Research Article
BibTex RIS Cite

Öğretmen Adaylarının Çift Anadal Programına İlişkin Görüşlerinin Öğrenme Süreç Modeli İle İncelenmesi / Examination of Teacher Candidates' Opinions on the Double Major Program by the Learning Process Model

Year 2022, Volume: 13 Issue: 6, 156 - 172, 30.12.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1190947

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğrenme süreç modeliyle Çift Anadal Programına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Öğretmen adaylarının görüşleri öğrenme süreç modeliyle incelenirken, modelin farkında olmama, farkındalık, anlama, bağlılık, uygulama ve yansıtma şeklinde altı aşaması dikkate alınmıştır. Olgu bilim desenine dayalı araştırmanın çalışma grubunu, Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 35 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Açık uçlu anket formunun kullanıldığı araştırmada verile, nitel program yoluyla analiz edilmiştir. Analizlerde içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; Çift Anadal Programıyla ilgili katılımcıların öğrenme süreç modeli basamaklarını kullanarak görüş belirtikleri görülmüştür. Bu görüşlere sahip katılımcıların, Çift Anadal Programı hakkında bilgi sahibi olmadıkları ve farklı bölümler ile ilgili bilgileri öğrenmeye istekli görünmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Sonrasında Çift Anadal Programına kayıt yapınca farkındalıklarının geliştiğini, öğrenmeye istekli olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcılar aynı zamanda merak ve keşfetme duygusuyla, diğer bölümlerin ders içeriklerini sorgulamışlar ve iki diplomanın onlara sağladığı imkânları açıklamışlardır. Çift Anadal Programına olumlu bakış açısıyla yaklaşan katılımcılar buna karşın değerlendirme sürecinin olumsuz yönlerine değinmişlerdir. Öğrenme süreç modelinin en son aşamasında ise değerlendirmede daha çok öz değerlendirmenin katkılarına vurgu yapmışlardır. Genel olarak sonuçlar özetlenirse; öğrenme süreç modelinin farkında olmama aşamasında Çift Anadal Programı hakkında katılımcıların hazırbulunuşlulukları bulunmamaktadır. Farkındalık aşamasında katılımcılar, programdaki ders içeriklerinden dolayı, bir çeşitliliğin olduğunu görmektedir. Anlam aşamasındaki görüşlerde katılımcılar, programa çok yönlü bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Bağlılık aşamasında katılımcılar, süreç ve sonuç değerlendirmenin zorluklarından bahsetmektedir. Uygulama aşamasında, farklı bölümlerde eğitim görmenin faydalarına değinmekte ve zaman yönetimi konusunda kendilerini değerlendirmektedir. Bu aşamada, özellikle katılımcılar özedönük zekalarını kullanarak kendilerinin olumlu ve olumsuz yönlerine eleştirel bir şekilde yaklaşmaktadır. Yansıtma aşamasında ise, katılımcılar ölçme ve değerlendirme olanaklarına değinmektedirler.

References

 • Alavi, M., & Leidner, D.E. (2001). Knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research ıssues. MIS Quarterly, 25, 107-136. http://dx.doi.org/10.2307/3250961.
 • Bader, J. (2016). Team autonomy and team effectiveness in an organizational context: The mediating role of team learning behaviours. (https://estudogeral.uc.pt/ bits tream/10316/81461/1/ Bader_thesis_final.pdf adresinden 04.03.2022 tarihinde indirilmiştir)
 • Brownell, J. (2008). Exploring the strategic ground for listening and organizational effectiveness. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 8(3), 211-229. doi: 10.1080/15022250802305295
 • Buckler, B. (1996). A learning process model to achieve continuous improvement and innovation. The Learning Organization, 3(3), 31-39.
 • Del Rossi, A.F. & ve Hersch, J. (2016). The private and social benefits of double majors. J. Benefit Cost Anal. 2016; 7(2):292–325
 • Gil, A. J., & Mataveli, M. (2018). Project management and learning: the learning project. Human capital and competences in project management. Intechopen, London, 45-69. https://www.siirt.edu.tr/duyuru/egitim-fakultesi-cift-anadal-basvuruislemleri/696957943.html adresinden 12.03.2022 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Hopcan, S., Polat, E. ve Adıgüzel, T. (2014). Çift anadal programında okuyan öğrencilerin görüşleri: bir değerlendirme çalışması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 287-299.
 • Koçak, A. ve Arun, Ö. (2013). İçerik analizi çalışmalarında örneklem sorunu. Selçuk İletişim, 4 (3) , 21-28.
 • Maidin, N. F. & Hamzah, M. I. M. (2010). Learning to develop creativity and ınnovation: a case study of selected schools. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 7, 24-31. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.10.004.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage, 1994.
 • Nsikan-Abasi, I.R. Peni, G.I. & Olajuwon, A.M. (2016). Engineering of a Student Advisory Management System: Development Perspective. American Journal of Software Engineering and Applications. 5(4), 21-32. doi: 10.11648/j.ajsea.20160504.11.
 • Ozturk-Barlak, G.B., Arditi, D., Gunaydin, H.M., Kale, S. &Yitmen, I. (2009). Factors affecting the learning process of professionals in architectural design firms. CIB W078 2009 (ISSN: 2706-6568), http://itc.scix.net/paper/w78-2009-1-14.
 • Pitt, Richard N. & Tepper, S.A. (2012). Double majors influences, identities, & impacts. https://www.researchgate.net/publication/279985369_Double_Majors_Influences_Identities_and_Impacts adresinden 7.03.2022 tarihinde ulaşılmıştır).
 • Rekogama, K.M.R.S.B. (2022). How organisational transformation factors influence on market orientation and the effect of organisation culture? A study on sri lankan telecommunication sector (Order No. 29110404). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (2642919769). Retrieved from https://www.proquest.com/dissertations-theses/how-organisational-transformation-factors/docview/2642919769/se-2?accountid=131586.
 • Sandberg, K.W.& Ohman, G. (2011). Learning in innovation development. Procedia - Social and Behavioral Sciences 28 (2011) 379 – 383.
 • Saraceni, A.V. & Júnior, P.P.A. (2012). Analysis of aspects of ınnovation in a brazilian cluster. J. Technol. Manag. Innov., 7(3), 207-212.
 • Sudharatna, Y. (2004). Towards a stage model of learning organization development. PhD Thesis, The University of Adelaide, Adelaide.
 • Şahin, H. ve Öztürk, K. (2020). Almanca öğretmenliği programı öğrencilerinin bakış açısından çift anadal programları. Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, 85 Jahre Germanistik in der Türkei , 92-124 . DOI: 10.37583/diyalog.802228.
 • Taylan, H. H. (2011). Sosyal bilimlerde kullanılan içerik analizi ve söylem analizinin karşılaştırılması. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (2) , 63-76.
 • Yamaguchı, T., Takemorı, K. &Takadama, K. (2013).Modeling a human’s learning processes toward continuous learning support system. (Eds: Maki K. Habib and J. Paulo Davim Interdisciplinary mechatronics engineering science and research development (pp: 71-73). London: Great Britain and the United States by ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc.
 • Temizyürek, K. ve Derelioğlu, Y. (2004). Üniversite öğrencilerinin çift anadal-yandal programlarina ilişkin tutumlar. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 1-9.
 • Yeo, R. K. (2005). Revisiting the roots of learning organization: A synthesis of the learning organization literature. The Learning Organization, 12(4), 368-382.
 • Yeo, R. (2002). Learning within organisations: linking the theoretical and empirical perspectives. Journal of Workplace Learning, 14(3), 109-122. https://doi.org/ 10.1108/ 13665620210421920.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Examination of Teacher Candidates' Opinions on the Double Major Program by the Learning Process Model / Öğretmen Adaylarının Çift Anadal Programına İlişkin Görüşlerinin Öğrenme Süreç Modeli İle İncelenmesi

Year 2022, Volume: 13 Issue: 6, 156 - 172, 30.12.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1190947

Abstract

The purpose of this research is to determine the views of teacher candidates on the Double Major Program by the learning process model. While examining the views of teacher candidates with the learning process model, six stages of the model were taken into account such as unaware of the model, awareness, understanding, commitment, practice and reflection. The study group of the research based on the phenomenology design consists of 35 teacher candidates studying at the Faculty of Education in Siirt University. In the study, in which an open-ended questionnaire form was used, the data were analyzed through a qualitative program. Content analysis method was used in the analysis. As a result of the research; It was observed that the participants of the Double Major Program expressed their opinions by using the learning process model stages. It has been concluded that the participants with these views do not have knowledge about the Double Major Program and do not seem willing to learn about the different departments. Afterwards, they stated that their awareness improved when they enrolled in the Double Major Program and they were willing to learn. At the same time, the participants questioned the course contents of other departments with a sense of curiosity and discovery and explained the opportunities provided by the two diplomas. Participants who approached the Double Major Program from a positive point of view, on the other hand, mentioned the negative aspects of the evaluation process. In the last step of the learning process model, they emphasized contributions of self-evaluation in evaluation more. In general, if the results are summarized, the participants do not have the readiness for the Double Major Program at the stage of ignorance of the learning process model. The participants see that there is a diversity due to the course contents in the program at the stage of awareness. The participants approach the program from a multidimensional perspective at the stage of understanding. In the stage of commitment, the participants talk about the difficulties of process and outcome evaluation. During the stage of enactment, they talk about the benefits of being educated in different departments and evaluate themselves on time management. At this stage, especially the participants critically approach the positive and negative aspects of themselves by using their introspective intelligence. At the stage of reflection, the participants refer to the measurement and evaluation possibilities.

References

 • Alavi, M., & Leidner, D.E. (2001). Knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research ıssues. MIS Quarterly, 25, 107-136. http://dx.doi.org/10.2307/3250961.
 • Bader, J. (2016). Team autonomy and team effectiveness in an organizational context: The mediating role of team learning behaviours. (https://estudogeral.uc.pt/ bits tream/10316/81461/1/ Bader_thesis_final.pdf adresinden 04.03.2022 tarihinde indirilmiştir)
 • Brownell, J. (2008). Exploring the strategic ground for listening and organizational effectiveness. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 8(3), 211-229. doi: 10.1080/15022250802305295
 • Buckler, B. (1996). A learning process model to achieve continuous improvement and innovation. The Learning Organization, 3(3), 31-39.
 • Del Rossi, A.F. & ve Hersch, J. (2016). The private and social benefits of double majors. J. Benefit Cost Anal. 2016; 7(2):292–325
 • Gil, A. J., & Mataveli, M. (2018). Project management and learning: the learning project. Human capital and competences in project management. Intechopen, London, 45-69. https://www.siirt.edu.tr/duyuru/egitim-fakultesi-cift-anadal-basvuruislemleri/696957943.html adresinden 12.03.2022 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Hopcan, S., Polat, E. ve Adıgüzel, T. (2014). Çift anadal programında okuyan öğrencilerin görüşleri: bir değerlendirme çalışması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 287-299.
 • Koçak, A. ve Arun, Ö. (2013). İçerik analizi çalışmalarında örneklem sorunu. Selçuk İletişim, 4 (3) , 21-28.
 • Maidin, N. F. & Hamzah, M. I. M. (2010). Learning to develop creativity and ınnovation: a case study of selected schools. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 7, 24-31. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.10.004.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage, 1994.
 • Nsikan-Abasi, I.R. Peni, G.I. & Olajuwon, A.M. (2016). Engineering of a Student Advisory Management System: Development Perspective. American Journal of Software Engineering and Applications. 5(4), 21-32. doi: 10.11648/j.ajsea.20160504.11.
 • Ozturk-Barlak, G.B., Arditi, D., Gunaydin, H.M., Kale, S. &Yitmen, I. (2009). Factors affecting the learning process of professionals in architectural design firms. CIB W078 2009 (ISSN: 2706-6568), http://itc.scix.net/paper/w78-2009-1-14.
 • Pitt, Richard N. & Tepper, S.A. (2012). Double majors influences, identities, & impacts. https://www.researchgate.net/publication/279985369_Double_Majors_Influences_Identities_and_Impacts adresinden 7.03.2022 tarihinde ulaşılmıştır).
 • Rekogama, K.M.R.S.B. (2022). How organisational transformation factors influence on market orientation and the effect of organisation culture? A study on sri lankan telecommunication sector (Order No. 29110404). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (2642919769). Retrieved from https://www.proquest.com/dissertations-theses/how-organisational-transformation-factors/docview/2642919769/se-2?accountid=131586.
 • Sandberg, K.W.& Ohman, G. (2011). Learning in innovation development. Procedia - Social and Behavioral Sciences 28 (2011) 379 – 383.
 • Saraceni, A.V. & Júnior, P.P.A. (2012). Analysis of aspects of ınnovation in a brazilian cluster. J. Technol. Manag. Innov., 7(3), 207-212.
 • Sudharatna, Y. (2004). Towards a stage model of learning organization development. PhD Thesis, The University of Adelaide, Adelaide.
 • Şahin, H. ve Öztürk, K. (2020). Almanca öğretmenliği programı öğrencilerinin bakış açısından çift anadal programları. Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, 85 Jahre Germanistik in der Türkei , 92-124 . DOI: 10.37583/diyalog.802228.
 • Taylan, H. H. (2011). Sosyal bilimlerde kullanılan içerik analizi ve söylem analizinin karşılaştırılması. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (2) , 63-76.
 • Yamaguchı, T., Takemorı, K. &Takadama, K. (2013).Modeling a human’s learning processes toward continuous learning support system. (Eds: Maki K. Habib and J. Paulo Davim Interdisciplinary mechatronics engineering science and research development (pp: 71-73). London: Great Britain and the United States by ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc.
 • Temizyürek, K. ve Derelioğlu, Y. (2004). Üniversite öğrencilerinin çift anadal-yandal programlarina ilişkin tutumlar. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 1-9.
 • Yeo, R. K. (2005). Revisiting the roots of learning organization: A synthesis of the learning organization literature. The Learning Organization, 12(4), 368-382.
 • Yeo, R. (2002). Learning within organisations: linking the theoretical and empirical perspectives. Journal of Workplace Learning, 14(3), 109-122. https://doi.org/ 10.1108/ 13665620210421920.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Studies on Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Sevda Koç Akran 0000-0003-4205-0148

Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 13 Issue: 6

Cite

APA Koç Akran, S. (2022). Examination of Teacher Candidates’ Opinions on the Double Major Program by the Learning Process Model / Öğretmen Adaylarının Çift Anadal Programına İlişkin Görüşlerinin Öğrenme Süreç Modeli İle İncelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(6), 156-172. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1190947

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye