Research Article
BibTex RIS Cite

Üniversite Öğrencilerinde Baş Etme Yetkinliğinin Yordayıcısı Olarak Psikolojik Esneklik / Psychological Flexibility as a Predictor of Coping Self-Efficacy Among University Students

Year 2022, Volume: 13 Issue: 3, 31 - 45, 30.06.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1035566

Abstract

Bu çalışmanın genel amacı, baş etme yetkinliği ile psikolojik esneklik arasındaki yordayıcılık ilişkisinin ve adı geçen değişkenlerin cinsiyete göre incelenmesidir. Araştırma, nicel araştırma yönteminin kullanıldığı tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinde farklı bölümlere devam etmekte olan 1. ve 2. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubu 72’si kadın, 64’ü erkek olmak üzere toplam 136 kişiden oluşmaktadır. Çalışma grubunun yaş ranjı 17-24 olup, yaş ortalaması 21.42 (Ss: 1.76)’dir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Baş Etme Yetkinliği Ölçeği ve Kabul ve Eylem Formu-2 kullanılmıştır. Değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek amacıyla korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Değişkenler arasındaki yordayıcılık ilişkisi basit regresyon analizi ile incelenmiştir. Baş etme yetkinliğinin, baş etme yetkinliğinin alt boyutları olan problem odaklı baş etmenin, sosyal destek alarak baş etmenin ve duygu ve düşünceleri durdurarak baş etmenin, son olarak psikolojik esnekliğin cinsiyet açısından bir farklılık gösterip göstermediği ise T-testi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, psikolojik esneklik ile baş etme yetkinliği arasında orta düzeyde ve negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =-.41, p<.001) ve psikolojik esneklik baş etme yetkinlik varyansının %16’sını açıklamaktadır. Bir diğer sonuca göre baş etme yetkinliği, baş etme yetkinliğinin alt boyutları ve psikolojik esneklik cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Supporting Institution

-

Project Number

-

References

 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and actions. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
 • Bandura, A. (1992). Exercise of personal agency through the self-efficacy mechanism. In Schwarzer, R. (Eds.), Self-efficacy: Thought control of action, (pp. 3–38). Washington, DC: Hemisphere.
 • Benight, C. C., Freyaldenhoven, R. W., Hughes, J., Ruiz, J. M., Zoschke, T. A., & Lovallo, W. R. (2000). Coping self-efficacy and psychological distress Following the Oklahoma City Bombing. Journal of Applied Social Psychology, 30(7), 1331-1344. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2000.tb02523.x
 • Benight, C. C., Ironson, G., & Durham, R. L. (1999). Psychometric properties of a hurricane coping self-efficacy measure. Journal of Traumatic Stress, 12(2), 379-386. https://doi.org/10.1023/A:1024792913301
 • Benight, C. C., Swift, E., Sanger, J., Smith, A., & Zeppelin, D. (1999). Coping self‐efficacy as a mediator of distress following a natural disaster. Journal of Applied Social Psychology, 29(12), 2443-2464. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1999.tb00120.x
 • Benight, C.C., & Bandura, A. (2004). Social cognitive theory of posttraumatic recovery: The role of perceived self-efficacy. Behaviour Research and Therapy, 42, 1129-1148. https://doi.org/10.1016/j.brat.2003.08.008
 • Brinkborg, H., Michanek, J., Hesser, H., & Berglund, G. (2011). Acceptance and commitment therapy for the treatment of stress among social workers: A randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 49(6-7), 389-398. https://doi.org/10.1016/j.brat.2011.03.009
 • Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K., ... & Zettle, R. D. (2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire–II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior therapy, 42(4), 676-688. https://doi.org/10.1016/j.beth.2011.03.007
 • Bowling, J., Montanaro, E., Cramer, R. J., Mennicke, A., Wilsey, C. N., Kaniuka, A. R., ... & Heron, K. E. (2021). Gender, sexual orientation, and mental health in the kink community: An application of coping self-efficacy theory. Psychology & Health, 1-16. https://doi.org/10.1080/08870446.2021.1973001
 • Burton, C. L., & Bonanno, G. A. (2016). Measuring ability to enhance and suppress emotional expression: The Flexible Regulation of Emotional Expression (FREE) Scale. Psychological assessment, 28(8), 929. https://doi.org/10.1037/pas0000231
 • Chesney, M. A., Neilands, T. B., Chambers, D. B., Taylor, J. M., & Folkman, S. (2006). A validity and reliability study of the coping self‐efficacy scale. British journal of health psychology, 11(3), 421-437. https://doi.org/10.1348/135910705X53155
 • Cobos-Sánchez, L., Flujas-Contreras, J. M., & Becerra, I. G. (2020). Relation between psychological flexibility, emotional intelligence and emotion regulation in adolescence. Current Psychology, 1-10. https://doi.org/10.1007/s12144-020-01067-7
 • Colodro, H., Godoy-Izquierdo, D., & Godoy, J. (2010). Coping self-efficacy in a community-based sample of women and men from the United Kingdom: The impact of sex and health status. Behavioral Medicine, 36(1), 12-23. https://doi.org/10.1080/08964280903521362
 • Çiçek, E. (2021). Problemli internet kullanımı, psikolojik esneklik süreçleri ve yaşam doyumu ilişkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Dahl, J., Wilson, K. G., & Nilsson, A. (2004). Acceptance and commitment therapy and the treatment of persons at risk for long-term disability resulting from stress and pain symptoms: A preliminary randomized trial. Behavior Therapy, 35(4), 785-801. https://doi.org/10.1016/S0005-7894(04)80020-0
 • Dawson, D. L., & Golijani-Moghaddam, N. (2020). COVID-19: Psychological flexibility, coping, mental health, and wellbeing in the UK during the pandemic. Journal of Contextual Behavioral Science, 17, 126-134. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.07.010
 • Flaxman, P. E., & Bond, F. W. (2010). A randomised worksite comparison of acceptance and commitment therapy and stress inoculation training. Behaviour Research and Therapy, 48(8), 816-820. https://doi.org/10.1016/j.brat.2010.05.004
 • Ghasemi, A., & Zahediasl, S. (2012). Normality tests for statistical analysis: a guide for non-statisticians. International journal of endocrinology and metabolism, 10(2), 486. https://doi.org/10.5812/ijem.3505
 • Harris, R. (2016). ACT’i kolay öğrenmek (Çev., F. Yavuz). İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1-25. https://doi: 10.1016/j.brat.2005.06.006
 • Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2011). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change. New York, NY: Guilford Press.
 • Hayes, S. C., Wilson, K. G., Gifford, E. V., Follette, V. M., & Strosahl, K. (1996). Experiential avoidance and behavioral disorders: A functional dimensional approach to diagnosis and treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64(6), https://doi.org/1152-1168. 10.1037/0022-006x.64.6.1152
 • Hulbert-Willams, & Storey, L. (2015). Psychological flexibility correlates with patient-reported outcomes independent of clinical or sociodemographic characteristics. Support Care Center, 24(6), 2513-2521. https://doi.org/10.1007/s00520-015-3050-9
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler ve teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kashdan, T. B., & Rottenberg, J. (2010). Psychological flexibility as a fundamental aspect of health. Clinical psychology review, 30(7), 865-878. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.03.001
 • Karekla, M. &, Panayiotou, G. (2011). Coping and experiential avoidance: Unique or overlapping constructs?. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42(2), 163-170. https://doi: 10.1016/j.jbtep.2010.10.002
 • Kaya, S. ve Çelikkaleli, Ö. (2015). Baş Etme Yetkinliği Ölçeği Kısa formu'nun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. 13. Ulusal PDR Kongresi. Mersin, Türkiye.
 • Koç, G. G. (2020). Bilişsel esneklik ve psikolojik dayanıklılık ile stresle başa çıkma arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.
 • Luberto, C. M., Cotton, S., McLeish, A. C., Mingione, C. J., & O’Bryan, E. M. (2014). Mindfulness skills and emotion regulation: The mediating role of coping self-efficacy. Mindfulness, 5(4), 373-380. https://doi.org/10.1007/s12671-012-0190-6
 • Masuda, A., & Tully, E. C. (2012). The role of mindfulness and psychological flexibility in somatization, depression, anxiety, and general psychological distress in a nonclinical college sample. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 17(1), 66-71. https://doi: 10.1177/2156587211423400
 • Mikula, P., Nagyova, I., Krokavcova, M., Vitkova, M., Rosenberger, J., Szilasiova, J., ... & van Dijk, J. P. (2014). Coping and its importance for quality of life in patients with multiple sclerosis. Disability and Rehabilitation, 36(9), 732-736. https://doi.org/10.3109/09638288.2013.808274
 • Nielsen, E., Sayal, K., & Townsend, E. (2016). Exploring the relationship between experiential avoidance, coping functions and the recency and frequency of self-harm. PLoS One, 11(7). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159854
 • Pisanti, R., van der Doef, M., Maes, S., Lombardo, C., Lazzari, D., & Violani, C. (2015). Occupational coping self-efficacy explains distress and well-being in nurses beyond psychosocial job characteristics. Frontiers in Psychology, 6, 1143. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01143
 • Rueda, B., & Valls, E. (2020). Is the effect of psychological inflexibility on symptoms and quality of life mediated by coping strategies in patients with mental disorders?. International Journal of Cognitive Therapy, 13(2), 112-126. https://doi/10.1007/s41811-020-00069-4
 • Schéle, I., Olby, M., Wallin, H., & Holmquist, S. (2021). Self-efficacy, psychological flexibility, and basic needs satisfaction make a difference: recently graduated psychologists at increased or decreased risk for future health issues. Frontiers in Psychology, 11, 3729. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.569605
 • Schwarzer, R. (1994). Optimism, vulnerability, and self-beliefs as health-related cognitions: A systematic overview. Psychology and Health: An International Journal, 9, 161-180. https://doi.org/10.1080/08870449408407475
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon.
 • Wersebe, H., Lieb, R., Meyer, A. H., Hofer, P., & Gloster, A. T. (2018). The link between stress, well-being, and psychological flexibility during an Acceptance and Commitment Therapy self-help intervention. International Journal of Clinical and Health Psychology, 18(1), 60-68. https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2017.09.002
 • Vierhaus, M., Lohaus, A., & Schmitz, A. K. (2011). Sex, gender, coping, and self-efficacy: Mediation of sex differences in pain perception in children and adolescents. European Journal of Pain, 15(6), 621-e1. https://doi.org/10.1016/j.ejpain.2010.11.003
 • Xu, J., & Roberts, R. E. (2010). The power of positive emotions: It’sa matter of life or death—Subjective well-being and longevity over 28 years in a general population. Health Psychology, 29(1), 9. https://doi.org/10.1037/a0016767
 • Yavuz, F., Ulusoy, S., Iskin, M., Esen, F. B., Burhan, H. S., Karadere, M. E., & Yavuz, N. (2016). Turkish version of Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II): A reliability and validity analysis in clinical and non-clinical samples. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 26(4), 397-408. https://doi.org/10.5455/bcp.20160223124107

Psychological Flexibility as a Predictor of Coping Self-Efficacy Among University Students / Üniversite Öğrencilerinde Baş Etme Yetkinliğinin Yordayıcısı Olarak Psikolojik Esneklik

Year 2022, Volume: 13 Issue: 3, 31 - 45, 30.06.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1035566

Abstract

The aim of this study is to examine the predictive relationship between coping self-efficacy belief and psychological flexibility. Another aim of the study id to examine sex differences according to variables. The research was designed in the survey model using the quantitative research method. The sample of the research consists of 1st and 2nd year students attending different departments in a state university. The sample consists of 136 people, 72 of whom are women and 64 are men. The age range of the study group was 17-24 and the mean age was 21.42 (Sd: 1.76). In the research, the Coping Self-Efficacy Scale was used to measure the level of coping self-efficacy and the Acceptance and Action Form-2 was used to measure the level of psychological flexibility as data collection tools. The correlation coefficient was calculated in order to determine whether there was a significant relationship between the variables. The predictive relationship between the variables was examined by simple regression analysis. The sub-dimensions of coping self-efficacy (problem-focused coping, coping with social support, coping by stopping feelings and thoughts) and psychological flexibility were examined with the T-test to examine sex differences. According to the findings, there is a moderate and negative significant relationship between psychological flexibility and coping self-efficacy (r =-.41, p<.001), and psychological flexibility explains 16% of the variance of coping self-efficacy. According to another result, coping self-efficacy, sub-dimensions of coping-efficacy and psychological flexibility do not show a significant difference according to gender.

Project Number

-

References

 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and actions. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
 • Bandura, A. (1992). Exercise of personal agency through the self-efficacy mechanism. In Schwarzer, R. (Eds.), Self-efficacy: Thought control of action, (pp. 3–38). Washington, DC: Hemisphere.
 • Benight, C. C., Freyaldenhoven, R. W., Hughes, J., Ruiz, J. M., Zoschke, T. A., & Lovallo, W. R. (2000). Coping self-efficacy and psychological distress Following the Oklahoma City Bombing. Journal of Applied Social Psychology, 30(7), 1331-1344. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2000.tb02523.x
 • Benight, C. C., Ironson, G., & Durham, R. L. (1999). Psychometric properties of a hurricane coping self-efficacy measure. Journal of Traumatic Stress, 12(2), 379-386. https://doi.org/10.1023/A:1024792913301
 • Benight, C. C., Swift, E., Sanger, J., Smith, A., & Zeppelin, D. (1999). Coping self‐efficacy as a mediator of distress following a natural disaster. Journal of Applied Social Psychology, 29(12), 2443-2464. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1999.tb00120.x
 • Benight, C.C., & Bandura, A. (2004). Social cognitive theory of posttraumatic recovery: The role of perceived self-efficacy. Behaviour Research and Therapy, 42, 1129-1148. https://doi.org/10.1016/j.brat.2003.08.008
 • Brinkborg, H., Michanek, J., Hesser, H., & Berglund, G. (2011). Acceptance and commitment therapy for the treatment of stress among social workers: A randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 49(6-7), 389-398. https://doi.org/10.1016/j.brat.2011.03.009
 • Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K., ... & Zettle, R. D. (2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire–II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior therapy, 42(4), 676-688. https://doi.org/10.1016/j.beth.2011.03.007
 • Bowling, J., Montanaro, E., Cramer, R. J., Mennicke, A., Wilsey, C. N., Kaniuka, A. R., ... & Heron, K. E. (2021). Gender, sexual orientation, and mental health in the kink community: An application of coping self-efficacy theory. Psychology & Health, 1-16. https://doi.org/10.1080/08870446.2021.1973001
 • Burton, C. L., & Bonanno, G. A. (2016). Measuring ability to enhance and suppress emotional expression: The Flexible Regulation of Emotional Expression (FREE) Scale. Psychological assessment, 28(8), 929. https://doi.org/10.1037/pas0000231
 • Chesney, M. A., Neilands, T. B., Chambers, D. B., Taylor, J. M., & Folkman, S. (2006). A validity and reliability study of the coping self‐efficacy scale. British journal of health psychology, 11(3), 421-437. https://doi.org/10.1348/135910705X53155
 • Cobos-Sánchez, L., Flujas-Contreras, J. M., & Becerra, I. G. (2020). Relation between psychological flexibility, emotional intelligence and emotion regulation in adolescence. Current Psychology, 1-10. https://doi.org/10.1007/s12144-020-01067-7
 • Colodro, H., Godoy-Izquierdo, D., & Godoy, J. (2010). Coping self-efficacy in a community-based sample of women and men from the United Kingdom: The impact of sex and health status. Behavioral Medicine, 36(1), 12-23. https://doi.org/10.1080/08964280903521362
 • Çiçek, E. (2021). Problemli internet kullanımı, psikolojik esneklik süreçleri ve yaşam doyumu ilişkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Dahl, J., Wilson, K. G., & Nilsson, A. (2004). Acceptance and commitment therapy and the treatment of persons at risk for long-term disability resulting from stress and pain symptoms: A preliminary randomized trial. Behavior Therapy, 35(4), 785-801. https://doi.org/10.1016/S0005-7894(04)80020-0
 • Dawson, D. L., & Golijani-Moghaddam, N. (2020). COVID-19: Psychological flexibility, coping, mental health, and wellbeing in the UK during the pandemic. Journal of Contextual Behavioral Science, 17, 126-134. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.07.010
 • Flaxman, P. E., & Bond, F. W. (2010). A randomised worksite comparison of acceptance and commitment therapy and stress inoculation training. Behaviour Research and Therapy, 48(8), 816-820. https://doi.org/10.1016/j.brat.2010.05.004
 • Ghasemi, A., & Zahediasl, S. (2012). Normality tests for statistical analysis: a guide for non-statisticians. International journal of endocrinology and metabolism, 10(2), 486. https://doi.org/10.5812/ijem.3505
 • Harris, R. (2016). ACT’i kolay öğrenmek (Çev., F. Yavuz). İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1-25. https://doi: 10.1016/j.brat.2005.06.006
 • Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2011). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change. New York, NY: Guilford Press.
 • Hayes, S. C., Wilson, K. G., Gifford, E. V., Follette, V. M., & Strosahl, K. (1996). Experiential avoidance and behavioral disorders: A functional dimensional approach to diagnosis and treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64(6), https://doi.org/1152-1168. 10.1037/0022-006x.64.6.1152
 • Hulbert-Willams, & Storey, L. (2015). Psychological flexibility correlates with patient-reported outcomes independent of clinical or sociodemographic characteristics. Support Care Center, 24(6), 2513-2521. https://doi.org/10.1007/s00520-015-3050-9
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler ve teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kashdan, T. B., & Rottenberg, J. (2010). Psychological flexibility as a fundamental aspect of health. Clinical psychology review, 30(7), 865-878. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.03.001
 • Karekla, M. &, Panayiotou, G. (2011). Coping and experiential avoidance: Unique or overlapping constructs?. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42(2), 163-170. https://doi: 10.1016/j.jbtep.2010.10.002
 • Kaya, S. ve Çelikkaleli, Ö. (2015). Baş Etme Yetkinliği Ölçeği Kısa formu'nun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. 13. Ulusal PDR Kongresi. Mersin, Türkiye.
 • Koç, G. G. (2020). Bilişsel esneklik ve psikolojik dayanıklılık ile stresle başa çıkma arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.
 • Luberto, C. M., Cotton, S., McLeish, A. C., Mingione, C. J., & O’Bryan, E. M. (2014). Mindfulness skills and emotion regulation: The mediating role of coping self-efficacy. Mindfulness, 5(4), 373-380. https://doi.org/10.1007/s12671-012-0190-6
 • Masuda, A., & Tully, E. C. (2012). The role of mindfulness and psychological flexibility in somatization, depression, anxiety, and general psychological distress in a nonclinical college sample. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 17(1), 66-71. https://doi: 10.1177/2156587211423400
 • Mikula, P., Nagyova, I., Krokavcova, M., Vitkova, M., Rosenberger, J., Szilasiova, J., ... & van Dijk, J. P. (2014). Coping and its importance for quality of life in patients with multiple sclerosis. Disability and Rehabilitation, 36(9), 732-736. https://doi.org/10.3109/09638288.2013.808274
 • Nielsen, E., Sayal, K., & Townsend, E. (2016). Exploring the relationship between experiential avoidance, coping functions and the recency and frequency of self-harm. PLoS One, 11(7). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159854
 • Pisanti, R., van der Doef, M., Maes, S., Lombardo, C., Lazzari, D., & Violani, C. (2015). Occupational coping self-efficacy explains distress and well-being in nurses beyond psychosocial job characteristics. Frontiers in Psychology, 6, 1143. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01143
 • Rueda, B., & Valls, E. (2020). Is the effect of psychological inflexibility on symptoms and quality of life mediated by coping strategies in patients with mental disorders?. International Journal of Cognitive Therapy, 13(2), 112-126. https://doi/10.1007/s41811-020-00069-4
 • Schéle, I., Olby, M., Wallin, H., & Holmquist, S. (2021). Self-efficacy, psychological flexibility, and basic needs satisfaction make a difference: recently graduated psychologists at increased or decreased risk for future health issues. Frontiers in Psychology, 11, 3729. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.569605
 • Schwarzer, R. (1994). Optimism, vulnerability, and self-beliefs as health-related cognitions: A systematic overview. Psychology and Health: An International Journal, 9, 161-180. https://doi.org/10.1080/08870449408407475
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon.
 • Wersebe, H., Lieb, R., Meyer, A. H., Hofer, P., & Gloster, A. T. (2018). The link between stress, well-being, and psychological flexibility during an Acceptance and Commitment Therapy self-help intervention. International Journal of Clinical and Health Psychology, 18(1), 60-68. https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2017.09.002
 • Vierhaus, M., Lohaus, A., & Schmitz, A. K. (2011). Sex, gender, coping, and self-efficacy: Mediation of sex differences in pain perception in children and adolescents. European Journal of Pain, 15(6), 621-e1. https://doi.org/10.1016/j.ejpain.2010.11.003
 • Xu, J., & Roberts, R. E. (2010). The power of positive emotions: It’sa matter of life or death—Subjective well-being and longevity over 28 years in a general population. Health Psychology, 29(1), 9. https://doi.org/10.1037/a0016767
 • Yavuz, F., Ulusoy, S., Iskin, M., Esen, F. B., Burhan, H. S., Karadere, M. E., & Yavuz, N. (2016). Turkish version of Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II): A reliability and validity analysis in clinical and non-clinical samples. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 26(4), 397-408. https://doi.org/10.5455/bcp.20160223124107
There are 41 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Issue Articles
Authors

Sinem Acar 0000-0002-6098-7949

Project Number -
Early Pub Date June 28, 2022
Publication Date June 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 13 Issue: 3

Cite

APA Acar, S. (2022). Üniversite Öğrencilerinde Baş Etme Yetkinliğinin Yordayıcısı Olarak Psikolojik Esneklik / Psychological Flexibility as a Predictor of Coping Self-Efficacy Among University Students. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(3), 31-45. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1035566

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye