Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

The Effect of Game-Based Teaching Method on Academic Achievement and Attitude in Middle School 8th Grade Mathematics Lesson

Year 2021, Volume 12, Issue 3, 28 - 48, 31.08.2021
https://doi.org/10.19160/e-ijer.909639

Abstract

In this study, it is aimed to examine the effect of using game-based teaching method on inequalities in middle school 8th grade mathematics lesson on academic achievement and attitude towards mathematics lesson. As the research method, a quasi-experimental design with pre-test post-test control group was used. In the 2019-2020 academic year, 44 students at the 8th grade of secondary school studying in a state school participated in the research. An achievement test on inequalities was developed to evaluate academic achievement and the reliability coefficient of the test was calculated as 0.85. "Attitude Scale Towards Mathematics" developed by Önal (2013) was used to evaluate students' attitudes. Descriptive statistics, T test and Mann Whitney U test were used in the analysis of the data. In the findings of the study, it was seen that there was no significant difference between the pre-test achievement scores of the experimental group and the control group students. It was observed that there was a statistically significant difference between the post-test achievement scores in favor of the experimental group In the analysis of the scores obtained from the pre-application and post-application of the attitude scale, it was determined that there was no significant difference between the experimental group and the control group. According to the findings, it was concluded that game-based teaching method has a statistically significant and effect on academic achievement, but not a significant effect on attitude towards mathematics lesson. For this reason, it is recommended to increase researches on game-based teaching method. 

References

 • Abdul Jabbar, A. I., ve Felicia, P. (2015). Gameplay engagement and learning in gamebased learning: A systematic review. Review of Educational Research, 85(4), 740- 779. https://doi.org/10.3102/0034654315577210
 • Akın, F. A., ve Atıcı, B. (2015). Oyun tabanlı öğrenme ortamlarının öğrenci başarısına ve görüşlerine etkisi. Turkish Journal of Eduational Studies, 75-102. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2074
 • Aksoy, N. C. (2010). Oyun destekli matematik öğretimin ilköğretim 6.sınıf öğrencilerin kesirler konusundaki başarı, başarı güdüsü, öz-yeterlik ve tutumlarının gelişimlerine etkisi. (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Arcagök, S. (2021). The impact of game-based teaching practices in different curricula on academic achievement. International Online Journal of Education and Teaching, 8(2), 778-796.
 • Arslan, N. (2016). Oyun destekli öğretimin 5. sınıf temel geometrik kavramlar ve çizimler kazanımlarının öğretiminde öğrenci başarısına etkisi. (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.
 • Atılgan, H., Kan, A., ve Doğan, N. (2015). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aymen Peker, E., ve Taş, E. (2019). Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin "oyun" kavramı ile ilgili görüşleri: Samsun örneği. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 471-501.
 • Bakan, U., ve Bakan, U. (2018). Game-based learning studies in education journals: A systematic review of recent trends. Actualidades Pedagógicas, 72, 119-145. https://doi. org/10.19052/ap.5245
 • Başün, A. R., ve Doğan, M. (2020). Matematik eğitiminde uygulanan oyunla öğretimin akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(7), 155-167.
 • Blanco, L. J., ve Garrote, M. (2007). Difficulties in learning inequalities in students of the first year of pre-university education in Spain. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3, 221-229. https://doi.org/10.12973/ejmste/75401
 • Boyle, E. A., Hainey, T., Connolly, T. M., Gray, G., Earp, J., Ott, M., Lim, T., Ninaus, M., Ribeiro, C., ve Pereira, J. (2016). An update to the systematic literature review of empirical evidence of the impacts and outcomes of computer games and serious games. Computers & Education, 94, 178–192. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.11.003
 • Boz, İ. (2018). İlkokul 4. sınıf matematik dersinde oyunla öğretim yönteminin akademik başarıya etkisi. Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, 1 (1), 27-45.
 • Bragg, L. (2007). Students' conflicting attitudes towards games as a vehicle for learning mathematics. A Methodological Dilemma Mathematics Education Research Journal, 19 (1) 29-44. https://doi.org/10.1007/BF03217448
 • Chang, C. C., Liang, C., Chou, P. N., ve Lin, G. Y. (2017). Is game-based learning better in flow experience and various types of cognitive load than non-game-based learning? Perspective from multimedia and media richness. Computers in Human Behavior, 71, 218-227. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.01.031
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., ve Turner, L. A. (2020). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (A. Aypay, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Clark, D. B., Tanner-Smith, E. E., ve Killingsworth, S. S. (2016). Digital games, design, and learning: A systematic review and meta-analysis. Review of Educational Research, 86 (1), 79-122. https://doi.org/10.3102/0034654315582065
 • Codish, D., ve Ravid, G. (2014). Academic course gamification: The art of perceived playfulness. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 10, 131-151. https://doi.org/10.28945/2066
 • Coştu, S., Aydın, S., ve Filiz, M. (2009).Students' conceptions about browser-gamebased learning in mathematics education: TTNetvitamin case. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1 (1), 1848-1852. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.326
 • Çoban, K., ve Yenilmez, K. (2020). Sekizinci sınıf öğrencilerinin eşitsizlikler konusunda karşılaştıkları güçlüklerin incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi, 5 (1), 40-56.
 • Dane, A., ve Başkurt, H. (2012). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin özdeşlik ve denklem kavramlarını algılama düzeyleri ve öğrenme güçlükleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 397-413. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_382
 • Doğan, N., Soysal, S., ve Karaman, H. (2017). Aynı örnekleme açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanabilir mi? Ö. Demirel ve S. Dinçer (Ed.), Küreselleşen dünyada eğitim içinde (s. 373-400). Ankara: Pegema Yayınları.
 • Dönmez, A. (2017). Oyun destekli öğretim ortamı ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin sayı örüntülerindeki üstbilişsel farkındalıklarını ve üstbilişsel strateji kullanma becerilerini nasıl etkiler? (Yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye.
 • Erdem, E. (2015). Zenginleştirilmiş öğrenme ortamının matematiksel muhakemeye ve tutuma etkisi. (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi,, Erzurum, Türkiye.
 • Erhel, S., ve Jamet, E. (2013). Digital game-based learning: Impact of instructions and feedback on motivation and learning effectiveness. Computers & Education, 67, 156-167. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.02.019
 • Ezeugwu, J. J., Onuorah, J. C., Asogwa, U. D., ve Ukoha, I. (2016). Effect of mathematics game-based instructional techniques on students’ achievements and interest in algebra at basic education level. Global Journal of Pure and Applied Mathematics, 12(4), 3727-3744.
 • Gök, M., & İnan, M. (2021). Sixth-grade students’ experiences of a digital game-based learning environment: A didactic analysis. Journal of Research and Advances in Mathematics Education, 6(2), 142- 157. https://doi.org/10.23917/jramathedu.v6i2.13687
 • Güzel, R., ve Biber, A.Ç. (2019). Eşitsizlikler konusunun öğretiminde problem kurma yaklaşımının akademik başarıya etkisi. Kastamonu Education Journal, 27(1), 199-208. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2464
 • Harter C. A., ve Ku, H. Y. (2008). The effects of spatial contiguity within computer-based instruction of group personalized two-step mathematics word problems. Computers in Human Behavior, 24 (4), 1668–1685. https://doi.org/10.1016/j.chb.2007.06.006
 • Kaplan, A., ve Açıl, E. (2015). Ortaokul 4. sınıf öğrencilerinin eşitsizlik konusundaki bilgi oluşturma süreçlerinin incelenmesi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 130-153.
 • Karakoç, B., Eryılmaz, K., Özpolat, E. T., ve Yıldırım, İ. (2020). The effect of game-based learning on student achievement: A meta-analysis study. Technology, Knowledge and Learning, 1-16.
 • Kaya, S., ve Elgün, A. (2015). Eğitsel oyunlar ile desteklenmiş fen öğretiminin ilkokul öğrencilerinin akademik başarısına etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 329-342.
 • Ke, F. (2008). A case study of computer gaming for math: Engaged learning from gameplay? Computers & Education, 51, 1609–1620. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2008.03.003
 • Mathrani, A., Christian, S., ve Ponder-Sutton, A. (2016). PlayIT: Game based learning approach for teaching programming concepts. Journal of Educational Technology & Society, 19(2), 5-17.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2017). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Naik, N. (2014, October). A comparative evaluation of game-based learning: Digital or non-digital games? In C. Busch (Eds.), Proceedings of the European Conference on Games-based Learning (pp. 437-445). Paper presented at DECHEMA, Academic Conferences International Limited.
 • Naik, N. (2014, October). Non-digital game-based learning in the teaching of mathematics in higher education. In C. Busch (Eds.), Proceedings of the European Conference on Games-based Learning (pp. 431-436). Paper presented at DECHEMA, Academic Conferences International Limited.
 • Orak, S., Karademir, E., ve Artvinli, E. (2016). Orta Asya’daki zekâ ve strateji oyunları destekli öğretime dayalı uygulamaların akademik başarıya ve tutuma etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi, 1(1), 1-18.
 • Önal, N. (2013). Ortaokul öğrencilerinin matematik tutumlarına yönelik ölçek geliştirme çalışması. İlköğretim-Online, 12(4), 938-948.
 • Pallant, J. (2016). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS program. (6th ed.). London, UK: McGraw-Hill Education.
 • Pratama, L. D., & Setyaningrum, W. (2018). Game-Based Learning: The effects on student cognitive and affective aspects. Journal of Physics: Conference Series, 1097(1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1097/1/012123
 • Prensky, M. (2001). Fun, play and games: What makes games engaging. Digital Gamebased Learning, 5(1), 5-31.
 • Sarıhan Musan, M. (2012). Dinamik matematik yazılımı destekli ortamda 8. sınıf öğrencilerinin denklem ve eşitsizlikleri anlama seviyelerinin solo taksonomisine göre incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye.
 • Saygı, E., ve Alkaş Ulusoy Ç. (2019). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının hafıza oyunları ile hafıza oyunlarının matematik öğretimine katkısına ilişkin görüşleri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 331-345. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-446550
 • Songur, A. (2006). Harfli ifadeler ve denklemeler konusunun oyun ve bulmacalarla öğrenilmesinin öğrencilerin matematik başarı düzeylerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Suh, S., Kim, S. W., ve Kim, N. J. (2010). Effectiveness of MMORPG‐based instruction in elementary English education in Korea. Journal of Computer Assisted Learning, 26(5), 370-378. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2010.00353.x
 • Süzen, C. (2019). Eşitsizlik kavramına ilişkin bilgi oluşturma sürecinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye.
 • Şahin, H. B. (2016). Eğitsel bilgisayar oyunlarıyla destekli matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına ve duyuşsal özelliklerine etkisi. (Yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
 • Talan, T., Doğan, Y., ve Batdı, V. (2020). Efficiency of digital and non-digital educational games: A comparative meta-analysis and a meta-thematic analysis. Journal of Research on Technology in Education, 52(4), 474-514. https://doi.org/10.1080/15391523.2020.1743798
 • Toraman, Ç., Çelik Ö. C., ve Çakmak, M. (2018). Oyun tabanlı öğrenme ortamlarının akademik başarıya etkisi: Bir meta–analiz çalışması. Kastamonu Education Journal, 26(6), 1803-1881. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2074
 • Tsamir, P., ve Almog, N. (2001). Students’ strategies and difficulties: The case of algebraic inequalities. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 32, 513-524. https://doi.org/10.1080/00207390110038277
 • Tsamir, P., ve Bazzini, L. (2004). Consistencies and inconsistencies in students' solutions to algebraic ‘single-value’inequalities. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 35(6), 793-812. Türk Dil Kurumu [TDK]. (2021). Oyun. https://sozluk.gov.tr/
 • Türkmen, G. P., ve Soybaş, D. (2019). The effect of gamification method on students' achievements and attitudes towards mathematics. Bartın University Journal of Faculty of Education, 8(1), 258-298. https://doi.org/10.14686/buefad.424575
 • Ureyen, M., Mahir, N., ve Çetin, N. (2006). The mistakes made by the students taking a calculus course in solving inequalities. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 326-331.
 • Vaiyavutjamai, P., ve Clements, M. A. (2006). Effects of classroom instruction on students’ understanding of quadratic equations. Mathematics Education Research Journal, 18, 47–77. https://doi.org/10.1007/BF03217429
 • Wang, M., ve Zheng, X. (2021). Using game-based learning to support learning science: a study with middle school students. The Asia-Pacific Education Researcher, 30(2), 167-176. https://doi.org/10.1007/s40299-020-00523-z
 • Warren, E. (2006). Comparative mathematical language in the elementary school: A longitudinal study. Educational Studies in Mathematics, 62, 169-189. https://doi.org/10.1007/s10649-006-4627-5
 • Whitton, N. (2011). Encouraging engagement in game-based learning. International Journal of Game-Based Learning, 1, 75–84. https://doi.org/10.4018/ijgbl.2011010106
 • Wouters, P., ve van Oostendorp, H. (2013). A meta-analytic review of the role of instructional support in game-based learning. Computers & Education, 60(1), 412- 425. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.07.018
 • Yılmaz, E. A. (2017). Oyunlaştırma. (4. Baskı). İstanbul: Abaküs Yayıncılık.

Ortaokul 8. Sınıf Matematik Dersinde Oyun Tabanlı Öğretim Yönteminin Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi

Year 2021, Volume 12, Issue 3, 28 - 48, 31.08.2021
https://doi.org/10.19160/e-ijer.909639

Abstract

Bu çalışmada ortaokul 8. sınıf matematik dersi eşitsizlikler konusunda oyun tabanlı öğretim yönteminin kullanılmasının akademik başarıya ve matematik dersine olan tutuma etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma yöntemi olarak ön-test son-test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmaya 2019-2020 eğitim öğretim yılında bir devlet okulunda öğrenim gören ortaokul 8. sınıf düzeyindeki 44 öğrenci katılmıştır. Akademik başarının değerlendirilmesi için eşitsizlikler konusuna yönelik bir başarı testi geliştirilmiş ve testin güvenirlik katsayısı 0,85 olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin tutumunu değerlendirmek amacıyla da Önal (2013) tarafından geliştirilen ‘Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, T testi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularında deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin ön test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Son test başarı puanları arasında ise deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Tutum ölçeğinin ön uygulamasından ve son uygulamasından elde edilen puanların analizinde deney grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre oyun tabanlı öğretim yönteminin akademik başarı üzerinde olumlu yönde istatistiksel olarak anlamlı ve büyük bir etkisinin olduğu ancak matematik dersine olan tutum üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle oyun tabanlı öğretim yöntemi ile ilgili araştırmaların arttırılması önerilmektedir.

References

 • Abdul Jabbar, A. I., ve Felicia, P. (2015). Gameplay engagement and learning in gamebased learning: A systematic review. Review of Educational Research, 85(4), 740- 779. https://doi.org/10.3102/0034654315577210
 • Akın, F. A., ve Atıcı, B. (2015). Oyun tabanlı öğrenme ortamlarının öğrenci başarısına ve görüşlerine etkisi. Turkish Journal of Eduational Studies, 75-102. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2074
 • Aksoy, N. C. (2010). Oyun destekli matematik öğretimin ilköğretim 6.sınıf öğrencilerin kesirler konusundaki başarı, başarı güdüsü, öz-yeterlik ve tutumlarının gelişimlerine etkisi. (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Arcagök, S. (2021). The impact of game-based teaching practices in different curricula on academic achievement. International Online Journal of Education and Teaching, 8(2), 778-796.
 • Arslan, N. (2016). Oyun destekli öğretimin 5. sınıf temel geometrik kavramlar ve çizimler kazanımlarının öğretiminde öğrenci başarısına etkisi. (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.
 • Atılgan, H., Kan, A., ve Doğan, N. (2015). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aymen Peker, E., ve Taş, E. (2019). Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin "oyun" kavramı ile ilgili görüşleri: Samsun örneği. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 471-501.
 • Bakan, U., ve Bakan, U. (2018). Game-based learning studies in education journals: A systematic review of recent trends. Actualidades Pedagógicas, 72, 119-145. https://doi. org/10.19052/ap.5245
 • Başün, A. R., ve Doğan, M. (2020). Matematik eğitiminde uygulanan oyunla öğretimin akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(7), 155-167.
 • Blanco, L. J., ve Garrote, M. (2007). Difficulties in learning inequalities in students of the first year of pre-university education in Spain. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3, 221-229. https://doi.org/10.12973/ejmste/75401
 • Boyle, E. A., Hainey, T., Connolly, T. M., Gray, G., Earp, J., Ott, M., Lim, T., Ninaus, M., Ribeiro, C., ve Pereira, J. (2016). An update to the systematic literature review of empirical evidence of the impacts and outcomes of computer games and serious games. Computers & Education, 94, 178–192. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.11.003
 • Boz, İ. (2018). İlkokul 4. sınıf matematik dersinde oyunla öğretim yönteminin akademik başarıya etkisi. Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, 1 (1), 27-45.
 • Bragg, L. (2007). Students' conflicting attitudes towards games as a vehicle for learning mathematics. A Methodological Dilemma Mathematics Education Research Journal, 19 (1) 29-44. https://doi.org/10.1007/BF03217448
 • Chang, C. C., Liang, C., Chou, P. N., ve Lin, G. Y. (2017). Is game-based learning better in flow experience and various types of cognitive load than non-game-based learning? Perspective from multimedia and media richness. Computers in Human Behavior, 71, 218-227. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.01.031
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., ve Turner, L. A. (2020). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (A. Aypay, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Clark, D. B., Tanner-Smith, E. E., ve Killingsworth, S. S. (2016). Digital games, design, and learning: A systematic review and meta-analysis. Review of Educational Research, 86 (1), 79-122. https://doi.org/10.3102/0034654315582065
 • Codish, D., ve Ravid, G. (2014). Academic course gamification: The art of perceived playfulness. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 10, 131-151. https://doi.org/10.28945/2066
 • Coştu, S., Aydın, S., ve Filiz, M. (2009).Students' conceptions about browser-gamebased learning in mathematics education: TTNetvitamin case. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1 (1), 1848-1852. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.326
 • Çoban, K., ve Yenilmez, K. (2020). Sekizinci sınıf öğrencilerinin eşitsizlikler konusunda karşılaştıkları güçlüklerin incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi, 5 (1), 40-56.
 • Dane, A., ve Başkurt, H. (2012). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin özdeşlik ve denklem kavramlarını algılama düzeyleri ve öğrenme güçlükleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 397-413. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_382
 • Doğan, N., Soysal, S., ve Karaman, H. (2017). Aynı örnekleme açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanabilir mi? Ö. Demirel ve S. Dinçer (Ed.), Küreselleşen dünyada eğitim içinde (s. 373-400). Ankara: Pegema Yayınları.
 • Dönmez, A. (2017). Oyun destekli öğretim ortamı ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin sayı örüntülerindeki üstbilişsel farkındalıklarını ve üstbilişsel strateji kullanma becerilerini nasıl etkiler? (Yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye.
 • Erdem, E. (2015). Zenginleştirilmiş öğrenme ortamının matematiksel muhakemeye ve tutuma etkisi. (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi,, Erzurum, Türkiye.
 • Erhel, S., ve Jamet, E. (2013). Digital game-based learning: Impact of instructions and feedback on motivation and learning effectiveness. Computers & Education, 67, 156-167. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.02.019
 • Ezeugwu, J. J., Onuorah, J. C., Asogwa, U. D., ve Ukoha, I. (2016). Effect of mathematics game-based instructional techniques on students’ achievements and interest in algebra at basic education level. Global Journal of Pure and Applied Mathematics, 12(4), 3727-3744.
 • Gök, M., & İnan, M. (2021). Sixth-grade students’ experiences of a digital game-based learning environment: A didactic analysis. Journal of Research and Advances in Mathematics Education, 6(2), 142- 157. https://doi.org/10.23917/jramathedu.v6i2.13687
 • Güzel, R., ve Biber, A.Ç. (2019). Eşitsizlikler konusunun öğretiminde problem kurma yaklaşımının akademik başarıya etkisi. Kastamonu Education Journal, 27(1), 199-208. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2464
 • Harter C. A., ve Ku, H. Y. (2008). The effects of spatial contiguity within computer-based instruction of group personalized two-step mathematics word problems. Computers in Human Behavior, 24 (4), 1668–1685. https://doi.org/10.1016/j.chb.2007.06.006
 • Kaplan, A., ve Açıl, E. (2015). Ortaokul 4. sınıf öğrencilerinin eşitsizlik konusundaki bilgi oluşturma süreçlerinin incelenmesi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 130-153.
 • Karakoç, B., Eryılmaz, K., Özpolat, E. T., ve Yıldırım, İ. (2020). The effect of game-based learning on student achievement: A meta-analysis study. Technology, Knowledge and Learning, 1-16.
 • Kaya, S., ve Elgün, A. (2015). Eğitsel oyunlar ile desteklenmiş fen öğretiminin ilkokul öğrencilerinin akademik başarısına etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 329-342.
 • Ke, F. (2008). A case study of computer gaming for math: Engaged learning from gameplay? Computers & Education, 51, 1609–1620. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2008.03.003
 • Mathrani, A., Christian, S., ve Ponder-Sutton, A. (2016). PlayIT: Game based learning approach for teaching programming concepts. Journal of Educational Technology & Society, 19(2), 5-17.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2017). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Naik, N. (2014, October). A comparative evaluation of game-based learning: Digital or non-digital games? In C. Busch (Eds.), Proceedings of the European Conference on Games-based Learning (pp. 437-445). Paper presented at DECHEMA, Academic Conferences International Limited.
 • Naik, N. (2014, October). Non-digital game-based learning in the teaching of mathematics in higher education. In C. Busch (Eds.), Proceedings of the European Conference on Games-based Learning (pp. 431-436). Paper presented at DECHEMA, Academic Conferences International Limited.
 • Orak, S., Karademir, E., ve Artvinli, E. (2016). Orta Asya’daki zekâ ve strateji oyunları destekli öğretime dayalı uygulamaların akademik başarıya ve tutuma etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi, 1(1), 1-18.
 • Önal, N. (2013). Ortaokul öğrencilerinin matematik tutumlarına yönelik ölçek geliştirme çalışması. İlköğretim-Online, 12(4), 938-948.
 • Pallant, J. (2016). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS program. (6th ed.). London, UK: McGraw-Hill Education.
 • Pratama, L. D., & Setyaningrum, W. (2018). Game-Based Learning: The effects on student cognitive and affective aspects. Journal of Physics: Conference Series, 1097(1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1097/1/012123
 • Prensky, M. (2001). Fun, play and games: What makes games engaging. Digital Gamebased Learning, 5(1), 5-31.
 • Sarıhan Musan, M. (2012). Dinamik matematik yazılımı destekli ortamda 8. sınıf öğrencilerinin denklem ve eşitsizlikleri anlama seviyelerinin solo taksonomisine göre incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye.
 • Saygı, E., ve Alkaş Ulusoy Ç. (2019). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının hafıza oyunları ile hafıza oyunlarının matematik öğretimine katkısına ilişkin görüşleri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 331-345. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-446550
 • Songur, A. (2006). Harfli ifadeler ve denklemeler konusunun oyun ve bulmacalarla öğrenilmesinin öğrencilerin matematik başarı düzeylerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Suh, S., Kim, S. W., ve Kim, N. J. (2010). Effectiveness of MMORPG‐based instruction in elementary English education in Korea. Journal of Computer Assisted Learning, 26(5), 370-378. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2010.00353.x
 • Süzen, C. (2019). Eşitsizlik kavramına ilişkin bilgi oluşturma sürecinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye.
 • Şahin, H. B. (2016). Eğitsel bilgisayar oyunlarıyla destekli matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına ve duyuşsal özelliklerine etkisi. (Yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
 • Talan, T., Doğan, Y., ve Batdı, V. (2020). Efficiency of digital and non-digital educational games: A comparative meta-analysis and a meta-thematic analysis. Journal of Research on Technology in Education, 52(4), 474-514. https://doi.org/10.1080/15391523.2020.1743798
 • Toraman, Ç., Çelik Ö. C., ve Çakmak, M. (2018). Oyun tabanlı öğrenme ortamlarının akademik başarıya etkisi: Bir meta–analiz çalışması. Kastamonu Education Journal, 26(6), 1803-1881. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2074
 • Tsamir, P., ve Almog, N. (2001). Students’ strategies and difficulties: The case of algebraic inequalities. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 32, 513-524. https://doi.org/10.1080/00207390110038277
 • Tsamir, P., ve Bazzini, L. (2004). Consistencies and inconsistencies in students' solutions to algebraic ‘single-value’inequalities. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 35(6), 793-812. Türk Dil Kurumu [TDK]. (2021). Oyun. https://sozluk.gov.tr/
 • Türkmen, G. P., ve Soybaş, D. (2019). The effect of gamification method on students' achievements and attitudes towards mathematics. Bartın University Journal of Faculty of Education, 8(1), 258-298. https://doi.org/10.14686/buefad.424575
 • Ureyen, M., Mahir, N., ve Çetin, N. (2006). The mistakes made by the students taking a calculus course in solving inequalities. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 326-331.
 • Vaiyavutjamai, P., ve Clements, M. A. (2006). Effects of classroom instruction on students’ understanding of quadratic equations. Mathematics Education Research Journal, 18, 47–77. https://doi.org/10.1007/BF03217429
 • Wang, M., ve Zheng, X. (2021). Using game-based learning to support learning science: a study with middle school students. The Asia-Pacific Education Researcher, 30(2), 167-176. https://doi.org/10.1007/s40299-020-00523-z
 • Warren, E. (2006). Comparative mathematical language in the elementary school: A longitudinal study. Educational Studies in Mathematics, 62, 169-189. https://doi.org/10.1007/s10649-006-4627-5
 • Whitton, N. (2011). Encouraging engagement in game-based learning. International Journal of Game-Based Learning, 1, 75–84. https://doi.org/10.4018/ijgbl.2011010106
 • Wouters, P., ve van Oostendorp, H. (2013). A meta-analytic review of the role of instructional support in game-based learning. Computers & Education, 60(1), 412- 425. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.07.018
 • Yılmaz, E. A. (2017). Oyunlaştırma. (4. Baskı). İstanbul: Abaküs Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Nihal DEMİR (Primary Author)
Van Yüzüncü Yıl University
0000-0002-2178-6546
Türkiye


Enes Abdurrahman BİLGİN
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3003-9259
Türkiye

Publication Date August 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 12, Issue 3

Cite

APA Demir, N. & Bilgin, E. A. (2021). Ortaokul 8. Sınıf Matematik Dersinde Oyun Tabanlı Öğretim Yönteminin Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 12 (3) , 28-48 . DOI: 10.19160/e-ijer.909639
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)