Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Social Studies Teachers' Views on Global Warming / Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Isınmaya İlişkin Görüşleri

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 156 - 169, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1214760

Abstract

This research aims to reveal the views of social studies teachers on global warming. In the research, first of all, a literature review on the researched subject was carried out. Afterwards, a semi-structured interview form to be applied to the participants was prepared. While preparing the interview form in the research, the opinions of the academicians who received their expertise in the field of social studies education were consulted. The reason why expert academicians are selected from the field of social studies is that the subject is related to social studies and that the subject is handled within the scope of social studies education. The purpose of taking the opinions of expert academicians is to increase the validity and reliability of the study. The data obtained in the research were collected in three different ways: written document, face-to-face and online. For this reason, transportation was provided to participants from different provinces. Code names (P.1, P.4, P.7, etc.) were used instead of the real names of the participants participating in the research. The case study model, one of the qualitative research methods, was used in the research. The study group of the research consisted of 20 social studies teachers. While determining the study group of the research, the easily accessible sampling method, one of the purposeful sampling methods, was preferred. The data obtained in the research were transferred to the Microsoft Office Word file on the computer and converted into text, and the data were subjected to descriptive analysis by coding method. The answers given by the participants to the research questions were first collected in 74 codes. Later, the number of these codes associated with each other was reduced to 36. Some of these codes are: increase in temperature, melting of glaciers, heat, famine, harmful gases, industrialization, social media, afforestation, public service announcements, health problems, etc. are codes. The reliability of the research was calculated according to the reliability formula of Miles and Huberman (1994), and the reliability of the research was calculated as 94%. At the end of the research, it was concluded that social studies teachers have a certain knowledge about global warming and that the social studies lesson is an important lesson in creating social awareness about global warming.

References

 • Aizebeokhai, A. P. (2009). Global warming and climate change: Realities, uncertainties and measures, International Journal of Physical Sciences, 4(13), 868-879, http://www.academicjournals.org/IJPS
 • Aksay, C. S., Ketenoğlu, O. ve Kurt, L. (2005). Küresel ısınma ve iklim değişikliği, S. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 25, 29-41. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufefd/issue/23134/247140
 • Alıravcı, I. D. (2022). Küresel ısınmanın enfeksiyon hastalıklarına etkisi, IGUSABDER, 16, 284-291. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1984572
 • Aslan, M. ve Islattı, Ç. (2019). Küresel ısınmanın etkileri ve hemşirelik, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 3(6), 249-255. doi:10.5222/SHYD.2019.85057
 • Aytaçlı, B. (2012). Durum çalışmasına ayrıntılı bir bakış, Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-9. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/399478
 • Ayvacı, H. Ş. ve Şenel Çoruhlu, T. (2009). Öğrencilerin küresel çevre sorunlarına bakışları ve kavram yanılgılarının belirlenmesine yönelik gelişimsel bir araştırma, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 11-25. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/93116
 • Berlie, A. B. (2018). Global warming: A review of the debates on the causes, consequences and politics of global response, Ghana Journal of Geography, 10(1), 144–164. https://dx.doi.org/10.4314/gjg.v10i1.8
 • Bhattacharjee, P. J. (2010), Global warming impact on the earth, International Journal of Environmental Science and Development, 1(3), 219-220. http://www.ijesd.org/papers/41-D448.pdf
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları. https://depo.pegem.net/9789944919289.pdf
 • Dania, P. O. ve Sunday, O. (2017). Factors used for effective awareness of climate change among social Studies teachers in Delta state, Advances in Social Sciences Research Journal, 4(2), 50-58. Doi:10.14738/assrj.42.2521.
 • Doğan, S. (2005). Türkiye’nin küresel iklim değişikliğinde rolü ve önleyici küresel çabaya katılım girişimleri, C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6(2), 57-73. http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1222.pdf
 • Erdoğan Sağlam, N., Düzgüneş, E. ve Balık, İ. (2008). Küresel ısınma ve iklim değişikliği, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 25(1), 89–94. http://www.egejfas.org/tr/download/article-file/57476
 • Eroğlu, B. ve Aydoğdu, M. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi, Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 345-374. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/264342
 • Eryılmaz, Ö. (2021). Ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarında küresel iklim değişikliği konusunun yer alma durumu, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(4), 385-401. DOI: 10.34056/aujef.926633
 • Karabulut, S. & Metin, B. (2022). Sosyal bilgiler derslerinde çevre ile ilgili konuların öğretimine ilişkin öğretmenlerin düşünce ve faaliyetleri, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(1), 46-61. https://doi.org/10.29065/usakead.1039503
 • Karakuş, U. ve Yel, Ü. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki zihinsel modelleri, International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 40, 109-123. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/773558
 • Kaya, M. F. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “Küresel Isınma” kavramına yönelik metafor algıları, Doğu Coğrafya Dergisi, 29, 117-134. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/27011
 • Kotcher, J., Maibach, E., Miller, J., Campbell, E., Alqodmani, L., Maiero, M. ve Wyns, A. (2021). Views of health professionals on climate change and health: a multinational survey study, Lancet Planet Health, 5, 316-323. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00053-X
 • Miles, M. B., ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publication. https://vivauniversity.files.wordpress.com/2013/11/milesandhuberman1994.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, Ankara. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812103847686-SOSYAL%20B%C4%B0LG%C4%B0LER%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20.pdf
 • Öztürk, T. ve Gürsoy, F. (2022). Küresel iklim değişikliğinin Arktik Okyanusu’na jeopolitik etkisi, Akdeniz İİBF Dergisi, 22(1) 117-131. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2176800
 • Timmins, F. ve McCabe, C. (2005). How to conduct an effective literature search, Art & Science Study Skills, 11(20), 41-47. http://doi.org/10.7748/ns2005.11.20.11.41.c4010
 • Toprakçı, E. (2021) “Değerlerli” uzaktan öğretim, Hürriyet Gazetesi, Eğitim Haberleri (04.01.2021), https://www.hurriyet.com.tr/egitim/degerlerli-uzaktan-ogretim-41705164
 • Toprakçı, E. (2012). Rethinking classroom management: A new perspective, a new horizon, e-international journal of educational research, 3(3), 84-110. Retrivied: http://www.e-ijer.com/tr/download/article-file/89768
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi Ankara: Pegem Yayıncılık (3.Baskı)
 • Uysal, Y. (2022). İklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede yerel yönetimlerin rolü: Tespitler ve öneriler, Kesit Akademi Dergisi, 8(30), 324-354. http://dx.doi.org/10.29228/kesit.57382
 • Walker, G. Ve King, S. D. (2010). Dünyamız ısınıyor! (Çev: Ö. Akpınar), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Yanık, M. (2012). Küresel ısınmanın güvenlik boyutu, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Isınmaya İlişkin Görüşleri / Social Studies Teachers' Views on Global Warming

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 156 - 169, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1214760

Abstract

Bu araştırma sosyal bilgiler öğretmenlerinin küresel ısınmaya ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada öncelikle araştırılan konuya dair literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Daha sonra katılımcılara uygulanacak yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Araştırmada görüşme formu hazırlanırken uzmanlığını sosyal bilgiler eğitimi alanında almış akademisyenlerin görüşlerine başvurulmuştur. Uzman akademisyenlerin sosyal bilgiler alanından seçilmesinin nedeni hem konunun sosyal bilgiler ile ilişkisinin olması hem de konunun sosyal bilgiler eğitimi kapsamında ele alınmasıdır. Uzman akademisyenlerin görüşlerinin alınmasındaki amaç ise çalışmanın geçerlik ve güvenirliğini arttırmaktır. Araştırmada elde dilen veriler yazılı doküman, yüz yüze ve online olmak üzere üç farklı şekilde toplanmıştır. Bu sebeple farklı illerden katılımcılara ulaşım sağlanmıştır. Araştırmaya katılım gösteren katılımcıların gerçek isimleri yerine kod isimler (K.1, K.4, K.7, vb.) kullanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 20 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubu belirlenirken amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Araştımada elde edilen veriler bilgisayarda Microsoft Office Word dosyasına aktarılıp metin haline getirilmiş ve veriler kodlama metoduyla betimsel analize tabi tutulmuştur. Katılımcıların araştırma sorularına verdikleri cevaplar ilk önce 74 kodda toplanmıştır. Daha sonra birbirleri ile ilişkilendirilen bu kodların sayısı 36’ya indirilmiştir. Bu kodlardan bazıları: sıcaklığın artması, buzulların erimesi, sıcaklık, kıtlık, zararlı gazlar, sanayileşme, sosyal medya, ağaçlandırma, kamu spotu, sağlık sorunları vb. kodlardır. Araştırmanın güvenirliği Miles ve Huberman’ın (1994) güvenirlik formülüne göre hesaplanmıştır ve araştırmanın güvenirliği % 94 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın sonunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin küresel ısınmaya dair belli bir bilgi birikimine sahip oldukları ve sosyal bilgiler dersinin küresel ısınmaya yönelik toplumsal bilinç oluşturmada önemli bir ders olduğuna ulaşılmıştır.

References

 • Aizebeokhai, A. P. (2009). Global warming and climate change: Realities, uncertainties and measures, International Journal of Physical Sciences, 4(13), 868-879, http://www.academicjournals.org/IJPS
 • Aksay, C. S., Ketenoğlu, O. ve Kurt, L. (2005). Küresel ısınma ve iklim değişikliği, S. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 25, 29-41. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufefd/issue/23134/247140
 • Alıravcı, I. D. (2022). Küresel ısınmanın enfeksiyon hastalıklarına etkisi, IGUSABDER, 16, 284-291. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1984572
 • Aslan, M. ve Islattı, Ç. (2019). Küresel ısınmanın etkileri ve hemşirelik, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 3(6), 249-255. doi:10.5222/SHYD.2019.85057
 • Aytaçlı, B. (2012). Durum çalışmasına ayrıntılı bir bakış, Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-9. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/399478
 • Ayvacı, H. Ş. ve Şenel Çoruhlu, T. (2009). Öğrencilerin küresel çevre sorunlarına bakışları ve kavram yanılgılarının belirlenmesine yönelik gelişimsel bir araştırma, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 11-25. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/93116
 • Berlie, A. B. (2018). Global warming: A review of the debates on the causes, consequences and politics of global response, Ghana Journal of Geography, 10(1), 144–164. https://dx.doi.org/10.4314/gjg.v10i1.8
 • Bhattacharjee, P. J. (2010), Global warming impact on the earth, International Journal of Environmental Science and Development, 1(3), 219-220. http://www.ijesd.org/papers/41-D448.pdf
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları. https://depo.pegem.net/9789944919289.pdf
 • Dania, P. O. ve Sunday, O. (2017). Factors used for effective awareness of climate change among social Studies teachers in Delta state, Advances in Social Sciences Research Journal, 4(2), 50-58. Doi:10.14738/assrj.42.2521.
 • Doğan, S. (2005). Türkiye’nin küresel iklim değişikliğinde rolü ve önleyici küresel çabaya katılım girişimleri, C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6(2), 57-73. http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1222.pdf
 • Erdoğan Sağlam, N., Düzgüneş, E. ve Balık, İ. (2008). Küresel ısınma ve iklim değişikliği, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 25(1), 89–94. http://www.egejfas.org/tr/download/article-file/57476
 • Eroğlu, B. ve Aydoğdu, M. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi, Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 345-374. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/264342
 • Eryılmaz, Ö. (2021). Ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarında küresel iklim değişikliği konusunun yer alma durumu, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(4), 385-401. DOI: 10.34056/aujef.926633
 • Karabulut, S. & Metin, B. (2022). Sosyal bilgiler derslerinde çevre ile ilgili konuların öğretimine ilişkin öğretmenlerin düşünce ve faaliyetleri, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(1), 46-61. https://doi.org/10.29065/usakead.1039503
 • Karakuş, U. ve Yel, Ü. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki zihinsel modelleri, International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 40, 109-123. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/773558
 • Kaya, M. F. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “Küresel Isınma” kavramına yönelik metafor algıları, Doğu Coğrafya Dergisi, 29, 117-134. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/27011
 • Kotcher, J., Maibach, E., Miller, J., Campbell, E., Alqodmani, L., Maiero, M. ve Wyns, A. (2021). Views of health professionals on climate change and health: a multinational survey study, Lancet Planet Health, 5, 316-323. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00053-X
 • Miles, M. B., ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publication. https://vivauniversity.files.wordpress.com/2013/11/milesandhuberman1994.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, Ankara. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812103847686-SOSYAL%20B%C4%B0LG%C4%B0LER%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20.pdf
 • Öztürk, T. ve Gürsoy, F. (2022). Küresel iklim değişikliğinin Arktik Okyanusu’na jeopolitik etkisi, Akdeniz İİBF Dergisi, 22(1) 117-131. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2176800
 • Timmins, F. ve McCabe, C. (2005). How to conduct an effective literature search, Art & Science Study Skills, 11(20), 41-47. http://doi.org/10.7748/ns2005.11.20.11.41.c4010
 • Toprakçı, E. (2021) “Değerlerli” uzaktan öğretim, Hürriyet Gazetesi, Eğitim Haberleri (04.01.2021), https://www.hurriyet.com.tr/egitim/degerlerli-uzaktan-ogretim-41705164
 • Toprakçı, E. (2012). Rethinking classroom management: A new perspective, a new horizon, e-international journal of educational research, 3(3), 84-110. Retrivied: http://www.e-ijer.com/tr/download/article-file/89768
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi Ankara: Pegem Yayıncılık (3.Baskı)
 • Uysal, Y. (2022). İklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede yerel yönetimlerin rolü: Tespitler ve öneriler, Kesit Akademi Dergisi, 8(30), 324-354. http://dx.doi.org/10.29228/kesit.57382
 • Walker, G. Ve King, S. D. (2010). Dünyamız ısınıyor! (Çev: Ö. Akpınar), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Yanık, M. (2012). Küresel ısınmanın güvenlik boyutu, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Specialist Studies in Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Mehmet ORAN
It is not affiliated with an institution
0000-0001-5995-8430
Türkiye

Publication Date April 29, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 2

Cite

APA Oran, M. (2023). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Isınmaya İlişkin Görüşleri / Social Studies Teachers' Views on Global Warming . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 14 (2) , 156-169 . DOI: 10.19160/e-ijer.1214760

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com            Ege University, Faculty of Education, Eğitim Sciences Departmant, 35040 Bornova / İzmir