Research Article
BibTex RIS Cite

The Development of the Scale-Battery Using Administrative Process Cycle and Its Elements (SUAPCIE-B): Validity and Reliability Study / Yönetim Süreci Döngü ve Öğelerini Kullanabilme Ölçek Bataryası’nın (YÖSDÖKÖ-B) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Year 2022, Volume: 13 Issue: 6, 173 - 193, 30.12.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1203763

Abstract

The aim of this research is to develop a measurement tool which determines the level of school principals’ ability to use the administrative process cycle and its elements. In this study the validity and reliability analyzes of the Scale-Battery Using Administrative Process Cycle and Its Elements (SUAPCIE-B) was done. First, the item pool was created by taking expert opinions and examining the items of the measurement tools previously developed in Turkey and abroad. Then example cases were written for the elements of the administrative process cycle in order to make the items more concrete and understandable and item pool was recreated. An academician and the researcher created a pre-test form by selecting items from the pool. The pre-test form, created with the selected items, was sent to five lecturers and four teachers who are experts in their fields in order to obtain their opinions and ensure content validity. After that, from the view of grammar and content some items were screened and the form of the scale was generated. It consisted of 74 items and 8 sub-dimensions. It was applied to 338 teachers determined by random sampling and valid data were obtained from 300 scales. After the application, one item was eliminated from the scale. In the validity and reliability study of the 73-item scale, the sufficient factor load values were observed in 8 factors and this explained 78,760% of the total variance. The confirmatory factor analysis (CFA) model tested for the SUAPCIE-B had a high level of model-data fit. As a result, it can be said that SUAPCIE-B is a valid and reliable measurement tool, according to the findings of explanatory and confirmatory factor analysis and reliability analysis.

References

 • Ağdelen, B. ve Ağdelen, Z. (2007). İlköğretim okullarında yönetim süreçlerinin işleyişine ilişkin olarak öğretmen algılarının analizi. Milli Eğitim Dergisi, 26- 54.
 • Akdeniz, M. (1978). Lise müdürlerinin yeterlikleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Akyol, B. ve Akçay, C. (2013). Yönetim süreçlerinde örgütsel adalet ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Social Science. 6(5), 147-167.
 • Aydın, M. (2014). Eğitim yönetimi. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Aydoğan, İ. (1998). Özel okullarda yönetim süreçlerinin işleyişi (Kayseri ili örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Barut, E. (2007). İlköğretim okullarına sınavla atanan yöneticilerle sınavsız atanan yöneticilerin yönetim süreçlerine ilişkin yeterliklerinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Balcı, A. (2000). Örgütsel gelişme. 2. Basım. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Balcı, A. F. ve Büte, M. (2010). Bağımsız anaokulu yöneticilerinin bakış açısından okul yönetimi süreçlerinin işleyişi ve sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 16(4), 485-511.
 • Başaran, İ. E. (1998). Eğitim yönetimi. Ankara: Yargıcı Matbaası.
 • Bayat, B. (2014). Uygulamalı sosyal bilim araştırmalarında ölçme, ölçekler ve “likert” ölçek kurma tekniği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3),1-24.
 • Beldağ, A. ve Yaylacı, A. F. (2015). Karar Verme Sürecinde Okul Yöneticileri ve Değerler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1).
 • Beytekin, O. F. ve Kılıç, F. (2021). İlkokul müdürlerinin karar verme sürecini etkileyen faktörler. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 37-54.
 • Bootoms, G. & O’neill, K. (2001). Preparing a new breed of school principals: It’s time for action. USA: Southern Regional Education Board.
 • Bursalıoğlu, Z. (1991). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Can, N. (2018). Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cantürk, G. (2016). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik davranışlarını ve bilişim teknolojilerinin yönetim süreçlerinde kullanımını arasındaki ilişki. Yayınlanmamış doktora tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Conley, D. T. & Goldman, P. (1994). Facilitative Leadership: How Principals Lead Without Dominating. Eugene. Oregon: Oregon School Study Council.
 • Coşkun, Z. (2006). Okul müdürlerinin yönetim süreçleri ile ilgili davranışlarının öğretmen verimliliğine etkisi üzerine öğretmen ve okul müdürlerinin görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, Ankara.
 • Çınar, O. (2010). Okul müdürlerinin iletişim sürecindeki etkililiği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(26), 267-276.
 • Daresh, J. C. & Arrowsmith, T. (2003). A practical guide for new school leaders. London: Sage Publications.
 • Deliceırmak, F. (2005). İlkokul yöneticilerinin yönetim süreçlerine ilişkin yeterlikleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yakındoğu Üniversitesi, KKTC.
 • Demircan, A. (2001). İlköğretim okulları müdürleri yöneticilik yeterliklerine ne derece sahiptirler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Demirtaş, H., ve Güneş. H. (2002). Eğitim yönetimi ve denetimi sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Duyar, D. D. (2018). Fayol ve Gulick’ten günümüze yönetim fonksiyonlarinin dönüşümü üzerine bir değerlendirme. Journal of Political Administrative and Local Studies, 1(2), 75-92.
 • Ebabil, D. (2015). Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetim süreçlerinin işleyişinin yönetici ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Erdoğan, İ. (2000). Okul yönetimi ve öğretim liderliği. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Ertopçu, N. (1998). İlköğretim öğretmenlerinin okul müdürlerinin eşgüdümleme becerilerine ilişkin algı ve beklentileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Girgin, K. (2005). Etkili okul oluşturmada ilköğretim okulu müdürlerinin yönetim süreçleri bakımından öğretmen beklentilerini karşılama düzeyinin rolü ve bir uygulama. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Girgin, K. (2019). Okul müdürlerinin planlama sürecinde öğretmen beklentilerini karşılama düzeyinin, etkili okul oluşturmadaki rolü. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 6(5), 384-408.
 • Gregg, R. T. (1957). The administrative process. New York: Harper & Row.
 • Grisham, J.A. & Loeb. S. (2011). Triangulating principal effectiveness how perspectives of parents, teachers, and assistant principals identify the central importance of managerial skills. Am Educational Research Journal, 48 (5), 1091-1123.
 • Güçlü, N. (1996). Eğitim yöneticiliği ve sosyal beceriler. Eğitim Yönetimi Dergisi, 4, 555-564.
 • Gül, İ. (2017). Yönetim süreçlerinin etkililiği ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 14(2), 1370-1387. doi:10.14687/jhs.v14i2.4546
 • Güven, İ. H. (2002). İlköğretim okulu yöneticilerinin yeterliklerini değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Hoefer, R. (2008). Administrative skills and degrees. Administration in Social Work V(27)1.
 • Jöreskog, K. G. & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: structural equation modeling with the simplis command language. Lincolnwood: Scientific Software International.
 • Kahramanoğlu, E. (1990). Genel liselerdeki yönetim uygulamalarının çağdaş yönetim anlayışı açısından değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Karagöz, K. B. (2006). Okul yöneticilerinin yönetim süreçleri açısından karşılaştıkları problemler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Kasım, A. (2008). Meslek lisesi yöneticilerinin yönetim süreçlerine göre okul yönetme becerileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi: İstanbul.
 • Kaya, A. (2000). İlköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin yönetim süreçlerinde gösterdikleri yönetsel işlevlerin değerlendirilmesi (Gaziantep ili örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Kaya, K. (1984). Eğitim yönetimi kuram ve Türkiye’deki uygulama. T.O.D.A.İ.E. Yayım, Ankara, 264-282.
 • Kelloway, E. K. (1998). Using LISREL for structural equation modeling: a researcher’s guide. New Delhi: Sage Publications.
 • Kıral, E. ve Deliveli, K. (2019). Yönetim süreçleri. Cemaloğlu, N. ve Özdemir, M. (Ed.), Eğitim Yönetimi içinde (s.161-221). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kuğuoğlu, İ. H. (1997). Eğitim yöneticisinin, yönetim süreçlerinde gösterdikleri performans bakımından üstleri ve astlarınca değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Küçükali, R. (2001). İlköğretim okulu müdürlerinin yöneticilik becerilerine ilişkin müdür ve öğretmen algı ve beklentileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Mangaltepe, E. (2012). İlköğretim okulu müdürlerinin yönetim becerileri ile öğretmenleri etkileme becerilerine ilişkin öğretmen görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Quast, L. N. & Hazucha, J.F. (1992). The relationship between leaders’ management skills and their groups effectiveness. D.P Campbell, K.E. Clark, M.B. Clark (Ed.) Impact of Leadership. USA: Greensboro, NC. 203-207.
 • Örücü, D. ve Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetiminin akademik durumu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 167-197.
 • Özcan, E. G. (2010). Ortaöğretim okullarındaki öğretmen ve öğrencilerin okul yönetiminin karar verme sürecine katılımlarının incelenmesi (Beypazarı örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özmen, F. ve Yörük, S. (2005). İnsan kaynakları yönetimi çerçevesinde, okul yöneticilerinin karar verme sürecindeki etkililiklerine ilişkin ölçek geliştirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 179-198.
 • Sacır, M. (1978). Kız meslek lisesi müdürlerinin yeterlikleri. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Seçtim, H. ve Erkul, H. (2020). Yönetim yaklaşımları üzerine kuramsal bir değerlendirme. Management and Political sciences Review, 2(1), 18-50.
 • Sevgi, H. (1998). İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetim süreçlerine ilişkin yeterlilikleri.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Schermelleh-Engel, K., & Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A beginner’s guide to structural equation modeling. London: Lawrence Erlbaum associates.
 • Stevens, J. P. (2002). Applied multivariate statistics for the social sciences (4th ed.). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Summak, M. S. ve Özgan H. (2007). İlköğretim okulu müdürlerinin yönetim süreçlerini kullanma etkinlikleri ile bazı duygusal sosyal ve ruhsal yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 261-290.
 • Şekerci, M. (2006). İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetim becerileri ile grup etkililiği arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Şekerci, M. ve Aypay, A. (2009). İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetim becerileri ile grup etkililiği arasındaki ilişki. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 57(57), 133-160.
 • Şişman, M. (2019). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics,(4th ed.). Needham Heights, MA: Allyn &Bacon.
 • Taşbilek, Y. M. (2005). Etkin okul yönetiminde yönetim süreçleri bakımından yöneticilerin bilişim sistemlerine yönelik görüşleri (Kırıkkale ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Toprakçı, E. (1994). Okul yönetiminin kendine özgü yönleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Toprakçı, E. (1995). Okul Örgütünün Amaçlar Açısından Kendine Özgü Yönleri. Eğitim Yönetimi Dergisi Pegem Ltd.Şti. Yıl:1, Kış 1995; Sayı: 1, ss: 113-120 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108751
 • Toprakçı, E. (1996). Okul Örgütünün -Teknoloji Açısından – Kendine Özgü Yönleri. Eğitim Yönetimi Dergisi Pegem Ltd.Şti. Yıl:2, Kış 1996; Sayı: 1, (139-149) Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/teknoloji-acisindan.pdf
 • Toprakçı, E. (2000). Geleceğin Müdürleri Açısından Okul Müdürlerinin Liderlik Yeterliği. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 24, 117-128. (Basılı dergi) Elektronik Erişim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/geleceğin-müdürleri2.pdf
 • Toprakçı, E. (2001-a). Güç Merkezleri Açısından Okulun Örgütsel Farklılıkları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 26(26), Yıl: 7, 277-287. Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108501
 • Toprakçı, E. (2001-b). İşbölümü Açısından Okulu Diğer Örgütlerden Ayıran Özellikler. Eğitim ve Bilim Dergisi, Yıl:2001. Cilt: 23, Sayı: 122, Ekim, ss.3-10 http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5262
 • Toprakçı, E. (2001-c). Okul Müdürlerinin Örgütleme Yeterliği. Kırşehir Eğitim Fakültesi 2(3), 31-39. Erişim: https://kefad2.ahievran.edu.tr/arsiv/23.html Ikinci Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/orrgutleme-yeterligi.pdf
 • Toprakçı, E. (2001-d). Okul Müdürlerinin Planlama Yeterliği. AIBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi YIL: 2001, Cilt:1, Sayı:1, ss. 57-67. https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/1506/18260 https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/plaanlama-yeterligi.pdf
 • Toprakçı, E. (2001-e). Okul Yönetimi Süreci ve Liderlik. Eğitim Araştırmaları Dergisi Anı Yayıncılık Ltd.Şti. Yıl:1, Kış 2001; Sayı: 3 4, (139-149) Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/okul-yönetimi-süreci-ve-liderlik.pdf
 • Toprakçı, E. (2001-f) Okul müdürlerinin iletişim yeterliği. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 71(71), 29-33. Erişim: http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/issue/view/86/83 ikinci erişim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2019/09/OKUL-MÜDÜRLERİNİN-İLETİŞİM-YETERLİLİĞİ.pdf
 • Toprakçı, E. (2002). Okul Müdürlerinin Eşgüdümleme Yeterliği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (3)3, 87-94 Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/Essgüdümleme-Yeterligi.pdf
 • Toprakçı, E. (2002) Sınıf Örgütünün Yönetimi. Ankara: Ütopya Yayınları (1.Baskı)
 • Toprakçı, E. (2008) Sınıfa Dayalı Yönetim. Ankara: Pegem Yayınları (1.Baskı)
 • Toprakçı, E. (2017) Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları (3.Baskı)
 • Teyfur, M. (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin uyguladıkları yönetim biçimlerine ilişkin algıları ve velilere göre okul yöneticilerinin yönetim becerilerinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Turgut, B. (2001). Küreselleşme ve milli değerler. Milli Eğitim Dergisi, 150.
 • Uslu, B. (2013). Eğitim yönetimi alanındaki akademisyenlerin okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin görüşleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, 37, 172-188.
 • Üstüner, M. (1993). Yönetim sürecinin analizi. Yayınlanmamış yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Yoncalık, M. T. (2005). Etkin okul yönetiminde yönetim süreçleri bakımından yöneticilerin bilişim sistemlerine yönelik görüşleri (Kırıkkale ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.

Yönetim Süreci Döngü ve Öğelerini Kullanabilme Ölçek Bataryası’nın (YÖSDÖKÖ-B) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / The Development of the Scale-Battery Using Administrative Process Cycle and Its Elements (SUAPCIE-B): Validity and Reliability Study

Year 2022, Volume: 13 Issue: 6, 173 - 193, 30.12.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1203763

Abstract

Bu araştırmanın amacı okul müdürlerinin yönetim süreci döngüsü ve öğelerini kullanabilme düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçme aracını alanyazına kazandırmaktır. Bu çalışmada geliştirilen Yönetim Süreci Döngü ve Öğelerini Kullanabilme Ölçek Bataryası’nın (YÖSDÖKÖ-B) geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. İlk olarak ölçek maddelerini oluşturmak için alanyazın taraması yapılmış ardından uzman görüşleri alınarak ve daha önce yurt dışında ve Türkiye’de geliştirilip kullanılan ölçme araçlarının maddeleri incelenerek madde havuzu oluşturulmuştur. Maddelerin somutlaştırılması ve daha anlaşılır olması için yönetim süreci döngüsünün öğelerine yönelik örnek olaylar yazılmış ve madde havuzu yeniden oluşturulmuş ve uygun görülen maddeler araştırmacılar tarafından uygulama formuna seçilmiştir. Seçilen maddelerle oluşturulan ön uygulama formu uzman görüşü için beş öğretim üyesine ve 4 öğretmene görüş almak ve kapsam geçerliğini sağlamak için yollanmıştır. Uzman görüşü alındıktan sonra dilbilgisi ve kapsam geçerliği açısından uygun görülmeyen maddeler elenmiş ve bataryanın nihai uygulama formu oluşturulmuştur. Nihai form 74 maddeden ve 8 alt boyuttan oluşmuştur. Madde geliştirme çalışmasının ardından bataryanın seçkisiz örneklem yolu ile belirlenen 338 öğretmenle yapılmış ve 300 ölçekten geçerli veri elde edilmiştir. Uygulamadan sonra bir madde elenmiştir. 73 maddeli bataryanın geçerlik güvenirlik çalışmasında maddelerin yeterli faktör yük değerini taşıdığı görülmüştür. Ölçekteki 8 faktör toplam varyansın %78,760’ını açıklamaktadır. YÖSDÖKÖ-B için test edilen doğrulayıcı faktör analizi (DFA) modelinin yüksek düzeyde model veri uyumuna sahip olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak açıklayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizi bulgularına göre YÖSDÖKÖ-B’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

References

 • Ağdelen, B. ve Ağdelen, Z. (2007). İlköğretim okullarında yönetim süreçlerinin işleyişine ilişkin olarak öğretmen algılarının analizi. Milli Eğitim Dergisi, 26- 54.
 • Akdeniz, M. (1978). Lise müdürlerinin yeterlikleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Akyol, B. ve Akçay, C. (2013). Yönetim süreçlerinde örgütsel adalet ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Social Science. 6(5), 147-167.
 • Aydın, M. (2014). Eğitim yönetimi. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Aydoğan, İ. (1998). Özel okullarda yönetim süreçlerinin işleyişi (Kayseri ili örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Barut, E. (2007). İlköğretim okullarına sınavla atanan yöneticilerle sınavsız atanan yöneticilerin yönetim süreçlerine ilişkin yeterliklerinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Balcı, A. (2000). Örgütsel gelişme. 2. Basım. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Balcı, A. F. ve Büte, M. (2010). Bağımsız anaokulu yöneticilerinin bakış açısından okul yönetimi süreçlerinin işleyişi ve sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 16(4), 485-511.
 • Başaran, İ. E. (1998). Eğitim yönetimi. Ankara: Yargıcı Matbaası.
 • Bayat, B. (2014). Uygulamalı sosyal bilim araştırmalarında ölçme, ölçekler ve “likert” ölçek kurma tekniği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3),1-24.
 • Beldağ, A. ve Yaylacı, A. F. (2015). Karar Verme Sürecinde Okul Yöneticileri ve Değerler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1).
 • Beytekin, O. F. ve Kılıç, F. (2021). İlkokul müdürlerinin karar verme sürecini etkileyen faktörler. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 37-54.
 • Bootoms, G. & O’neill, K. (2001). Preparing a new breed of school principals: It’s time for action. USA: Southern Regional Education Board.
 • Bursalıoğlu, Z. (1991). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Can, N. (2018). Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cantürk, G. (2016). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik davranışlarını ve bilişim teknolojilerinin yönetim süreçlerinde kullanımını arasındaki ilişki. Yayınlanmamış doktora tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Conley, D. T. & Goldman, P. (1994). Facilitative Leadership: How Principals Lead Without Dominating. Eugene. Oregon: Oregon School Study Council.
 • Coşkun, Z. (2006). Okul müdürlerinin yönetim süreçleri ile ilgili davranışlarının öğretmen verimliliğine etkisi üzerine öğretmen ve okul müdürlerinin görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, Ankara.
 • Çınar, O. (2010). Okul müdürlerinin iletişim sürecindeki etkililiği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(26), 267-276.
 • Daresh, J. C. & Arrowsmith, T. (2003). A practical guide for new school leaders. London: Sage Publications.
 • Deliceırmak, F. (2005). İlkokul yöneticilerinin yönetim süreçlerine ilişkin yeterlikleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yakındoğu Üniversitesi, KKTC.
 • Demircan, A. (2001). İlköğretim okulları müdürleri yöneticilik yeterliklerine ne derece sahiptirler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Demirtaş, H., ve Güneş. H. (2002). Eğitim yönetimi ve denetimi sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Duyar, D. D. (2018). Fayol ve Gulick’ten günümüze yönetim fonksiyonlarinin dönüşümü üzerine bir değerlendirme. Journal of Political Administrative and Local Studies, 1(2), 75-92.
 • Ebabil, D. (2015). Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetim süreçlerinin işleyişinin yönetici ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Erdoğan, İ. (2000). Okul yönetimi ve öğretim liderliği. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Ertopçu, N. (1998). İlköğretim öğretmenlerinin okul müdürlerinin eşgüdümleme becerilerine ilişkin algı ve beklentileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Girgin, K. (2005). Etkili okul oluşturmada ilköğretim okulu müdürlerinin yönetim süreçleri bakımından öğretmen beklentilerini karşılama düzeyinin rolü ve bir uygulama. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Girgin, K. (2019). Okul müdürlerinin planlama sürecinde öğretmen beklentilerini karşılama düzeyinin, etkili okul oluşturmadaki rolü. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 6(5), 384-408.
 • Gregg, R. T. (1957). The administrative process. New York: Harper & Row.
 • Grisham, J.A. & Loeb. S. (2011). Triangulating principal effectiveness how perspectives of parents, teachers, and assistant principals identify the central importance of managerial skills. Am Educational Research Journal, 48 (5), 1091-1123.
 • Güçlü, N. (1996). Eğitim yöneticiliği ve sosyal beceriler. Eğitim Yönetimi Dergisi, 4, 555-564.
 • Gül, İ. (2017). Yönetim süreçlerinin etkililiği ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 14(2), 1370-1387. doi:10.14687/jhs.v14i2.4546
 • Güven, İ. H. (2002). İlköğretim okulu yöneticilerinin yeterliklerini değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Hoefer, R. (2008). Administrative skills and degrees. Administration in Social Work V(27)1.
 • Jöreskog, K. G. & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: structural equation modeling with the simplis command language. Lincolnwood: Scientific Software International.
 • Kahramanoğlu, E. (1990). Genel liselerdeki yönetim uygulamalarının çağdaş yönetim anlayışı açısından değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Karagöz, K. B. (2006). Okul yöneticilerinin yönetim süreçleri açısından karşılaştıkları problemler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Kasım, A. (2008). Meslek lisesi yöneticilerinin yönetim süreçlerine göre okul yönetme becerileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi: İstanbul.
 • Kaya, A. (2000). İlköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin yönetim süreçlerinde gösterdikleri yönetsel işlevlerin değerlendirilmesi (Gaziantep ili örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Kaya, K. (1984). Eğitim yönetimi kuram ve Türkiye’deki uygulama. T.O.D.A.İ.E. Yayım, Ankara, 264-282.
 • Kelloway, E. K. (1998). Using LISREL for structural equation modeling: a researcher’s guide. New Delhi: Sage Publications.
 • Kıral, E. ve Deliveli, K. (2019). Yönetim süreçleri. Cemaloğlu, N. ve Özdemir, M. (Ed.), Eğitim Yönetimi içinde (s.161-221). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kuğuoğlu, İ. H. (1997). Eğitim yöneticisinin, yönetim süreçlerinde gösterdikleri performans bakımından üstleri ve astlarınca değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Küçükali, R. (2001). İlköğretim okulu müdürlerinin yöneticilik becerilerine ilişkin müdür ve öğretmen algı ve beklentileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Mangaltepe, E. (2012). İlköğretim okulu müdürlerinin yönetim becerileri ile öğretmenleri etkileme becerilerine ilişkin öğretmen görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Quast, L. N. & Hazucha, J.F. (1992). The relationship between leaders’ management skills and their groups effectiveness. D.P Campbell, K.E. Clark, M.B. Clark (Ed.) Impact of Leadership. USA: Greensboro, NC. 203-207.
 • Örücü, D. ve Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetiminin akademik durumu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 167-197.
 • Özcan, E. G. (2010). Ortaöğretim okullarındaki öğretmen ve öğrencilerin okul yönetiminin karar verme sürecine katılımlarının incelenmesi (Beypazarı örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özmen, F. ve Yörük, S. (2005). İnsan kaynakları yönetimi çerçevesinde, okul yöneticilerinin karar verme sürecindeki etkililiklerine ilişkin ölçek geliştirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 179-198.
 • Sacır, M. (1978). Kız meslek lisesi müdürlerinin yeterlikleri. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Seçtim, H. ve Erkul, H. (2020). Yönetim yaklaşımları üzerine kuramsal bir değerlendirme. Management and Political sciences Review, 2(1), 18-50.
 • Sevgi, H. (1998). İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetim süreçlerine ilişkin yeterlilikleri.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Schermelleh-Engel, K., & Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A beginner’s guide to structural equation modeling. London: Lawrence Erlbaum associates.
 • Stevens, J. P. (2002). Applied multivariate statistics for the social sciences (4th ed.). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Summak, M. S. ve Özgan H. (2007). İlköğretim okulu müdürlerinin yönetim süreçlerini kullanma etkinlikleri ile bazı duygusal sosyal ve ruhsal yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 261-290.
 • Şekerci, M. (2006). İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetim becerileri ile grup etkililiği arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Şekerci, M. ve Aypay, A. (2009). İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetim becerileri ile grup etkililiği arasındaki ilişki. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 57(57), 133-160.
 • Şişman, M. (2019). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics,(4th ed.). Needham Heights, MA: Allyn &Bacon.
 • Taşbilek, Y. M. (2005). Etkin okul yönetiminde yönetim süreçleri bakımından yöneticilerin bilişim sistemlerine yönelik görüşleri (Kırıkkale ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Toprakçı, E. (1994). Okul yönetiminin kendine özgü yönleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Toprakçı, E. (1995). Okul Örgütünün Amaçlar Açısından Kendine Özgü Yönleri. Eğitim Yönetimi Dergisi Pegem Ltd.Şti. Yıl:1, Kış 1995; Sayı: 1, ss: 113-120 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108751
 • Toprakçı, E. (1996). Okul Örgütünün -Teknoloji Açısından – Kendine Özgü Yönleri. Eğitim Yönetimi Dergisi Pegem Ltd.Şti. Yıl:2, Kış 1996; Sayı: 1, (139-149) Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/teknoloji-acisindan.pdf
 • Toprakçı, E. (2000). Geleceğin Müdürleri Açısından Okul Müdürlerinin Liderlik Yeterliği. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 24, 117-128. (Basılı dergi) Elektronik Erişim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/geleceğin-müdürleri2.pdf
 • Toprakçı, E. (2001-a). Güç Merkezleri Açısından Okulun Örgütsel Farklılıkları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 26(26), Yıl: 7, 277-287. Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108501
 • Toprakçı, E. (2001-b). İşbölümü Açısından Okulu Diğer Örgütlerden Ayıran Özellikler. Eğitim ve Bilim Dergisi, Yıl:2001. Cilt: 23, Sayı: 122, Ekim, ss.3-10 http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5262
 • Toprakçı, E. (2001-c). Okul Müdürlerinin Örgütleme Yeterliği. Kırşehir Eğitim Fakültesi 2(3), 31-39. Erişim: https://kefad2.ahievran.edu.tr/arsiv/23.html Ikinci Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/orrgutleme-yeterligi.pdf
 • Toprakçı, E. (2001-d). Okul Müdürlerinin Planlama Yeterliği. AIBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi YIL: 2001, Cilt:1, Sayı:1, ss. 57-67. https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/1506/18260 https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/plaanlama-yeterligi.pdf
 • Toprakçı, E. (2001-e). Okul Yönetimi Süreci ve Liderlik. Eğitim Araştırmaları Dergisi Anı Yayıncılık Ltd.Şti. Yıl:1, Kış 2001; Sayı: 3 4, (139-149) Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/okul-yönetimi-süreci-ve-liderlik.pdf
 • Toprakçı, E. (2001-f) Okul müdürlerinin iletişim yeterliği. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 71(71), 29-33. Erişim: http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/issue/view/86/83 ikinci erişim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2019/09/OKUL-MÜDÜRLERİNİN-İLETİŞİM-YETERLİLİĞİ.pdf
 • Toprakçı, E. (2002). Okul Müdürlerinin Eşgüdümleme Yeterliği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (3)3, 87-94 Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/Essgüdümleme-Yeterligi.pdf
 • Toprakçı, E. (2002) Sınıf Örgütünün Yönetimi. Ankara: Ütopya Yayınları (1.Baskı)
 • Toprakçı, E. (2008) Sınıfa Dayalı Yönetim. Ankara: Pegem Yayınları (1.Baskı)
 • Toprakçı, E. (2017) Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları (3.Baskı)
 • Teyfur, M. (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin uyguladıkları yönetim biçimlerine ilişkin algıları ve velilere göre okul yöneticilerinin yönetim becerilerinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Turgut, B. (2001). Küreselleşme ve milli değerler. Milli Eğitim Dergisi, 150.
 • Uslu, B. (2013). Eğitim yönetimi alanındaki akademisyenlerin okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin görüşleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, 37, 172-188.
 • Üstüner, M. (1993). Yönetim sürecinin analizi. Yayınlanmamış yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Yoncalık, M. T. (2005). Etkin okul yönetiminde yönetim süreçleri bakımından yöneticilerin bilişim sistemlerine yönelik görüşleri (Kırıkkale ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
There are 81 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Ali İhsan Yanar 0000-0002-1476-2837

Erdal Toprakcı 0000-0001-9552-9094

Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 13 Issue: 6

Cite

APA Yanar, A. İ., & Toprakcı, E. (2022). Yönetim Süreci Döngü ve Öğelerini Kullanabilme Ölçek Bataryası’nın (YÖSDÖKÖ-B) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / The Development of the Scale-Battery Using Administrative Process Cycle and Its Elements (SUAPCIE-B): Validity and Reliability Study. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(6), 173-193. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1203763

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye