Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Examining the Attitudes and Beliefs of Mathematics Teacher Candidates towards the Use of the History of Mathematics in Mathematics Education and Attitudes towards the Teaching Profession / Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Tarihinin Matematik Eğitiminde Kullanılmasına Yönelik Tutum ve İnanışları ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Year 2022, Volume 13, Issue 5, 60 - 76, 30.10.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1107441

Abstract

In this study, it was aimed to determine the attitudes and beliefs of the 1st and 4th grade mathematics teacher candidates towards the teaching profession and the use of the history of mathematics in education. The research is a correlational research, which is one of the quantitative research methods. The study was conducted with 106 pre-service teachers studying in the first and fourth grades in the primary school mathematics teaching department of the education faculty of a state university in the Central Anatolia region. The data of the research were obtained with the Attitude and Belief Scale Regarding the Use of the History of Mathematics in Mathematics Education (MTETİ) developed by Alpaslan (2011), and the Attitude Scale towards Teaching Profession (ÖMYT) developed by Kahramanoğlu, Yokuş, Cücük, Vural, and Şiraz (2018). General analyzes of MTETİ and ÖMYT were performed using mean and standard deviation values. Factorial ANOVA analysis for Independent Samples and Independent Sample t-Test analysis were performed to determine whether the MTET and OMYT scores of pre-service mathematics teachers differed significantly according to the variables. The relationship between pre-service teachers' MTETİ and ÖMYT scores was interpreted with Pearson Product-Moment Correlation. The attitudes and beliefs of prospective teachers towards using the history of mathematics in their lessons and their attitudes towards the teaching profession are high and positive. In addition, it is statistically significant that female teacher candidates' attitudes and beliefs towards using the history of mathematics in their lessons and their attitudes towards the teaching profession are higher than male teacher candidates.

References

 • Alpaslan, M. (2011). Prospective elementary mathematics teachers’ knowledge of history of mathematics and their attitudes and beliefs towards the use of history of mathematics in mathematics education (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Alpaslan, M., Işıksal, M., & Haser, Ç. (2014). Pre-service mathematics teachers’ knowledge of history of mathematics and their attitudes and beliefs towards using history of mathematics in mathematics education. Science & Education, 23(1), 159-183.
 • Aydın, S. (2018, Kasım). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Tarihiyle İlgili Bilgi ve Tutumları. Paper presented at 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun.
 • Aydoğdu, N., & Yüksel, İ. (2013). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik tarihi inanç ve tutumları ile yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 186-194.
 • Baki, A. & Bütüner, S.Ö. (2010). Matematik tarihi etkinlikleriyle zenginleştirilmiş sınıf ortamından yansımalar. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri (ss. 104). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi.
 • Baki, A., & Yıldız, C. (2012). Matematik Tarihine ve Derslerde Kullanım Yollarına Yönelik Görüş Ölçeği Geliştirme Çalışması. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences 7(4), ss. 1017-1031.
 • Baş, M. (2019). Matematiğin tarihsel gelişimi ve matematik tarihinin matematik eğitiminde kullanılması. Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), 3(1), 1-22.
 • Başıbüyük, K., & Soylu, Y. (2019). Matematik derslerinde matematik tarihi kullanımının matematik tutumuna etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 769-783.
 • Battista, M. T. (1986). The relationship of mathematics anxiety and mathematicalknowledge to the learning of mathematical pedagogy by preservice elementary teachers. School Science and Mathematics, 86 (1), 10- 19.
 • Bayam, S. B. (2012). İlköğretim matematik eğitiminde öğrencilerin matematik tarihi bilmelerinin matematiğe yönelik başarı ve tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye.
 • Baykara Pehlivan, K. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2).
 • Bulut, İ. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat Üniversitesi Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 13-24.
 • Bütüner, S. Ö. (2018). Secondary school mathematics teachers' knowledge levels and use of history of mathematics. Journal of Education and Training Studies, 6(1), 9-20.
 • Büyükgöze Kavas, A., & Bugay, A. (2009). Öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimlerinde gördükleri eksiklikler ve çözüm önerileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 13-21.
 • Clark, K. M. (2012). History of mathematics: Illuminating understanding of school mathematics concepts for prospective mathematics teachers. Educational Studies in Mathematics, 81(1), 67-84.
 • Clark, K., Kjeldsen, T., Schorcht, S., Tzanakis, C., & Wang, X. (2016, July). History of mathematics in mathematics education. Recent developments. In History and Pedagogy of Mathematics.
 • Çapri, B. & Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33-53.
 • Dursun, Ş. & Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2).
 • Dündar, S. & Çakıroğlu, M. (2014). Why should the mathematics history be used in mathematics education?. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 522-534.
 • Ernest, P. (1989). The knowledge, beliefs and attitudes of the mathematics teacher: A model. Journal Of Education For Teaching, 15(1), 13-33.
 • Fauvel, J. (1991). Using history in mathematics education. For The Learning Of Mathematics, 11(2), 3-6.
 • Fried, M. N. (2001). Can mathematics education and history of mathematics coexist?. Science & Education, 10(4), 391-408.
 • Furinghetti, F. (2004). History and mathematics education: A look around the world with particular reference to Italy. Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, 3(1-2), 1-20.
 • Genç, M. & Karataş, İ. (2018). Matematik tarihinin matematik öğretimine entegrasyonu: Hârezmî’nin tam kareye tamamlama yöntemi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 219-230.
 • Gençkaya, Ş. (2018). Matematik eğitiminde matematik tarihinin kullanılmasının farklı bakış açılarından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Eğitim Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Gönülateş, F.O. (2004). Prospective teachers’ views on the integration of history of mathematics in mathematics courses (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Gulikers, I., & Blom, K. (2001). A historical angle’, a survey of recent literature on the use and value of history in geometrical education. Educational Studies İn Mathematics, 47(2), 223-258.
 • Gürsoy, K. (2010). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik tarihinin matematik öğretiminde kullanılmasına ilişkin inanç ve tutumlarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.
 • Horton, L. B. (2011). High school teachers' perceptions of the inclusion of history of mathematics in the classroom. University of Massachusetts, Lowell.
 • İdikut, N. (2007). Matematik öğretiminde tarihten yararlanmanın öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarına ve matematik başarılarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye.
 • İnceoğlu, M. (2004). Tutum, Algı, İletişim. Ankara: Elips Kitap.
 • Kahramanoğlu, R., Yokuş, E., Cücük, E., Vural, S., & Şiraz, F. (2018). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği (ÖMYTÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 13(11).
 • Karaca, E. (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme dersine yönelik bir tutum ölçeği geliştirme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (16).
 • Karakuş, F. (2009). Matematik tarihinin matematik öğretiminde kullanılması: Karekök hesaplamada Babil metodu. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 195-206.
 • Keskinkılıç Yumuşak, G. (2015). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve mesleğe yönelik tutumları. Bartın University Journal of Faculty of Education, 4(2), 466-481.
 • Man-Keung, S. (2000). The ABCD of using history of mathematics in the (undergraduate) classroom. Paleontological Society Papers, 6, 3-10.
 • Metin, M. (2014). Kuramdan uygulamaya bilimsel araştırma yöntemleri (1. baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ömür, Y. E. & Nartgün, Ş. S. (2013). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile güdülenme. Eğitimde Politika Analizi, 2(2), 41-55.
 • Polat, K., Eyceyurt Türk, G. & Altaylı Özgül, D. (2020). Investigation of teaching practice course in school, faculty and pre-service teacher dimensions. Eurasian Journal of Teacher Education, 1(2), 129-147.
 • Sullivan, K.M. (2000). Preservice secondary mathematics teachers’ attitudes about the history of mathematics (Unpublished master’s thesis). Available from proquest dissertations and theses database (UMI No. 1399933).
 • Şahin Taşkın, Ç. & Hacıömeroğlu, G. (2010). Examining preservice teachers' attitudes towards teaching profession in elementary education: A combination of quantitative and qualitative methods. Elementary Education Online, 9(3).
 • Tanel, R., Sengoren, K. S., & Tanel, Z. (2007). Fizik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 1-9.
 • Tanrıöğen, A. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E., & Keser, H. (2001). İnternete yönelik likert tipi bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 34(1), 45-60.
 • Terzi, A. R., & Tezci, E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52(52), 593-614.
 • Toprakçı, E. (2009). Öğretmenlerin suç karnesi- yargı kararlı gazete haberleri ölçütünde karşılaştırmalı bir analiz. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, IV.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Bildiri Kitabı, 14-15 Mayıs 2009 (ss.475-487) Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2020/05/suc-karnesi.pdf
 • Tzanakis, C., Arcavi, A. (2000). Integrating history of mathematics in the classroom: an analytic survey. In Fauvel, J. Maanen, J. (Ed.). History in Mathematics Education: the ICMI study. Dordrecht: Ed. Kluwer Academic Publishers, 2000. p. 201-240.
 • Uğurlu, C., & Polat, S. (2011). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1), 68-74.
 • Yenilmez, K. (2011). Matematik öğretmeni adaylarının matematik tarihi dersine ilişkin düşünceleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30), 79-90.

Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Tarihinin Matematik Eğitiminde Kullanılmasına Yönelik Tutum ve İnanışları ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi / Examining the Attitudes and Beliefs of Mathematics Teacher Candidates towards the Use of the History of Mathematics in Mathematics Education and Attitudes towards the Teaching Profession

Year 2022, Volume 13, Issue 5, 60 - 76, 30.10.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1107441

Abstract

Bu çalışmada 1. ve 4. sınıf matematik öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve matematik tarihinin eğitimde kullanımına yönelik tutum ve inanışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden biri olan korelasyonel bir araştırmadır. İç Anadolu bölgesinde bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinin ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde birinci ve dördüncü sınıflarda öğrenim gören 106 öğretmen adayı ile çalışılmıştır. Araştırmanın verileri Alpaslan (2011) tarafından geliştirilen Matematik Tarihinin Matematik Eğitiminde Kullanımına İlişkin Tutum ve İnanç Ölçeği (MTETİ) ve Kahramanoğlu, Yokuş, Cücük, Vural ve Şiraz (2018) tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖMYT) ile elde edilmiştir. MTETİ ve ÖMYT'nin genel analizleri ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak yapılmıştır. Matematik öğretmen adaylarının MTETİ ve ÖMYT puanlarının değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için Bağımsız Örneklemler için Faktöriyel ANOVA analizi ve Bağımsız Örneklem t-Testi analizi yapılmıştır. Öğretmen adaylarının MTETİ ve ÖMYT puanları arasındaki ilişki ise Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu ile yorumlanmıştır. Öğretmen adaylarının matematik tarihini derslerinde kullanmaya yönelik tutum ve inanışları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları yüksek ve olumludur. Ayrıca kadın öğretmen adaylarının matematik tarihini derslerinde kullanmaya yönelik tutum ve inanışları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının erkek öğretmen adaylarından yüksek olması istatistiksel olarak anlamlıdır.

References

 • Alpaslan, M. (2011). Prospective elementary mathematics teachers’ knowledge of history of mathematics and their attitudes and beliefs towards the use of history of mathematics in mathematics education (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Alpaslan, M., Işıksal, M., & Haser, Ç. (2014). Pre-service mathematics teachers’ knowledge of history of mathematics and their attitudes and beliefs towards using history of mathematics in mathematics education. Science & Education, 23(1), 159-183.
 • Aydın, S. (2018, Kasım). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Tarihiyle İlgili Bilgi ve Tutumları. Paper presented at 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun.
 • Aydoğdu, N., & Yüksel, İ. (2013). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik tarihi inanç ve tutumları ile yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 186-194.
 • Baki, A. & Bütüner, S.Ö. (2010). Matematik tarihi etkinlikleriyle zenginleştirilmiş sınıf ortamından yansımalar. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri (ss. 104). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi.
 • Baki, A., & Yıldız, C. (2012). Matematik Tarihine ve Derslerde Kullanım Yollarına Yönelik Görüş Ölçeği Geliştirme Çalışması. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences 7(4), ss. 1017-1031.
 • Baş, M. (2019). Matematiğin tarihsel gelişimi ve matematik tarihinin matematik eğitiminde kullanılması. Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), 3(1), 1-22.
 • Başıbüyük, K., & Soylu, Y. (2019). Matematik derslerinde matematik tarihi kullanımının matematik tutumuna etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 769-783.
 • Battista, M. T. (1986). The relationship of mathematics anxiety and mathematicalknowledge to the learning of mathematical pedagogy by preservice elementary teachers. School Science and Mathematics, 86 (1), 10- 19.
 • Bayam, S. B. (2012). İlköğretim matematik eğitiminde öğrencilerin matematik tarihi bilmelerinin matematiğe yönelik başarı ve tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye.
 • Baykara Pehlivan, K. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2).
 • Bulut, İ. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat Üniversitesi Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 13-24.
 • Bütüner, S. Ö. (2018). Secondary school mathematics teachers' knowledge levels and use of history of mathematics. Journal of Education and Training Studies, 6(1), 9-20.
 • Büyükgöze Kavas, A., & Bugay, A. (2009). Öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimlerinde gördükleri eksiklikler ve çözüm önerileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 13-21.
 • Clark, K. M. (2012). History of mathematics: Illuminating understanding of school mathematics concepts for prospective mathematics teachers. Educational Studies in Mathematics, 81(1), 67-84.
 • Clark, K., Kjeldsen, T., Schorcht, S., Tzanakis, C., & Wang, X. (2016, July). History of mathematics in mathematics education. Recent developments. In History and Pedagogy of Mathematics.
 • Çapri, B. & Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33-53.
 • Dursun, Ş. & Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2).
 • Dündar, S. & Çakıroğlu, M. (2014). Why should the mathematics history be used in mathematics education?. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 522-534.
 • Ernest, P. (1989). The knowledge, beliefs and attitudes of the mathematics teacher: A model. Journal Of Education For Teaching, 15(1), 13-33.
 • Fauvel, J. (1991). Using history in mathematics education. For The Learning Of Mathematics, 11(2), 3-6.
 • Fried, M. N. (2001). Can mathematics education and history of mathematics coexist?. Science & Education, 10(4), 391-408.
 • Furinghetti, F. (2004). History and mathematics education: A look around the world with particular reference to Italy. Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, 3(1-2), 1-20.
 • Genç, M. & Karataş, İ. (2018). Matematik tarihinin matematik öğretimine entegrasyonu: Hârezmî’nin tam kareye tamamlama yöntemi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 219-230.
 • Gençkaya, Ş. (2018). Matematik eğitiminde matematik tarihinin kullanılmasının farklı bakış açılarından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Eğitim Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Gönülateş, F.O. (2004). Prospective teachers’ views on the integration of history of mathematics in mathematics courses (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Gulikers, I., & Blom, K. (2001). A historical angle’, a survey of recent literature on the use and value of history in geometrical education. Educational Studies İn Mathematics, 47(2), 223-258.
 • Gürsoy, K. (2010). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik tarihinin matematik öğretiminde kullanılmasına ilişkin inanç ve tutumlarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.
 • Horton, L. B. (2011). High school teachers' perceptions of the inclusion of history of mathematics in the classroom. University of Massachusetts, Lowell.
 • İdikut, N. (2007). Matematik öğretiminde tarihten yararlanmanın öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarına ve matematik başarılarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye.
 • İnceoğlu, M. (2004). Tutum, Algı, İletişim. Ankara: Elips Kitap.
 • Kahramanoğlu, R., Yokuş, E., Cücük, E., Vural, S., & Şiraz, F. (2018). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği (ÖMYTÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 13(11).
 • Karaca, E. (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme dersine yönelik bir tutum ölçeği geliştirme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (16).
 • Karakuş, F. (2009). Matematik tarihinin matematik öğretiminde kullanılması: Karekök hesaplamada Babil metodu. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 195-206.
 • Keskinkılıç Yumuşak, G. (2015). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve mesleğe yönelik tutumları. Bartın University Journal of Faculty of Education, 4(2), 466-481.
 • Man-Keung, S. (2000). The ABCD of using history of mathematics in the (undergraduate) classroom. Paleontological Society Papers, 6, 3-10.
 • Metin, M. (2014). Kuramdan uygulamaya bilimsel araştırma yöntemleri (1. baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ömür, Y. E. & Nartgün, Ş. S. (2013). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile güdülenme. Eğitimde Politika Analizi, 2(2), 41-55.
 • Polat, K., Eyceyurt Türk, G. & Altaylı Özgül, D. (2020). Investigation of teaching practice course in school, faculty and pre-service teacher dimensions. Eurasian Journal of Teacher Education, 1(2), 129-147.
 • Sullivan, K.M. (2000). Preservice secondary mathematics teachers’ attitudes about the history of mathematics (Unpublished master’s thesis). Available from proquest dissertations and theses database (UMI No. 1399933).
 • Şahin Taşkın, Ç. & Hacıömeroğlu, G. (2010). Examining preservice teachers' attitudes towards teaching profession in elementary education: A combination of quantitative and qualitative methods. Elementary Education Online, 9(3).
 • Tanel, R., Sengoren, K. S., & Tanel, Z. (2007). Fizik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 1-9.
 • Tanrıöğen, A. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E., & Keser, H. (2001). İnternete yönelik likert tipi bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 34(1), 45-60.
 • Terzi, A. R., & Tezci, E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52(52), 593-614.
 • Toprakçı, E. (2009). Öğretmenlerin suç karnesi- yargı kararlı gazete haberleri ölçütünde karşılaştırmalı bir analiz. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, IV.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Bildiri Kitabı, 14-15 Mayıs 2009 (ss.475-487) Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2020/05/suc-karnesi.pdf
 • Tzanakis, C., Arcavi, A. (2000). Integrating history of mathematics in the classroom: an analytic survey. In Fauvel, J. Maanen, J. (Ed.). History in Mathematics Education: the ICMI study. Dordrecht: Ed. Kluwer Academic Publishers, 2000. p. 201-240.
 • Uğurlu, C., & Polat, S. (2011). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1), 68-74.
 • Yenilmez, K. (2011). Matematik öğretmeni adaylarının matematik tarihi dersine ilişkin düşünceleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30), 79-90.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Issue Articles
Authors

Gülçin OFLAZ> (Primary Author)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-5577-712X
Türkiye

Publication Date October 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 13, Issue 5

Cite

APA Oflaz, G. (2022). Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Tarihinin Matematik Eğitiminde Kullanılmasına Yönelik Tutum ve İnanışları ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi / Examining the Attitudes and Beliefs of Mathematics Teacher Candidates towards the Use of the History of Mathematics in Mathematics Education and Attitudes towards the Teaching Profession . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 13 (5) , 60-76 . DOI: 10.19160/e-ijer.1107441

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com            Ege University, Faculty of Education, Eğitim Sciences Departmant, 35040 Bornova / İzmir