Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İlkokulda Milli-Manevi Değerlerin Kazanımında Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Etkisi / The Effect of Social and Cultural Activities on the Acquisition of National-Spiritual Values in Primary School

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 170 - 183, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1224318

Abstract

İlkokul öğrencilerinin milli-manevi değerlerin kazanımında sosyal ve kültürel faaliyetlerin etkisinin incelenmesi amaçlanan bu çalışma, ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilen bir çalışmadır. Çalışma grubu, ölçüt örnekleme tekniğiyle seçilen Yozgat il merkezinde eğitim-öğretime devam eden 206 ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışma kapsamındaki veriler, Koç ve Budak (2021-b) tarafından geliştirilen “Milli Değerlerin Kazanımında Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Etkisi Ölçeği” ile Koç ve Budak (2021-a) “Manevi Değerlerin Kazanımında Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Etkisi Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. İlkokul öğrencilerinin milli-manevi değerlerin kazanımında sosyal ve kültürel faaliyetlerin etkisinin “tamamen katılıyorum” düzeylerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İlkokul öğrencilerinin milli-manevi değerlerin kazanımında sosyal ve kültürel faaliyetlerin etkisinin sınıf ve cinsiyet değişkenlerine göre anlamlı bir farklılığa neden olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Milli-manevi değerlerin kazanımında sosyal ve kültürel faaliyetlerin etkisinin faaliyet sayısına göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Milli değerlerin kazanımında sosyal ve kültürel faaliyetlerin etkisi, 1-2 ve 3-4 faaliyet ile 5 ve daha fazla faaliyete katılan öğrenciler arasında 5 ve daha fazla faaliyete katılan öğrenciler lehine olduğu görülmüştür. Manevi değerlerin kazanımında sosyal ve kültürel faaliyetlerin etkisi ise, 1-2 faaliyet ile 5 ve daha fazla faaliyete katılan öğrenciler arasında 5 ve daha fazla faaliyete katılan öğrenciler lehine olduğu bulunmuştur. Ayrıca ilkokul öğrencilerinin milli değerlerin kazanımında sosyal ve kültürel faaliyetlerin etkisi ile manevi değerlerin kazanımında sosyal ve kültürel faaliyetlerin etkisi arasındaki ilişkinin; pozitif yönlü, yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Çalışma sonucunda; öğrencilerin katıldıkları sosyal ve kültürel faaliyetlerin sayısının artması onların milli ve manevi değerleri kazanımında anlamlı bir etkiye sahip olduğundan öğrencilerin daha fazla sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımının desteklenmesi önerilebilir.

References

 • Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Aktaş, N. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler programında verilen değerleri edinme düzeyleri erzincan örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Aktepe, V. (2010). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde “yardımseverlik” değerinin etkinlik temelli öğretimi ve öğrencilerin tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Aladağ, S. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde değer eğitimi yaklaşımlarının öğrencilerin sorumluluk değeri kazanma düzeyine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Aydın, M. Z., & Akyol-Gürler, Ş. (2018). Okulda değerler eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık. Batmaz, O., & Erdoğan, T. (2019). Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(6), 2681-2692.
 • Bayburt, B., & Duman, D. (2020). Değerler eğitimi açısından milli mücadeleyi anlatmanın ve aktarmanın önemi. Belgi Dergisi, 2(19), 1704-1719.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner L. A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz (Çev. Ahmet AYPAY). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cihan, N. (2014). Okullarda değerler eğitimi ve Türkiye’deki uygulamaya bir bakış. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 429-436.
 • Çelikkaya, T., & Kürümlüoğlu, M. (2017). Veliler, öğrenciler ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin programdaki değerlere ilişkin değer hiyerarşileri, gerekçeleri ve önerileri. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 243-264.
 • Çengelci-Köse, T. (2016). Sosyal bilgiler öğretiminde değerler eğitimi. S. Şimşek (Ed.), Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenleri için sosyal bilgiler öğretimi içinde (s. 245-270). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demircioğlu, İ. H., & Tokdemir, M. A. (2008). Değerlerin oluşturulma sürecinde tarih eğitimi: Amaç, işlev ve içerik. Değerler Eğitimi Dergisi 6(15), 69-88.
 • Deveci H., & Selanik Ay, T. (2009). İlköğretim öğrencilerinin günlüklerine göre günlük yaşamda değerler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 167-181.
 • Ergen, G. (2017). Eleştirel-bilinçli sevgi eğitimi: Eğitimi değerler ekseninde düşünmek. S. Z. Genç (Ed.), Değişen değerler ve yeni eğitim paradigması içinde (s. 171-195). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Gözler, A., Haskuş, A., Ayhan, B., Karslı E., & Akın, Z. (2020). Değerler eğitimi kapsamında hazırlanan bilimsel çalışmaların farklı değişkenler göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 224-241. https://doi.org/10.31592/aeusbed.677048
 • Gudmundsdottir, S. (1990). Values in pedagogical content knowledge. Journal of Teacher Education, 41(3), 44–52.
 • Gültekin, M., & Şencan, H. (2019). Manevi değerlerin farklılıklar yönetimi üzerindeki etkisi. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, 6(1), 1-18.
 • Gündoğan, A. (2019). Milli değerlerin içselleştirilmesinde hayat bilgisi dersinin rolü. A. F. Arıcı ve M. Başaran (Eds.), Milli Eğitim üzerine yazılar içinde (s. 125-141). İstanbul: Efe Akademi Yayınları. Hökelekli, H. (2013). Ailede, okulda, toplumda değerler psikolojisi ve eğitimi. 2. Baskı. İstanbul: Timaş Yayınları
 • Hökelekli, H., & Gündüz, T. (2007). Üstün yetenekli çocukların değer yönelimleri ve eğitimleri. R. Kaymakcan vd. (Eds.), Değerler ve eğitimi içinde (s. 371-396). İstanbul: Dem Yayınları.
 • Huck, S. W. (2008). Reading Statistics and Research. Pearson: Boston.
 • İşcan, C. D. (2007). İlköğretim düzeyinde değerler eğitimi programının etkililiği (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Kapkın, B. (2018). Etkinlik temelli değerler eğitimi programinin 5-6 yaş çocuklarin sosyal becerilerine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye.
 • Koç-Akran, S., & Yıldız, V. (2020). Sosyal etkinlikler modülüyle öğrencilere kazandırılan değerler: Öğrenci görüşleri. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 6(14), 569-593.
 • Koç, A., & Budak, Y. (2021-a). Manevi değerlerin kazanımında sosyal ve kültürel faaliyetlerin etkisi ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 1071-1100.
 • Koç, A., & Budak, Y. (2021-b). Milli değerlerin kazanımında sosyal ve kültürel faaliyetlerin etkisi ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 54(54), 54-74.
 • Köklü, N., Büyüköztürk, Ş., & Çokluk, Ö. (2007). Sosyal bilimler İçin istatistik. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Oktay, A. (2010). 21. Yüzyılda yeni eğilimler ve eğitim. O. Oğuz, A. Oktay ve H. Ayhan (Eds.). 21. Yüzyılda eğitim ve Türk eğitim sistemi içinde (s. 1-19). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Priest, S. (1986). Redefining outdoor education: A matter of many relationships. The Journal of Environmental Education, 17(3), 13-15.
 • Schaefer, M.P. (2012). Determining methods for teaching character education in elementary schools (Unpublished doctoral dissertation) Northcentral University, Arizona.
 • Schwartz, S. H., & Sagiv, L. (1995). Identifying culture-specifics in the content and structure of values. Journal of Cross-Cultural Psychology, 26(1), 92-116.
 • Tekin, S. (2019). İlkokul 4. sınıflarda etkinlik temelli değer eğitimi yoluyla sorumluluk değerinin kazandırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, Türkiye.
 • Thornberg, R. (2006). Hushing as a moral dilemma in the classroom. Journal of Moral Education, 35(1), 89–104.
 • Tillman, D. (2000). Living values activities for young adults. Deerfield Beach-Florida: Health Communications İnc.
 • Toprakçı, E. (2021). ‘Değerlerli’ uzaktan öğretim. Erişim adresi: https://www.hurriyet.com.tr/egitim/degerlerli-uzaktan-ogretim-41705164.
 • Toprakçı, E. (2008). Sınıfa dayalı yönetim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Türk Dil Kurumu [TDK]. (2019). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Ulusoy, K., & Arslan, A. (2016). Değerli bir kavram olarak değer ve değerler eğitimi. R. Turan ve K. Ulusoy (Eds.). Farklı yönleriyle değerler eğitimi içinde (s. 1-16). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Yalnız, A., & Yıkmaz, Y. (2018). Değerler eğitimi kavramı olarak dürüstlük ve dürüstlük ölçeği (dö) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(34), 649-666.
 • Yeniyol, A. (2016). Ortaöğretimde manevi değerler ve eğitimi (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldırım, Y. (2019). Okul dışı etkinlik temelli değerler eğitimi programının öğrencilerin etkin vatandaşlık değerlerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.
 • Yiğittir, S. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 4 ve 5. sınıf değerlerinin kazanılma düzeyi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Yiğittir, S. (2010). İlköğretim öğrenci velilerinin okullarda kazandırılmasını arzuladığı değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 8(19), 207-223.
 • Yiğittir, S., & Öcal, A. (2011). Lise tarih öğretmenlerinin değerler ve değerler eğitimi konusundaki görüşleri. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(20), 117-124.
 • Yücel, H. ve Toprakçı, E. (2009) Öğretmen denetiminin ihmal edilen boyutu olarak eğitsel denetim, TEMSEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası-Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu 22-23 Haziran 2009. Erişim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2018/04/ogretmen-denetimi.pdf

The Effect of Social and Cultural Activities on the Acquisition of National-Spiritual Values in Primary School / İlkokulda Milli-Manevi Değerlerin Kazanımında Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Etkisi

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 170 - 183, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1224318

Abstract

This study, which aims to examine the effect of social and cultural activities on the acquisition of national-spiritual values of primary school students, is a study carried out in the relational screening model. The study group consists of 206 primary school 3rd and 4th grade students who continue their education in the city center of Yozgat, selected by criterion sampling technique. The data within the scope of the study were collected with the “Impact of Social and Cultural Activities in Acquisition of National Values Scale” developed by Koç and Budak (2021-b) and the “Impact of Social and Cultural Activities in Acquisition of Spiritual Values Scale” by Koç and Budak (2021-a). SPSS statistical program was used in the analysis of the data. It has been concluded that the effect of social and cultural activities on the acquisition of national-spiritual values of primary school students is at the level of "totally agree". It was concluded that the effect of social and cultural activities on the acquisition of national-spiritual values of students did not cause a significant difference according to class and gender variables. It has been found that the effect of social and cultural activities on the acquisition of national-spiritual values differs significantly according to the number of activities. It has been observed that the effect of social and cultural activities on the acquisition of national values is in favor of students who participate in 5 or more activities among students who participate in 1-2 and 3-4 activities and 5 or more activities. The effect of social and cultural activities on the acquisition of spiritual values was found to be in favor of students who participated in 5 or more activities among students who participated in 1-2 activities and 5 or more activities. In addition, it was found that there is a positive and highly significant relationship between the effect of social and cultural activities on the acquisition of national values of primary school students and the effect of social and cultural activities on the acquisition of spiritual values. As a result of the study, it can be suggested to support students' participation in more social and cultural activities, since the increase in the number of social and cultural activities that students participate in has a significant effect on their acquisition of national and spiritual values.

References

 • Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Aktaş, N. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler programında verilen değerleri edinme düzeyleri erzincan örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Aktepe, V. (2010). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde “yardımseverlik” değerinin etkinlik temelli öğretimi ve öğrencilerin tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Aladağ, S. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde değer eğitimi yaklaşımlarının öğrencilerin sorumluluk değeri kazanma düzeyine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Aydın, M. Z., & Akyol-Gürler, Ş. (2018). Okulda değerler eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık. Batmaz, O., & Erdoğan, T. (2019). Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(6), 2681-2692.
 • Bayburt, B., & Duman, D. (2020). Değerler eğitimi açısından milli mücadeleyi anlatmanın ve aktarmanın önemi. Belgi Dergisi, 2(19), 1704-1719.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner L. A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz (Çev. Ahmet AYPAY). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cihan, N. (2014). Okullarda değerler eğitimi ve Türkiye’deki uygulamaya bir bakış. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 429-436.
 • Çelikkaya, T., & Kürümlüoğlu, M. (2017). Veliler, öğrenciler ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin programdaki değerlere ilişkin değer hiyerarşileri, gerekçeleri ve önerileri. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 243-264.
 • Çengelci-Köse, T. (2016). Sosyal bilgiler öğretiminde değerler eğitimi. S. Şimşek (Ed.), Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenleri için sosyal bilgiler öğretimi içinde (s. 245-270). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demircioğlu, İ. H., & Tokdemir, M. A. (2008). Değerlerin oluşturulma sürecinde tarih eğitimi: Amaç, işlev ve içerik. Değerler Eğitimi Dergisi 6(15), 69-88.
 • Deveci H., & Selanik Ay, T. (2009). İlköğretim öğrencilerinin günlüklerine göre günlük yaşamda değerler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 167-181.
 • Ergen, G. (2017). Eleştirel-bilinçli sevgi eğitimi: Eğitimi değerler ekseninde düşünmek. S. Z. Genç (Ed.), Değişen değerler ve yeni eğitim paradigması içinde (s. 171-195). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Gözler, A., Haskuş, A., Ayhan, B., Karslı E., & Akın, Z. (2020). Değerler eğitimi kapsamında hazırlanan bilimsel çalışmaların farklı değişkenler göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 224-241. https://doi.org/10.31592/aeusbed.677048
 • Gudmundsdottir, S. (1990). Values in pedagogical content knowledge. Journal of Teacher Education, 41(3), 44–52.
 • Gültekin, M., & Şencan, H. (2019). Manevi değerlerin farklılıklar yönetimi üzerindeki etkisi. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, 6(1), 1-18.
 • Gündoğan, A. (2019). Milli değerlerin içselleştirilmesinde hayat bilgisi dersinin rolü. A. F. Arıcı ve M. Başaran (Eds.), Milli Eğitim üzerine yazılar içinde (s. 125-141). İstanbul: Efe Akademi Yayınları. Hökelekli, H. (2013). Ailede, okulda, toplumda değerler psikolojisi ve eğitimi. 2. Baskı. İstanbul: Timaş Yayınları
 • Hökelekli, H., & Gündüz, T. (2007). Üstün yetenekli çocukların değer yönelimleri ve eğitimleri. R. Kaymakcan vd. (Eds.), Değerler ve eğitimi içinde (s. 371-396). İstanbul: Dem Yayınları.
 • Huck, S. W. (2008). Reading Statistics and Research. Pearson: Boston.
 • İşcan, C. D. (2007). İlköğretim düzeyinde değerler eğitimi programının etkililiği (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Kapkın, B. (2018). Etkinlik temelli değerler eğitimi programinin 5-6 yaş çocuklarin sosyal becerilerine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye.
 • Koç-Akran, S., & Yıldız, V. (2020). Sosyal etkinlikler modülüyle öğrencilere kazandırılan değerler: Öğrenci görüşleri. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 6(14), 569-593.
 • Koç, A., & Budak, Y. (2021-a). Manevi değerlerin kazanımında sosyal ve kültürel faaliyetlerin etkisi ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 1071-1100.
 • Koç, A., & Budak, Y. (2021-b). Milli değerlerin kazanımında sosyal ve kültürel faaliyetlerin etkisi ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 54(54), 54-74.
 • Köklü, N., Büyüköztürk, Ş., & Çokluk, Ö. (2007). Sosyal bilimler İçin istatistik. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Oktay, A. (2010). 21. Yüzyılda yeni eğilimler ve eğitim. O. Oğuz, A. Oktay ve H. Ayhan (Eds.). 21. Yüzyılda eğitim ve Türk eğitim sistemi içinde (s. 1-19). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Priest, S. (1986). Redefining outdoor education: A matter of many relationships. The Journal of Environmental Education, 17(3), 13-15.
 • Schaefer, M.P. (2012). Determining methods for teaching character education in elementary schools (Unpublished doctoral dissertation) Northcentral University, Arizona.
 • Schwartz, S. H., & Sagiv, L. (1995). Identifying culture-specifics in the content and structure of values. Journal of Cross-Cultural Psychology, 26(1), 92-116.
 • Tekin, S. (2019). İlkokul 4. sınıflarda etkinlik temelli değer eğitimi yoluyla sorumluluk değerinin kazandırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, Türkiye.
 • Thornberg, R. (2006). Hushing as a moral dilemma in the classroom. Journal of Moral Education, 35(1), 89–104.
 • Tillman, D. (2000). Living values activities for young adults. Deerfield Beach-Florida: Health Communications İnc.
 • Toprakçı, E. (2021). ‘Değerlerli’ uzaktan öğretim. Erişim adresi: https://www.hurriyet.com.tr/egitim/degerlerli-uzaktan-ogretim-41705164.
 • Toprakçı, E. (2008). Sınıfa dayalı yönetim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Türk Dil Kurumu [TDK]. (2019). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Ulusoy, K., & Arslan, A. (2016). Değerli bir kavram olarak değer ve değerler eğitimi. R. Turan ve K. Ulusoy (Eds.). Farklı yönleriyle değerler eğitimi içinde (s. 1-16). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Yalnız, A., & Yıkmaz, Y. (2018). Değerler eğitimi kavramı olarak dürüstlük ve dürüstlük ölçeği (dö) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(34), 649-666.
 • Yeniyol, A. (2016). Ortaöğretimde manevi değerler ve eğitimi (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldırım, Y. (2019). Okul dışı etkinlik temelli değerler eğitimi programının öğrencilerin etkin vatandaşlık değerlerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.
 • Yiğittir, S. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 4 ve 5. sınıf değerlerinin kazanılma düzeyi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Yiğittir, S. (2010). İlköğretim öğrenci velilerinin okullarda kazandırılmasını arzuladığı değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 8(19), 207-223.
 • Yiğittir, S., & Öcal, A. (2011). Lise tarih öğretmenlerinin değerler ve değerler eğitimi konusundaki görüşleri. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(20), 117-124.
 • Yücel, H. ve Toprakçı, E. (2009) Öğretmen denetiminin ihmal edilen boyutu olarak eğitsel denetim, TEMSEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası-Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu 22-23 Haziran 2009. Erişim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2018/04/ogretmen-denetimi.pdf

Details

Primary Language Turkish
Subjects Specialist Studies in Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Onur BATMAZ
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9208-2645
Türkiye

Publication Date April 29, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 2

Cite

APA Batmaz, O. (2023). İlkokulda Milli-Manevi Değerlerin Kazanımında Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Etkisi / The Effect of Social and Cultural Activities on the Acquisition of National-Spiritual Values in Primary School . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 14 (2) , 170-183 . DOI: 10.19160/e-ijer.1224318

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com            Ege University, Faculty of Education, Eğitim Sciences Departmant, 35040 Bornova / İzmir