Research Article
BibTex RIS Cite

Teachers' Perceptions of Self-Efficacy in Teaching 21st-Century Skills / Öğretmenlerin 21. Yüzyıl Becerilerinin Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik Algıları

Year 2022, Volume: 13 Issue: 6, 28 - 44, 30.12.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1159560

Abstract

The purpose of this research is to determine teachers' self-efficacy perceptions regarding the teaching of 21st-century skills. A cross-sectional survey model was used in the study. The data of the research were collected with the 21st-Century Skills Teaching Scale. The sample of the study consisted of 441 teachers working in primary, secondary and high schools in Kütahya, which was determined by a simple random sampling method. The data of the research were obtained by sending the study link created with Google Forms to the teachers via the WhatsApp application. In the analysis of the data obtained from the research, frequency and percentage values to determine the distribution; In order to determine the significance of the difference between the variables, an independent samples test and one-way ANOVA technique were used. The ƞ2 statistic was used to measure the effect of significant differences. In the study, it was observed that the average scores of the teachers from the 21st Century Skills Teaching Scale and its sub-dimensions were high. High average scores indicate that teachers have high self-efficacy perceptions regarding teaching 21st-century skills. As a result of the analysis, between the scores of the teachers from the whole scale and its sub-dimensions, while there were no significant differences according to the variable of teaching level, there were significant differences according to the variable of gender, educational status and professional seniority. These results show that teachers consider themselves competent in teaching 21st-century skills. To support the data obtained at the end of the research, it has been suggested to diversify the studies and to conduct qualitative or semi-experimental studies in this direction.

References

 • Alabaş, R., Kamer, S. T., & Polat, Ü. (2012). Öğretmenlerin kariyer gelişimlerinde lisansüstü eğitim: tercih sebepleri ve süreçte karşılaştıkları sorunlar. E-International Journal of Educational Research, 3(4), 89-107. Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/pub/issue/8020/105368
 • Aldrich, J., & Cunningham, J. (2016). Using IBM SPSS statistic an interactive hands-on approach. SAGE Publications.
 • Balkaş-Yaşar, E. (2021). Fen bilimleri öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri öz yeterlilik algıları ve stem tutumlarının incelenmesi Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Kırıkkale Üniversitesi.
 • Bayat, B. (2014). Uygulamalı sosyal bilim araştırmalarında ölçme, ölçekler ve “likert” ölçek kurma tekniği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 1-24. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziuiibfd/issue/28309/300829
 • Bozkurt, F. (2021). Öğretmenlerin 21. yüzyıl öğretim becerilerinin yansıtıcı düşünmeyi uygulama becerilerini yordama gücü. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51, 34-64. http://doi.org/10.9779/pauefd.688622
 • Buckle, J. (2022). A comprehensive guide to 21st century skills. Ağustos 2, 2022 tarihinde Panorama Education: https://www.panoramaed.com/blog/comprehensive-guide-21st-century-skills adresinden alındı
 • Bulut, D. (2022). Sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri ile öğretme motivasyonu düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ege Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (9. b.). Pegem Akademi.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Research methods, design and analysis. Anı Yayıncılık.
 • Coşanay, G. (2021). Sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl öğrenen ve öğreten becerilerinin incelenmesi (Malatya ili örneği) Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İnönü Üniversitesi.
 • Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni-nicel, nitel ve karma yöntem yaklaşımları. Eğiten Kitap Yayınları.
 • Çelik, S. (2020). Öğretmenlerin beceri öğretimi yeterlik algıları ile ölçme ve değerlendirme yeterlik algıları arasındaki ilişki Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi.
 • Çiğilli, E. (2020). Sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi ile 21. yüzyıl öğreten becerileri algı düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Çınar, F. S. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerine ilişkin algılarının ve görüşlerinin incelenmesi (çorum ili örneği) Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Kafkas Üniversitesi.
 • Demir, T., & Arslan, A. (2021). Öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimleri, demokratik davranışları ve 21. yüzyıl öğreten becerilerinin CHAID analizi yöntemi ile incelenmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 184-203. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kebd/issue/63030/940280
 • Demir-Çavuş, N. (2021). Öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerini kullanım yeterlilikleri ile öğretmenlerin değişime hazır olma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uşak Üniversitesi.
 • Eğmir, E., & Çengelci, S. (2020). Öğretmenlerin 21. yüzyıl öğretim becerilerinin yansıtıcı düşünmeyi uygulama becerilerini yordama gücü. Journal of History School, 1045-1077. http://doi.org/10.29228/Joh41513
 • Eker, C., Akar-Elekoğlu, A., Kamar, P., & Kamar, M. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik algılarının incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(20), 26-37. http://doi.org/10.29228/INESJOURNAL.37804
 • Ekşioğlu, F. Z. (2021). Fen bilimleri ve sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerini derslerine entegre edebilme yeterlikleri Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi.
 • Erbek, İ. (2021). Öğretmen adaylarının ve aday öğretmenlerin öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ile 21. yüzyıl becerileri öz yeterlikleri Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Siirt Üniversitesi.
 • Ergen, B., Yanpar-Yelken, T., & Kanadlı, S. (2019). A meta-analysis of research on technological pedagogical content knowledge by gender. Contemporary Educational Technology, 10(4), 358-380. http://doi.org/10.30935/cet.634182
 • Eşitti, B. (2018). Nicel araştırma yöntemleri: SPSS Uygulamalı. D. A. Arslan (Dü.) içinde, Sosyal bilimlerde araştırma yöntem ve teknikleri (s. 307-340). Paradigma Akademi.
 • Fraenkel, J., Wallen, N., & Hyun, H. (2012). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill.
 • Gökbulut, B. (2021). Öğretmenlerin teknostres ve teknopedagojik yeterlikleri arasındaki ilişki. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 472-496. http://doi.org/10.29299/kefad.929603
 • Greenhill, V. (2010). 21st century knowledge and skills in educator preparation. American Association of Colleges of Teacher Education (AACTE) and Partnership for 21st Century Skills (P21). Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=ED519336
 • Gümüş, A. (2019). Geleceğin eğitiminde yeni öğretmen becerileri (Analiz Raporu: 2019/04). İlke İlim ve Kültür Vakfı. Retrieved from https://ilke.org.tr/images/yayin/pdf/analiz_raporu_4_BASKI.pdf
 • Gürültü, E., Aslan, M., & Alcı, B. (2018). İlköğretim öğretmenlerinin yeterliliklerinin 21.yüzyıl becerileri ışığında incelenmesi. The Journal of Academic Social Science, 6(71), 543-560. http://doi.org/10.16992/ASOS.13770
 • Gürültü, E., Aslan, M., & Alcı, B. (2020). Ortaöğretim öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri kullanım yeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(4), 780-798. http://doi.org/10.16986/HUJE.2019051590
 • İlter, İ. (2020). Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlerin lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 263-292. http://doi.org/10.9779/pauefd.488580
 • Jia, Y., Oh, Y. J., Sibuma, B., LaBanca, F., & Lorentson, M. (2016). Measuring twenty-first century skills: development and validation of a scale for in-service and pre-service teachers. Teacher Development, 20(2), 229-252. http://doi.org/10.1080/13664530.2016.1143870
 • Kalemkuş, F., & Bulut-Özek, M. (2021). 21. yüzyıl becerileri konusunda araştırma eğilimleri: 2000-2020 (Ocak ayı). MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 878-900. https://doi.org/10.33206/mjss.774848
 • Karabekmez, V. (2021). Sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl öğreten becerileri ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi.
 • Kavukçu, B. (2021). Fen bilimleri öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri düzeylerine ilişkin görüşleri Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi.
 • Kennedy, I. G., Latham, G., & Jacinto, H. (2016). The literature review. In Education skills for 21st century teachers (pp. 11-20). Cham: SpringerBriefs in Education. http://doi.org/10.1007/978-3-319-22608-8_3
 • Kıyasoğlu, E., & Çeviker-Ay, Ş. (2020). Sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl öğrenen ve öğreten becerilerini kullanma düzeylerine ilişkin görüşleri nelerdir? e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7, 240-261. http://doi.org/10.30900/kafkasegt.689976
 • Korkmaz, Ç. (2019). Sınıf öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile yaşam ve 21. yüzyıl öğreten beceri düzeyleri arasındaki ilişki Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • Koşar, D., Er, E., & Kılınç, A. Ç. (2020). Öğretmenlerin lisansüstü öğrenim görme nedenleri: Nitel bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (53), 370-392. http://doi.org/10.21764/maeuefd.581698
 • Kozikoğlu, İ., & Özcanlı, N. (2020). Öğretmenlerin 21. yüzyıl öğreten becerileri ile mesleğe adanmışlıkları arasındaki ilişki. Cumhuriyet International Journal of Education, 9(1), 270-290. http://doi.org/10.30703/cije.579925
 • Kurshan, B., & McManus, C. (2017). Teaching 21st century skills for 21st century success requires an ecosystem approach. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/barbarakurshan/2017/07/18/teaching-21st-century-skills-for-21st-century-success-requires-an-ecosystem-approach/?sh=7fb191d93fe6
 • Kurudayıoğlu, M., & Temur, N. (2021). 21. yüzyıl becerileri çerçevesinde türk atasözlerine bir bakış. bilig – Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi(99), 1-24. http://doi.org/10.12995/bilig.9900
 • Mete, G. (2021). Türkçe öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri özyeterlik algısı. Turkish Studies - Education, 16(2), 1035-1047. http://doi.org/10.47423/TurkishStudies.49775
 • Milli Eğitim Bakanlığı MEB. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Retrieved from https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı MEB. (2018). 2023 eğitim vizyonu. Retrieved from http://2023vizyonu.meb.gov.tr
 • Nuhoğlu, H., & Güvercin-Seçkin, G. (2021). Öğretmenlerin 21. yüzyıl öğreten-öğrenen becerileri ile bilişim teknolojisi kullanım düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 1358-1388. http://doi.org/10.29299/kefad.952565
 • Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory. McGraw-Hill.
 • Özdemir, E. (2015). Tarama yöntemi. M. Metin (Dü.) içinde, Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (s. 77-97). Pegem Akademi.
 • Özdemir, N. (2021). Ortaokul öğretmenlerinin 21. yüzyıl öğretmen becerilerinin incelenmesi (Bursa ili örneği) Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi.
 • Özer, M. (2021). Sınıf öğretmenlerinin 21.yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik algıları ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi.
 • Özyurt, M. (2020). 21. yüzyıl becerileri öğretimi ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik güvenirlik çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(30), 2568-2594. http://doi.org/10.26466/opus.725042
 • Pallant, J. (2017). SPSS kullanma kılavuzu SPSS ile adım adım veri analizi. Anı Yayıncılık. Partnership for 21st Century Learning P21. (2019). Framework for 21st century learning. Retrieved from http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_DefinitionsBFK.pdf
 • Pole, J. D., & Bondy, S. J. (2010). Normality assumption. In N. J. Salkind (Eds.), Encyclopedia of research design (pp. 932-934). SAGE Publications.
 • Robson, C. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Anı Yayıncılık.
 • Rotherham, A. J. (2009). 21st century skills: the challenges ahead. ascd, 67(1). Retrieved from https://www.ascd.org/el/articles/21st-century-skills-the-challenges-ahead
 • Savić, M. (2021). Key competences of 21st century teachers. Univerzitetska misao-časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar(20), 1-12. http://doi.org/10.5937/univmis2120001S
 • Schleicher, A. (Eds.). (2012). Preparing teachers and developing school leaders for the 21st century: lessons from around the world. OECD Publishing. Retrieved from https://www.oecd.org/site/eduistp2012/49850576.pdf
 • Shields, R., & Chugh, R. (2018). Preparing Australian high school learners with 21st century skills. 2018 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE), (s. 1101-1106). Wollongong, NSW, Australia. http://doi.org/10.1109/TALE.2018.8615207
 • Sulaiman, J., & Ismail, S. N. (2020). Teacher competence and 21st century skills in transformation schools 2025 (TS25). Universal Journal of Educational Research, 8(8), 3536-3544. http://doi.org/10.13189/ujer.2020.080829
 • Şahin, H., & Han, T. (2020). EFL teachers’ attitude towards 21st century skills: A mixed- methods study. The Reading Matrix: An International Online Journal, 20(2), 167-181. Retrieved from https://www.readingmatrix.com/files/23-3jspj75s.pdf
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2014). Using multivariate statistics. Pearson Education Limited.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Teyfur, M., & Çakır, R. (2018). Lisansüstü eğitime devam eden öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar. Turkish Studies (Elektronik), 13(19), 1745-1764. http://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14018
 • Toprakçı, E. (2017) Sınıf Yönetimi. PegemA Yayınları (3.Baskı).
 • Tunagür, M., & Aydın, E. (2021). Türkçe öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerini kullanım yeterlikleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 10(4), 1562-1580. http://doi.org/10.30703/cije.877013
 • UNESCO. (2011). UNESCO ICT competency framework for teachers. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265721
 • Uyar, A., & Çiçek, B. (2021). Farklı branşlardaki öğretmenlerin 21. yüzyıl becerileri. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi(9), 1-11. http://doi.org/10.21733/ibad.822410
 • Üspolat-Yazıcı, Z. (2021). Stem eğitimi alan ve almayan okul öncesi öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerinin öğretimine ilişkin öz yeterlik algılarının incelenmesi Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Üsküdar Üniversitesi.
 • Yalçın-İncik, E. (2020). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve 21. yüzyıl öğreten becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 1099-1112. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020..-638602
 • Yılmaz, Y. (2021). Sınıf öğretmenlerinin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik öğretimi yönelim düzeyleri ile 21. yy. öğreten becerileri algı düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Öğretmenlerin 21. Yüzyıl Becerilerinin Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik Algıları / Teachers' Perceptions of Self-Efficacy in Teaching 21st-Century Skills

Year 2022, Volume: 13 Issue: 6, 28 - 44, 30.12.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1159560

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerinin öğretimine ilişkin öz yeterlik algılarını belirlemektir. Araştırmada kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri “21. Yüzyıl Becerileri Öğretimi Ölçeği (21YBÖ)” ile toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini, basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen Kütahya’daki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda görev yapan 441 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Google Formlar ile oluşturulan çalışma linkinin WhatsApp uygulaması aracılığıyla öğretmenlere iletilmesiyle elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde, dağılımı belirlemek için frekans ve yüzdelik değerleri; değişkenler arasındaki farkın anlamlılığını belirlemek için bağımsız örneklemler için t testi ve tek faktörlü varyans analizi tekniği kullanılmıştır. Anlamlı farklılıkların etkisini ölçmek için ƞ2 istatistiğinden yararlanılmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin 21YBÖ ölçeğinin tamamından ve alt boyutlarından aldıkları ortalama puanların yüksek olduğu görülmüştür. Ortalama puanların yüksek olması, öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerinin öğretimine ilişkin öz yeterlik algılarının yüksek olduğunu göstermiştir. Yapılan analizler sonucunda, öğretmenlerin ölçek genelinden ve alt faktörlerinden aldıkları puanlar arasında görev yapılan öğretim kademesi değişkenine göre anlamlı farklılık bulunmazken cinsiyet, öğrenim durumu ve mesleki kıdem değişkenleri bakımından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu sonuçlar, 21. yüzyıl becerilerinin öğretimi konusunda öğretmenlerin kendilerini yeterli gördüklerini göstermektedir. Araştırma sonunda, öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerini kullanım ve öğretim durumlarının çalışma ortamlarında gözlemlenmesi ve bu doğrultuda araştırmacılar tarafından nitel ve/veya yarı deneysel çalışmaların yapılması önerilmiştir.

References

 • Alabaş, R., Kamer, S. T., & Polat, Ü. (2012). Öğretmenlerin kariyer gelişimlerinde lisansüstü eğitim: tercih sebepleri ve süreçte karşılaştıkları sorunlar. E-International Journal of Educational Research, 3(4), 89-107. Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/pub/issue/8020/105368
 • Aldrich, J., & Cunningham, J. (2016). Using IBM SPSS statistic an interactive hands-on approach. SAGE Publications.
 • Balkaş-Yaşar, E. (2021). Fen bilimleri öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri öz yeterlilik algıları ve stem tutumlarının incelenmesi Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Kırıkkale Üniversitesi.
 • Bayat, B. (2014). Uygulamalı sosyal bilim araştırmalarında ölçme, ölçekler ve “likert” ölçek kurma tekniği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 1-24. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziuiibfd/issue/28309/300829
 • Bozkurt, F. (2021). Öğretmenlerin 21. yüzyıl öğretim becerilerinin yansıtıcı düşünmeyi uygulama becerilerini yordama gücü. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51, 34-64. http://doi.org/10.9779/pauefd.688622
 • Buckle, J. (2022). A comprehensive guide to 21st century skills. Ağustos 2, 2022 tarihinde Panorama Education: https://www.panoramaed.com/blog/comprehensive-guide-21st-century-skills adresinden alındı
 • Bulut, D. (2022). Sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri ile öğretme motivasyonu düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ege Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (9. b.). Pegem Akademi.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Research methods, design and analysis. Anı Yayıncılık.
 • Coşanay, G. (2021). Sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl öğrenen ve öğreten becerilerinin incelenmesi (Malatya ili örneği) Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İnönü Üniversitesi.
 • Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni-nicel, nitel ve karma yöntem yaklaşımları. Eğiten Kitap Yayınları.
 • Çelik, S. (2020). Öğretmenlerin beceri öğretimi yeterlik algıları ile ölçme ve değerlendirme yeterlik algıları arasındaki ilişki Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi.
 • Çiğilli, E. (2020). Sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi ile 21. yüzyıl öğreten becerileri algı düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Çınar, F. S. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerine ilişkin algılarının ve görüşlerinin incelenmesi (çorum ili örneği) Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Kafkas Üniversitesi.
 • Demir, T., & Arslan, A. (2021). Öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimleri, demokratik davranışları ve 21. yüzyıl öğreten becerilerinin CHAID analizi yöntemi ile incelenmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 184-203. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kebd/issue/63030/940280
 • Demir-Çavuş, N. (2021). Öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerini kullanım yeterlilikleri ile öğretmenlerin değişime hazır olma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uşak Üniversitesi.
 • Eğmir, E., & Çengelci, S. (2020). Öğretmenlerin 21. yüzyıl öğretim becerilerinin yansıtıcı düşünmeyi uygulama becerilerini yordama gücü. Journal of History School, 1045-1077. http://doi.org/10.29228/Joh41513
 • Eker, C., Akar-Elekoğlu, A., Kamar, P., & Kamar, M. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik algılarının incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(20), 26-37. http://doi.org/10.29228/INESJOURNAL.37804
 • Ekşioğlu, F. Z. (2021). Fen bilimleri ve sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerini derslerine entegre edebilme yeterlikleri Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi.
 • Erbek, İ. (2021). Öğretmen adaylarının ve aday öğretmenlerin öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ile 21. yüzyıl becerileri öz yeterlikleri Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Siirt Üniversitesi.
 • Ergen, B., Yanpar-Yelken, T., & Kanadlı, S. (2019). A meta-analysis of research on technological pedagogical content knowledge by gender. Contemporary Educational Technology, 10(4), 358-380. http://doi.org/10.30935/cet.634182
 • Eşitti, B. (2018). Nicel araştırma yöntemleri: SPSS Uygulamalı. D. A. Arslan (Dü.) içinde, Sosyal bilimlerde araştırma yöntem ve teknikleri (s. 307-340). Paradigma Akademi.
 • Fraenkel, J., Wallen, N., & Hyun, H. (2012). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill.
 • Gökbulut, B. (2021). Öğretmenlerin teknostres ve teknopedagojik yeterlikleri arasındaki ilişki. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 472-496. http://doi.org/10.29299/kefad.929603
 • Greenhill, V. (2010). 21st century knowledge and skills in educator preparation. American Association of Colleges of Teacher Education (AACTE) and Partnership for 21st Century Skills (P21). Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=ED519336
 • Gümüş, A. (2019). Geleceğin eğitiminde yeni öğretmen becerileri (Analiz Raporu: 2019/04). İlke İlim ve Kültür Vakfı. Retrieved from https://ilke.org.tr/images/yayin/pdf/analiz_raporu_4_BASKI.pdf
 • Gürültü, E., Aslan, M., & Alcı, B. (2018). İlköğretim öğretmenlerinin yeterliliklerinin 21.yüzyıl becerileri ışığında incelenmesi. The Journal of Academic Social Science, 6(71), 543-560. http://doi.org/10.16992/ASOS.13770
 • Gürültü, E., Aslan, M., & Alcı, B. (2020). Ortaöğretim öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri kullanım yeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(4), 780-798. http://doi.org/10.16986/HUJE.2019051590
 • İlter, İ. (2020). Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlerin lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 263-292. http://doi.org/10.9779/pauefd.488580
 • Jia, Y., Oh, Y. J., Sibuma, B., LaBanca, F., & Lorentson, M. (2016). Measuring twenty-first century skills: development and validation of a scale for in-service and pre-service teachers. Teacher Development, 20(2), 229-252. http://doi.org/10.1080/13664530.2016.1143870
 • Kalemkuş, F., & Bulut-Özek, M. (2021). 21. yüzyıl becerileri konusunda araştırma eğilimleri: 2000-2020 (Ocak ayı). MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 878-900. https://doi.org/10.33206/mjss.774848
 • Karabekmez, V. (2021). Sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl öğreten becerileri ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi.
 • Kavukçu, B. (2021). Fen bilimleri öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri düzeylerine ilişkin görüşleri Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi.
 • Kennedy, I. G., Latham, G., & Jacinto, H. (2016). The literature review. In Education skills for 21st century teachers (pp. 11-20). Cham: SpringerBriefs in Education. http://doi.org/10.1007/978-3-319-22608-8_3
 • Kıyasoğlu, E., & Çeviker-Ay, Ş. (2020). Sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl öğrenen ve öğreten becerilerini kullanma düzeylerine ilişkin görüşleri nelerdir? e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7, 240-261. http://doi.org/10.30900/kafkasegt.689976
 • Korkmaz, Ç. (2019). Sınıf öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile yaşam ve 21. yüzyıl öğreten beceri düzeyleri arasındaki ilişki Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • Koşar, D., Er, E., & Kılınç, A. Ç. (2020). Öğretmenlerin lisansüstü öğrenim görme nedenleri: Nitel bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (53), 370-392. http://doi.org/10.21764/maeuefd.581698
 • Kozikoğlu, İ., & Özcanlı, N. (2020). Öğretmenlerin 21. yüzyıl öğreten becerileri ile mesleğe adanmışlıkları arasındaki ilişki. Cumhuriyet International Journal of Education, 9(1), 270-290. http://doi.org/10.30703/cije.579925
 • Kurshan, B., & McManus, C. (2017). Teaching 21st century skills for 21st century success requires an ecosystem approach. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/barbarakurshan/2017/07/18/teaching-21st-century-skills-for-21st-century-success-requires-an-ecosystem-approach/?sh=7fb191d93fe6
 • Kurudayıoğlu, M., & Temur, N. (2021). 21. yüzyıl becerileri çerçevesinde türk atasözlerine bir bakış. bilig – Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi(99), 1-24. http://doi.org/10.12995/bilig.9900
 • Mete, G. (2021). Türkçe öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri özyeterlik algısı. Turkish Studies - Education, 16(2), 1035-1047. http://doi.org/10.47423/TurkishStudies.49775
 • Milli Eğitim Bakanlığı MEB. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Retrieved from https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı MEB. (2018). 2023 eğitim vizyonu. Retrieved from http://2023vizyonu.meb.gov.tr
 • Nuhoğlu, H., & Güvercin-Seçkin, G. (2021). Öğretmenlerin 21. yüzyıl öğreten-öğrenen becerileri ile bilişim teknolojisi kullanım düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 1358-1388. http://doi.org/10.29299/kefad.952565
 • Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory. McGraw-Hill.
 • Özdemir, E. (2015). Tarama yöntemi. M. Metin (Dü.) içinde, Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (s. 77-97). Pegem Akademi.
 • Özdemir, N. (2021). Ortaokul öğretmenlerinin 21. yüzyıl öğretmen becerilerinin incelenmesi (Bursa ili örneği) Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi.
 • Özer, M. (2021). Sınıf öğretmenlerinin 21.yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik algıları ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi.
 • Özyurt, M. (2020). 21. yüzyıl becerileri öğretimi ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik güvenirlik çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(30), 2568-2594. http://doi.org/10.26466/opus.725042
 • Pallant, J. (2017). SPSS kullanma kılavuzu SPSS ile adım adım veri analizi. Anı Yayıncılık. Partnership for 21st Century Learning P21. (2019). Framework for 21st century learning. Retrieved from http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_DefinitionsBFK.pdf
 • Pole, J. D., & Bondy, S. J. (2010). Normality assumption. In N. J. Salkind (Eds.), Encyclopedia of research design (pp. 932-934). SAGE Publications.
 • Robson, C. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Anı Yayıncılık.
 • Rotherham, A. J. (2009). 21st century skills: the challenges ahead. ascd, 67(1). Retrieved from https://www.ascd.org/el/articles/21st-century-skills-the-challenges-ahead
 • Savić, M. (2021). Key competences of 21st century teachers. Univerzitetska misao-časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar(20), 1-12. http://doi.org/10.5937/univmis2120001S
 • Schleicher, A. (Eds.). (2012). Preparing teachers and developing school leaders for the 21st century: lessons from around the world. OECD Publishing. Retrieved from https://www.oecd.org/site/eduistp2012/49850576.pdf
 • Shields, R., & Chugh, R. (2018). Preparing Australian high school learners with 21st century skills. 2018 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE), (s. 1101-1106). Wollongong, NSW, Australia. http://doi.org/10.1109/TALE.2018.8615207
 • Sulaiman, J., & Ismail, S. N. (2020). Teacher competence and 21st century skills in transformation schools 2025 (TS25). Universal Journal of Educational Research, 8(8), 3536-3544. http://doi.org/10.13189/ujer.2020.080829
 • Şahin, H., & Han, T. (2020). EFL teachers’ attitude towards 21st century skills: A mixed- methods study. The Reading Matrix: An International Online Journal, 20(2), 167-181. Retrieved from https://www.readingmatrix.com/files/23-3jspj75s.pdf
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2014). Using multivariate statistics. Pearson Education Limited.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Teyfur, M., & Çakır, R. (2018). Lisansüstü eğitime devam eden öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar. Turkish Studies (Elektronik), 13(19), 1745-1764. http://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14018
 • Toprakçı, E. (2017) Sınıf Yönetimi. PegemA Yayınları (3.Baskı).
 • Tunagür, M., & Aydın, E. (2021). Türkçe öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerini kullanım yeterlikleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 10(4), 1562-1580. http://doi.org/10.30703/cije.877013
 • UNESCO. (2011). UNESCO ICT competency framework for teachers. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265721
 • Uyar, A., & Çiçek, B. (2021). Farklı branşlardaki öğretmenlerin 21. yüzyıl becerileri. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi(9), 1-11. http://doi.org/10.21733/ibad.822410
 • Üspolat-Yazıcı, Z. (2021). Stem eğitimi alan ve almayan okul öncesi öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerinin öğretimine ilişkin öz yeterlik algılarının incelenmesi Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Üsküdar Üniversitesi.
 • Yalçın-İncik, E. (2020). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve 21. yüzyıl öğreten becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 1099-1112. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020..-638602
 • Yılmaz, Y. (2021). Sınıf öğretmenlerinin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik öğretimi yönelim düzeyleri ile 21. yy. öğreten becerileri algı düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
There are 68 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Ramazan Yıldırım 0000-0001-5727-5134

Ceren Utkugün 0000-0002-5911-9175

Ramazan Yurtseven 0000-0001-9963-8642

Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 13 Issue: 6

Cite

APA Yıldırım, R., Utkugün, C., & Yurtseven, R. (2022). Öğretmenlerin 21. Yüzyıl Becerilerinin Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik Algıları / Teachers’ Perceptions of Self-Efficacy in Teaching 21st-Century Skills. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(6), 28-44. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1159560

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye