Research Article
BibTex RIS Cite

Examination of Secondary School Mathematics Curriculum in Terms of 21st Century Skills / Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programının 21. Yüzyıl Becerileri Yönünden İncelenmesi

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 1 - 16, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1200499

Abstract

The curriculum is the whole system that enables them to develop and renew their school education system. With the transition to the constructivism model in the schools of the world countries, many countries have revised their curricula according to this model. The mathematics curriculum taught in secondary education in Turkey was first revised by the Ministry of National Education in 2005 and then renewed in 2018. The aim of this research is to examine the secondary school mathematics curriculum in 2018 (achievements and activities) within the context of 21st century skills. Achievements and activities determined will be evaluated and examined in terms of learning and renewal skills. In line with this purpose, the research analyzed how much 21st century skills were included in the learning outcomes of the 2018 secondary school mathematics curriculum and its effects in the textbooks In addition, in the research, it was analyzed how much problem solving, critical thinking, creative thinking and communication skills of the P21 framework learning and innovation skills were included in the 2018 secondary school mathematics curriculum achievements and textbooks. The research model was conducted with document analysis, one of the qualitative research methods. In the document analysis, 21st century skills were selected by taking into account the P21 framework for 21st century skills. These skills are grouped in three areas: learning and innovation, information, media and technology, and life and professional skills. At the end of the research, it was determined that, due to the nature of the mathematics course, problem solving skills are included in almost all achievements and activities, while skills other than problem solving skills are not included in the achievements, these skills are included in the coursebook activities.

References

 • Akbıyık, C., & Seferoğlu, S. (2002). Eleştirel düşünme eğilimleri ve akademik başarı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(32), 90-99.
 • Akpınar, E., & Ekici, G. (2022). 8. sınıf matematik dersi öğretim programı etkinliklerinin öğrencilerin dönüşüm geometrisi ünitesindeki kavramsal gelişimlerine etkisinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(1), 303-346.
 • Alver, M., & Sancak, Ş. (2016). 2015 Türkçe dersi öğretim programı hakkında öğretmen/öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri. Turkish Studies, 11(14), 31-60.
 • Aydın, E. (2017). Türkçe dersi öğretim programlarının (2015 ve 2017) değerlendirilmesi. Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(28), 41-66.
 • Barrows, H. (1996). Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview. In L. Wilkerson & W. H. Gijselaers (Eds.), New directions for teaching and learning, No. 68 (pp. 3−11). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Bakır, D., Toprakçı, E. ve Altunay, E. (2019) Ortaöğretimde çalışan öğretmenlerin eleştirel düşünme becerileri ile okul sağlığı algıları arasındaki ilişki, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 223-262. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/799681
 • Bay, E., & Çetin, B. (2012). İşbirliği süreci ölçeğinin geliştirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 1063- 1075.
 • Bayburtlu, Y.S. (2015). 2015 Türkçe dersi öğretim programı ve 2006 Türkçe dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish and Turkic, 10(15), 137-158.
 • Beers, S.Z. (2011). 21st century skills: Preparing students for their future. https://cosee.umaine.edu/files/coseeos/21st_century_skills.pdf
 • Bektaş, M., Kahraman, S., & Temel, Y. (2019). 6. sınıf matematik ders kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Brown, S. (2018). Best practices in 21st century learning environments: A study of two p21 exemplar schools. Phd Thesis, Brandman, California.
 • Chance, P. (1986). Introduction: The thinking movement, thinking in the classroom: A survey of programs. New York: Teachers College Press.
 • Ciritci, H., Gönen, İ., Araç, D., Özarslan, M., Pekcan, N., & Şahin, M. (2019). 5. sınıf matematik ders kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Çelik, S., Kul, Ü., & Çalık-Uzun, S. (2018). Ortaokul matematik dersi öğretim programındaki kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 775-795.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler Matbaacılık.
 • Çetin, Ö., Aksakal, U., Ertürk, U., Şay, G., & Tığlı, İ. (2019). 8. sınıf matematik ders kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Demirel, Ö. (2002). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Pegem Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2009). Öğretme sanatı. Pegem Akademi Yayınları.
 • Demirel, Ö., & Ün, K. (1987). Eğitim terimleri sözlüğü. Şafak Matbaası.
 • Davis, G.A., & Rimm, S.B. (1989). Education of the gifted and talented. (2nd ed.). Prentice-Hall, Inc.
 • Erden, M. (2007). Eğitim bilimlerine giriş. Arkadaş Yayınevi.
 • Erdoğdu, M.Y. (2005). Williams yaratıcılık değerlendirme ölçeği’nin uyarlanması ve yaratıcılık ile algılanan öğretmen davranışları arasındaki ilişki. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ertürk, S. (1997). Eğitimde program geliştirme. Meteksan Yayınevi.
 • Evans, J.R. (1997). Creativity in OR/MS: The creative problem solving process, part I. Interfaces, 27(5), 78-83.
 • Gelen, İ. (2017). P21-Program ve öğretimde 21. yüzyıl beceri çerçeveleri (ABD Uygulamaları). Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 15-29.
 • Halpern, D.F. (1996). Thought and knowledge: An introduction to critical thinking. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Johnson, D.W., & Johnson, R.T. (1999). Making cooperative learning work. Theory Into Practice, 38(2), 67-73.
 • İncikabı, L., Ayanoğlu, P., Aliustaoğlu, F., Tekin, N., & Mercimek, O. (2016). Ortaokul matematik dersi öğretim programı kazanımlarının TIMSS bilişsel alanlarına göre değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 15(4), 1149-1163.
 • Kablan, Z., Baran, T., & Hazer, Ö. (2013). İlköğretim matematik 6-8 öğretim programında hedeflenen davranışların bilişsel süreçler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 347-366.
 • Kalaycı, N. (2001). Sosyal bilgilerde problem çözme ve uygulamaları. Gazi Kitabevi.
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi. Anı Yayıncılık.
 • Kemertaş, İ. (1999). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Birsen Yayınevi.
 • Keskin-Oğan, A., & Öztürk, S. (2020). 7. sınıf matematik ders kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Korkmaz, G., & Kalaycı, N. (2019). Theoretical foundations of project based curricula in higher education. Çukurova University Faculty of Education Journal, 48(1), 236- 274.
 • Lamb, S., Maire, Q., & Doecke, E. (2017). Key Skills for the 21st Century: an evidence-based review. http://vuir.vu.edu.au/35865/1/Key-Skills-for-the-21st-Century-Analytical-Report.pdf
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], (2004). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4-5. sınıflar) öğretim programı. Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], (2018). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445-MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v.pdf
 • Özçelik, D.A. (2010). Eğitim programları ve öğretim: Genel öğretim yöntemi. Pegem Akademi.
 • Özden, Y. (2009). Öğrenme ve öğretme. Pegem A Yayınları. Partnership for 21st Century Skills, (2009). Framework for 21st century learning. http://www.p21.org/our-work/p21-framework
 • Pierson, S., & Parikh, A.A. (2000). Stories from the field: Problem-based leaming from a teacher’s and a student's, span style, mso-spacerun: Yes, perspective. Change, 32(1), 21-27.
 • Polat, S., & Dede, Y. (2022). Trends in cognitive demand levels of the attainments of algebra learning domain in the middle school mathematics curriculum. Ondokuz Mayıs University Journal of Faculty of Education, 41(1), 223-274.
 • Sarıgöz, O. (2014). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerileri hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Akademik Bakış Dergisi, 41.
 • Sarıgöz, O., & Bolat, Y. (2018). Examination of the competencies of the pre-service teachers studying at the education faculties about the educational program literacy. International Journal of Educational Administration and Policy Studies, 10(9), 103-110. doi: 10.5897/IJEAPS2018.0566
 • Sarıgöz, O., & Özkara, Y. (2015). The critical pedagogy and principles about teacher candidates investigation in terms variations of some opinions. Journal of International Social Research, 8(39), 710-716.
 • Sönmez, V. (2004). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Anı Yayıncılık.
 • Sungur, N. (1997). Yaratıcı düşünce. Evrim Yayınevi.
 • Taşpınar, M. (2012). Öğretim ilke ve yöntemleri. Elhan Yayınları.
 • Tezcan, M. (1997). Türk kişiliği ve kültür-kişiliği ilişkileri. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Toprakçı, E. (2012). Rethinking classroom management: A new perspective, a new horizon, e-international journal of educational research, 3(3), 84-110. Retrivied: http://www.e-ijer.com/tr/download/article-file/89768
 • Toprakçı, E. (2017). Class Management [Sınıf Yönetimi] Ankara: Pegem Publishing.
 • Tozlu, N. (1997). Eğitim felsefesi. MEB Yayınları.
 • Varış, F. (1991). Eğitim bilimine giriş. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını.
 • Voogt, J., & Roblin, N.P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. Journal of curriculum studies, 44(3), 299-321.
 • Yeşilpınar-Uyar, M., Tunca-Güçlü, N., & Alkın-Şahin, S. (2021). Sosyal bilgiler ve matematik dersi kazanımlarının, eleştirel düşünmeyi kazandırma düzeyi açısından incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 633-651.
 • Yeşilyurt, E. (2019). Main features of teaching strategies in terms of theoretical foundations: A literature review. Journal of Interdisciplinary Educational Research, 3(5), 57-78
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınevi.

Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programının 21. Yüzyıl Becerileri Yönünden İncelenmesi / Examination of Secondary School Mathematics Curriculum in Terms of 21st Century Skills

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 1 - 16, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1200499

Abstract

Öğretim programları, ülkelerin eğitim sistemlerini geliştirmelerini ve yenilemelerini sağlayan bir sistemler bütünüdür. Devlete bağlı okullarda okutulan her dersin kendine özgü bir öğretim programı vardır. Dünya ülkelerinin okullarında yapılandırmacı yaklaşım modeline geçmesiyle beraber birçok ülke öğretim programlarını bu modele göre tekrar revize etti. Türkiye de ortaokullarında okutulan matematik derslerinin öğretim programlarını 2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından revize ederek yeniledi. Yenilenen derslerin öğretim programında yapılan ilk değişiklik ise öğrencinin pasif durumdan etkin duruma alınmasıydı. Yine bu modele göre öğretmen ise öğrencilere kılavuzluk eden, öğrencilerin bilgiye ulaşmalarını sağlayan, onlara yol gösteren kısacası rehberlik eden bir konuma gelmiştir. Türkiye’de ortaokul matematik dersi öğretim programları 2005 yılından sonra 2018 yılında tekrar revize edilerek güncellenmiştir. Bu çalışmanın amacı, 2018 ortaokul matematik dersi öğretim programını (kazanımlar ve etkinlikler) 21. yüzyıl becerileri kapsamında incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada, 2018 yılı ortaokul matematik dersi programının kazanım ve ders kitaplarındaki etkinlerinde 21. yy becerilerine ne kadar yer verildiği araştırılmıştır. Ayrıca araştırmada, 2018 ortaokul matematik dersi öğretim programı kazanımları ve ders kitaplarında P21 sınıflandırmasından öğrenme ve yenilik becerilerinden; problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve iletişim becerilerine ne oranda yer verildiği araştırılmıştır. Araştırma modeli nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ile yapılmıştır. Doküman analizinde 21. yüzyıl becerileri, 21. yüzyıl becerileri için P21 sınıflandırması dikkate alınarak seçilmiştir. Bu beceriler, öğrenme ve yenilik, bilgi, medya ve teknoloji, yaşam ve kariyer becerileri olmak üzere üç alanda gruplandırılmıştır. Yapılan araştırma sonunda, matematik dersinin doğası gereği hemen hemen tüm kazanım ve etkinliklerde problem çözme becerisine yer verildiği, problem çözme becerisi dışındaki becerilere kazanımlarda çok fazla yer verilmezken, ders kitabı etkinliklerinde ise bu becerilere yer verildiği görülmüştür.

References

 • Akbıyık, C., & Seferoğlu, S. (2002). Eleştirel düşünme eğilimleri ve akademik başarı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(32), 90-99.
 • Akpınar, E., & Ekici, G. (2022). 8. sınıf matematik dersi öğretim programı etkinliklerinin öğrencilerin dönüşüm geometrisi ünitesindeki kavramsal gelişimlerine etkisinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(1), 303-346.
 • Alver, M., & Sancak, Ş. (2016). 2015 Türkçe dersi öğretim programı hakkında öğretmen/öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri. Turkish Studies, 11(14), 31-60.
 • Aydın, E. (2017). Türkçe dersi öğretim programlarının (2015 ve 2017) değerlendirilmesi. Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(28), 41-66.
 • Barrows, H. (1996). Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview. In L. Wilkerson & W. H. Gijselaers (Eds.), New directions for teaching and learning, No. 68 (pp. 3−11). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Bakır, D., Toprakçı, E. ve Altunay, E. (2019) Ortaöğretimde çalışan öğretmenlerin eleştirel düşünme becerileri ile okul sağlığı algıları arasındaki ilişki, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 223-262. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/799681
 • Bay, E., & Çetin, B. (2012). İşbirliği süreci ölçeğinin geliştirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 1063- 1075.
 • Bayburtlu, Y.S. (2015). 2015 Türkçe dersi öğretim programı ve 2006 Türkçe dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish and Turkic, 10(15), 137-158.
 • Beers, S.Z. (2011). 21st century skills: Preparing students for their future. https://cosee.umaine.edu/files/coseeos/21st_century_skills.pdf
 • Bektaş, M., Kahraman, S., & Temel, Y. (2019). 6. sınıf matematik ders kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Brown, S. (2018). Best practices in 21st century learning environments: A study of two p21 exemplar schools. Phd Thesis, Brandman, California.
 • Chance, P. (1986). Introduction: The thinking movement, thinking in the classroom: A survey of programs. New York: Teachers College Press.
 • Ciritci, H., Gönen, İ., Araç, D., Özarslan, M., Pekcan, N., & Şahin, M. (2019). 5. sınıf matematik ders kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Çelik, S., Kul, Ü., & Çalık-Uzun, S. (2018). Ortaokul matematik dersi öğretim programındaki kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 775-795.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler Matbaacılık.
 • Çetin, Ö., Aksakal, U., Ertürk, U., Şay, G., & Tığlı, İ. (2019). 8. sınıf matematik ders kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Demirel, Ö. (2002). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Pegem Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2009). Öğretme sanatı. Pegem Akademi Yayınları.
 • Demirel, Ö., & Ün, K. (1987). Eğitim terimleri sözlüğü. Şafak Matbaası.
 • Davis, G.A., & Rimm, S.B. (1989). Education of the gifted and talented. (2nd ed.). Prentice-Hall, Inc.
 • Erden, M. (2007). Eğitim bilimlerine giriş. Arkadaş Yayınevi.
 • Erdoğdu, M.Y. (2005). Williams yaratıcılık değerlendirme ölçeği’nin uyarlanması ve yaratıcılık ile algılanan öğretmen davranışları arasındaki ilişki. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ertürk, S. (1997). Eğitimde program geliştirme. Meteksan Yayınevi.
 • Evans, J.R. (1997). Creativity in OR/MS: The creative problem solving process, part I. Interfaces, 27(5), 78-83.
 • Gelen, İ. (2017). P21-Program ve öğretimde 21. yüzyıl beceri çerçeveleri (ABD Uygulamaları). Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 15-29.
 • Halpern, D.F. (1996). Thought and knowledge: An introduction to critical thinking. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Johnson, D.W., & Johnson, R.T. (1999). Making cooperative learning work. Theory Into Practice, 38(2), 67-73.
 • İncikabı, L., Ayanoğlu, P., Aliustaoğlu, F., Tekin, N., & Mercimek, O. (2016). Ortaokul matematik dersi öğretim programı kazanımlarının TIMSS bilişsel alanlarına göre değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 15(4), 1149-1163.
 • Kablan, Z., Baran, T., & Hazer, Ö. (2013). İlköğretim matematik 6-8 öğretim programında hedeflenen davranışların bilişsel süreçler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 347-366.
 • Kalaycı, N. (2001). Sosyal bilgilerde problem çözme ve uygulamaları. Gazi Kitabevi.
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi. Anı Yayıncılık.
 • Kemertaş, İ. (1999). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Birsen Yayınevi.
 • Keskin-Oğan, A., & Öztürk, S. (2020). 7. sınıf matematik ders kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Korkmaz, G., & Kalaycı, N. (2019). Theoretical foundations of project based curricula in higher education. Çukurova University Faculty of Education Journal, 48(1), 236- 274.
 • Lamb, S., Maire, Q., & Doecke, E. (2017). Key Skills for the 21st Century: an evidence-based review. http://vuir.vu.edu.au/35865/1/Key-Skills-for-the-21st-Century-Analytical-Report.pdf
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], (2004). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4-5. sınıflar) öğretim programı. Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], (2018). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445-MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v.pdf
 • Özçelik, D.A. (2010). Eğitim programları ve öğretim: Genel öğretim yöntemi. Pegem Akademi.
 • Özden, Y. (2009). Öğrenme ve öğretme. Pegem A Yayınları. Partnership for 21st Century Skills, (2009). Framework for 21st century learning. http://www.p21.org/our-work/p21-framework
 • Pierson, S., & Parikh, A.A. (2000). Stories from the field: Problem-based leaming from a teacher’s and a student's, span style, mso-spacerun: Yes, perspective. Change, 32(1), 21-27.
 • Polat, S., & Dede, Y. (2022). Trends in cognitive demand levels of the attainments of algebra learning domain in the middle school mathematics curriculum. Ondokuz Mayıs University Journal of Faculty of Education, 41(1), 223-274.
 • Sarıgöz, O. (2014). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerileri hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Akademik Bakış Dergisi, 41.
 • Sarıgöz, O., & Bolat, Y. (2018). Examination of the competencies of the pre-service teachers studying at the education faculties about the educational program literacy. International Journal of Educational Administration and Policy Studies, 10(9), 103-110. doi: 10.5897/IJEAPS2018.0566
 • Sarıgöz, O., & Özkara, Y. (2015). The critical pedagogy and principles about teacher candidates investigation in terms variations of some opinions. Journal of International Social Research, 8(39), 710-716.
 • Sönmez, V. (2004). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Anı Yayıncılık.
 • Sungur, N. (1997). Yaratıcı düşünce. Evrim Yayınevi.
 • Taşpınar, M. (2012). Öğretim ilke ve yöntemleri. Elhan Yayınları.
 • Tezcan, M. (1997). Türk kişiliği ve kültür-kişiliği ilişkileri. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Toprakçı, E. (2012). Rethinking classroom management: A new perspective, a new horizon, e-international journal of educational research, 3(3), 84-110. Retrivied: http://www.e-ijer.com/tr/download/article-file/89768
 • Toprakçı, E. (2017). Class Management [Sınıf Yönetimi] Ankara: Pegem Publishing.
 • Tozlu, N. (1997). Eğitim felsefesi. MEB Yayınları.
 • Varış, F. (1991). Eğitim bilimine giriş. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını.
 • Voogt, J., & Roblin, N.P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. Journal of curriculum studies, 44(3), 299-321.
 • Yeşilpınar-Uyar, M., Tunca-Güçlü, N., & Alkın-Şahin, S. (2021). Sosyal bilgiler ve matematik dersi kazanımlarının, eleştirel düşünmeyi kazandırma düzeyi açısından incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 633-651.
 • Yeşilyurt, E. (2019). Main features of teaching strategies in terms of theoretical foundations: A literature review. Journal of Interdisciplinary Educational Research, 3(5), 57-78
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınevi.
There are 57 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Studies on Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Okan Sarıgöz 0000-0002-1616-9789

Publication Date April 29, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 2

Cite

APA Sarıgöz, O. (2023). Examination of Secondary School Mathematics Curriculum in Terms of 21st Century Skills / Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programının 21. Yüzyıl Becerileri Yönünden İncelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(2), 1-16. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1200499

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye