Research Article
BibTex RIS Cite

A Comparative Analysis of Camus' the Plague Novel and Covid-19 Pandemic: A Training Program / Camus'nun Veba Romanı ve Kovid-19 Pandemisinin Karşlaştırmalı Analizi: Bir Eğitim Programı

Year 2022, Volume: 13 Issue: 6, 121 - 137, 30.12.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1148448

Abstract

Humanity has witnessed a large number of pandemics. These pandemics direct people to question themselves, their lives and world order. On the other hand, pandemics leave deep permanent marks on humanity by making significant changes on people's habits and daily lives. Pandemics are mostly viewed as concerns for science and institutes of healthcare but there are pieces of literature about pandemics. One of these literary pieces is “The Plague” novel published in 1947 written by French philosopher Albert Camus. Covid-19, which has financially, socially and psychologically traumatized world, shares some similarities with events in Camus's Plague novel. It seems very useful to use literary texts to make sense of current events that affect human life such as pandemics. Educational institutions are among the most effected organizations from Covid-19. For this reason, it is thought important to discuss what they have experienced during pandemic with teacher candidates. The aim of this study is to examine “Comparative Analysis of Camus' The Plague Novel and Covid-19 Pandemic” activity in terms of opinions of teacher candidates participating in the activity. In this study the qualitative research design was used. 22 teacher candidates participated in the study. This training, which was carried out with distance education, lasted 7 sessions. Teacher diaries and focus group discussions were used as data collection tools. Qualitative techniques were used in the analysis of the collected data. Findings of the study compares teacher candidates' views about The Plague novel and Covid-19 pandemic in terms of individual and social reactions, ethics and being scientific. Additionally, teacher candidates generated ideas related to individual, social, educational, and financial consequences of Covid-19 pandemic. Finally, teacher candidates expressed that the activity was beneficial for them.

References

 • Acemoğlu, D. & Robinson, J. A. (2020). Ulusların düşüşü: Güç, zenginlik ve yoksulluğun kökenleri, (Çev. Velioğlu, F. R) Doğan Kitap, İstanbul.
 • Akyüz, S. S. (2021). Koronavirüs komplo teorileri: dezenformasyon ve politik kimliklerin komplocu düșünüșe etkisi. İletişim ve Medya Alanında Uluslararası Araştırmalar II, 57-86.
 • Arslan, İ. & Bayar, İ. (2020) Covid-19 outbreak, economic effects and future of global economy, Gaziantep University Journal of Social Sciences, Special Issue 87-104.
 • Aşkın, R, Bozkurt, Y. & Zeybek, Z. (2020). Covid-19 pandemisi: psikolojik etkileri ve terapötik müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 304-318.
 • Aytaş, G. (2006). Edebi türlerden yararlanma. Milli Eğitim, 34 (169), 261-276.
 • Balcı, D. & Türk A. (2020). Covid-19 sonrası kent planlamasında yaşanacak olası değişimler üzerine. Turkish Studies, 15(8), 3389-3400. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.45905
 • Beldağ, A. & Aktaş E. (2016). Sosyal bilgiler öğretiminde edebî eser kullanımı: Nitel bir çalışma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 953-981.
 • Bekret, D. (2019). Kanıt temelli güncel olayların sosyal bilgiler dersinde kullanımına yönelik bir eylem araştırması Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Büken, N. Ö. (2020). Covid 19 pandemisi ve etik konular. Sağlık ve Toplum, Covid-19 Özel Sayısı, 15-26.
 • Çelebi, V. & İnal, A. (2020). Covid-19 Pandemisini felsefi açıdan değerlendirmek ve anlamak. Turkish Studies, 15(6), 297-322. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44392
 • Durakoğlu, A. & Coşkun, H. (2020). Albert Camus’nun veba romanını pandemi (covid-19) surecinde yeniden okumak, Birey ve Toplum Dergisi, 10 (2), 279-294.
 • Gelir, Y. (2020). Two novels the relationship between human and disease in the period of the pandemia: Hakka siğindik and veba. Van Yüzüncü Yıl University the Journal of Social Sciences Institute, Outbreak Diseases Special Issue, 209-232.
 • Inter-Agency Standing Committee (2020). Briefing note on addressing mental health and psychosocial aspects of Covid-19 Outbreak- Version 1.5. Retrieved from https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021- 03/IASC%20Interim%20Briefing%20Note%20on%20COVID- 19%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20Operations%20-%20MHPSS.pdf
 • Kalafatoğlu, Ş. (2019). Belgesel drama filmlerin eğitimsel amaçlarla kullanımı. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 9(2), 391-403. https://dergipark.org.tr/en/pub/odusobiad/issue/47476/587397
 • Kara, M. & Bozkurt, B. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde okul yöneticiliği: Karşılaşılan sorunlar ve çıkarılan dersler. TEBD, 19(2), 1076-1103. https://doi.org/10.37217/tebd.969888
 • Kavuk, E. ve Demirtaş, H. (2021). Covıd-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan öğretimde yaşadığı zorluklar.E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi,1(1), 55–73. Doi: https://trdoi.org/10.27579808/e-ijpa.20
 • Kütükoğlu E. (2021). Karantina ve etkileri: Covid-19 pandemisi mahremiyet algısını değiştirdi mi?, Mahremiyet Medyası içinde, Eğitim Yayınevi, 1. Baskı, 123-150, ISBN:978-625-8468-10-6.
 • Mertens, D. (1998). Research methods in education and psychology. London: Sage.
 • Okyay, P. (2021) Current situation and future prospects of the covid-19 pandemic. Journal of Advanced Research in Health Science 4(1), 97-103. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-986141
 • Özlü, A. & Öztaş, D. (2020). Yeni corona pandemisi (covid-19) ile mücadelede geçmişten ders çıkartmak, Ankara Med J, 2, 468-481 https://dx.doi.org/10.5505/amj.2020.46547
 • Öztürk, T., & Veziroğlu, K. (2020). Sosyal bilgiler ders kitaplarında güncel olayların kullanım durumu. Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 180-193. https://dergipark.org.tr/en/pub/ukmead/article/793737
 • Saracaloğlu, A. S. & Yılmaz S. (2011). An investigation of prospective teachers’ critical thinking attitudes and locus of control. Elementary Education Online, 10(2), 468-478.
 • Sömen, T. (2020). Sosyal bilgiler öğretiminde güncel olaylar . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , (41) , 431-447. https://doi.org/10.33418/ataunikkefd.803302
 • Taylor, S. (2021). The Psychology of Pandemics Annual Review of Clinical Psychology Erişim 04.07.2022 https://coronaphobia.org/assets/articles/taylor-arcp.pdf
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi
 • Toprakçı, M.S., Hepsöğütlü, Z. B. & Toprakçı, E. (2021) The perceptions of students related to the sources of problems in distance education during the covid-19 epidemic (example of İzmir Anatolian High School. E-International Journal of Pedandragogy (e-ijpa) 1(2), 41-61. Doi: https://trdoi.org/10.27579808/e-ijpa.40
 • Tüzün, H., Demirköse, H., Özkan, S., Dikmen, A. U., & İlhan, M. N. (2020). Covıd-19 pandemisi ve risk iletişimi. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020: Özel Sayı: 1-8.
 • Üstün, Ç. & Özçiftçi, S. (2020). Covid -19 Pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri: Bir değerlendirme çalışması. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25, Özel Sayı 1, 142-153.
 • Yavuz, B. ve Toprakçı, E. (2021). Covid-19 pandemisi sebebiyle okulların uzaktan öğretim yapması ile ilgili internet forumlarında paylaşılan görüşler. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi 9 (2021) 120-139. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kebd/issue/63030/913518
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10.Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Camus'nun Veba Romanı ve Kovid-19 Pandemisinin Karşlaştırmalı Analizi: Bir Eğitim Programı / A Comparative Analysis of Camus' the Plague Novel and Covid-19 Pandemic: A Training Program

Year 2022, Volume: 13 Issue: 6, 121 - 137, 30.12.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1148448

Abstract

İnsanlık tarihi çok sayıda salgına tanıklık etmiştir. Salgınlar insanların kendilerini, yaşamlarını dünya düzenini daha fazla sorgulamaya yöneltir. Diğer taraftan salgınlar, insanlığın yaşamında ve alışkanlıklarında çok önemli değişiklikler yaparak insanlığın belleğinde kalıcı izler bırakır. Salgınlar ağırlıklı olarak bilimin ve sağlığın alanına girmekle beraber salgınları konu eden sanat ve edebiyat eserlerine de rastlanmaktadır. Bu eserlerden biri de Fransız filozof Albert Camus’nun 1947’de yayımladığı “Veba” romanıdır. Dünyayı ekonomik, sosyal psikolojik açıdan büyük travmalara uğratan Kovid-19 salgını Albert Camus’nun Veba romanındaki kurguyla çok büyük benzerlikler göstermektedir. Kovid-19 salgının en çok etkilediği kurumların başında eğitim gelmektedir. Kovid-19 sürecinde yaşananların öğretmen adaylarıyla tartışılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın amacı Camus'nun Veba Romanı ve Kovid-19 Pandemisinin Karşlaştırmalı Analizi Etkinliğini öğretmen adaylarının görüşleri açısından incelemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Çalışma, 14’ü kadın 8’si erkek toplam 22 gönüllü eğitim fakültesi öğrencisi ile yürütülmüştür. Etkinlik 7 oturum sürmüş ve uzaktan eğitim araçları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak öğretmen günlükleri ve grup odak görüşmeleri kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde betimsel yöntemden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçları öğretmen adaylarının Veba romanı ve Kovid-19 pandemisini bireysel ve toplumsal tepkiler, etik ve bilimsellik açısından karşılaştırmışlardır. Ayrıca öğretmen adayları Kovid-19’dan çıkarılacak bireysel, toplumsal, eğitimsel, ekonomik, sosyal sonuçlara ilişkin görüşler üretmişlerdir. Son olarak öğretmen adayları etkinliğin faydalı ve etkili olduğunu ifade etmişlerdir.

References

 • Acemoğlu, D. & Robinson, J. A. (2020). Ulusların düşüşü: Güç, zenginlik ve yoksulluğun kökenleri, (Çev. Velioğlu, F. R) Doğan Kitap, İstanbul.
 • Akyüz, S. S. (2021). Koronavirüs komplo teorileri: dezenformasyon ve politik kimliklerin komplocu düșünüșe etkisi. İletişim ve Medya Alanında Uluslararası Araştırmalar II, 57-86.
 • Arslan, İ. & Bayar, İ. (2020) Covid-19 outbreak, economic effects and future of global economy, Gaziantep University Journal of Social Sciences, Special Issue 87-104.
 • Aşkın, R, Bozkurt, Y. & Zeybek, Z. (2020). Covid-19 pandemisi: psikolojik etkileri ve terapötik müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 304-318.
 • Aytaş, G. (2006). Edebi türlerden yararlanma. Milli Eğitim, 34 (169), 261-276.
 • Balcı, D. & Türk A. (2020). Covid-19 sonrası kent planlamasında yaşanacak olası değişimler üzerine. Turkish Studies, 15(8), 3389-3400. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.45905
 • Beldağ, A. & Aktaş E. (2016). Sosyal bilgiler öğretiminde edebî eser kullanımı: Nitel bir çalışma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 953-981.
 • Bekret, D. (2019). Kanıt temelli güncel olayların sosyal bilgiler dersinde kullanımına yönelik bir eylem araştırması Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Büken, N. Ö. (2020). Covid 19 pandemisi ve etik konular. Sağlık ve Toplum, Covid-19 Özel Sayısı, 15-26.
 • Çelebi, V. & İnal, A. (2020). Covid-19 Pandemisini felsefi açıdan değerlendirmek ve anlamak. Turkish Studies, 15(6), 297-322. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44392
 • Durakoğlu, A. & Coşkun, H. (2020). Albert Camus’nun veba romanını pandemi (covid-19) surecinde yeniden okumak, Birey ve Toplum Dergisi, 10 (2), 279-294.
 • Gelir, Y. (2020). Two novels the relationship between human and disease in the period of the pandemia: Hakka siğindik and veba. Van Yüzüncü Yıl University the Journal of Social Sciences Institute, Outbreak Diseases Special Issue, 209-232.
 • Inter-Agency Standing Committee (2020). Briefing note on addressing mental health and psychosocial aspects of Covid-19 Outbreak- Version 1.5. Retrieved from https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021- 03/IASC%20Interim%20Briefing%20Note%20on%20COVID- 19%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20Operations%20-%20MHPSS.pdf
 • Kalafatoğlu, Ş. (2019). Belgesel drama filmlerin eğitimsel amaçlarla kullanımı. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 9(2), 391-403. https://dergipark.org.tr/en/pub/odusobiad/issue/47476/587397
 • Kara, M. & Bozkurt, B. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde okul yöneticiliği: Karşılaşılan sorunlar ve çıkarılan dersler. TEBD, 19(2), 1076-1103. https://doi.org/10.37217/tebd.969888
 • Kavuk, E. ve Demirtaş, H. (2021). Covıd-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan öğretimde yaşadığı zorluklar.E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi,1(1), 55–73. Doi: https://trdoi.org/10.27579808/e-ijpa.20
 • Kütükoğlu E. (2021). Karantina ve etkileri: Covid-19 pandemisi mahremiyet algısını değiştirdi mi?, Mahremiyet Medyası içinde, Eğitim Yayınevi, 1. Baskı, 123-150, ISBN:978-625-8468-10-6.
 • Mertens, D. (1998). Research methods in education and psychology. London: Sage.
 • Okyay, P. (2021) Current situation and future prospects of the covid-19 pandemic. Journal of Advanced Research in Health Science 4(1), 97-103. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-986141
 • Özlü, A. & Öztaş, D. (2020). Yeni corona pandemisi (covid-19) ile mücadelede geçmişten ders çıkartmak, Ankara Med J, 2, 468-481 https://dx.doi.org/10.5505/amj.2020.46547
 • Öztürk, T., & Veziroğlu, K. (2020). Sosyal bilgiler ders kitaplarında güncel olayların kullanım durumu. Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 180-193. https://dergipark.org.tr/en/pub/ukmead/article/793737
 • Saracaloğlu, A. S. & Yılmaz S. (2011). An investigation of prospective teachers’ critical thinking attitudes and locus of control. Elementary Education Online, 10(2), 468-478.
 • Sömen, T. (2020). Sosyal bilgiler öğretiminde güncel olaylar . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , (41) , 431-447. https://doi.org/10.33418/ataunikkefd.803302
 • Taylor, S. (2021). The Psychology of Pandemics Annual Review of Clinical Psychology Erişim 04.07.2022 https://coronaphobia.org/assets/articles/taylor-arcp.pdf
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi
 • Toprakçı, M.S., Hepsöğütlü, Z. B. & Toprakçı, E. (2021) The perceptions of students related to the sources of problems in distance education during the covid-19 epidemic (example of İzmir Anatolian High School. E-International Journal of Pedandragogy (e-ijpa) 1(2), 41-61. Doi: https://trdoi.org/10.27579808/e-ijpa.40
 • Tüzün, H., Demirköse, H., Özkan, S., Dikmen, A. U., & İlhan, M. N. (2020). Covıd-19 pandemisi ve risk iletişimi. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020: Özel Sayı: 1-8.
 • Üstün, Ç. & Özçiftçi, S. (2020). Covid -19 Pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri: Bir değerlendirme çalışması. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25, Özel Sayı 1, 142-153.
 • Yavuz, B. ve Toprakçı, E. (2021). Covid-19 pandemisi sebebiyle okulların uzaktan öğretim yapması ile ilgili internet forumlarında paylaşılan görüşler. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi 9 (2021) 120-139. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kebd/issue/63030/913518
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10.Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
There are 31 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Studies on Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Derya Göğebakan Yıldız 0000-0002-8831-8878

Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 13 Issue: 6

Cite

APA Göğebakan Yıldız, D. (2022). A Comparative Analysis of Camus’ the Plague Novel and Covid-19 Pandemic: A Training Program / Camus’nun Veba Romanı ve Kovid-19 Pandemisinin Karşlaştırmalı Analizi: Bir Eğitim Programı. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(6), 121-137. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1148448

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye