Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Examination of the Relationship between the Inquiry Skills of Prospective Teachers and the Lecturers’ Pedagogical Competencies / Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerileri ile Öğretim Elemanlarının Pedagojik Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Year 2022, Volume 13, Issue 5, 297 - 314, 30.10.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1169783

Abstract

The purpose of this research was to examine the inquiry skills of the prospective teachers and their views on the pedagogical competencies of the lecturers in terms of some variables (their gender, program and class level, and academic grade point average), and to determine the relationship between the inquiry skills of the prospective teachers and their views on the pedagogical competencies of the lecturers. Survey model, one of the quantitative research models, was used in the research. The study group of the research consisted of 230 prospective teachers (148 female, 82 male) who studied at the Faculty of Education of Alanya Alaaddin Keykubat University in the 2021-2022 academic year, and who volunteered to participate in research. Inquiry skills and pedagogical competence scales were used to collect data in the research. When the participations of the prospective teachers to the inquiry skills scale were evaluated, it was determined that they responded on the overall scale at "mostly" level. When the pedagogical competencies scale responds of the prospective teachers were considered together with its sub-dimensions, it was found that they responded on sub-dimensions of scale and the overall scale at “most are like this" level. Based on this findings, it can be said prospective teachers have inquiry skills above the medium level and think that most of the lecturers have pedagogical competencies. In addition, there were no significant differences in both the inquiry skills of the prospective teachers and their views on the pedagogical competencies of the lecturers in term of their gender, program type, class level, and academic grade point average variables, and the variables didn’t have significant effects on these scales. A positive, low, and significant relationship was found between the inquiry skills of the prospective teachers and their views on the pedagogical competencies of the lecturers.

References

 • Abalı Öztürk, Y., Bilgen, Z. ve Bilgen, S. (2017). Sorgulama becerileri ile kendi kendine öğrenme becerileri arasındaki ilişki: temel eğitim öğretmen adaylarına yönelik bir araştırma. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, I (2), 179-214.
 • Akgün, M. (2016). Yüksek öğretimde ideal öğretim elemanı nasıl olmalıdır? Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 26, 197-204. DOI: 10.20981/kuufefd.97116
 • Aldan Karademir, Ç. (2013). Öğretmen adaylarının sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerinin öğretmen öz yeterlik düzeyine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye
 • Aldan Karademir, Ç., Çaylı, B. ve Deveci, Ö. (2019). Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ile meraklılık düzeylerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 18(3), 1157-1171. DOI:10.17051/ilkonline.2019.610860
 • Aldan Karademir, Ç. ve Saracaloğlu, A. S. (2013). Sorgulama becerileri ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Asya Öğretim Dergisi, 1(2), 56-65
 • Alimbekov, A, Yeşil, R., Yılmaz, K., Yılmaz, H., Boobekova, K., Borkoyev, B. ve Mamırova, C. (2021). Üniversite öğretim elemanlarının pedagojik yeterlikleri sergileme konusunda yaşadıkları sorunlar/ zorluklar ve eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 82-97.
 • Alkış Küçükaydın, M. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutumları ile sorgulama becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49 (225), 181-200.
 • Arseven, A., Dervişoğlu, M. F. ve Arseven, İ. (2015). Tarih öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. The Journal of Academic Social Science Studies, 32, 171-185. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2753.
 • Arslantaş, H. İ. (2011). Öğretim elemanlarının öğretim strateji-yöntem ve teknikleri, iletişim ve ölçme değerlendirme yeterliklerine yönelik öğrenci görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 487 – 506.
 • Avcı, T. (2014). Fen Bilimleri öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi ve öz güven düzeylerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye.
 • Bakir, S. (2019). Türkçe öğretmeni adaylarının etkili iletişim becerileri ile sorgulama becerileri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), 398-414. DOI: I0.29329/mjer.2019.218.22
 • Balbağ, M. Z. ve Aynur, D. (2020). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Social Science Research, 9(1), 48-62.
 • Bedir, T. (2017). Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ile üstbilişsel farkındalık düzeylerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çiltaş, A. ve Akıllı, M. (2011). Öğretmenlerin pedagojik yeterlilikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 64-72.
 • Demir, T. (2021). Yabancılara Türkçe öğretiminde öğreticilerin pedagojik yeterliklerine yönelik bir inceleme. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Elmalı, Ş. ve Yıldız, E. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sorgulama becerileri, epistemolojik inançları ve öğrenme stilleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 92-108.
 • Erden-Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S.S. (2020). Bir ölçek geliştirme çalışması: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü mezunları için pedagojik yeterlik algısı ölçeği. SDU International Journal of Educational Studies, 7(1), 45-59. DOI: 10.33710/sduijes.613960
 • Ergün, M. (2001, Ocak). Üniversitelerde öğretim etkinliğinin geliştirilmesi. 2000 Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu. Ankara: Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Yayınları, 188-192.
 • Evran Acar, F., Kılıç, A., Ay, Ş., Kuyumcu Vardar, A. ve Kara, R. (2010, Kasım). Öğretim elemanlarının pedagojik formasyon ihtiyacı. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Antalya, Türkiye.
 • Ferman, T. (2002). Academic professional development practice: What lecturers find valuable. The International Journal for Academic Development, 7(2), 146-158, DOI: 10.1080/1360144032000071305
 • Güneş, F. (2016). Eğitimde sorgulamanın gücü. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 188 – 204.
 • Kara, B. (2019). Okul öncesi dönemi (4-6 yaş grubu) çocukların din eğitiminde görev alan eğitimcilerin/din görevlilerinin pedagojik yeterlilikleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, H. İ. ve Karakaya, Ş. (2012). Öğretmen eğitiminde yapılandırmacı öğrenmeye dayalı uygulamaların öğretmen adaylarının problem çözme eğilimlerine etkileri. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 79-95.
 • Kazancı Tınmaz, A. (2013). Öğrenci görüşlerine göre öğretim elemanlarının pedagojik yeterlikleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye.
 • Kazancı Tınmaz, A. (2018). Öğretim elemanlarının pedagojik yeterlikleri: Ölçek geliştirme çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 478-493. DOI: 10.17679/inuefd.349882
 • Keçeci, G. ve Kırbağ Zengin, F. (2016). Araştırma ve sorgulamaya dayalı fen öğretiminin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine ve tutumlarına etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 47, 269-287. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3353.
 • Korkmaz, İ. (2014). Sosyal öğrenme kuramı. Yeşilyaprak, B. (Ed.), Eğitim psikolojisi gelişim-öğrenme-öğretim içinde (s. 246-269). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kuru, O. (2017). Öğretmen yetiştiren öğretim elemanlarının öğretmenlik yeterlilikleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 403-416. DOI:10.24315/trkefd.303872
 • Lim, B. R. (2001). Guidelines for designing inquiry-based learning on the web: Online professional development of educators. (Unpublished PHD thesis), Indiana University, Bloomington.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2004). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Tebliğler dergisi, 67 (2563). https://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/68-2004 adresinden 15.07.2022 tarihinde alınmıştır.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2017). Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. https://oygm.meb.gov.tr/dosyalar/StPrg/Ogretmenlik_Meslegi_Genel_Yeterlikleri.pdf adresinden 06.07.2022 tarihinde alınmıştır.
 • Mishra, P. ve Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.
 • Murat, M., Aslantaş, H. İ. ve Özgan, H. (2006). Öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim-öğretim etkinlikleri açısından değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (3), 263-278.
 • Özaydınlık, K., Kabaran, H., Göçen, G. ve Altıntaş, S. (2014). Öğretmen adaylarının öğretim elemanlarında bulunan öğretmenlik niteliklerine ilişkin algıları (Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi örneği). Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9/8, 697-710.
 • Özbek, R. ve Yeşil, R. (2009). Ortaöğretim alan öğretim elemanlarının sınıf içi öğretim yeterliklerinin değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 111-128.
 • Özçelik, H. (2019). Kavram karikatürleri ile desteklenen tahmin et-gözle-açıkla (TGA) yönteminin ortaokul öğrencilerinin sorgulama becerileri, bilimsel süreç becerileri ve kavram öğrenmelerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Polat, H. ve Ünişen, A. (2017). Sınıf eğitimi öğretmen adaylarının görüşlerine göre program derslerine giren öğretim üyelerinin pedagojik yeterlikleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(27), 891-925. http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.351581.
 • Sarıkaya, B. ve Şakiroğlu, Y. (2021). Türkçe öğretmeni adaylarının sorgulama becerileri ile kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumları arasındaki ilişki. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25, 624-655.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the New Reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1–21. https://people.ucsc.edu/~ktellez/shulman.pdf adresinden 18.07.2022 tarihinde alınmıştır.
 • Şahin, Ç., Arcagök, S., Boran, G., Mertol, H. ve Çetin, Ş. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının sorgulama becerilerinin incelenmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3), 17-28.
 • Şen, H. Ş. ve Erişen, Y. (2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının etkili öğretmenlik özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 99-116.
 • Taşkoyan, S. N. (2008). Fen ve Teknoloji öğretiminde sorgulayıcı öğrenme stratejilerinin öğrencilerin sorgulayıcı ögrenme becerileri, akademik başarıları ve tutumları üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • TDK (Türk Dil Kurumu) (2022). “Pedagoji” http://www.tdk.gov.tr/ adresinden 20.06.2022 tarihinde alınmıştır.
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitbilim-Pedandragoji. Eğitbilim-Pedandragoji (Kitap, Editör Erdal Toprakçı) Ankara Ütopya Yayınları(1.Baskı) ss.130-174.
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi. Ankara Pegem Akademi Yayınları (3.Baskı).
 • Tükenmez, S. (2014). İlköğretim Matematik öğretmenlerinin farklı hizmet sürelerine sahip olma durumlarına göre pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Ünal, M. ve Dağıstan, F. (2017). Öğretim elemanlarının pedagojik yeterliklerine ilişkin öz algıları ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi (Ahi Evran Üniversitesi Örneği). Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), 1(1), 35-54.
 • Yavuz, G., Arslan, Ç. ve Batdal Karaduman, G. (2018). Matematik öğretmeni adaylarının sorgulama becerileri ile matematik öğretmeye yönelik kaygıları arasındaki ilişki. Turkish Studies, Educational Sciences, 13/11, 1461-1471. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13360.
 • Yılmaz, Z. ve Karamustafaoğlu, S. (2015). Öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 347-363. DOI: 10.14582/DUZGEF.641
 • Yüksel, K. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşlerine göre sorgulama becerilerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, Türkiye.

Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerileri ile Öğretim Elemanlarının Pedagojik Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examination of the Relationship between the Inquiry Skills of Prospective Teachers and the Lecturers’ Pedagogical Competencies

Year 2022, Volume 13, Issue 5, 297 - 314, 30.10.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1169783

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ile öğretim elemanlarının pedagojik yeterliklerine ilişkin görüşlerini bazı değişkenler (cinsiyet, program türü, sınıf düzeyi ve akademik not ortalaması) açısından incelemek ve öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ile öğretim elemanlarının pedagojik yeterliklerine ilişkin görüşleri arasındaki ilişkiyi belirleyebilmektir. Araştırmada nicel araştırma modellerinden birisi olan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 öğretim yılında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 230 öğretmen adayı (148 kadın, 82 erkek) oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla sorgulama becerileri ile pedagojik yeterlik ölçekleri kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ölçeğine vermiş oldukları yanıtlara göre ölçek değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının ölçeğin geneline "çoğunlukla” düzeyinde puan verdikleri görülmüştür. Bu bulguya dayanarak öğretmen adaylarının orta düzeyin üzerinde sorgulama becerilerine sahip oldukları söylenebilir. Pedagojik yeterlikler ölçeği öğretmen adaylarının vermiş oldukları yanıtlara göre değerlendirildiğinde ise öğretmen adaylarının ölçeğin alt boyutları (demokratik tutum yeterlikleri ve öğretim yeterlikleri) ve geneline “çoğu böyledir” düzeyinde puan verdikleri tespit edilmiştir. Bu bulguya dayanarak öğretmen adaylarının öğretim elemanlarının çoğunun pedagojik yeterliğe sahip olduklarını düşündükleri söylenebilir. Ayrıca öğretmen adaylarının hem sorgulama becerileri hem de öğretim elemanlarının pedagojik yeterliklerine ilişkin görüşlerinde, cinsiyet, öğrenim görülen program ve sınıf düzeyi ile akademik not ortalamalarına göre anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Bunun sonucu olarak öğretmen adaylarının hem sorgulama becerileri hem de öğretim elemanlarının sahip oldukları pedagojik yeterliklere yönelik görüşlerinde, onların cinsiyet, öğrenim görülen program ve sınıf düzeyi ile akademik not ortalamalarının anlamlı bir etkisi olmadığı söylenebilir. Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ile öğretim elemanlarının pedagojik yeterliklerine ilişkin görüşleri arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki belirlenmiştir.

References

 • Abalı Öztürk, Y., Bilgen, Z. ve Bilgen, S. (2017). Sorgulama becerileri ile kendi kendine öğrenme becerileri arasındaki ilişki: temel eğitim öğretmen adaylarına yönelik bir araştırma. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, I (2), 179-214.
 • Akgün, M. (2016). Yüksek öğretimde ideal öğretim elemanı nasıl olmalıdır? Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 26, 197-204. DOI: 10.20981/kuufefd.97116
 • Aldan Karademir, Ç. (2013). Öğretmen adaylarının sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerinin öğretmen öz yeterlik düzeyine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye
 • Aldan Karademir, Ç., Çaylı, B. ve Deveci, Ö. (2019). Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ile meraklılık düzeylerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 18(3), 1157-1171. DOI:10.17051/ilkonline.2019.610860
 • Aldan Karademir, Ç. ve Saracaloğlu, A. S. (2013). Sorgulama becerileri ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Asya Öğretim Dergisi, 1(2), 56-65
 • Alimbekov, A, Yeşil, R., Yılmaz, K., Yılmaz, H., Boobekova, K., Borkoyev, B. ve Mamırova, C. (2021). Üniversite öğretim elemanlarının pedagojik yeterlikleri sergileme konusunda yaşadıkları sorunlar/ zorluklar ve eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 82-97.
 • Alkış Küçükaydın, M. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutumları ile sorgulama becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49 (225), 181-200.
 • Arseven, A., Dervişoğlu, M. F. ve Arseven, İ. (2015). Tarih öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. The Journal of Academic Social Science Studies, 32, 171-185. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2753.
 • Arslantaş, H. İ. (2011). Öğretim elemanlarının öğretim strateji-yöntem ve teknikleri, iletişim ve ölçme değerlendirme yeterliklerine yönelik öğrenci görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 487 – 506.
 • Avcı, T. (2014). Fen Bilimleri öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi ve öz güven düzeylerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye.
 • Bakir, S. (2019). Türkçe öğretmeni adaylarının etkili iletişim becerileri ile sorgulama becerileri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), 398-414. DOI: I0.29329/mjer.2019.218.22
 • Balbağ, M. Z. ve Aynur, D. (2020). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Social Science Research, 9(1), 48-62.
 • Bedir, T. (2017). Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ile üstbilişsel farkındalık düzeylerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çiltaş, A. ve Akıllı, M. (2011). Öğretmenlerin pedagojik yeterlilikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 64-72.
 • Demir, T. (2021). Yabancılara Türkçe öğretiminde öğreticilerin pedagojik yeterliklerine yönelik bir inceleme. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Elmalı, Ş. ve Yıldız, E. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sorgulama becerileri, epistemolojik inançları ve öğrenme stilleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 92-108.
 • Erden-Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S.S. (2020). Bir ölçek geliştirme çalışması: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü mezunları için pedagojik yeterlik algısı ölçeği. SDU International Journal of Educational Studies, 7(1), 45-59. DOI: 10.33710/sduijes.613960
 • Ergün, M. (2001, Ocak). Üniversitelerde öğretim etkinliğinin geliştirilmesi. 2000 Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu. Ankara: Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Yayınları, 188-192.
 • Evran Acar, F., Kılıç, A., Ay, Ş., Kuyumcu Vardar, A. ve Kara, R. (2010, Kasım). Öğretim elemanlarının pedagojik formasyon ihtiyacı. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Antalya, Türkiye.
 • Ferman, T. (2002). Academic professional development practice: What lecturers find valuable. The International Journal for Academic Development, 7(2), 146-158, DOI: 10.1080/1360144032000071305
 • Güneş, F. (2016). Eğitimde sorgulamanın gücü. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 188 – 204.
 • Kara, B. (2019). Okul öncesi dönemi (4-6 yaş grubu) çocukların din eğitiminde görev alan eğitimcilerin/din görevlilerinin pedagojik yeterlilikleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, H. İ. ve Karakaya, Ş. (2012). Öğretmen eğitiminde yapılandırmacı öğrenmeye dayalı uygulamaların öğretmen adaylarının problem çözme eğilimlerine etkileri. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 79-95.
 • Kazancı Tınmaz, A. (2013). Öğrenci görüşlerine göre öğretim elemanlarının pedagojik yeterlikleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye.
 • Kazancı Tınmaz, A. (2018). Öğretim elemanlarının pedagojik yeterlikleri: Ölçek geliştirme çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 478-493. DOI: 10.17679/inuefd.349882
 • Keçeci, G. ve Kırbağ Zengin, F. (2016). Araştırma ve sorgulamaya dayalı fen öğretiminin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine ve tutumlarına etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 47, 269-287. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3353.
 • Korkmaz, İ. (2014). Sosyal öğrenme kuramı. Yeşilyaprak, B. (Ed.), Eğitim psikolojisi gelişim-öğrenme-öğretim içinde (s. 246-269). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kuru, O. (2017). Öğretmen yetiştiren öğretim elemanlarının öğretmenlik yeterlilikleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 403-416. DOI:10.24315/trkefd.303872
 • Lim, B. R. (2001). Guidelines for designing inquiry-based learning on the web: Online professional development of educators. (Unpublished PHD thesis), Indiana University, Bloomington.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2004). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Tebliğler dergisi, 67 (2563). https://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/68-2004 adresinden 15.07.2022 tarihinde alınmıştır.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2017). Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. https://oygm.meb.gov.tr/dosyalar/StPrg/Ogretmenlik_Meslegi_Genel_Yeterlikleri.pdf adresinden 06.07.2022 tarihinde alınmıştır.
 • Mishra, P. ve Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.
 • Murat, M., Aslantaş, H. İ. ve Özgan, H. (2006). Öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim-öğretim etkinlikleri açısından değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (3), 263-278.
 • Özaydınlık, K., Kabaran, H., Göçen, G. ve Altıntaş, S. (2014). Öğretmen adaylarının öğretim elemanlarında bulunan öğretmenlik niteliklerine ilişkin algıları (Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi örneği). Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9/8, 697-710.
 • Özbek, R. ve Yeşil, R. (2009). Ortaöğretim alan öğretim elemanlarının sınıf içi öğretim yeterliklerinin değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 111-128.
 • Özçelik, H. (2019). Kavram karikatürleri ile desteklenen tahmin et-gözle-açıkla (TGA) yönteminin ortaokul öğrencilerinin sorgulama becerileri, bilimsel süreç becerileri ve kavram öğrenmelerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Polat, H. ve Ünişen, A. (2017). Sınıf eğitimi öğretmen adaylarının görüşlerine göre program derslerine giren öğretim üyelerinin pedagojik yeterlikleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(27), 891-925. http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.351581.
 • Sarıkaya, B. ve Şakiroğlu, Y. (2021). Türkçe öğretmeni adaylarının sorgulama becerileri ile kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumları arasındaki ilişki. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25, 624-655.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the New Reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1–21. https://people.ucsc.edu/~ktellez/shulman.pdf adresinden 18.07.2022 tarihinde alınmıştır.
 • Şahin, Ç., Arcagök, S., Boran, G., Mertol, H. ve Çetin, Ş. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının sorgulama becerilerinin incelenmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3), 17-28.
 • Şen, H. Ş. ve Erişen, Y. (2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının etkili öğretmenlik özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 99-116.
 • Taşkoyan, S. N. (2008). Fen ve Teknoloji öğretiminde sorgulayıcı öğrenme stratejilerinin öğrencilerin sorgulayıcı ögrenme becerileri, akademik başarıları ve tutumları üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • TDK (Türk Dil Kurumu) (2022). “Pedagoji” http://www.tdk.gov.tr/ adresinden 20.06.2022 tarihinde alınmıştır.
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitbilim-Pedandragoji. Eğitbilim-Pedandragoji (Kitap, Editör Erdal Toprakçı) Ankara Ütopya Yayınları(1.Baskı) ss.130-174.
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi. Ankara Pegem Akademi Yayınları (3.Baskı).
 • Tükenmez, S. (2014). İlköğretim Matematik öğretmenlerinin farklı hizmet sürelerine sahip olma durumlarına göre pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Ünal, M. ve Dağıstan, F. (2017). Öğretim elemanlarının pedagojik yeterliklerine ilişkin öz algıları ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi (Ahi Evran Üniversitesi Örneği). Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), 1(1), 35-54.
 • Yavuz, G., Arslan, Ç. ve Batdal Karaduman, G. (2018). Matematik öğretmeni adaylarının sorgulama becerileri ile matematik öğretmeye yönelik kaygıları arasındaki ilişki. Turkish Studies, Educational Sciences, 13/11, 1461-1471. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13360.
 • Yılmaz, Z. ve Karamustafaoğlu, S. (2015). Öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 347-363. DOI: 10.14582/DUZGEF.641
 • Yüksel, K. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşlerine göre sorgulama becerilerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, Türkiye.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Issue Articles
Authors

Dilek YARALI> (Primary Author)
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
0000-0003-4072-1040
Türkiye

Publication Date October 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 13, Issue 5

Cite

APA Yaralı, D. (2022). Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerileri ile Öğretim Elemanlarının Pedagojik Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examination of the Relationship between the Inquiry Skills of Prospective Teachers and the Lecturers’ Pedagogical Competencies . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 13 (5) , 297-314 . DOI: 10.19160/e-ijer.1169783

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com            Ege University, Faculty of Education, Eğitim Sciences Departmant, 35040 Bornova / İzmir