Research Article
BibTex RIS Cite

The Analysis of the Teachers’ Learning Styles / Öğretmenlerin Öğrenme Stillerinin Analizi

Year 2022, Volume: 13 Issue: 2, 180 - 199, 30.04.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1050094

Abstract

The aim of this study is to analyze the teachers’ learning styles and to determine whether they differ according to different variables. The relational survey method was used in the study. The sample of the study consists of 794 teachers selected by simple random sampling and working in primary and secondary schools in Tokat city centre, districts, towns, and villages.“Personal Information Form” prepared by the researchers to determine the personal information of teachers such as gender, school location, seniority, educational status, and branch and “Vermunt’s Learning Styles Inventory (120-question version)" which was adapted to Turkish by Erginer (2012) were used to collect the data.The data were analyzed using SPSS statistical software program. Mean and standard deviation scores were calculated to determine the learning styles of the teachers. Since the data were not normally distributed according to the Kolmogorov-Smirnov test results the Mann Whitney-U test was used to determine whether the learning styles of the teachers differ in terms of the gender, school location and the branch variables; the Kruskal Wallis-H test was used to determine whether teachers' learning styles differ in terms of seniority and educational status variables and the Mann Whitney-U test was used to determine between which groups these differences occurred. As the result of the research, it was found out that the dominant learning style of teachers for “Processing Strategies” component is “Application Directed”, the dominant learning style of teachers for “Regulation Strategies” component is “Meaning Directed”, the dominant learning style of teachers for “Learning Orientations” component is “Application Directed”, and the dominant learning style of teachers for “Mental Models of Learning” component is “Meaning Oriented”. In the study, significant differences were found in favor of female teachers, teachers with higher years of seniority and classroom teachers. The reasons for these differences can be investigated with further studies. It is thought that academic success and intellectual development are closely related to learning style. Awareness about learning styles and effectiveness can be created by giving in-service training to teachers.

References

 • Ajisuksmo, C. R., & Vermunt, J. D. (1999). Learning styles and self‐regulation of learning at university: An Indonesian study. Asia Pacific Journal of Education, 19(2), 45-59. https://doi.org/10.1080/0218879990190205
 • Açıkgöz, K.Ü. (2011). Aktif öğrenme. İzmir: Biliş Yayıncılık.
 • Baş, G.,& Beyhan, Ö. (2019). Revisiting the effect of teaching of learning strategies on academic achievement: A meta-analysis of the findings. International Journal of Research in Education and Science, 5(1), 70-87.
 • Busato V. V, Prins F.J., Elshout J. J. & Hamaker C. (1998). Learning styles: A cross‐sectional and longitudinal study in higher education. British Journal of Psycology. 68(3), 427-441. https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.1998.tb01302.x
 • Choudhary, R., Dullo, P., & Tandon, R. V. (2011). Gender differences in learning style preferences of first year medical students. Pak J Physiol, 7(2), 42-45.
 • Cools, E. & Eaves, M. (2009). Learning styles technology and supporting overseas learners. Multicultural Education & Technology Journal, 3(1), 61-73. https://doi.org/10.1108/17504970910951156
 • Çögenli, A. G. (2011). Sınıf öğretmenlerinin sahip oldukları öğrenme stilleri ve kullandıkları bilişüstü öğrenme stratejileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye.
 • De Lima, A. A., Bettati, M. I., Baratta, S., Falconi, M., Sokn, F., Galli, A., & Iglesias, R. (2006). Learning strategies used by cardiology residents: Assessment of learning styles and their correlations. Education for Health: Change in Learning & Practice, 19(3). https://doi.org/10.1080/13576280600937788
 • Demir, T. (2008). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi: Gazi üniversitesi örneği. The Journal of International Social Research, 1(4), 129-148.
 • Deniz, S. & Can, S. (2018). Investigation of the learning styles of pre-service sports teachers enrolled at a pedagogical formation program. International Journal of Evaluation and Research in Education, 7(3), 203-211.
 • Erginer, E. (2012). Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin öğrenme ürünlerinin analizi. Bilimsel Araştırma Projesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye.
 • Ertürk, S. (1975). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
 • Gömleksiz, M.N. & Kan, A. Ü. (2007). Yeni ilköğretim programlarının dayandığı temel ilke ve yaklaşımlar. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 60-66.
 • Gülpınar, M. (2014). Klinik öncesi dönem tıp fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 29(3), 68-80.
 • Güven M. (2004). Öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. (17. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kiriş Avaroğulları, A. & Şaman, B. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 53, 411-434.
 • Lake, W. & Boyd, W. (2015). Age, maturity and gender, and the propensity towards surface and deep learning approaches amongst university students. Creative Education, 6(22), 2361. 10.4236/ce.2015.622242
 • Lloyd S. H. (2007). An exploratory study of the relatıonshıp between in-traınıng examination percentiles of anesthesiology residents and the Vermunt inventory of learning styles. (Yayımlanmamış doktora tezi). Department of Educational Leadership College of Education, Kansas State University, USA.
 • Mutlu, M. & Aydoğdu, M. (2003). Fen bilgisi eğitiminde Kolb’un yaşantısal öğrenme yaklaşımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 15-29.
 • Rocha, M. & Ventura, M. (2011). Vermunt’s learning styles: Searching for Portuguese college student’s functioning. Review of Learning Styles. 8(8), 1-27.
 • Severiens, S., & Dam, G. T. (1997). Gender and gender identity differences in learning styles. Educational psychology, 17(1-2), 79-93. https://doi.org/10.1080/0144341970170105
 • Slater, J. A., Lujan, H. L., & DiCarlo, S. E. (2007). Does gender influence learning style preferences of first-year medical students? Advances in Physiology Education, 31(4), 336-342. https://doi.org/10.1152/advan.00010.2007
 • Sönmez, V. (2009). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şeker, H. (2013). Vermunt’un öğrenme stilleri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 199, 62-87.
 • Şimşek, A. (2006). Öğrenme biçimi. Y. Kuzgun & D. Deryakulu, (editörler), Eğitimde bireysel farklılıklar. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Uğur, N. (2008). Algısal öğrenme stilleri açısından ilköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının ve öğretmen uygulamalarının incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, Türkiye.
 • Vermunt J. D. & Verloop N. (2000). Dissonance in students' regulation of learning processes. European Journal of Psychology of Education. 15(1), 75-87.
 • Vermunt, J. D., & Vermetten, Y. J. (2004). Patterns in student learning: Relationships between learning strategies, conceptions of learning, and learning orientations. Educational Psychology Review, 16(4), 359-384.
 • Vermunt, J. D. (2005). Relations between student learning patterns, and personal and contextual factors and academic performance. Higher Education, 49, 205-234. https://doi.org/10.1007/s10734-004-6664-2
 • Vermunt, J. D. (2007). The power of teaching-learning environments to influence student learning. British Journal of Educational Psychology Monograph Series. 2(4), 73-90.
 • Vermunt, J. D. & Endedijk, M. D. (2011). Patterns in teacher learning in different phases of the professional career. Learning and Individual Differences, 21, 294-302.
 • Volet, S. E., Renshaw, P. D., & Tietzel, K. (1994). A short-term longitudinal investigation of cross-cultural differences in study approaches using Biggs' SPQ questionnaire. British Journal of Educational Psychology, 64(2), 301–318. https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.1994.tb01104.x
 • Wehrwein, E. A., Lujan, H. L., & DiCarlo, S. E. (2007). Gender differences in learning style preferences among undergraduate physiology students. Advances in Physiology Education. 31, 153-157. https://doi.org/10.1152/advan.00060.2006
 • Yeşilyurt, E. (2019). Öğrenme stili modelleri: teorik temelleri bağlamında kapsayıcı bir derleme çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 2169-2226.
 • Zeybek, G. & Sentürk, C. (2020). Analysis of pre-service teachers' learning styles according to Vermunt learning style model. International Online Journal of Education and Teaching, 7(2), 669-682.

Öğretmenlerin Öğrenme Stillerinin Analizi / The Analysis of the Teachers’ Learning Styles

Year 2022, Volume: 13 Issue: 2, 180 - 199, 30.04.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1050094

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin öğrenme stillerini analiz etmek ve farklı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediklerini belirlemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini basit tesadüfi örnekleme ile seçilen, Tokat il merkezi, ilçeleri, kasaba ve köy okullarında İlköğretim (ilkokul-ortaokul) kademesinde görev yapan 794 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmenlerin cinsiyeti, okul yerleşim yeri, kıdem yılı, öğrenim düzeyi ve branşı gibi kişisel bilgilerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ve öğretmenlerin öğrenme stillerini belirlemek amacıyla Erginer (2012) tarafından Türkçe'ye adapte edilen “Vermunt Öğrenme Stilleri Envanteri (120 soruluk versiyon)” kullanılmıştır. Veriler SPSS istatistiksel yazılım programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmenlerin öğrenme stillerini belirlemek için ortalama ve standart sapma puanları hesaplanmıştır. Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna göre veriler normal dağılım göstermediğinden, öğretmenlerin öğrenme stillerinin cinsiyet, görev yaptıkları okulun yerleşim yeri ve branş değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Mann Whitney-U testi; öğretmenlerin öğrenme stillerinin; kıdem yılı ve eğitim düzeyi değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Kruskal Wallis-H testi; Kruskal Wallis-H testi sonrasında elde edilen farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla da Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda “İşleme Stratejileri” bileşeni için öğretmenlerin baskın öğrenme stilinin “Uygulama Yönelimli”, “Düzenleme Stratejileri” bileşeni için “Anlam Yönelimli”, “Öğrenme Yönelimleri” bileşeni için “Uygulama Yönelimli” ve “Öğrenmenin Zihinsel Modelleri” bileşeni için “Anlam Yönelimli” olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada kadın öğretmenler, kıdem yılı yüksek olan öğretmenler ve sınıf öğretmenleri lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Yapılacak çalışmalar ile bu farkların sebepleri araştırılabilir. Akademik başarının ve entelektüel gelişimin öğrenme stiliyle yakından ilişkisi olduğu düşünülmektedir. Öğretmenlere hizmet içi eğitim verilerek öğrenme stilleri ve etkililiği hakkında farkındalık yaratılabilir.

References

 • Ajisuksmo, C. R., & Vermunt, J. D. (1999). Learning styles and self‐regulation of learning at university: An Indonesian study. Asia Pacific Journal of Education, 19(2), 45-59. https://doi.org/10.1080/0218879990190205
 • Açıkgöz, K.Ü. (2011). Aktif öğrenme. İzmir: Biliş Yayıncılık.
 • Baş, G.,& Beyhan, Ö. (2019). Revisiting the effect of teaching of learning strategies on academic achievement: A meta-analysis of the findings. International Journal of Research in Education and Science, 5(1), 70-87.
 • Busato V. V, Prins F.J., Elshout J. J. & Hamaker C. (1998). Learning styles: A cross‐sectional and longitudinal study in higher education. British Journal of Psycology. 68(3), 427-441. https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.1998.tb01302.x
 • Choudhary, R., Dullo, P., & Tandon, R. V. (2011). Gender differences in learning style preferences of first year medical students. Pak J Physiol, 7(2), 42-45.
 • Cools, E. & Eaves, M. (2009). Learning styles technology and supporting overseas learners. Multicultural Education & Technology Journal, 3(1), 61-73. https://doi.org/10.1108/17504970910951156
 • Çögenli, A. G. (2011). Sınıf öğretmenlerinin sahip oldukları öğrenme stilleri ve kullandıkları bilişüstü öğrenme stratejileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye.
 • De Lima, A. A., Bettati, M. I., Baratta, S., Falconi, M., Sokn, F., Galli, A., & Iglesias, R. (2006). Learning strategies used by cardiology residents: Assessment of learning styles and their correlations. Education for Health: Change in Learning & Practice, 19(3). https://doi.org/10.1080/13576280600937788
 • Demir, T. (2008). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi: Gazi üniversitesi örneği. The Journal of International Social Research, 1(4), 129-148.
 • Deniz, S. & Can, S. (2018). Investigation of the learning styles of pre-service sports teachers enrolled at a pedagogical formation program. International Journal of Evaluation and Research in Education, 7(3), 203-211.
 • Erginer, E. (2012). Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin öğrenme ürünlerinin analizi. Bilimsel Araştırma Projesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye.
 • Ertürk, S. (1975). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
 • Gömleksiz, M.N. & Kan, A. Ü. (2007). Yeni ilköğretim programlarının dayandığı temel ilke ve yaklaşımlar. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 60-66.
 • Gülpınar, M. (2014). Klinik öncesi dönem tıp fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 29(3), 68-80.
 • Güven M. (2004). Öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. (17. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kiriş Avaroğulları, A. & Şaman, B. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 53, 411-434.
 • Lake, W. & Boyd, W. (2015). Age, maturity and gender, and the propensity towards surface and deep learning approaches amongst university students. Creative Education, 6(22), 2361. 10.4236/ce.2015.622242
 • Lloyd S. H. (2007). An exploratory study of the relatıonshıp between in-traınıng examination percentiles of anesthesiology residents and the Vermunt inventory of learning styles. (Yayımlanmamış doktora tezi). Department of Educational Leadership College of Education, Kansas State University, USA.
 • Mutlu, M. & Aydoğdu, M. (2003). Fen bilgisi eğitiminde Kolb’un yaşantısal öğrenme yaklaşımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 15-29.
 • Rocha, M. & Ventura, M. (2011). Vermunt’s learning styles: Searching for Portuguese college student’s functioning. Review of Learning Styles. 8(8), 1-27.
 • Severiens, S., & Dam, G. T. (1997). Gender and gender identity differences in learning styles. Educational psychology, 17(1-2), 79-93. https://doi.org/10.1080/0144341970170105
 • Slater, J. A., Lujan, H. L., & DiCarlo, S. E. (2007). Does gender influence learning style preferences of first-year medical students? Advances in Physiology Education, 31(4), 336-342. https://doi.org/10.1152/advan.00010.2007
 • Sönmez, V. (2009). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şeker, H. (2013). Vermunt’un öğrenme stilleri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 199, 62-87.
 • Şimşek, A. (2006). Öğrenme biçimi. Y. Kuzgun & D. Deryakulu, (editörler), Eğitimde bireysel farklılıklar. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Uğur, N. (2008). Algısal öğrenme stilleri açısından ilköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının ve öğretmen uygulamalarının incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, Türkiye.
 • Vermunt J. D. & Verloop N. (2000). Dissonance in students' regulation of learning processes. European Journal of Psychology of Education. 15(1), 75-87.
 • Vermunt, J. D., & Vermetten, Y. J. (2004). Patterns in student learning: Relationships between learning strategies, conceptions of learning, and learning orientations. Educational Psychology Review, 16(4), 359-384.
 • Vermunt, J. D. (2005). Relations between student learning patterns, and personal and contextual factors and academic performance. Higher Education, 49, 205-234. https://doi.org/10.1007/s10734-004-6664-2
 • Vermunt, J. D. (2007). The power of teaching-learning environments to influence student learning. British Journal of Educational Psychology Monograph Series. 2(4), 73-90.
 • Vermunt, J. D. & Endedijk, M. D. (2011). Patterns in teacher learning in different phases of the professional career. Learning and Individual Differences, 21, 294-302.
 • Volet, S. E., Renshaw, P. D., & Tietzel, K. (1994). A short-term longitudinal investigation of cross-cultural differences in study approaches using Biggs' SPQ questionnaire. British Journal of Educational Psychology, 64(2), 301–318. https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.1994.tb01104.x
 • Wehrwein, E. A., Lujan, H. L., & DiCarlo, S. E. (2007). Gender differences in learning style preferences among undergraduate physiology students. Advances in Physiology Education. 31, 153-157. https://doi.org/10.1152/advan.00060.2006
 • Yeşilyurt, E. (2019). Öğrenme stili modelleri: teorik temelleri bağlamında kapsayıcı bir derleme çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 2169-2226.
 • Zeybek, G. & Sentürk, C. (2020). Analysis of pre-service teachers' learning styles according to Vermunt learning style model. International Online Journal of Education and Teaching, 7(2), 669-682.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Sabri Burak KAPAN 0000-0003-2779-3816

Şefik KARTAL 0000-0002-1448-0987

Ergin ERGİNER 0000-0002-7590-4755

Publication Date April 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 13 Issue: 2

Cite

APA KAPAN, S. B., KARTAL, Ş., & ERGİNER, E. (2022). Öğretmenlerin Öğrenme Stillerinin Analizi / The Analysis of the Teachers’ Learning Styles. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(2), 180-199. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1050094

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye