Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Üniversite Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeyleri İle Dijital Veri Güvenliği Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Year 2021, Volume 12, Issue 3, 82 - 100, 31.08.2021
https://doi.org/10.19160/e-ijer.950635

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin dijital okuryazarlık düzeyleri ile dijital veri güvenliği farkındalıkları düzeyleri arasındaki ilişkisinin incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde İnönü Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örnekleme gönüllü olarak katılan 265 öğrenci dâhil edilmiştir. Öğrencilerin dijital okuryazarlık durumlarını belirlemek amacıyla Ng tarafından 2012 yılında geliştirilen 17 maddeden oluşan ve Üstündağ, Güneş & Bahçıvan tarafından Türkçe uyarlaması yapılan‚ ‘Dijital Okuryazarlık Ölçeği’ kullanılmıştır. Orijinal ölçek 4 faktörlü bir yapıya sahiptir. Türkçe uyarlaması yapılan ölçek ise tek faktörlü ve 10 maddeden oluşmaktadır. Öğrencilerin dijital veri güvenliği farkındalığını ölçek amacıyla Yılmaz, Şahin & Akbulut tarafından geliştiren ‘Dijital Veri Güvenliği Farkındalık’ ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; Öğrencilerin dijital okuryazarlık düzeyleri orta düzeyde ve dijital veri güvenliği farkındalık düzeyleri ise yüksek düzeydedir. Erkek öğrencilerin dijital okuryazarlık düzeyleri ve dijital veri güvenliği farkındalık düzeyleri kadın öğrencilerden daha yüksektir. Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin dijital okuryazarlık ve dijital veri güvenliği farkındalık düzeyleri arasında bir fark yoktur. Bilgisayara sahip olan öğrencilerin dijital okuryazarlık ve dijital veri güvenliği farkındalık düzeyleri daha yüksektir. Günlük daha uzun süre bilgisayar kullanan öğrencilerin dijital okuryazarlık ve dijital veri güvenliği farkındalık düzeyleri daha yüksektir. Öğrencilerin dijital cihazları kullanma düzeyleri arttıkça dijital okuryazarlık ve dijital veri güvenliği farkındalık düzeyleri de artmaktadır. Öğrencilerin dijital okuryazarlık düzeyleri ile dijital veri güvenliği farkındalıkları arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.

References

 • Acar, Ç. (2015). Anne ve babaların ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi çocukları ile kendilerinin dijital okuryazarlıklarına ilişkin görüşleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akgün, İ. H. & Akgün, M. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 1006- 1024.
 • Aktürk, C. (2020). Siber güvenlik açıkları ve güvenlik duvarı tedarikçilerinin durumu: Üniversiteler üzerine bir araştırma. in Osman Ülkir (Eds.) Mühendislik ve Teknolojik Bilimler Alanlarında Akademik Araştırmalar Teori Ve Uygulama (pp. 3-28). Ankara: İksad yayınevi.
 • Antonio, A. & Tuffley, D. (2014). The gender dijital divide in the developing countries. Future Internet, 6(4), 678- 687. https://doi.org/10.3390/fi6040673.
 • Arslan, S. (2019). İlkokullarda ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Avcı, Ü. & Oruç, O. (2020). Üniversite öğrencilerinin kişisel siber güvenlik davranışları ve bilgi güvenliği farkındalıklarının incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 284-303. https://doi.org/10.17679/inuefd.526390.
 • Bawden, D. (2001). Information and digital literacies: a review of concepts. Journal of Documentation, 57(2), 218–259.
 • Boyacı, Z. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişki: Düzce Üniversitesi örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Brown, C. (2020). Introduction to digital literacy. in Michelle Schwartz (Eds.). Digital Citizenship Toolkit (pp. 5-21). Toronto: Pressbooks.
 • Canbek, G. & Sağıroğlu, Ş. (2006). Bilgi, bilgi güvenliği ve süreçleri üzerine bir inceleme. Politeknik Dergisi, 9(3), 165-174.
 • Canbek, G. & Sağıroğlu, Ş. (2007). Kötücül casus yazılımlar kapsamlı bir araştırma. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22(1), 121-136.
 • Çetin, O. (2016). Pedagojik formasyon programı ile lisans eğitimi fen bilimleri öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 658-685. https://doi.org/10.17556/jef.01175.
 • Deloitte (2018). Teknoloji sektöründe kadın. Retrieved from https://www2.deloitte.com/content/dam/ Deloitte/tr/Documents/technology-media-telecommunications/teknoloji-sektorunde-kadin.pdf
 • Deye, S. (2015). Promoting digital literacy among students and educators. National Conference Of State Legislatures. Retrieved from https://www.ncsl.org/Portals/1/Documents/educ/digLiteracy_final.pdf
 • Dönmez, G. (2019). Lise öğrencilerinin bilgi güvenliği farkındalığı ile dijital okuryazarlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstütüsü, Ankara.
 • Eshet-Alkalai, Y. & Amichai-Hamburger, Y. (2004). Experiments in digital literacy. CyberPsychology & Behavior, 7 (4), 421-429. https://doi.org/10.1089/1094931041774613.
 • Eshet-Alkalai, Y. (2004). Digital literacy: a conceptual framework for survival in the digital era. Journal of Multimedia and Hypermedia, 13(1), 93–106.
 • Fraenkel, J.R., Wallen, N.E. & Hyun, H.H. (2012). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.
 • George, D. & Mallery, P. (2016). Ibm spss statistics 23 step by step: a simple guide and reference.(14. ed.). New York: Routledge.
 • Güngör, N. B., & Kurtipek, S. (2020). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeyinin dijital okuryazarlığa etkisinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Journal of Human Sciences, 17(2), 756-767. https://doi.org/10.14687/jhs.v17i2.6021.
 • Hague, C. & Payton, S (2010). Digital literacy across the curriculum. Bristol: Futurelab Retrieved from https://www.nfer.ac.uk/publications/FUTL06/ FUTL06.pdf
 • Hinkle, D.E., Wiersma, W. & Jurs, S.G. (2003). Applied Statistics for the Behavioral Sciences (5th ed.) Boston: Houghton Mifflin.
 • Huck, S. W. (2012). Reading statictics and research (6. ed). Boston: Pearson.
 • Kara, S. (2021). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ile web ortamında bilgi arama ve yorumlama stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Konya.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Basımevi.
 • Kaya, Ö.F. & Öztürk, E. (2017). Veri ve ağ güvenliği için uygulama ve analiz çalışmaları. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 16(31), 85-102.
 • Keser, H. & Yayla, H.G. (2021). Fatih projesi uygulanan okullardaki öğretmenlerin bilgi güvenliği farkındalık düzeylerinin incelenmesi. Millî Eğitim, 50(229), 9-40.
 • Korkmaz, E.V. (2018). Üniversite öğrencilerinin internet ve veri güvenliği farkındalıkları. Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR). 5(25). 2222-2229.
 • Kozan, M. & Bulut Özek, M. (2019). Böte bölümü öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ve siber zorbalığa ilişkin duyarlılıklarının incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(1), 107-120.
 • Lankshear, C. & Knobel, M. (2006). Digital literacy and digital literacies: policy, pedagogy and research considerations for education. Nordic Journal of Digital Literacy, 8–20.
 • Martin, A. (2005). DigEuLit – a European framework for digital literacy: a progress report. Journal of eLiteracy, 2, 130-136.
 • Mudra, H. (2020). Digital literacy among young learners: how do efl teachers and learners view its benefits and barriers? Teaching English With Technology, 20(3), 3-24.
 • Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy? Computers & Education, 59, 1065–1078. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.04.
 • Ocak, G., & Karakuş, G. (2019). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık öz-yeterlilik becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 129-147.
 • Özerbaş, M. A., & Kuralbayeva, A. (2018). Türkiye ve Kazakistan öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 16-25.
 • Özoğlu, C. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin dijital okuryazarlıkları ile ilişkisi anadolu üniversitesi eğitim fakültesi örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Tekerek, M. & Tekerek, A. (2013). Öğrencilerin bilgi güvenliği farkındalığı üzerine bir araştırma. Turkish Journal of Education. 2(3). 61-70. https://doi.org/10.19128/turje.181065
 • Timur, B., Timur, S., & Akkoyunlu, B. (2014). Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeylerinin belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, (33), 41-59.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) (2020). Hanehalkı bilişim teknolojileri (bt) kullanım araştırması, 2020. Retrieved from https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2020-33679
 • Üstündağ, M.T., Güneş, E. & Bahçıvan, E. (2017). Dijital okuryazarlık ölçeğinin türkçeye uyarlanması ve fen bilgisi öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık durumları. Journal of Education and Future, 12, 19-29.
 • Phuapan, P., Viriyavejakul, C. & Pimdee, P. (2015, June). Elements of digital literacy skill. . Paper presented at the 13th International Conference on Developing Real-Life Learning Experience: Lifelong Learning Skills in The 21st Century, Utah.
 • Puhakainen, P. (2006). A Design theory for information security awareness. (Unpublished Master’s thesis), Acta University of Oulu, Oulu.
 • Sağır, M., Doğruluk, S., Mutluay, Y. & Emlik, H. (2018). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilgi güvenliği farkındalık düzeylerinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(74), 566-582.
 • Seferoğlu, S. S., Yıldız-Durak, H., Karaoğlan-Yılmaz, G. & Yılmaz, R. (2018). Bilgi güvenliği farkındalığı ve bilgi güvenliği politikalarıyla ilgili bir inceleme. in B. Akkoyunlu, A. İşman ve H. F. Odabaşı (Eds). Eğitim teknolojileri okumaları. 29-43.
 • Semerci, A. (2019). Eğitim fakültesi öğrencileri ile diğer fakültelerdeki öğrencilerin siber güvenlik farkındalıklarının karşılaştırılması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 29, 138-156
 • Simplilearn (2021). What is digital security: overview, types, and applications explained. Retrieved from https://www.simplilearn.com/what-is-digital-security-article.26.05.2021 14:43:58.
 • Sönmez, E. E. & Gül, H. Ü. (2014, Kasım). Dijital okuryazarlık ve okul yöneticileri. XIX. Türkiye'de İnternet Konferansı, İzmir.
 • Spires, H., & Bartlett, M. (2012). Digital literacies and learning: Designing a path forward. Friday Institute White Paper Series. NC State University.
 • Talan, T. & Aktürk C. (2021). Ortaöğretim öğrencilerinin dijital okuryazarlık ve bilgi güvenliği farkındalığı seviyelerinin incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 158-180. https://doi.org/10.33437/ksusbd.668255.
 • Vigderman, A. & Turner, G. (2021). A 2021 Guide to personal digital security & online safety. Retrieved from https://www.security.org/digital-safety/ 26.05.2021 14:52:34.
 • Yaman, C. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde
 • Yazan, E. (2019). Veri güvenliği için gizlilik paylaşımı temelli bir uygulama. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Yazıcıoğlu, A., Yaylak, E. & Genç, G. (2020). Okulöncesi ve sınıf öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10 (2), 274-286
 • Yeşildal, M. (2018). Yetişkin bireylerde dijital okuryazarlık ve sağlık okuryazarlığı arasındaki ilişki: Konya örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Yeşilorman, M. & Koç, F. (2014). Bilgi toplumunun teknolojik temelleri üzerine eleştirel bir bakış. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 117-133.
 • Yılmaz, E., Şahin, Y.L. & Akbulut, Y. (2015). Dijital veri güvenliği farkındalığı ölçeğinin geliştirilmesi. Online Academic Journal of Information Technology, 6(21). 23-40. https://doi.org/10.5824/1309‐1581.2015.4.002.x
 • Yılmaz, E., Şahin, Y. L. ve Akbulut, Y. (2016). Öğretmenlerin dijital veri güvenliği farkındalığı. Sakarya University Journal of Education, 6(2), 26-45. https://doi.org/10.19126/suje.29650

Investigation of the Relationship between Digital Literacy Levels and Digital Data Security Awareness Levels of University Students

Year 2021, Volume 12, Issue 3, 82 - 100, 31.08.2021
https://doi.org/10.19160/e-ijer.950635

Abstract

The purpose of this research is to investigate the relationship between the digital literacy levels of university students and their digital data security awareness levels. The research was carried out in relational screening model. The population of the research consists of students studying at İnönü University in the Spring semester of the 2020-2021 academic year. 265 students who participated in the sample voluntarily were included. The 'Digital Literacy Scale', consisting of 17 items developed by Ng in 2012 and adapted into Turkish by Üstündağ, Güneş & Bahçıvan, was used to determine the digital literacy status of students. The original scale has a 4-factor structure. The Turkish version of the scale, on the other hand, consists of one factor and 10 items. The 'Digital Data Security Awareness' scale developed by Yılmaz, Şahin & Akbulut was used to scale students' awareness of digital data security. According to the results obtained in the research; students' digital literacy levels are moderate and digital data security awareness levels are high. The digital literacy levels and digital data security awareness levels of male students are higher than female students. There is no difference between the digital literacy and digital data security awareness levels of the students studying at the associate and undergraduate level. The digital literacy and digital data security awareness levels of the students who have a computer are higher than the students who do not have a computer. The digital literacy and digital data security awareness levels of students who use computers for a longer time daily are higher than students who use computers for shorter periods of time. There is no difference between digital literacy and digital data security awareness levels according to students' social media usage time. As students' level of use of digital devices increases, their level of digital literacy and digital data security awareness also increases. There is a highly positive and significant relationship between students' digital literacy levels and their awareness of digital data security

References

 • Acar, Ç. (2015). Anne ve babaların ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi çocukları ile kendilerinin dijital okuryazarlıklarına ilişkin görüşleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akgün, İ. H. & Akgün, M. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 1006- 1024.
 • Aktürk, C. (2020). Siber güvenlik açıkları ve güvenlik duvarı tedarikçilerinin durumu: Üniversiteler üzerine bir araştırma. in Osman Ülkir (Eds.) Mühendislik ve Teknolojik Bilimler Alanlarında Akademik Araştırmalar Teori Ve Uygulama (pp. 3-28). Ankara: İksad yayınevi.
 • Antonio, A. & Tuffley, D. (2014). The gender dijital divide in the developing countries. Future Internet, 6(4), 678- 687. https://doi.org/10.3390/fi6040673.
 • Arslan, S. (2019). İlkokullarda ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Avcı, Ü. & Oruç, O. (2020). Üniversite öğrencilerinin kişisel siber güvenlik davranışları ve bilgi güvenliği farkındalıklarının incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 284-303. https://doi.org/10.17679/inuefd.526390.
 • Bawden, D. (2001). Information and digital literacies: a review of concepts. Journal of Documentation, 57(2), 218–259.
 • Boyacı, Z. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişki: Düzce Üniversitesi örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Brown, C. (2020). Introduction to digital literacy. in Michelle Schwartz (Eds.). Digital Citizenship Toolkit (pp. 5-21). Toronto: Pressbooks.
 • Canbek, G. & Sağıroğlu, Ş. (2006). Bilgi, bilgi güvenliği ve süreçleri üzerine bir inceleme. Politeknik Dergisi, 9(3), 165-174.
 • Canbek, G. & Sağıroğlu, Ş. (2007). Kötücül casus yazılımlar kapsamlı bir araştırma. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22(1), 121-136.
 • Çetin, O. (2016). Pedagojik formasyon programı ile lisans eğitimi fen bilimleri öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 658-685. https://doi.org/10.17556/jef.01175.
 • Deloitte (2018). Teknoloji sektöründe kadın. Retrieved from https://www2.deloitte.com/content/dam/ Deloitte/tr/Documents/technology-media-telecommunications/teknoloji-sektorunde-kadin.pdf
 • Deye, S. (2015). Promoting digital literacy among students and educators. National Conference Of State Legislatures. Retrieved from https://www.ncsl.org/Portals/1/Documents/educ/digLiteracy_final.pdf
 • Dönmez, G. (2019). Lise öğrencilerinin bilgi güvenliği farkındalığı ile dijital okuryazarlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstütüsü, Ankara.
 • Eshet-Alkalai, Y. & Amichai-Hamburger, Y. (2004). Experiments in digital literacy. CyberPsychology & Behavior, 7 (4), 421-429. https://doi.org/10.1089/1094931041774613.
 • Eshet-Alkalai, Y. (2004). Digital literacy: a conceptual framework for survival in the digital era. Journal of Multimedia and Hypermedia, 13(1), 93–106.
 • Fraenkel, J.R., Wallen, N.E. & Hyun, H.H. (2012). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.
 • George, D. & Mallery, P. (2016). Ibm spss statistics 23 step by step: a simple guide and reference.(14. ed.). New York: Routledge.
 • Güngör, N. B., & Kurtipek, S. (2020). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeyinin dijital okuryazarlığa etkisinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Journal of Human Sciences, 17(2), 756-767. https://doi.org/10.14687/jhs.v17i2.6021.
 • Hague, C. & Payton, S (2010). Digital literacy across the curriculum. Bristol: Futurelab Retrieved from https://www.nfer.ac.uk/publications/FUTL06/ FUTL06.pdf
 • Hinkle, D.E., Wiersma, W. & Jurs, S.G. (2003). Applied Statistics for the Behavioral Sciences (5th ed.) Boston: Houghton Mifflin.
 • Huck, S. W. (2012). Reading statictics and research (6. ed). Boston: Pearson.
 • Kara, S. (2021). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ile web ortamında bilgi arama ve yorumlama stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Konya.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Basımevi.
 • Kaya, Ö.F. & Öztürk, E. (2017). Veri ve ağ güvenliği için uygulama ve analiz çalışmaları. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 16(31), 85-102.
 • Keser, H. & Yayla, H.G. (2021). Fatih projesi uygulanan okullardaki öğretmenlerin bilgi güvenliği farkındalık düzeylerinin incelenmesi. Millî Eğitim, 50(229), 9-40.
 • Korkmaz, E.V. (2018). Üniversite öğrencilerinin internet ve veri güvenliği farkındalıkları. Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR). 5(25). 2222-2229.
 • Kozan, M. & Bulut Özek, M. (2019). Böte bölümü öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ve siber zorbalığa ilişkin duyarlılıklarının incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(1), 107-120.
 • Lankshear, C. & Knobel, M. (2006). Digital literacy and digital literacies: policy, pedagogy and research considerations for education. Nordic Journal of Digital Literacy, 8–20.
 • Martin, A. (2005). DigEuLit – a European framework for digital literacy: a progress report. Journal of eLiteracy, 2, 130-136.
 • Mudra, H. (2020). Digital literacy among young learners: how do efl teachers and learners view its benefits and barriers? Teaching English With Technology, 20(3), 3-24.
 • Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy? Computers & Education, 59, 1065–1078. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.04.
 • Ocak, G., & Karakuş, G. (2019). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık öz-yeterlilik becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 129-147.
 • Özerbaş, M. A., & Kuralbayeva, A. (2018). Türkiye ve Kazakistan öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 16-25.
 • Özoğlu, C. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin dijital okuryazarlıkları ile ilişkisi anadolu üniversitesi eğitim fakültesi örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Tekerek, M. & Tekerek, A. (2013). Öğrencilerin bilgi güvenliği farkındalığı üzerine bir araştırma. Turkish Journal of Education. 2(3). 61-70. https://doi.org/10.19128/turje.181065
 • Timur, B., Timur, S., & Akkoyunlu, B. (2014). Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeylerinin belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, (33), 41-59.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) (2020). Hanehalkı bilişim teknolojileri (bt) kullanım araştırması, 2020. Retrieved from https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2020-33679
 • Üstündağ, M.T., Güneş, E. & Bahçıvan, E. (2017). Dijital okuryazarlık ölçeğinin türkçeye uyarlanması ve fen bilgisi öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık durumları. Journal of Education and Future, 12, 19-29.
 • Phuapan, P., Viriyavejakul, C. & Pimdee, P. (2015, June). Elements of digital literacy skill. . Paper presented at the 13th International Conference on Developing Real-Life Learning Experience: Lifelong Learning Skills in The 21st Century, Utah.
 • Puhakainen, P. (2006). A Design theory for information security awareness. (Unpublished Master’s thesis), Acta University of Oulu, Oulu.
 • Sağır, M., Doğruluk, S., Mutluay, Y. & Emlik, H. (2018). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilgi güvenliği farkındalık düzeylerinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(74), 566-582.
 • Seferoğlu, S. S., Yıldız-Durak, H., Karaoğlan-Yılmaz, G. & Yılmaz, R. (2018). Bilgi güvenliği farkındalığı ve bilgi güvenliği politikalarıyla ilgili bir inceleme. in B. Akkoyunlu, A. İşman ve H. F. Odabaşı (Eds). Eğitim teknolojileri okumaları. 29-43.
 • Semerci, A. (2019). Eğitim fakültesi öğrencileri ile diğer fakültelerdeki öğrencilerin siber güvenlik farkındalıklarının karşılaştırılması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 29, 138-156
 • Simplilearn (2021). What is digital security: overview, types, and applications explained. Retrieved from https://www.simplilearn.com/what-is-digital-security-article.26.05.2021 14:43:58.
 • Sönmez, E. E. & Gül, H. Ü. (2014, Kasım). Dijital okuryazarlık ve okul yöneticileri. XIX. Türkiye'de İnternet Konferansı, İzmir.
 • Spires, H., & Bartlett, M. (2012). Digital literacies and learning: Designing a path forward. Friday Institute White Paper Series. NC State University.
 • Talan, T. & Aktürk C. (2021). Ortaöğretim öğrencilerinin dijital okuryazarlık ve bilgi güvenliği farkındalığı seviyelerinin incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 158-180. https://doi.org/10.33437/ksusbd.668255.
 • Vigderman, A. & Turner, G. (2021). A 2021 Guide to personal digital security & online safety. Retrieved from https://www.security.org/digital-safety/ 26.05.2021 14:52:34.
 • Yaman, C. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde
 • Yazan, E. (2019). Veri güvenliği için gizlilik paylaşımı temelli bir uygulama. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Yazıcıoğlu, A., Yaylak, E. & Genç, G. (2020). Okulöncesi ve sınıf öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10 (2), 274-286
 • Yeşildal, M. (2018). Yetişkin bireylerde dijital okuryazarlık ve sağlık okuryazarlığı arasındaki ilişki: Konya örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Yeşilorman, M. & Koç, F. (2014). Bilgi toplumunun teknolojik temelleri üzerine eleştirel bir bakış. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 117-133.
 • Yılmaz, E., Şahin, Y.L. & Akbulut, Y. (2015). Dijital veri güvenliği farkındalığı ölçeğinin geliştirilmesi. Online Academic Journal of Information Technology, 6(21). 23-40. https://doi.org/10.5824/1309‐1581.2015.4.002.x
 • Yılmaz, E., Şahin, Y. L. ve Akbulut, Y. (2016). Öğretmenlerin dijital veri güvenliği farkındalığı. Sakarya University Journal of Education, 6(2), 26-45. https://doi.org/10.19126/suje.29650

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Battal GÖLDAĞ> (Primary Author)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9717-1313
Türkiye

Publication Date August 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 12, Issue 3

Cite

APA Göldağ, B. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeyleri İle Dijital Veri Güvenliği Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 12 (3) , 82-100 . DOI: 10.19160/e-ijer.950635
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)