Research Article
BibTex RIS Cite

Türkçe Öğretmenlerinin Kavram Öğretimi Sürecine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluation of Turkish Teachers’ Views on Concept Teaching Process

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 120 - 140, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1192502

Abstract

Dil, kavramlar üzerine kuruludur. Kavramlar ise dil ile beslenmektedir. Ana dilin kavramları bilinmeden dilde ilerleme ve gelişmenin olması güçtür. Gerek sosyal gerek akademik yaşamda bireylerin disiplin alanına giren bir dil ve dile ait sözcük, terim ve kavramların; konuşma, yazma, anlama, dinleme boyutlarında doğru ve yerinde olacak bir şekilde kazanıma sahip olması önemlidir. Türkçe öğretiminin temel yapı taşlarından birisi bireylerin kavram dünyalarını geliştirmektir. Türkçe öğretimi ile bireylerin sözcük dağarcığı gelişmekte ve güncellenmektedir. Kavram öğretimi açısından Türkçe öğretimi ayrı bir yer tutmaktadır. Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmenlerinin kavram öğretimi sürecine ilişkin görüşlerini değerlendirmektir. Araştırma nitel araştırma yönteminin olgubilim modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Bu bağlamda 2021 yılında Mardin il sınırları içinde farklı ilçe ve okullarda görev yapmakta olan 11’i kadın, 15’i erkek 26 Türkçe öğretmeni ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracını iki bölüm ve altı sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturmaktadır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Analiz edilen görüşler tema ve kodlara ayrılmıştır. Kodlamalar arası uyuşum yüzdesi ise .90 olarak tespit edilmiştir. Araştırma bulguları sonucunda Türkçe öğretmenlerinin kavram öğretimi sürecinde; somutlaştırmaya önem verdiği, öğrenci kaynaklı bilişsel zorlukların ön plana çıktığı, farklı yapıda ve nitelikte materyaller kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kavram öğretimi sürecinin öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal açıdan dil gelişimlerine yönelik yansımaları olduğu ve öğrencilerin en fazla konuşma becerisini etkilediği ulaşılan sonuçlar arasındadır. Araştırma sonuçları bir bütün olarak incelendiğinde kavram öğretimi sürecinde somutlaştırmanın etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kavramların somutlaştırılmasında ise öğretmenler ön plana çıkmaktadır. Kavram öğretimi, tüm derslerle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bir durumdur. Sadece Türkçe dersiyle ilişkilendirmek doğru bir yaklaşım değildir. Fakat Türkçe dersinin yapısı, ana dil dersi olması ve temel dil becerilerini bünyesinde barındırması Türkçe dersinin ve Türkçe öğretmenlerinin kavram öğretimi sürecindeki etkisini arttırmaktadır.

References

 • Akbaş, Y. (2013). Geography and social studies teachers’ views on concept teaching and misconceptions. Erzincan University Journal of Education Faculty, 15(2), 251-278.
 • Akyıldız, S. (2020). A conceptual analysis of curriculum literacy concept: A study of scale development. Electronic Journal of Social Sciences, 19(73), 315-332. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.554205
 • Altıntaş, G., & Altıntaş, S. (2008). The effects of “concept maps” at the “social science class” of 5th grade students of primary school. Kastamonu Education Journal, 16(1), 61-66.
 • Aşılıoğlu, B. (2014). Eğitim ile ilgili temel kavramlar. (Ed. Mehmet Arslan). İçinde, Öğretim ilke ve yöntemleri (s. 1-29). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ayas, A. (2006). Kavram öğrenimi. (Ed. Salih Çepni). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Aydoğan, A., & Aydoğan, Ş. K. (2020). The effectiveness of concept teaching with makey makey in children needing special education. Turkish Special Education Journal: International TSPED, 2(2), 1-23.
 • Bacanlı, H. (2001). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Balcı, A. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Pegem Akademi.
 • Balım, A. G., İnel, D., & Evrekli, E. (2008) The effects the using of concept cartoons in science education on students’ academic achievements and enquiry learning skill perceptions. Elementary Education Online, 7(1), 188-202.
 • Başarmak, U., & Gelibolu, M. F. (2010). The determining teacher candidates’ levels of understanding some concepts and misconceptions on internet. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 11(3), 249-261.
 • Bilgin, D., & Bekiroğlu, N. (2021). The effect of concept teaching through crosswords on students’ achievement in turkish course. The Journal of International Social Research, 14(76), 485-495. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11454
 • Butarbutar, R., Uspayanti, R., Manuhutu, N., & Palangngan, S. T. (2019). Analyzing of puzzle local culture-based in teaching English for young learners. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Sci. 343 012208. https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012208
 • Cansüngü Koray, Ö., & Bal, Ş. (2002). Misconception in science teaching and conceptual change strategy. Kastamonu Education Journal, 10(1), 83-90.
 • Coştu, B., Ayas, A., & Ünal, S. (2007). Misconceptions about boiling and their possible reasons. Kastamonu Education Journal, 15(1), 123-136.
 • Creswell, J. W. (2020). Qualitative inquiry and research design (Translator: M. Bütün, & S. Beşir Demir). Ankara: Siyasal Bookstore.
 • Çakmak, M., Çakmak, R., & Topal, G. (2018). Öğretmen adaylarının su hakkındaki bilgi düzeyleri ve kavram yanılgıları [Level of knowledge and misconceptions of teacher candidates about water]. Electronic Turkish Studies, 13(27). 385-404. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14496
 • Çaycı, B. (2007). The effect of conceptual change texts on the concept learning. Gazi University Journal of Gazi Education Faculty, 27(1), 87-102.
 • Çetinel, H. (2019). Concept of concept; Teaching of religious concepts, importance and restrictions. Journal of Necmettin Erbakan University Faculty of Theology, 47(47), 89-114.
 • Doykun, S. (2022). Türkiye’deki Türkçe eğitimi ana bilim dalı öğretim kadroları [The teaching staff in the departments of Turkish education in Turkey]. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 18(2), 113-125.
 • Duman, B. (2015). Kavram öğrenme ve öğretimi. (Ed. Bilal Duman). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ekinci Çelikpazu, E., & Börekçi, M. (2018). Misconceptions about the verb framework of tenth grade students in secondary education. Turkish Studies, 13(27), 661-702. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14510
 • Elen, J., Piro, Y., Wevers, B., Maddens, L., & Raes, A. (2022). Misconceptions of upper-secondary school students on doing behavioral sciences research. International Journal of Educational Psychology, 11(1), 29-49. https://doi.org/10.17583/ijep.9296
 • Erdem, A. (2020). Evaluation of teachers’ opinions on restrictions and obstacles in technology supported physics laboratory activities. Electronic Journal of Social Sciences, 19(74), 916-933. https://doi.org/10.17755/esosder.553124
 • Erdem, A., & Uzal, G. (2017). An investigation of teachers’ professional development needs in technology assisted physics teaching with respect to some variables. The Journal of International Social Research, 10(54), 710-718. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20175434637
 • Gardner, R. M., & Brown, D. L. (2013). A test of contemporary misconceptions in psychology. Learning and Individual Differences, 24, 211-215. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2012.12.008
 • Geyer, R., Kuczenski, B., Zink, T., & Henderson, A. (2015). Common misconceptions about recycling. Journal of Industrial Ecology 20(5), 1010-1017. http://dx.doi.org/10.1111/jiec.12355
 • Goldstone, R. L., & Kersten, A. (2003). Concepts and categorization. In A. F. Healy & R. W. Proctor (Eds.), Handbook of psychology, volume 4: Experimental Psychology (pp. 599-622). John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/0471264385.wei0422
 • Goldstone, R. L., Kersten, A., & Carvalho, P. F. (2018). Categorization and concepts, In Stevens’ Handbook of experimental psychology and cognitive neuroscience, Fourth Edition, Vol. 3: Language & Thought, ed J. Wixted (pp. 275-317). Wiley Inc. https://doi.org/10.1002/9781119170174.epcn308
 • Gödek, Y., Polat, D., & Kaya, H. (2019). Fen bilgisi öğretiminde kavram yanılgıları. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Gömleksiz, M. N., & Fidan, E. K. (2013). The effect of computer assisted mind mapping on students’ academic achievement, attitudes and retention in science and technology course. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12(3), 403-426.
 • Gündoğdu, E. A. (2012). Turkish language curriculum in terms of concept teaching. Dicle University Journal of Social Sciences Institute, (7), 31-44.
 • Güzel, A. (2003). Türkçenin eğitimi-öğretimi bölümlerinde kurulması gerekli görülen ana bilim dalları hakkında yeni projelerimiz [Our newprovects about promoting necessary divisions in the departments of Turkish education]. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 13, 63-86.
 • Hunt, E. B. (1962). Concept learning: An information processing problem. John Wiley & Sons, Inc.
 • Johnson, M. E. (2000). Heidegger and meaning: Implications for phenomenological research. Nursing Philosophy, 1(2), 134-146. http://dx.doi.org/10.1046/j.1466-769x.2000.00027.x
 • Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları: 3229. Bilim ve kültür eserleri dizisi: 1144, öğretmen kitapları dizisi: 204. Millî Eğitim Basımevi.
 • Keppens, J., & Hay, D. (2008) Concept map assessment for teaching computer programming. Computer Science Education, 18(1), 31-42. https://doi.org/10.1080/08993400701864880
 • Köğce, D., Yıldız, C., & Aydın, M. (2019). An investigation of preservice mathematics teachers’ opinions on determining and eliminating of mathematical misconceptions and concept teaching. Cumhuriyet International Journal of Education, 8(2), 453-478. http://dx.doi.org/10.30703/cije.494650
 • Kubiatko, M., & Prokop, P. (2009). Pupils understanding of mammals: An investigation of the cognitive dimension of misconceptions. Orbis Scholae 3(2), 97-111. http://dx.doi.org/10.14712/23363177.2018.214
 • Liu, S., & Hsieh, C. Y. (2020). Developing metaphorical awareness and competence in Chinese as a foreign language through concept-based instruction. Foreign Language Annals, 53(3), 478-504. https://doi.org/10.1111/flan.12483
 • Malatyalı, E., & Yılmaz, K. (2010). Yapılandırmacı öğrenme sürecinde kavramlar ve önemi: Kavramların pedagojik açıdan incelenmesi [The importance of concepts in the constructivist learning process: An examination of concepts from pedagogical angle]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(14), 320-332.
 • Melekoğlu, M. (2021). Kavram öğretim uygulama örnekleri. Özel eğitimde kavram öğretimi (Ed. Hasan Avcıoğlu). Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.
 • Memişoğlu, H., & Tarhan, E. (2016). Opinions of social studies teachers about concept teaching. Journal of Research in Education and Teaching, 5(Special Issue 2), 6-20.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Sage: New York.
 • Minárechová, M. (2016). Using a concept cartoon© method to address elementary school students’ ideas about natural phenomena. European Journal of Science and Mathematics Education, 4(2), 214‐228.
 • Ministry of National Education [MoNE] (2019). Türkçe dersi öğretim programı [Turkish course curriculum]. Ankara: Ministry of National Education Publishing.
 • Nakiboğlu, M. (1999). Öğretmen adaylarının kavram geliştirme ve kavram öğretimi stratejisine yönelik görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(Special Issue), 63-72.
 • Nelson, J. D., & Movellan, J. R. (2001). Active inference in concept induction. In Proceedings of the 23rd Annual Conference of the Cognitive Science Society, pages 692–697. LEA, Edinburgh, Scotland.
 • Özmen, H. (2020). Kavram öğretimi. (Ed. Zeynep atlı). Kavram öğretiminde web 2.0. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Öztürk, J., & Ömeroğlu, A. F. (2015). Use of concept maps in grammar teaching. Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences, 12(31), 69-86.
 • Paull, M., Holmes, K., Omari, M., Haski-Leventhal, D., MacCallum, J., Young, S., & Scott, R. (2022). Myths and misconceptions about university student volunteering: Development and perpetuation. Voluntas (2022). https://doi.org/10.1007/s11266-021-00437-4
 • Polat, S., & Çalış, A. (2019). Perceptions and misconceptions of some concepts in a 6th grade Social studies course. Journal of Atatürk University Social Sciences Institute, 23(Özel Sayı), 2057-2072.
 • Prabha, S. (2020). Students’ views on difficulties in conceptual understanding of science at secondary stage. The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS), 16, 1-10. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33117.03044
 • Servet, H. (2018). An investigation of prospective teachers’ views on concept teaching: A case of history. Educational Research and Reviews, 13(17), 638-644. http://dx.doi.org/10.5897/ERR2018.3588
 • Seyhan, A. (2017). Learning strengths of history concepts of secondary school students and their views related to concept teaching (Of district sample). Turkish Studies, 12(18), 523-544. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12055
 • Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information, 22, 63–75.
 • Smith, J. A., & Eatough, V. (2007). Interpretative phenomenological analysis. In E. Lyons & A. Coyle, (Ed.). Analysing qualitative data in psychology (1st ed.) (p. 35-50). London: Sage.
 • Soylu, T., & Memişoğlu, H. (2019). Determination of social studies teachers’ views on concept teaching. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(4), 464-484. https://dx.doi.org/10.24289/ijsser.648605
 • Taymaz-Sarı, O. (2021). Kavram öğretimine giriş. Özel eğitimde kavram öğretimi (Ed. Hasan Avcıoğlu). Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.
 • Temelli, A. (2006). Determination of misconceptions concerning genetic subjects of high school students’. Kastamonu Education Journal, 14(1), 73-82.
 • Temizkan, M. (2011). The learning levels of teacher candidates about basic concepts of reading skill and misconceptions. Journal of Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education, (17), 29-47.
 • Theobald, M., & Brod, G. (2021). Tackling scientific misconceptions: The element of surprise. Child Development 92(5), 2128–2141. http://dx.doi.org/10.1111/cdev.13582
 • Thompson, F., & Logue, S. (2006). An exploration of common student misconceptions in science. International Education Journal, 7(4), 553-559.
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitimbilim Pedandragoji. içinde Eğitimbilim Pedandragoji, 130-173. (Ed.: Erdal Toprakçı) Ankara: Ütopya Yayınevi
 • Tünkler, V. (2021). Experiencing graphic materials with web 2.0 tools: Views of social Studies preservice teachers. Pamukkale University Journal of Education, (53), 234-260. https://doi.org/10.9779/pauefd.795619
 • Uçak, H. E. (2020). Opinions of primary school religious culture and moral knowledge teachers on concept and concept teaching process (Unpublished Master’s Thesis). Ankara: Ankara University Institute of Social Sciences.
 • Ulusoy, K., & Erkuş, B. (2015). Student perceptions on the concepts related to the history subjects included in elementary fourth grade social studies course program. International Journal of Turkish Education Sciences, 2015(5), 147-158.
 • Ülgen, G. (2004). Kavram geliştirme Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Wisniewski, E. J. (2002). Concepts and categorization. In H. Pashler & D. L. Medin (Eds.), Stevens’ Handbook of experimental psychology (pp. 467-531). New York: Wiley.
 • Yeşil, R. (2006). Training qualifications of social studies candidate teachers in class (The sample of Kırşehir). Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 7(2), 61-78.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Qualitative research methods in the social sciences. Seçkin Publishing.
 • Yılmaz, K., & Çolak, R. (2011). Look at concepts: İnvestigation of concepts and concept maps from pedagogical perspective. Journal of Atatürk University Social Sciences Institute, 15(1), 185-204.
 • Zeilik, M., Schau, C., & Mattern, N. (1998). Misconceptions and their change in university-level astronomy courses. The Physics Teacher, 36(2), 104-107.
 • Zeithamova, D., Mack, M. L., Braunlich, K., Davis, T., Seger, C. A., Kesteren, T. R. M., & Wutz, A. (2019). Brain mechanisms of concept learning. The Journal of Neuroscience, 39(42), 8259-8266. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1166-19.2019

Evaluation of Turkish Teachers’ Views on Concept Teaching Process / Türkçe Öğretmenlerinin Kavram Öğretimi Sürecine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 120 - 140, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1192502

Abstract

Language is based on concepts. Concepts are nourished by language. It is difficult to make progress and development in the language without knowing the concepts of the mother tongue. A language and words, terms and concepts belonging to a language that fall within the disciplinary field of individuals in both social and academic life; It is important for students to have gains in speaking, writing, comprehension and listening in a correct and appropriate way. One of the basic building blocks of Turkish teaching is to develop the conceptual world of individuals. Vocabulary of individuals is developed and updated with Turkish teaching. Turkish teaching has a special place in terms of concept teaching. The aim of this research is to evaluate the opinions of Turkish teachers about the concept teaching process. The research was carried out with the phenomenological model of the qualitative research method. The study group was determined by the maximum variation sampling method. In this context, interviews were held with 26 Turkish teachers working in different districts and schools in Mardin province in 2021. The data collection tool of the research consists of a semi-structured interview form consisting of two parts and six questions. Content analysis technique was used in the analysis of the data. Analyzed views were divided into themes and codes. The percentage of agreement between the codings was found to be .90. As a result of the research findings, in the concept teaching process of Turkish teachers; It has been concluded that students attach importance to concretization, student-induced cognitive difficulties come to the fore, and materials of different structures and qualities are used. In addition, it is among the results that the concept teaching process has reflections on the cognitive and affective language development of the students and affects the speaking skills of the students the most.

References

 • Akbaş, Y. (2013). Geography and social studies teachers’ views on concept teaching and misconceptions. Erzincan University Journal of Education Faculty, 15(2), 251-278.
 • Akyıldız, S. (2020). A conceptual analysis of curriculum literacy concept: A study of scale development. Electronic Journal of Social Sciences, 19(73), 315-332. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.554205
 • Altıntaş, G., & Altıntaş, S. (2008). The effects of “concept maps” at the “social science class” of 5th grade students of primary school. Kastamonu Education Journal, 16(1), 61-66.
 • Aşılıoğlu, B. (2014). Eğitim ile ilgili temel kavramlar. (Ed. Mehmet Arslan). İçinde, Öğretim ilke ve yöntemleri (s. 1-29). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ayas, A. (2006). Kavram öğrenimi. (Ed. Salih Çepni). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Aydoğan, A., & Aydoğan, Ş. K. (2020). The effectiveness of concept teaching with makey makey in children needing special education. Turkish Special Education Journal: International TSPED, 2(2), 1-23.
 • Bacanlı, H. (2001). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Balcı, A. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Pegem Akademi.
 • Balım, A. G., İnel, D., & Evrekli, E. (2008) The effects the using of concept cartoons in science education on students’ academic achievements and enquiry learning skill perceptions. Elementary Education Online, 7(1), 188-202.
 • Başarmak, U., & Gelibolu, M. F. (2010). The determining teacher candidates’ levels of understanding some concepts and misconceptions on internet. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 11(3), 249-261.
 • Bilgin, D., & Bekiroğlu, N. (2021). The effect of concept teaching through crosswords on students’ achievement in turkish course. The Journal of International Social Research, 14(76), 485-495. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11454
 • Butarbutar, R., Uspayanti, R., Manuhutu, N., & Palangngan, S. T. (2019). Analyzing of puzzle local culture-based in teaching English for young learners. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Sci. 343 012208. https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012208
 • Cansüngü Koray, Ö., & Bal, Ş. (2002). Misconception in science teaching and conceptual change strategy. Kastamonu Education Journal, 10(1), 83-90.
 • Coştu, B., Ayas, A., & Ünal, S. (2007). Misconceptions about boiling and their possible reasons. Kastamonu Education Journal, 15(1), 123-136.
 • Creswell, J. W. (2020). Qualitative inquiry and research design (Translator: M. Bütün, & S. Beşir Demir). Ankara: Siyasal Bookstore.
 • Çakmak, M., Çakmak, R., & Topal, G. (2018). Öğretmen adaylarının su hakkındaki bilgi düzeyleri ve kavram yanılgıları [Level of knowledge and misconceptions of teacher candidates about water]. Electronic Turkish Studies, 13(27). 385-404. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14496
 • Çaycı, B. (2007). The effect of conceptual change texts on the concept learning. Gazi University Journal of Gazi Education Faculty, 27(1), 87-102.
 • Çetinel, H. (2019). Concept of concept; Teaching of religious concepts, importance and restrictions. Journal of Necmettin Erbakan University Faculty of Theology, 47(47), 89-114.
 • Doykun, S. (2022). Türkiye’deki Türkçe eğitimi ana bilim dalı öğretim kadroları [The teaching staff in the departments of Turkish education in Turkey]. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 18(2), 113-125.
 • Duman, B. (2015). Kavram öğrenme ve öğretimi. (Ed. Bilal Duman). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ekinci Çelikpazu, E., & Börekçi, M. (2018). Misconceptions about the verb framework of tenth grade students in secondary education. Turkish Studies, 13(27), 661-702. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14510
 • Elen, J., Piro, Y., Wevers, B., Maddens, L., & Raes, A. (2022). Misconceptions of upper-secondary school students on doing behavioral sciences research. International Journal of Educational Psychology, 11(1), 29-49. https://doi.org/10.17583/ijep.9296
 • Erdem, A. (2020). Evaluation of teachers’ opinions on restrictions and obstacles in technology supported physics laboratory activities. Electronic Journal of Social Sciences, 19(74), 916-933. https://doi.org/10.17755/esosder.553124
 • Erdem, A., & Uzal, G. (2017). An investigation of teachers’ professional development needs in technology assisted physics teaching with respect to some variables. The Journal of International Social Research, 10(54), 710-718. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20175434637
 • Gardner, R. M., & Brown, D. L. (2013). A test of contemporary misconceptions in psychology. Learning and Individual Differences, 24, 211-215. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2012.12.008
 • Geyer, R., Kuczenski, B., Zink, T., & Henderson, A. (2015). Common misconceptions about recycling. Journal of Industrial Ecology 20(5), 1010-1017. http://dx.doi.org/10.1111/jiec.12355
 • Goldstone, R. L., & Kersten, A. (2003). Concepts and categorization. In A. F. Healy & R. W. Proctor (Eds.), Handbook of psychology, volume 4: Experimental Psychology (pp. 599-622). John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/0471264385.wei0422
 • Goldstone, R. L., Kersten, A., & Carvalho, P. F. (2018). Categorization and concepts, In Stevens’ Handbook of experimental psychology and cognitive neuroscience, Fourth Edition, Vol. 3: Language & Thought, ed J. Wixted (pp. 275-317). Wiley Inc. https://doi.org/10.1002/9781119170174.epcn308
 • Gödek, Y., Polat, D., & Kaya, H. (2019). Fen bilgisi öğretiminde kavram yanılgıları. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Gömleksiz, M. N., & Fidan, E. K. (2013). The effect of computer assisted mind mapping on students’ academic achievement, attitudes and retention in science and technology course. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12(3), 403-426.
 • Gündoğdu, E. A. (2012). Turkish language curriculum in terms of concept teaching. Dicle University Journal of Social Sciences Institute, (7), 31-44.
 • Güzel, A. (2003). Türkçenin eğitimi-öğretimi bölümlerinde kurulması gerekli görülen ana bilim dalları hakkında yeni projelerimiz [Our newprovects about promoting necessary divisions in the departments of Turkish education]. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 13, 63-86.
 • Hunt, E. B. (1962). Concept learning: An information processing problem. John Wiley & Sons, Inc.
 • Johnson, M. E. (2000). Heidegger and meaning: Implications for phenomenological research. Nursing Philosophy, 1(2), 134-146. http://dx.doi.org/10.1046/j.1466-769x.2000.00027.x
 • Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları: 3229. Bilim ve kültür eserleri dizisi: 1144, öğretmen kitapları dizisi: 204. Millî Eğitim Basımevi.
 • Keppens, J., & Hay, D. (2008) Concept map assessment for teaching computer programming. Computer Science Education, 18(1), 31-42. https://doi.org/10.1080/08993400701864880
 • Köğce, D., Yıldız, C., & Aydın, M. (2019). An investigation of preservice mathematics teachers’ opinions on determining and eliminating of mathematical misconceptions and concept teaching. Cumhuriyet International Journal of Education, 8(2), 453-478. http://dx.doi.org/10.30703/cije.494650
 • Kubiatko, M., & Prokop, P. (2009). Pupils understanding of mammals: An investigation of the cognitive dimension of misconceptions. Orbis Scholae 3(2), 97-111. http://dx.doi.org/10.14712/23363177.2018.214
 • Liu, S., & Hsieh, C. Y. (2020). Developing metaphorical awareness and competence in Chinese as a foreign language through concept-based instruction. Foreign Language Annals, 53(3), 478-504. https://doi.org/10.1111/flan.12483
 • Malatyalı, E., & Yılmaz, K. (2010). Yapılandırmacı öğrenme sürecinde kavramlar ve önemi: Kavramların pedagojik açıdan incelenmesi [The importance of concepts in the constructivist learning process: An examination of concepts from pedagogical angle]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(14), 320-332.
 • Melekoğlu, M. (2021). Kavram öğretim uygulama örnekleri. Özel eğitimde kavram öğretimi (Ed. Hasan Avcıoğlu). Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.
 • Memişoğlu, H., & Tarhan, E. (2016). Opinions of social studies teachers about concept teaching. Journal of Research in Education and Teaching, 5(Special Issue 2), 6-20.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Sage: New York.
 • Minárechová, M. (2016). Using a concept cartoon© method to address elementary school students’ ideas about natural phenomena. European Journal of Science and Mathematics Education, 4(2), 214‐228.
 • Ministry of National Education [MoNE] (2019). Türkçe dersi öğretim programı [Turkish course curriculum]. Ankara: Ministry of National Education Publishing.
 • Nakiboğlu, M. (1999). Öğretmen adaylarının kavram geliştirme ve kavram öğretimi stratejisine yönelik görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(Special Issue), 63-72.
 • Nelson, J. D., & Movellan, J. R. (2001). Active inference in concept induction. In Proceedings of the 23rd Annual Conference of the Cognitive Science Society, pages 692–697. LEA, Edinburgh, Scotland.
 • Özmen, H. (2020). Kavram öğretimi. (Ed. Zeynep atlı). Kavram öğretiminde web 2.0. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Öztürk, J., & Ömeroğlu, A. F. (2015). Use of concept maps in grammar teaching. Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences, 12(31), 69-86.
 • Paull, M., Holmes, K., Omari, M., Haski-Leventhal, D., MacCallum, J., Young, S., & Scott, R. (2022). Myths and misconceptions about university student volunteering: Development and perpetuation. Voluntas (2022). https://doi.org/10.1007/s11266-021-00437-4
 • Polat, S., & Çalış, A. (2019). Perceptions and misconceptions of some concepts in a 6th grade Social studies course. Journal of Atatürk University Social Sciences Institute, 23(Özel Sayı), 2057-2072.
 • Prabha, S. (2020). Students’ views on difficulties in conceptual understanding of science at secondary stage. The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS), 16, 1-10. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33117.03044
 • Servet, H. (2018). An investigation of prospective teachers’ views on concept teaching: A case of history. Educational Research and Reviews, 13(17), 638-644. http://dx.doi.org/10.5897/ERR2018.3588
 • Seyhan, A. (2017). Learning strengths of history concepts of secondary school students and their views related to concept teaching (Of district sample). Turkish Studies, 12(18), 523-544. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12055
 • Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information, 22, 63–75.
 • Smith, J. A., & Eatough, V. (2007). Interpretative phenomenological analysis. In E. Lyons & A. Coyle, (Ed.). Analysing qualitative data in psychology (1st ed.) (p. 35-50). London: Sage.
 • Soylu, T., & Memişoğlu, H. (2019). Determination of social studies teachers’ views on concept teaching. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(4), 464-484. https://dx.doi.org/10.24289/ijsser.648605
 • Taymaz-Sarı, O. (2021). Kavram öğretimine giriş. Özel eğitimde kavram öğretimi (Ed. Hasan Avcıoğlu). Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.
 • Temelli, A. (2006). Determination of misconceptions concerning genetic subjects of high school students’. Kastamonu Education Journal, 14(1), 73-82.
 • Temizkan, M. (2011). The learning levels of teacher candidates about basic concepts of reading skill and misconceptions. Journal of Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education, (17), 29-47.
 • Theobald, M., & Brod, G. (2021). Tackling scientific misconceptions: The element of surprise. Child Development 92(5), 2128–2141. http://dx.doi.org/10.1111/cdev.13582
 • Thompson, F., & Logue, S. (2006). An exploration of common student misconceptions in science. International Education Journal, 7(4), 553-559.
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitimbilim Pedandragoji. içinde Eğitimbilim Pedandragoji, 130-173. (Ed.: Erdal Toprakçı) Ankara: Ütopya Yayınevi
 • Tünkler, V. (2021). Experiencing graphic materials with web 2.0 tools: Views of social Studies preservice teachers. Pamukkale University Journal of Education, (53), 234-260. https://doi.org/10.9779/pauefd.795619
 • Uçak, H. E. (2020). Opinions of primary school religious culture and moral knowledge teachers on concept and concept teaching process (Unpublished Master’s Thesis). Ankara: Ankara University Institute of Social Sciences.
 • Ulusoy, K., & Erkuş, B. (2015). Student perceptions on the concepts related to the history subjects included in elementary fourth grade social studies course program. International Journal of Turkish Education Sciences, 2015(5), 147-158.
 • Ülgen, G. (2004). Kavram geliştirme Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Wisniewski, E. J. (2002). Concepts and categorization. In H. Pashler & D. L. Medin (Eds.), Stevens’ Handbook of experimental psychology (pp. 467-531). New York: Wiley.
 • Yeşil, R. (2006). Training qualifications of social studies candidate teachers in class (The sample of Kırşehir). Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 7(2), 61-78.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Qualitative research methods in the social sciences. Seçkin Publishing.
 • Yılmaz, K., & Çolak, R. (2011). Look at concepts: İnvestigation of concepts and concept maps from pedagogical perspective. Journal of Atatürk University Social Sciences Institute, 15(1), 185-204.
 • Zeilik, M., Schau, C., & Mattern, N. (1998). Misconceptions and their change in university-level astronomy courses. The Physics Teacher, 36(2), 104-107.
 • Zeithamova, D., Mack, M. L., Braunlich, K., Davis, T., Seger, C. A., Kesteren, T. R. M., & Wutz, A. (2019). Brain mechanisms of concept learning. The Journal of Neuroscience, 39(42), 8259-8266. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1166-19.2019
There are 74 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Studies on Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Nihat Kavan 0000-0003-4872-1002

Mürşet Çakmak 0000-0001-9472-8200

Publication Date April 29, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 2

Cite

APA Kavan, N., & Çakmak, M. (2023). Evaluation of Turkish Teachers’ Views on Concept Teaching Process / Türkçe Öğretmenlerinin Kavram Öğretimi Sürecine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(2), 120-140. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1192502

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye