Research Article
BibTex RIS Cite

Examination of Preservice Teachers' Competence Perceptions of 21st Century Skills by C&RT Analysis / Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlik Algılarının C&RT Analizi ile İncelenmesi

Year 2022, Volume: 13 Issue: 2, 18 - 38, 30.04.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1035968

Abstract

In this research, it was aimed to examine of preservice teachers' competence perceptions of 21st century skills by C&RT analysis. 347 pre-service teachers studying at the education faculty of a state university in the Southeastern Anatolia Region were participated in the research. The correlational survey model was used in the study. The 21th Century Skills Competences Scale was utilized as data collection tool. Two-Step Clustering Analysis and C&RT (Classification and Regression Tree) were used in the data analysis. It was identified that most of the preservice teachers had moderate level competence perception regarding the dimension of learning and renewal skills and moderate-high level competence perception for the dimensions of life and career skills, information, media and technology skills. The most important variable predicting learning and renewal skills dimension was gender, and most of the female and male teacher candidates were found to have moderate level competence perceptions regarding the learning and renewal skills dimension. The most important variable predicting life and career skills dimension was department, and it was concluded that while most of the pre-service mathematics teachers had moderate-level competence perceptions regarding life and career skills, most of the pre-service science and classroom teachers had high-level competence perceptions for life and career skills. The most important variable predicting information, media and technology skills dimension was academic grade point average. While most of the pre-service teachers with an average of 0-70 were found to have low-level competence perceptions regarding the dimension of knowledge, media and technology skills, most of the pre-service teachers with an average of 71-100 had high-level competence perceptions.

References

 • Aksu, G., & Reyhanlıoğlu-Keçeoğlu, Ç. (2019). Comparison of results obtained from logistic regression, CHAID analysis and decision tree methods. Eurasian Journal of Educational Research, 19(84), 115-134. https://doi.org/10.14689/ejer.2019.84.6
 • Aktürk, D., Bayramoğlu, Z., & Savran, F. (2012, Eylül). Sınıflandırma ve regresyon ağacı yönteminin örnek veri seti ile uygulaması. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Türkiye.
 • Anagün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z., & Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 160-175.
 • Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st century skills and competences for new millennium learners in OECD countries. OECD Education Working Papers, No. 41. OECD Publishing.
 • Aydın, A. (2019). İngilizce öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde öğretmen eğitiminde 21. yüzyıl becerilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Bakar, M. H. D. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerinin demokratik eğilimlerine etkisi (Nevşehir ili örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.
 • Başar, S. (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının fende matematiğin kullanımına yönelik özyeterlik inançları, 21. yy becerileri ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Beers, S. Z. (2011). 21st century skills: Preparing students for their future. Retrived from https://cosee.umaine.edu/files/coseeos/21st_century_skills.pdf
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ceylan, Z., Gürsev, S., & Bulkan, S. (2017). İki aşamalı kümeleme analizi ile bireysel emeklilik sektöründe müşteri profilinin değerlendirilmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10(4), 475-485. https://doi.org/10.17671/gazibtd.323951
 • Çolak, M. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine yönelik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde.
 • Dede, C. (2010). Comparing frameworks for 21st century skills. 21st century skills: Rethinking how students learn, 20, 51-76.
 • Erdemir, N., Bakırcı, H., & Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiyi kullanabilme özgüvenlerinin tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3), 99-108.
 • Erten, P. (2020). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ve bu becerilerin kazandırılmasına yönelik görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(227), 33-64.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8. Edition). McGraw-Hill.
 • Garay, I. S., & Badilla- Quintana, M. G. (2019, April). 21st century skills. An analysis of theoretical frameworks to guide educational innovation processes in chilean context. In the International Research & Innovation Forum (pp. 37-46). Springer, Cham.
 • Gökbulut, B. (2020). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile 21. yüzyıl becerileri arasındaki ilişki. Turkish Studies, 15(1), 127-141. http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40164
 • Gömleksiz, M. N., Sinan, A. T., & Doğan, F. D. (2019). Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile çağdaş Türk lehçeleri öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(19), 163-185. https://doi.org/10.33692/avrasyad.628236
 • Kan, A. U., & Murat, A. (2018). Investigation of prospective science teachers' 21st century skill competence perceptions and attitudes toward STEM. International Online Journal of Educational Sciences, 10(4), 251-272. https://doi.org/10.15345/iojes.2018.04.014
 • Kayri M. (2007). Araştırmalarda iki aşamalı kümeleme analizi ve bir uygulaması. Eurasian Journal of Educational Research, 28, 89-99.
 • Kotluk, N., & Kocakaya, S. (2015). 21. yüzyıl becerilerinin gelişiminde dijital öykülemeler: Ortaöğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 354-363.
 • Kozikoğlu, İ., & Altunova, N. (2018). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini yordama gücü. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (3), 522-531.
 • Kösece Toksöz, P. (2016). Sınıflandırma ve regresyon ağacı analizine ilişkin bir uygulama (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İstanbul.
 • Lewis, R. J. (2000, May). An introduction to classification and regression tree (CART) analysis. In Annual meeting of the society for academic emergency medicine in San Francisco (Vol. 14).
 • Luna Scott, C. (2015). The futures of learning 2: What kind of learning for the 21st century?. Retrivedfromhttp://disde.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/3709/The%20Futures%20of%20Learning%202%20What%20Kind%20of%20Learning%20for%20the%2021st%20Century.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Orekici Temel, G. O., Erdoğan, S., & Ankarali, H. (2012). Sınıflama modelinin performansını değerlendirmede yeniden örnekleme yöntemlerinin kullanımı. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 5(3), 1-8.
 • Orhan-Göksün, D., & Kurt, A. A. (2017). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri kullanımları ve 21. yy. öğreten becerileri kullanımları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 42(190), 107-130. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.7089
 • Özdemir-Özden, D., Karakuş-Tayşi, E., Kılıç-Şahin, H., Demir-Kaya, S., & Bayram, F. Ö. (2018). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik algıları: Kütahya örneği. Electronic Turkish Studies, 13(27), 1163-1184. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14298
 • Partnership for 21st Century Learning (2019). Framework for 21st century learning. Retrived from https://www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworks-resources
 • Selçuk, G. (2020). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının 21. yüzyıl becerilerine yönelik metaforik algıları. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(04), 184-208. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.819188
 • Singh, Y., Bhatia, P. K., & Sangwan, O. (2007). A review of studies on machine learning techniques. International Journal of Computer Science and Security, 1(1), 70-84.
 • Sural, I. (2017). 21st century skills level of teacher candidates. European Journal of Education Studies, 3(7), 530-538. http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.949
 • Suwono, H., Mahmudah, A., & Maulidiah, L. (2017). Scientific literacy of a third year biology student teachers: Exploration study. KnE Social Sciences, 269-278. http://dx.doi.org/10.18502/kss.v1i3.747
 • Tüminçin, F., Aytekin, A., & Ayaz, A. (2019, October). Veri madenciliğinde karar ağacı algoritması. SADAB 5th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Tbilisi, Georgia.
 • Uçak, S., & Erdem, H. H. (2020). Eğitimde yeni bir yön arayışı bağlamında “21. yüzyıl becerileri ve eğitim felsefesi”. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 76-93. https://doi.org/10.29065/usakead.690205

Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlik Algılarının C&RT Analizi ile İncelenmesi / Examination of Preservice Teachers' Competence Perceptions of 21st Century Skills by C&RT Analysis

Year 2022, Volume: 13 Issue: 2, 18 - 38, 30.04.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1035968

Abstract

Araştırmada, öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlik algılarını C&RT analizi ile incelemek amaçlanmıştır. Araştırma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören 347 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “21. Yüzyıl Becerileri Yeterlik Algıları Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde İki Aşamalı Kümeleme Analizi ile C&RT (Classification and Regression Tree-Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı) kullanılmıştır. Araştırmada, öğretmen adaylarının çoğunun öğrenme ve yenilenme becerileri boyutuna ilişkin orta düzey, yaşam ve kariyer becerileri ile bilgi, medya ve teknoloji becerileri boyutlarına ilişkin orta ve yüksek düzey yeterlik algısına sahip olduğu tespit edilmiştir. Öğrenme ve yenilenme becerileri boyutunu yordayan değişkenlerin önem sırası cinsiyet, akademik not ortalaması, sınıf ve anabilim dalıdır. Bu boyutu yordayan en önemli değişken cinsiyet değişkeni olup, kadın ve erkek öğretmen adaylarının çoğunun öğrenme ve yenilenme becerileri boyutuna ilişkin orta düzey yeterlik algısına sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Yaşam ve kariyer becerileri boyutunu yordayan değişkenlerin önem sırası anabilim dalı, akademik not ortalaması, sınıf ve cinsiyettir. Bu boyutu yordayan en önemli değişken anabilim dalı değişkeni olup, matematik öğretmen adaylarının çoğunun yaşam ve kariyer becerileri boyutuna ilişkin orta düzey, sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının çoğunun yüksek düzey yeterlik algısına sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bilgi, medya ve teknoloji becerileri boyutunu yordayan değişkenlerin önem sırası ise akademik not ortalaması, sınıf, cinsiyet ve anabilim dalıdır. Bu boyutu yordayan en önemli değişken ise akademik not ortalaması değişkeni olup, akademik not ortalaması 0-70 aralığında olan öğretmen adaylarının çoğunun bilgi, medya ve teknoloji becerileri boyutuna ilişkin düşük düzey, akademik not ortalaması 71-100 aralığında olan öğretmen adaylarının çoğunun ise yüksek düzey yeterlik algısına sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

References

 • Aksu, G., & Reyhanlıoğlu-Keçeoğlu, Ç. (2019). Comparison of results obtained from logistic regression, CHAID analysis and decision tree methods. Eurasian Journal of Educational Research, 19(84), 115-134. https://doi.org/10.14689/ejer.2019.84.6
 • Aktürk, D., Bayramoğlu, Z., & Savran, F. (2012, Eylül). Sınıflandırma ve regresyon ağacı yönteminin örnek veri seti ile uygulaması. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Türkiye.
 • Anagün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z., & Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 160-175.
 • Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st century skills and competences for new millennium learners in OECD countries. OECD Education Working Papers, No. 41. OECD Publishing.
 • Aydın, A. (2019). İngilizce öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde öğretmen eğitiminde 21. yüzyıl becerilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Bakar, M. H. D. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerinin demokratik eğilimlerine etkisi (Nevşehir ili örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.
 • Başar, S. (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının fende matematiğin kullanımına yönelik özyeterlik inançları, 21. yy becerileri ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Beers, S. Z. (2011). 21st century skills: Preparing students for their future. Retrived from https://cosee.umaine.edu/files/coseeos/21st_century_skills.pdf
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ceylan, Z., Gürsev, S., & Bulkan, S. (2017). İki aşamalı kümeleme analizi ile bireysel emeklilik sektöründe müşteri profilinin değerlendirilmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10(4), 475-485. https://doi.org/10.17671/gazibtd.323951
 • Çolak, M. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine yönelik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde.
 • Dede, C. (2010). Comparing frameworks for 21st century skills. 21st century skills: Rethinking how students learn, 20, 51-76.
 • Erdemir, N., Bakırcı, H., & Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiyi kullanabilme özgüvenlerinin tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3), 99-108.
 • Erten, P. (2020). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ve bu becerilerin kazandırılmasına yönelik görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(227), 33-64.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8. Edition). McGraw-Hill.
 • Garay, I. S., & Badilla- Quintana, M. G. (2019, April). 21st century skills. An analysis of theoretical frameworks to guide educational innovation processes in chilean context. In the International Research & Innovation Forum (pp. 37-46). Springer, Cham.
 • Gökbulut, B. (2020). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile 21. yüzyıl becerileri arasındaki ilişki. Turkish Studies, 15(1), 127-141. http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40164
 • Gömleksiz, M. N., Sinan, A. T., & Doğan, F. D. (2019). Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile çağdaş Türk lehçeleri öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(19), 163-185. https://doi.org/10.33692/avrasyad.628236
 • Kan, A. U., & Murat, A. (2018). Investigation of prospective science teachers' 21st century skill competence perceptions and attitudes toward STEM. International Online Journal of Educational Sciences, 10(4), 251-272. https://doi.org/10.15345/iojes.2018.04.014
 • Kayri M. (2007). Araştırmalarda iki aşamalı kümeleme analizi ve bir uygulaması. Eurasian Journal of Educational Research, 28, 89-99.
 • Kotluk, N., & Kocakaya, S. (2015). 21. yüzyıl becerilerinin gelişiminde dijital öykülemeler: Ortaöğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 354-363.
 • Kozikoğlu, İ., & Altunova, N. (2018). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini yordama gücü. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (3), 522-531.
 • Kösece Toksöz, P. (2016). Sınıflandırma ve regresyon ağacı analizine ilişkin bir uygulama (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İstanbul.
 • Lewis, R. J. (2000, May). An introduction to classification and regression tree (CART) analysis. In Annual meeting of the society for academic emergency medicine in San Francisco (Vol. 14).
 • Luna Scott, C. (2015). The futures of learning 2: What kind of learning for the 21st century?. Retrivedfromhttp://disde.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/3709/The%20Futures%20of%20Learning%202%20What%20Kind%20of%20Learning%20for%20the%2021st%20Century.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Orekici Temel, G. O., Erdoğan, S., & Ankarali, H. (2012). Sınıflama modelinin performansını değerlendirmede yeniden örnekleme yöntemlerinin kullanımı. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 5(3), 1-8.
 • Orhan-Göksün, D., & Kurt, A. A. (2017). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri kullanımları ve 21. yy. öğreten becerileri kullanımları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 42(190), 107-130. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.7089
 • Özdemir-Özden, D., Karakuş-Tayşi, E., Kılıç-Şahin, H., Demir-Kaya, S., & Bayram, F. Ö. (2018). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik algıları: Kütahya örneği. Electronic Turkish Studies, 13(27), 1163-1184. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14298
 • Partnership for 21st Century Learning (2019). Framework for 21st century learning. Retrived from https://www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworks-resources
 • Selçuk, G. (2020). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının 21. yüzyıl becerilerine yönelik metaforik algıları. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(04), 184-208. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.819188
 • Singh, Y., Bhatia, P. K., & Sangwan, O. (2007). A review of studies on machine learning techniques. International Journal of Computer Science and Security, 1(1), 70-84.
 • Sural, I. (2017). 21st century skills level of teacher candidates. European Journal of Education Studies, 3(7), 530-538. http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.949
 • Suwono, H., Mahmudah, A., & Maulidiah, L. (2017). Scientific literacy of a third year biology student teachers: Exploration study. KnE Social Sciences, 269-278. http://dx.doi.org/10.18502/kss.v1i3.747
 • Tüminçin, F., Aytekin, A., & Ayaz, A. (2019, October). Veri madenciliğinde karar ağacı algoritması. SADAB 5th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Tbilisi, Georgia.
 • Uçak, S., & Erdem, H. H. (2020). Eğitimde yeni bir yön arayışı bağlamında “21. yüzyıl becerileri ve eğitim felsefesi”. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 76-93. https://doi.org/10.29065/usakead.690205

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ 0000-0003-3279-4194

Kerem SÜTÇÜ 0000-0002-5791-1492

Publication Date April 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 13 Issue: 2

Cite

APA DOKUMACI SÜTÇÜ, N., & SÜTÇÜ, K. (2022). Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlik Algılarının C&RT Analizi ile İncelenmesi / Examination of Preservice Teachers’ Competence Perceptions of 21st Century Skills by C&RT Analysis. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(2), 18-38. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1035968

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye