school-related violence. Journal of Primary Prevention, 26, 455–466. http://dx.doi.org/10.1007/s10935-005-0004-x.
 • Özkemahlı, S. (2019). II kademe görsel sanatlar dersi öğretmenlerinin değerler eğitiminin etkileri üzerine görüşleri: Samsun İli Örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Öztürk, D., ve Dilmaç, O. (2016). Görsel sanatlar öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 224-237. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23129/247042.
 • Öztürk, A. D. (2021). Ortaöğretim görsel sanatlar dersinde değerler eğitimine ilişkin öğretmen tutumları bir karma yöntem araştırması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan.
 • San, İ., (1979). Yaratıcılık, iki düşünce biçimi ve çocuğun yaratıcı eğitimi. AÜEF Dergisi, Cilt 12, sayı 1-4, Ankara, ss. 170-190. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000618.
 • Simon, S.S., Howe, L., & Kirschenbaum, H. (1972). Values clarification: A handbook of practical strategies for teachers and students. New York: Hart.
 • Taşkesen, O., Çığır, E., ve Kanat, S. (2012). Sanat eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin erdem etiği düzeyleri üzerine bir araştırma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 61-80. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6009/80239.
 • Taylor, M. J. (Ed.). (2000). Values education: Issues and challenges in policy and school practice. London, Farmer.
 • Taymur, N. (2019). Güncellenen Görsel Sanatlar dersi öğretim programının değerler eğitimine ilişkin kavramları öğretmedeki etkisi üzerine öğretmen görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Thornberg, R. (2016). Values education in Nordic preschools: A commentary. International Journal of Early Childhood, 48(2), 241-257. doi: 10.1007/s13158-016-0167-z.
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitbilim- pedandragoji. Eğitbilim- Pedandragoji, (Ed: Erdal Toprakçı) Ütopya Yayıncılık.
 • Toprakçı, E. (2021) ‘Değerlerli’ uzaktan öğretim, Hürriyet Gazetesi, Eğitim Haberleri (04.01.2021), https://www.hurriyet.com.tr/egitim/degerlerli-uzaktan-ogretim-41705164
 • Ulusoy, K. ve Arslan, A. (2019). Değerli bir kavram olarak değerler ve değerler eğitimi. K. Ulusoy ve R. Turan (Ed.), Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi, Ankara: Pegem Akademi, doi: 10.14527/9786053648222.
 • Ünver, E. (2015). Sanatın ve sanat eğitiminin değer oluşturmada yeri ve önemi. Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, 4 (2), 111-120. https://doi.org/10.17365/TMD.201549617.
 • Wang, Y., Lai, N., Zuo, J., Chen, G., & Du, H. (2016), Characteristics and trends of research onwaste-to-energy incineration: A bibliometric analysis, 1999–2015, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 66, 95–104.
 • Yalar T. ve Yelken T. Y. (2011). Değerler eğitiminin iyileştirilmesi ile ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (38), 79-98. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/70310.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, F. ve Merter, F. (2012). Sınıf öğretmenliği adaylarının küreselleşme çerçevesinde değerler eğitimine ilişkin görüşleri. International Journal of Social Science, 5 (3), 285-300. https://doi.org/10.9761/jasss_77.

Görsel Sanatlar Dersi Ekseninde Değerler Eğitimi ile İlgili Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi / Bibliometric Analysis of Researches on Values Education in Visual Arts Lesson

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 365 - 380, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1231517

Abstract

Bu araştırma, değerler eğitimi ile ilgili görsel sanatlar dersi özelinde yapılan araştırmaları yayın yılı, yayın türü, tezlerin üniversitelere göre dağılımı, araştırma konusu, yöqntemi, öne çıkan değerler ve başlıca sonuçlar açısından bibliyometrik analiz yöntemiyle incelemeyi amaçlamaktadır. Yapılan tarama sonucunda 10 yüksek lisans tezi, 4 doktora tezi, 7 makale, 2 kitap bölümü ve 1 tam metin bildiri olmak üzere toplamda 24 veriye ulaşılmıştır. Çalışmalarda çoğunlukla nicel yöntem; araştırma modeli olarak betimsel tarama; veri toplama aracı olarak ölçek ve araştırmaların analizinde betimsel analiz yönteminin kullanıldığı görülmüştür. Konu olarak, görsel sanatlar dersi öğretmenlerinin değerler eğitimi hakkındaki görüşlerini ortaya koyup öğrencilere olan katkısını belirleyen çalışmalar çoğunluktadır. Çalışmalarda en çok yardımlaşma, saygı, sevgi, hoşgörü, sorumluluk, vatanseverlik, adalet, sabır değerlerine yer verildiği görülmüştür. Görsel sanatlar dersinde belirlenen farklı konuların, etkinliklerin değerler üzerindeki etkililiğini deneysel yöntemlerle ölçen nicel çalışmaların yanında, değer kazanımında görsel sanatlar dersinin etkisini inceleyen nitel çalışmalar da azımsanmayacak boyuttadır. Genel olarak incelenen çalışmalara bakıldığında özellikle nicel çalışmalar şunu gösteriyor ki değerleri kazandırmaya yönelik uygulanan etkinlikler, görsel sanatlar dersinin diğer derslere oranla daha somut ve kalıcı olması nedeniyle olumlu sonuçlar vermektedir. Bu çalışma, görsel sanatlar eğitiminin içerisine yedirilen değerler eğitiminin özellikle okul çağındaki çocuklar üzerinde ne derece etkili olduğu veya olacağı ile ilgili genel bir bakış açısı sunmaktadır. Görsel sanatlar eğitimi ile kazandırılan veya kazandırılması planlanan değerlerin deneysel çalışmalarla ortaya konulması alan yazın için belirleyici ve yönlendirici bir niteliğe sahiptir. Ancak elde edilen sonuçlar incelendiğinde görsel sanatlar dersinde değerler eğitimini konu edinen akademik çalışmaların azlığı dikkat çekicidir.

References

 • Akbaş, O. (2009). İlköğretim okullarında görevli branş öğretmenlerinin değer öğretimi yaparken kullandıkları etkinlikler: 2004 ve 2007 yıllarına ilişkin bir karşılaştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (2,) 403-414.
 • Akdoğan, Y. (2019). İlkokul görsel sanatlar dersinde değerler eğitiminin öğrenci çalışmalarına yansıması üzerine durum çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya
 • Baş, G. ve Beyhan, Ö. (2012). Türkiye’de değerler eğitimi konusunda yapılmış lisansüstü tezlerin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 10(24), 55-74. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ded/issue/29176/312431
 • Bayır, E. (2019). 9. ve 10. sınıflara ahlak eğitimi vermede görsel sanatların etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Bayrak, S. (2018). İlköğretim 7. sınıf Görsel Sanatlar dersinde kurtuluş savaşı konulu eserlerin milli değerlerin kazanılmasına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Benninga, J.S., Berkowitz, M.W., Kuehn, P. & Smith, K. (2003). The relationship of character education implementation and academic achievement in elementary schools. Journal of Research in Character Education, 1 (1), 19–32. ISSN 1543-1223.
 • Boyraz, D. S., ve Aygün, M. (2017). Türkiye’de matematikte tahmin konusuyla ilgili yapılmış çalışmalar. Milli Eğitim Dergisi, 46(216), 165-185. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/milliegitim/issue/39114/462267.
 • Bozok, B. (2010). İlköğretim 8. Sınıf görsel sanatlar dersinde milli değerlerin kazanılmasında milli bayramlarımızın etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Carr, D. (2006) Professional and personal values and virtues in teaching. Oxford Review of Education, 32(2), 171–183. https://doi.org/10.1080/03054980600645354.
 • Çelik, Z. E. (2020). Görsel sanatlar öğretmenlerinin değerler eğitimi ve uygulamalarına yönelik görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trabzon Üniversitesi, Trabzon.
 • Dilmaç, O. (2015). Değerlerin kazandırılmasında sanat eğitiminin rolü. H. H. Bircan ve B. Dilmaç (Ed.), Değerler Bilançosu içinde (ss. 299-310). Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Dilmaç, O. ve Topuz, B. (2017). Erken çocukluk döneminde değerlerin öğretilmesinde sanat eğitiminin rolü. Akademik Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 63, 39-49. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7368.
 • Dilmaç, S. (2019). Değer aktarımında görsel sanatlar dersinin etkinliğine ilişkin öğretmen görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Doğan, S., Uğurlu C. T. ve Çetinkaya (2013). Öğretmenlerin değerler eğitimi üzerine görüşleri (Nitel bir çalışma). VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (10-11 Mayıs 2013), Sakarya.
 • Doğru, O. (2020). Kültürel değerlerin öğrenci resimlerine yansımasında minyatür sanatının etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Duer, M., Parisi, A., & Valintis, M. (2002), Character education effectiveness. Chicago, Illionis: Master of Arts Action Research Project, Saint Xavier University & SkyLight Professional, Field-Based Masters Program (SO 034383, ED 471 100).
 • Elias, M. J., Parker, S. J. & Kash, V.M. (2008). Social-emotional learning, moral education and character education: A comparative analysis and a view toward convergence. L. P. Nucci & D. Narvaez (Eds.), Handbooks of moral and character education. Newyork and London: Routledge, Taylor and Francis.
 • Erol, S. E., ve Gültekin, M. (2011). Görsel sanatlar dersi öğretim programının kazanımlarında yer alan değerlerin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Eryılmaz, N. (2019). İlköğretim görsel sanatlar dersinde Türk sanatı eğitiminin milli kültür değerlerinin kazanılmasına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Genç, S. (2018). Görsel sanatlar eğitiminde kök değerler. Turkish Studies-Educational Sciences, 13 (11), 543-560. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13430.
 • Gözler, A., Haskuş, A., Ayhan, B., Karslı, E. ve Akın, Z. (2020). Değerler eğitimi kapsamında hazırlanan bilimsel çalışmaların farklı değişkenler göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 224-241. https://doi.org/10.31592/aeusbed.677048.
 • Gülüm, B. (2021). Farklılıklara saygı değerinin ortaokul öğrencilerine kazandırılmasında görsel sanatlar eğitiminin etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Halliday, J. (1998) Technicism, reflective practice and authenticity in teacher education. Teaching and Teacher Education, 14(6), 597–605. https://doi.org/10.1016/S0742-051X(98)00010-9.
 • Hanson, D. T. (1998) The moral is in the practice. Teaching and Teacher Education, 14(6), 643–655.
 • Halstead, J. M. and Taylor, J. M. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30, 2, (169-202). https://doi.org/10.1080/713657146.
 • Hossain, A. & Marinova, D. (2004). Values education: A foundation for sustainability. In Seeking Educational Excellence. Proceedings of the 13th Annual Teaching Learning Forum, 9-10 February, Perth: Murdoch University.
 • Hunt, B. S. (1981). Effects of values activities on content retention and attitudes of students in junior high social studies classes. (Unpublished doctoral dissertation). Arizona State University, Tuscon, USA.
 • Hussain, A., Fatima, N. ve Kumar, D. (2011). Bibliometric analysis of the 'Electronic Library' journal (2000-2010). Webology, 8(1): 1-11.
 • Ibrahim, N. (1999), The Development of Value Awareness through Art Education (Unpublished master thesis). McGill University, Montreal, Canada.
 • Kanat, S. (2012). Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Resim Bölümü ile genel lise öğrencilerinin görsel sanatlar eğitimi alma durumlarına göre temel değer düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kanat, S. (2014). Sanat eğitimi alan üniversite birinci sınıf öğrencilerinin değer eğilimlerinin belirlenmesi (Atatürk Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, İnönü Üniversitesi Örneği). Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, 1(1), 67-86.
 • Kanat, S. (2017). Lise öğrencilerinin görsel sanatlar eğitimi alma durumlarına göre sahip oldukları mizah tarzları ile temel değer düzeylerinin belirlenmesi. Turkish Studies, 12 (6), 439-452. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11502.
 • Kara, S. (2017). İlköğretim 6. sınıf görsel sanatlar dersinde Türk damgaları konusu ile milli değerlerin kazandırılmasında proje tabanlı öğrenmenin etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kim, J. & Mcmillan, S. J. (2008). Evaluation of Internet Advertising Research: A BibliometricAnalysis of Citations from Key Sources. Journal of Advertising, 37 (1), 99–112.
 • Kirschenbaum, H. (1995). 100 Ways to enhance values and morality in school and youth settings. USA: Allyn & Bacon.
 • Lovat, T. (2009), Values Education and quality teaching: Two sides of the learning coin. In T. Lovat and R. Toomey (Eds.), Values education and quality teaching (pp.1-11), Callaghan, Springer Science. doi: 10.1007/978-1-4020-9962-5_1. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-9962-5_1.
 • Lovat, T. & Clement, N. (2008). Quality teaching and values education: Coalescing for effective learning, Journal of Moral Education, 37 (1), 1-16. https://doi.org/10.1080/03057240701803643.
 • MEB. (2018). Öğretim programlarını izleme ve değerlendirme sistemi. [Çevrim-içi: http:// http://mufredat.meb.gov.tr/], Erişim tarihi: 26.10.2022
 • Mercin, L. ve Diksoy, İ. (2017). Değerler eğitiminde görsel sanatların yeri. Ö. Demirel ve S. Dinçer (Ed.), Küreselleşen dünyada eğitim içinde (s. 287-296). Ankara: Pegem Akademi.
 • Miller, T.W., Kraus, R. F. & Veltkamp, L.J. (2005). Character education as a prevention strategy in school-related violence. Journal of Primary Prevention, 26, 455–466. http://dx.doi.org/10.1007/s10935-005-0004-x.
 • Özkemahlı, S. (2019). II kademe görsel sanatlar dersi öğretmenlerinin değerler eğitiminin etkileri üzerine görüşleri: Samsun İli Örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Öztürk, D., ve Dilmaç, O. (2016). Görsel sanatlar öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 224-237. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23129/247042.
 • Öztürk, A. D. (2021). Ortaöğretim görsel sanatlar dersinde değerler eğitimine ilişkin öğretmen tutumları bir karma yöntem araştırması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan.
 • San, İ., (1979). Yaratıcılık, iki düşünce biçimi ve çocuğun yaratıcı eğitimi. AÜEF Dergisi, Cilt 12, sayı 1-4, Ankara, ss. 170-190. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000618.
 • Simon, S.S., Howe, L., & Kirschenbaum, H. (1972). Values clarification: A handbook of practical strategies for teachers and students. New York: Hart.
 • Taşkesen, O., Çığır, E., ve Kanat, S. (2012). Sanat eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin erdem etiği düzeyleri üzerine bir araştırma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 61-80. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6009/80239.
 • Taylor, M. J. (Ed.). (2000). Values education: Issues and challenges in policy and school practice. London, Farmer.
 • Taymur, N. (2019). Güncellenen Görsel Sanatlar dersi öğretim programının değerler eğitimine ilişkin kavramları öğretmedeki etkisi üzerine öğretmen görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Thornberg, R. (2016). Values education in Nordic preschools: A commentary. International Journal of Early Childhood, 48(2), 241-257. doi: 10.1007/s13158-016-0167-z.
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitbilim- pedandragoji. Eğitbilim- Pedandragoji, (Ed: Erdal Toprakçı) Ütopya Yayıncılık.
 • Toprakçı, E. (2021) ‘Değerlerli’ uzaktan öğretim, Hürriyet Gazetesi, Eğitim Haberleri (04.01.2021), https://www.hurriyet.com.tr/egitim/degerlerli-uzaktan-ogretim-41705164
 • Ulusoy, K. ve Arslan, A. (2019). Değerli bir kavram olarak değerler ve değerler eğitimi. K. Ulusoy ve R. Turan (Ed.), Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi, Ankara: Pegem Akademi, doi: 10.14527/9786053648222.
 • Ünver, E. (2015). Sanatın ve sanat eğitiminin değer oluşturmada yeri ve önemi. Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, 4 (2), 111-120. https://doi.org/10.17365/TMD.201549617.
 • Wang, Y., Lai, N., Zuo, J., Chen, G., & Du, H. (2016), Characteristics and trends of research onwaste-to-energy incineration: A bibliometric analysis, 1999–2015, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 66, 95–104.
 • Yalar T. ve Yelken T. Y. (2011). Değerler eğitiminin iyileştirilmesi ile ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (38), 79-98. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/70310.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, F. ve Merter, F. (2012). Sınıf öğretmenliği adaylarının küreselleşme çerçevesinde değerler eğitimine ilişkin görüşleri. International Journal of Social Science, 5 (3), 285-300. https://doi.org/10.9761/jasss_77.
There are 57 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Başak Gülüm 0000-0002-4901-5145

Publication Date April 29, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 2

Cite

APA Gülüm, B. (2023). Görsel Sanatlar Dersi Ekseninde Değerler Eğitimi ile İlgili Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi / Bibliometric Analysis of Researches on Values Education in Visual Arts Lesson. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(2), 365-380. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1231517

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye