Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Learning Styles and Instruction: Science Activities Designed for Different Learning Styles in Reinert’s Model

Year 2021, Volume 12, Issue 3, 101 - 118, 31.08.2021
https://doi.org/10.19160/e-ijer.957809

Abstract

In this study, “learning styles” term was defined and some of the principal models of learning styles were examined. In addition, teaching activities were designed in accordance with the learning styles categories of Reinert’s, which was one of the examined models. In this context, learning activities developed for visual learners, auditory learners, kinesthetic learners and verbal symbols learners for teaching of the subject of “features that define matter” which was included in the “Let's Know Matter” Unit of the Primary School 3rd grade Science course. It is hoped that the activities will guide teachers in developing teaching materials in accordance with different learning styles.

References

 • Açışlı, S. & Açışlı, S. (2015). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitim Dergisi, 9(1), 23-48.
 • Altun, S. (2005). Öğrencilerin öz düzenlemeye dayalı öğrenme stratejilerinin ve öz yeterlik algılarının öğrenme stilleri ve cinsiyete göre matematik başarısını yordama gücü (Doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Arslan, H. & Uslu, B. (2014). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile liderlik yönelimleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 39(173), 341-355.
 • Arseven, A. (2016). Üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies, 11(3), 151-168.
 • Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim, 87, 37-47.
 • Aşkın, Ö. (2006). Öğrenme stilleri ile ilgili elektronik ortamda yayımlanan çalışmaların incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aydemir, H., Koçoğlu, E. ve Karalı, Y. (2015). Grasha-Reichmann ölçeğine göre öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1881-1896.
 • Azizoğlu, N. Çetin, G. (2009). 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri, fen dersine yönelik tutumları ve motivasyonları arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 171-182.
 • Babayiğit, Ö. (2016). Öğrenme stilleri ve eğitimdeki önemi. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1(1), 1-8.
 • Bahar, M. (2009). Öğrencilerin öğrenme stilleri ve mini fen proje çalışmalarındaki performansları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(1), 7-52.
 • Bayırlı, A., Orkun, M. A. ve Bayırlı, S. (2019). Öğrenme stilleri modellerinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 71-83.
 • Bilgin, İ. ve Bahar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme stillleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 19-38.
 • Boydak, H. A. (2001). Öğrenme Stilleri. İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Clark, D. R. (2000). Kolb’s learning style ınventory. Erişim Adresi: http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/styles/kolb.html
 • Çelik, L. (2004). Teknoloji yoğun ortamların öğrencilerin öğrenme stil tercihlerine uygunluğu. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dikmen, M. (2020). Öğrenme stillerine göre yapılandırılmış öğretim ilke ve yöntemleri dersinin öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarına, üstbiliş düşünme becerilerine, akademik özyeterliklerine ve akademik başarılarına etkisi (Doktora tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Dikmen, M., Bahadır, F. ve Akmençe, A., E. (2018). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin bazı değişkenler açışından incelenmesi. Journal of Education Reflections, 2(1), 24-37.
 • Durgut, Y. ve Güzel, H. (2020). Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerde farklı iki yönteme göre yapılan öğretimin ders başarısına etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (44), 198-208.
 • Ekici, G. (2002). Öğrenme stiline dayalı biyoloji öğretiminin analizi, Eğitim ve Bilim, 27(126), 43-52.
 • Eren, A. (2002). Fen, sosyal ve eğitim bilimleri alanlarında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin öğrenme biçimleri arasındaki farklılığın incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Kaf Hasırcı, Ö. (2005). İlköğretim 3. sınıf hayat bilgisi dersinde görsel öğrenme stiline göre düzenlenen öğretmen ve öğrencilerin akademik başarı ve kalıcılığa etkisi (Doktora tezi) Çukurova Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Karadağ, H. (2018). Müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı (gitar) dersine yönelik güdülenme düzeyleri ve öğrenme stilleri arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Karademir, E. ve Tezel, Ö (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin demografik değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 129-145.
 • Karamustafaoğlu, O. Şeker, Ş., Şahin, H., ve Denizli, Z. (2016). Ortaokul öğrencilerinin öğrenme stillerinin farklı değişkenlerle incelenmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 51-68.
 • Kolb, D.A. & Kolb, A.Y. (2013). The Kolb learning style ınventory 4.0: A comprehensive guide to the theory, psychometrics, research on validity and educational applications, Experience Based Learning Systems.
 • Mutlu, Y. (2005). Öğrenme stillerine dayalı fen bilgisi öğretimi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 1-24.
 • Mutlu, M. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri. Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 0(17), 1-21.
 • Mutlu, M. & Aydoğdu, M. (2003). Fen Bilgisi Eğitiminde Kolb’un yaşantısal öğrenme yaklaşımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1(13), 15-29.
 • Özdemir, O. (2013). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stillerine göre okuma güçlüklerinin giderilmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özen, Y. (2011). Sosyal bilgiler eğitimi öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi (Erzincan ili örneği). Akademik Bakış Dergisi, 24(2), 1-20.
 • Palas Aktaş, İ. & Mirzeoğlu, D. (2008). İlköğretim 2. kademe öğrencilerinin öğrenme stillerinin demografik özellikleriyle ilişkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(1), 173-188.
 • Peker, M. (2003). Kolb öğrenme stili modeli. Milli Eğitim Dergisi, 157. Erişim Adresi: https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/157/peker.htm#:~:text=Kolb%20%C3%B6%C4%9Frenme%20sitili%20modelinde%20somut,alg%C4%B1lar%2C%20izleyerek%20veya%20yaparak%20i%C5%9Flerler
 • Rüzgar, E. M. (2014). Beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeylerinin öğrenme stilleri bağlamında incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sever, E. (2008). Öğrenme Stilleri: İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Sivrioğlu, D. (2020). Honey and Mumford öğrenme stili modeli. Erişim Adresi: https://www.duygusivrioglu.com/honey-and-mumford-ogrenme-stili/
 • Şentürk, F. (2010). 7. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile matematik öğretmenlerinin öğretmen stillerinin öğrencilerin matematik dersi başarısı üzerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Şeyihoğlu, Ş. (2010). Sanat eğitiminde bireysel farklılıkların kaynağı: baskın öğrenme stilleri. Milli Eğitim Dergisi, 40(186), 56-71.
 • Şimşek, N. (2002). BİG16 öğrenme biçemleri envanteri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 33-37.
 • Tatar, E., Tüysüz, C., ve İlhan, N. (2008). Kimya öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin akademik başarılarıyla ilişkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(5), 185-192.
 • Tepehan, T. (2004). Deniz Harp Okulu 1’inci sınıf öğrencilerinin mezun oldukları lise ve lisans grupları ile öğrenme stilleri ve akademik başarıları arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi
 • Ünal, M. (2021). Spor bilimlerinde öğrenme stillerinin akademik motivasyona etkisi (Yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Veznedaroğlu, R. L. ve Özgür, A. O. (2005). Öğrenme stilleri: tanımlamalar, modeller ve işlevleri, İlköğretim Online, 4(2). 1-16.
 • Vural, L. (2013). Grasha-Riechmann öğrenme stili ölçeğinin yapı geçerliği çalışmaları/ construct avlidation of Grasha- Riechmann learning style scale. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 9(4), 481-496.
 • Yazıcı, E. ve Sulak, H. (2008). Öğrenme stilleri ile ilköğretim beşinci sınıf matematik dersindeki başarı arasındaki ilişki. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 217-236.
 • Yeşilyurt, E. (2019). Öğrenme stili modelleri: teorik temelleri bağlamında kapsayıcı bir derleme çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 2169-2226.

Öğrenme Stilleri ve Öğretim: Reinert’ın Öğrenme Stilleri Modeli Kategorilerine Uygun Fen Etkinlikleri

Year 2021, Volume 12, Issue 3, 101 - 118, 31.08.2021
https://doi.org/10.19160/e-ijer.957809

Abstract

Bu çalışmada öğrenme stillerinin tanımı yapılarak bazı temel öğrenme stilleri modelleri incelenmiştir. Ayrıca bu kapsamda incelenen modellerden biri olan Reinert’ın öğrenme stilleri kategorilerine uygun öğretim etkinlikleri tasarlanmıştır. Bu bağlamda İlkokul 3. sınıf Fen Bilimleri dersi Maddeyi Tanıyalım ünitesi kapsamındaki “Maddeyi niteleyen özellikler” konusunda Reinert’ın öğrenme stilleri kategorilerine uygun olarak: görsel öğrenenler, işiterek öğrenenler, hareket temelli öğrenenler ve sözel sembollerle öğrenenler için geliştirilen öğrenme etkinlikleri tanıtılmaktadır. Etkinliklerin öğrenme stillerine uygun öğretim materyali geliştirme hususunda öğretmenlere yol göstereceği umulmaktadır.

References

 • Açışlı, S. & Açışlı, S. (2015). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitim Dergisi, 9(1), 23-48.
 • Altun, S. (2005). Öğrencilerin öz düzenlemeye dayalı öğrenme stratejilerinin ve öz yeterlik algılarının öğrenme stilleri ve cinsiyete göre matematik başarısını yordama gücü (Doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Arslan, H. & Uslu, B. (2014). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile liderlik yönelimleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 39(173), 341-355.
 • Arseven, A. (2016). Üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies, 11(3), 151-168.
 • Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim, 87, 37-47.
 • Aşkın, Ö. (2006). Öğrenme stilleri ile ilgili elektronik ortamda yayımlanan çalışmaların incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aydemir, H., Koçoğlu, E. ve Karalı, Y. (2015). Grasha-Reichmann ölçeğine göre öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1881-1896.
 • Azizoğlu, N. Çetin, G. (2009). 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri, fen dersine yönelik tutumları ve motivasyonları arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 171-182.
 • Babayiğit, Ö. (2016). Öğrenme stilleri ve eğitimdeki önemi. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1(1), 1-8.
 • Bahar, M. (2009). Öğrencilerin öğrenme stilleri ve mini fen proje çalışmalarındaki performansları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(1), 7-52.
 • Bayırlı, A., Orkun, M. A. ve Bayırlı, S. (2019). Öğrenme stilleri modellerinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 71-83.
 • Bilgin, İ. ve Bahar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme stillleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 19-38.
 • Boydak, H. A. (2001). Öğrenme Stilleri. İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Clark, D. R. (2000). Kolb’s learning style ınventory. Erişim Adresi: http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/styles/kolb.html
 • Çelik, L. (2004). Teknoloji yoğun ortamların öğrencilerin öğrenme stil tercihlerine uygunluğu. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dikmen, M. (2020). Öğrenme stillerine göre yapılandırılmış öğretim ilke ve yöntemleri dersinin öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarına, üstbiliş düşünme becerilerine, akademik özyeterliklerine ve akademik başarılarına etkisi (Doktora tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Dikmen, M., Bahadır, F. ve Akmençe, A., E. (2018). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin bazı değişkenler açışından incelenmesi. Journal of Education Reflections, 2(1), 24-37.
 • Durgut, Y. ve Güzel, H. (2020). Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerde farklı iki yönteme göre yapılan öğretimin ders başarısına etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (44), 198-208.
 • Ekici, G. (2002). Öğrenme stiline dayalı biyoloji öğretiminin analizi, Eğitim ve Bilim, 27(126), 43-52.
 • Eren, A. (2002). Fen, sosyal ve eğitim bilimleri alanlarında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin öğrenme biçimleri arasındaki farklılığın incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Kaf Hasırcı, Ö. (2005). İlköğretim 3. sınıf hayat bilgisi dersinde görsel öğrenme stiline göre düzenlenen öğretmen ve öğrencilerin akademik başarı ve kalıcılığa etkisi (Doktora tezi) Çukurova Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Karadağ, H. (2018). Müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı (gitar) dersine yönelik güdülenme düzeyleri ve öğrenme stilleri arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Karademir, E. ve Tezel, Ö (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin demografik değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 129-145.
 • Karamustafaoğlu, O. Şeker, Ş., Şahin, H., ve Denizli, Z. (2016). Ortaokul öğrencilerinin öğrenme stillerinin farklı değişkenlerle incelenmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 51-68.
 • Kolb, D.A. & Kolb, A.Y. (2013). The Kolb learning style ınventory 4.0: A comprehensive guide to the theory, psychometrics, research on validity and educational applications, Experience Based Learning Systems.
 • Mutlu, Y. (2005). Öğrenme stillerine dayalı fen bilgisi öğretimi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 1-24.
 • Mutlu, M. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri. Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 0(17), 1-21.
 • Mutlu, M. & Aydoğdu, M. (2003). Fen Bilgisi Eğitiminde Kolb’un yaşantısal öğrenme yaklaşımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1(13), 15-29.
 • Özdemir, O. (2013). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stillerine göre okuma güçlüklerinin giderilmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özen, Y. (2011). Sosyal bilgiler eğitimi öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi (Erzincan ili örneği). Akademik Bakış Dergisi, 24(2), 1-20.
 • Palas Aktaş, İ. & Mirzeoğlu, D. (2008). İlköğretim 2. kademe öğrencilerinin öğrenme stillerinin demografik özellikleriyle ilişkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(1), 173-188.
 • Peker, M. (2003). Kolb öğrenme stili modeli. Milli Eğitim Dergisi, 157. Erişim Adresi: https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/157/peker.htm#:~:text=Kolb%20%C3%B6%C4%9Frenme%20sitili%20modelinde%20somut,alg%C4%B1lar%2C%20izleyerek%20veya%20yaparak%20i%C5%9Flerler
 • Rüzgar, E. M. (2014). Beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeylerinin öğrenme stilleri bağlamında incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sever, E. (2008). Öğrenme Stilleri: İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Sivrioğlu, D. (2020). Honey and Mumford öğrenme stili modeli. Erişim Adresi: https://www.duygusivrioglu.com/honey-and-mumford-ogrenme-stili/
 • Şentürk, F. (2010). 7. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile matematik öğretmenlerinin öğretmen stillerinin öğrencilerin matematik dersi başarısı üzerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Şeyihoğlu, Ş. (2010). Sanat eğitiminde bireysel farklılıkların kaynağı: baskın öğrenme stilleri. Milli Eğitim Dergisi, 40(186), 56-71.
 • Şimşek, N. (2002). BİG16 öğrenme biçemleri envanteri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 33-37.
 • Tatar, E., Tüysüz, C., ve İlhan, N. (2008). Kimya öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin akademik başarılarıyla ilişkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(5), 185-192.
 • Tepehan, T. (2004). Deniz Harp Okulu 1’inci sınıf öğrencilerinin mezun oldukları lise ve lisans grupları ile öğrenme stilleri ve akademik başarıları arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi
 • Ünal, M. (2021). Spor bilimlerinde öğrenme stillerinin akademik motivasyona etkisi (Yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Veznedaroğlu, R. L. ve Özgür, A. O. (2005). Öğrenme stilleri: tanımlamalar, modeller ve işlevleri, İlköğretim Online, 4(2). 1-16.
 • Vural, L. (2013). Grasha-Riechmann öğrenme stili ölçeğinin yapı geçerliği çalışmaları/ construct avlidation of Grasha- Riechmann learning style scale. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 9(4), 481-496.
 • Yazıcı, E. ve Sulak, H. (2008). Öğrenme stilleri ile ilköğretim beşinci sınıf matematik dersindeki başarı arasındaki ilişki. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 217-236.
 • Yeşilyurt, E. (2019). Öğrenme stili modelleri: teorik temelleri bağlamında kapsayıcı bir derleme çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 2169-2226.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Filiz SONKAYA>
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3390-6936
Türkiye


Sule BAYRAKTAR> (Primary Author)
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4236-2635
Türkiye

Publication Date August 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 12, Issue 3

Cite

APA Sonkaya, F. & Bayraktar, S. (2021). Öğrenme Stilleri ve Öğretim: Reinert’ın Öğrenme Stilleri Modeli Kategorilerine Uygun Fen Etkinlikleri . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 12 (3) , 101-118 . DOI: 10.19160/e-ijer.957809
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)