Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Yükseköğretim Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Örneği

Year 2021, Volume 12, Issue 2, 17 - 35, 30.06.2021
https://doi.org/10.19160/e-ijer.927240

Abstract

Bu araştırmanın amacı, yükseköğretim öğrencilerinin gelecek beklentilerini ve bu beklentileri etkileyen değişkenleri belirlemektir. Bu amaçla 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerden basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 766 öğrenciye Şimşek (2012) tarafından geliştirilen Gelecek Beklenti Ölçeği (GBÖ) ölçme aracı uygulanmıştır. Ölçek uygulamasıyla elde edilen verilerin analizinde Bağımsız gruplar t testi, ANOVA testi ve Tukey HSD testinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre araştırmaya katılan öğrencilerin görüşleri cinsiyet, öğrenim alanı ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Katılımcı öğrencilerin görüşleri incelendiğinde yaş, öğrenim düzeyi, anne ve baba çalışma durumu, ikamet ettiği bölge, aile gelir düzeyi, anne ve baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir.

References

 • Atik, G. ve Yalçın, İ. (2010). Counseling needs of educational, sciences students at the Ankara University. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1520-1526.
 • Bahat, İ. (2020). Türkiye yükseköğretiminde nitelik sorunsalı konusunda devlet üniversiteleri öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Balcı, A. (2014). Coğrafya öğretmenliği yüksek lisans programı öğrencilerinin yüksek lisanstan beklentileri. Marmara Coğrafya Dergisi, 29, 111-135.
 • Barrow, J., Cox, P., Sepich, R., & Spivak, R. (1989). Student needs assessment survey: Do they predict student use of services? Journal of College Student Development, 30, 77-82.
 • Çakmak, Ö. ve Hevedanlı, M. (2004). Biyoloji öğretmen adaylarının kaygılarını etkileyen etmenler. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 6-9 Temmuz 2004. Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
 • Çakmak, Ö. ve Hevedanlı, M. (2013). Eğitim ve fen edebiyat fakülteleri biyoloji bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 115-127,
 • Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye yükseköğretimi için bir yol haritası, Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2.
 • Çulpan, R. (1978). Bireysel ve örgütsel davranış: Beklentiler dengesi modeli. Amme İdaresi Dergisi, 13(2), 16-17.
 • Demir, A. (1996). Üniversitedeki seçmeli ders uygulamasının öğrenciler ve öğretim üyelerince değerlendirilmesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2, 24-31.
 • Doğan, T. (2012). A long-term study of the counseling needs of Turkish university students. Journal of Counseling & Development, 90, 91-96.
 • Dursun, S. ve Aytaç, S. (2009). Üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 71-84.
 • Enterieva, M. ve Sezgin, F. (2016). Türki Cumhuriyetlerden Türkiye’ye Gelen Yükseköğretim Öğrencilerinin Akademik ve Sosyal Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6(1), 102-115.
 • Gizir, C. A. (2005). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Problemleri Üzerine Bir Çalışma, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 196-213.
 • Gizir, C. A., Gizir, S., Aktaş, M., Göçer, S., Ömür, S., Yüce, G. ve Kırık, N. C. (2010). Mersin Üniversitesi öğrenci profili. Mersin: Mersin Üniversitesi, SKSDB, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, Yayın No, 1.
 • Gülcan, Y., Kuştepeli, Y. ve Aldemir, C. (2002). Yükseköğretimde öğrenci doyumu: Kuramsal bir çerçeve ve görgül bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 99-114.
 • Güleri M. (1999). Üniversiteli ve işçi gençliğin gelecek beklentileri ve kötümserlik-iyimserlik düzeyleri. Kriz Dergisi 6(1), 55-65.
 • İlhan, E. (2018). Üniversitelerin lisans programlarında uygulanan çekirdek programın değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kacur, M. ve Atak, M. (2011). Üniversite öğrencilerinin sorun alanları ve sorunlarla baş etme yolları: Erciyes Üniversitesi örneği. [Çevrim-içi: http://errem.erciyes.edu.tr/makaleler.html], Erişim tarihi: 03.04. 2021.
 • Kaplanoğlu, E. (2014). Muhasebe stajyerlerinin meslek mensuplarından ve meslek örgütlerinden beklentileri: Manisa ili araştırması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(4), 265-284.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar İlkeler Teknikler. Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara.
 • Korkmaz, E. Çiçek, C. ve Tektaş, N. (2018). Üniversite öğrencilerinin gelecek beklentileri ve yaşam memnuniyetleri ilişkisi; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi örneği, II. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, December 6-7, Bandırma/Balıkesir
 • Krishnan, S., & Vrcelj, Z. (2009). International students expectations and motivations. In 20th Annual Conference for the Australasian Association for Engineering. Australia, Adelaide, Sydney.
 • Macready, C., & Tucker, C. (2011). Who Goes Where And Why? An Overview And Analysis Of Global Educational Mobility. Sewickley: Institute of International Education.
 • Nurmi, J. E. (1989). Development of orientation to the future during early adolescence: a four year longitudinal study and two cross-sectional comparisons. International Journal of Psychology, 24, 195–214.
 • Nurmi, J. E. (1991). How do adolescents see their future? A review of the development of futureorientation and planning. Developmental Review, 2, 1-59.
 • Nurmi, J. E. (1994). The development of future-orientation in a life-span context. In Z. Zaleski (Ed.), Psychology of future orientation (63–74). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Oettingen, G. ve Mayer, D. (2002). The motivating function of thinking about the future: Expectations versus fantasies. Journal of Personality and Social Psychology, 83(5), 1198–1212.
 • Ören, N. ve Gençdoğan B. (2007). Lise öğrencilerinin depresyon düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 85-92.
 • Pektaş, İ. ve Bilge, A. (2007). Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin problem alanlarının belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), 83-98.
 • Pişkin, M. (2011). Kariyer gelişim sürecini etkileyen faktörler. Binnur Yeşilyaprak (Ed.) Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi, s43-78.
 • Poole, M. E., & Cooney, G. H. (1987). Orientations to the future: a comparison of adolescents in Australia and Singapore. Journal of Youth and Adolescence, 17, 129–151.
 • Schleicher, A. (2006). The economics of knowledge: why education is key for Europe’s success, (Policy Brief No. 1). Brussells: Lisbon Council.
 • Sundberg, N., Poole, M., & Tyler, E. (1983). Adolescents’ expectations of future events - a cross-cultural study of Australians, Americans, and Indians. International Journal of Psychology, 18, 415–427.
 • Surat, A. (2018). 2018 Öğrenci Beklenti Anketi Değerlendirme Raporu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kalite Komisyonu Yayın Dizisi, Nevşehir.
 • Süleymanoğlu Dinçer, R. ve Kurtuluş, B. (2020). Bölüm memnuniyetini ve mesleki beklentiyi etkileyen sosyo-ekonomik faktörler. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 22-37.
 • Şahin, İ., Şahin-Fırat, N., Zoraloğlu, Y. R. ve Açıkgöz, K. (2009). Üniversite öğrencilerinin sorunları. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 1435-1449.
 • Şahin, İ., Zoraloğlu, Y. R. ve Fırat, N. Ş. (2011). Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçları, eğitsel hedefleri, üniversite öğreniminden beklentileri ve memnuniyet durumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(3), 429-452.
 • Şimşek, H. (2010). Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Sosyal Bütünleşme Düzeyleri ve Gelecek Beklentileri, TÜBİTAK Projesi Sonuç Raporu. Proje No: 109K300.
 • Şimşek, H. (2012). Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 90-109.
 • Taşlıyan, M., Arı, N. ve Duzman, B. (2011). İnsan kaynakları yönetiminde kariyer planlama vekariyer yönetimi; İİBF öğrencileri üzerinde bir alan araştırması. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2). 25-33.
 • Tatar, M. (2005). Öğretmen beklentisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2).
 • Tosun, Ü. ve Güntaş, S. (2018). Üniversite öğrencilerinin kariyer beklentileri ve empati eğilimleri: KKTC Örneği, International European Journal of Managerial Research Dergisi (EUJMR), 2(2), 23-38.
 • Tuncer, M. (2011). Yükseköğretim gençliğinin gelecek beklentileri üzerine bir araştırma, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(2), 935-948.
 • Uras, M. ve Kunt, M. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinden beklentileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 71-83.
 • Varghese, N. V. (2008). Globalization of higher education and cross-border student mobility. Paris: International Institute for Educational Planning.
 • Varol, Ş. (1990). Lise son sınıf öğrencilerinin kaygılarını etkileyen etmenler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. Williams, K., & Mcgillicuddy-De Lisi, A. (2000). Coping strategies in adolescents. Journal of Applied Developmental Psychology, 20(4), 537- 549.
 • Yalçın, S. ve Açıkgöz, İ. (2014). Sağlık bilimleri fakültesi son sınıf öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerinin karşılaştırılması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(26), 259-270.
 • Yıldırım, S. (2007). Motivasyon ve çalışma yaşamında motivasyonun önemi. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Yıldız, E., Akpınar, E., Aşkar, H. ve Ergin, Ö. (2010). Yüksek lisans eğitimine yönelik öğrenci görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 205-212.
 • Zengin, B. ve Şengel, Ü. (2020). Üniversite öğrencilerinin gelecekleriyle ilgili kaygı ve beklentilerinin belirlenmesi, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(2), 435-454.

Future Expectations of Higher Education Students: The Case of Kırşehir Ahi Evran University

Year 2021, Volume 12, Issue 2, 17 - 35, 30.06.2021
https://doi.org/10.19160/e-ijer.927240

Abstract

The purpose of this research is to determine the future expectations of higher education students and the variables that affect these expectations. For this purpose, the Future Expectation Scale (GBÖ) measurement tool developed by Şimşek (2012) was applied to 766 students who were selected by simple random sampling method from students of different education field and grade level studying at Kırşehir Ahi Evran University in the 2020-2021 academic year. Independent groups t test, ANOVA test and Tukey HSD test were used in the analysis of the data obtained from the scale application. According to the results of the analysis, the views of the students participating in the study differ significantly according to the variables of gender, field of education and grade level. When the opinions of the participant students are examined, there is no significant difference according to the variables of age, education level, mother and father occupation, region of residence, family income level, education level of mother and father, number of siblings.

References

 • Atik, G. ve Yalçın, İ. (2010). Counseling needs of educational, sciences students at the Ankara University. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1520-1526.
 • Bahat, İ. (2020). Türkiye yükseköğretiminde nitelik sorunsalı konusunda devlet üniversiteleri öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Balcı, A. (2014). Coğrafya öğretmenliği yüksek lisans programı öğrencilerinin yüksek lisanstan beklentileri. Marmara Coğrafya Dergisi, 29, 111-135.
 • Barrow, J., Cox, P., Sepich, R., & Spivak, R. (1989). Student needs assessment survey: Do they predict student use of services? Journal of College Student Development, 30, 77-82.
 • Çakmak, Ö. ve Hevedanlı, M. (2004). Biyoloji öğretmen adaylarının kaygılarını etkileyen etmenler. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 6-9 Temmuz 2004. Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
 • Çakmak, Ö. ve Hevedanlı, M. (2013). Eğitim ve fen edebiyat fakülteleri biyoloji bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 115-127,
 • Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye yükseköğretimi için bir yol haritası, Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2.
 • Çulpan, R. (1978). Bireysel ve örgütsel davranış: Beklentiler dengesi modeli. Amme İdaresi Dergisi, 13(2), 16-17.
 • Demir, A. (1996). Üniversitedeki seçmeli ders uygulamasının öğrenciler ve öğretim üyelerince değerlendirilmesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2, 24-31.
 • Doğan, T. (2012). A long-term study of the counseling needs of Turkish university students. Journal of Counseling & Development, 90, 91-96.
 • Dursun, S. ve Aytaç, S. (2009). Üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 71-84.
 • Enterieva, M. ve Sezgin, F. (2016). Türki Cumhuriyetlerden Türkiye’ye Gelen Yükseköğretim Öğrencilerinin Akademik ve Sosyal Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6(1), 102-115.
 • Gizir, C. A. (2005). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Problemleri Üzerine Bir Çalışma, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 196-213.
 • Gizir, C. A., Gizir, S., Aktaş, M., Göçer, S., Ömür, S., Yüce, G. ve Kırık, N. C. (2010). Mersin Üniversitesi öğrenci profili. Mersin: Mersin Üniversitesi, SKSDB, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, Yayın No, 1.
 • Gülcan, Y., Kuştepeli, Y. ve Aldemir, C. (2002). Yükseköğretimde öğrenci doyumu: Kuramsal bir çerçeve ve görgül bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 99-114.
 • Güleri M. (1999). Üniversiteli ve işçi gençliğin gelecek beklentileri ve kötümserlik-iyimserlik düzeyleri. Kriz Dergisi 6(1), 55-65.
 • İlhan, E. (2018). Üniversitelerin lisans programlarında uygulanan çekirdek programın değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kacur, M. ve Atak, M. (2011). Üniversite öğrencilerinin sorun alanları ve sorunlarla baş etme yolları: Erciyes Üniversitesi örneği. [Çevrim-içi: http://errem.erciyes.edu.tr/makaleler.html], Erişim tarihi: 03.04. 2021.
 • Kaplanoğlu, E. (2014). Muhasebe stajyerlerinin meslek mensuplarından ve meslek örgütlerinden beklentileri: Manisa ili araştırması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(4), 265-284.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar İlkeler Teknikler. Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara.
 • Korkmaz, E. Çiçek, C. ve Tektaş, N. (2018). Üniversite öğrencilerinin gelecek beklentileri ve yaşam memnuniyetleri ilişkisi; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi örneği, II. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, December 6-7, Bandırma/Balıkesir
 • Krishnan, S., & Vrcelj, Z. (2009). International students expectations and motivations. In 20th Annual Conference for the Australasian Association for Engineering. Australia, Adelaide, Sydney.
 • Macready, C., & Tucker, C. (2011). Who Goes Where And Why? An Overview And Analysis Of Global Educational Mobility. Sewickley: Institute of International Education.
 • Nurmi, J. E. (1989). Development of orientation to the future during early adolescence: a four year longitudinal study and two cross-sectional comparisons. International Journal of Psychology, 24, 195–214.
 • Nurmi, J. E. (1991). How do adolescents see their future? A review of the development of futureorientation and planning. Developmental Review, 2, 1-59.
 • Nurmi, J. E. (1994). The development of future-orientation in a life-span context. In Z. Zaleski (Ed.), Psychology of future orientation (63–74). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Oettingen, G. ve Mayer, D. (2002). The motivating function of thinking about the future: Expectations versus fantasies. Journal of Personality and Social Psychology, 83(5), 1198–1212.
 • Ören, N. ve Gençdoğan B. (2007). Lise öğrencilerinin depresyon düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 85-92.
 • Pektaş, İ. ve Bilge, A. (2007). Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin problem alanlarının belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), 83-98.
 • Pişkin, M. (2011). Kariyer gelişim sürecini etkileyen faktörler. Binnur Yeşilyaprak (Ed.) Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi, s43-78.
 • Poole, M. E., & Cooney, G. H. (1987). Orientations to the future: a comparison of adolescents in Australia and Singapore. Journal of Youth and Adolescence, 17, 129–151.
 • Schleicher, A. (2006). The economics of knowledge: why education is key for Europe’s success, (Policy Brief No. 1). Brussells: Lisbon Council.
 • Sundberg, N., Poole, M., & Tyler, E. (1983). Adolescents’ expectations of future events - a cross-cultural study of Australians, Americans, and Indians. International Journal of Psychology, 18, 415–427.
 • Surat, A. (2018). 2018 Öğrenci Beklenti Anketi Değerlendirme Raporu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kalite Komisyonu Yayın Dizisi, Nevşehir.
 • Süleymanoğlu Dinçer, R. ve Kurtuluş, B. (2020). Bölüm memnuniyetini ve mesleki beklentiyi etkileyen sosyo-ekonomik faktörler. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 22-37.
 • Şahin, İ., Şahin-Fırat, N., Zoraloğlu, Y. R. ve Açıkgöz, K. (2009). Üniversite öğrencilerinin sorunları. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 1435-1449.
 • Şahin, İ., Zoraloğlu, Y. R. ve Fırat, N. Ş. (2011). Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçları, eğitsel hedefleri, üniversite öğreniminden beklentileri ve memnuniyet durumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(3), 429-452.
 • Şimşek, H. (2010). Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Sosyal Bütünleşme Düzeyleri ve Gelecek Beklentileri, TÜBİTAK Projesi Sonuç Raporu. Proje No: 109K300.
 • Şimşek, H. (2012). Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 90-109.
 • Taşlıyan, M., Arı, N. ve Duzman, B. (2011). İnsan kaynakları yönetiminde kariyer planlama vekariyer yönetimi; İİBF öğrencileri üzerinde bir alan araştırması. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2). 25-33.
 • Tatar, M. (2005). Öğretmen beklentisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2).
 • Tosun, Ü. ve Güntaş, S. (2018). Üniversite öğrencilerinin kariyer beklentileri ve empati eğilimleri: KKTC Örneği, International European Journal of Managerial Research Dergisi (EUJMR), 2(2), 23-38.
 • Tuncer, M. (2011). Yükseköğretim gençliğinin gelecek beklentileri üzerine bir araştırma, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(2), 935-948.
 • Uras, M. ve Kunt, M. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinden beklentileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 71-83.
 • Varghese, N. V. (2008). Globalization of higher education and cross-border student mobility. Paris: International Institute for Educational Planning.
 • Varol, Ş. (1990). Lise son sınıf öğrencilerinin kaygılarını etkileyen etmenler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. Williams, K., & Mcgillicuddy-De Lisi, A. (2000). Coping strategies in adolescents. Journal of Applied Developmental Psychology, 20(4), 537- 549.
 • Yalçın, S. ve Açıkgöz, İ. (2014). Sağlık bilimleri fakültesi son sınıf öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerinin karşılaştırılması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(26), 259-270.
 • Yıldırım, S. (2007). Motivasyon ve çalışma yaşamında motivasyonun önemi. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Yıldız, E., Akpınar, E., Aşkar, H. ve Ergin, Ö. (2010). Yüksek lisans eğitimine yönelik öğrenci görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 205-212.
 • Zengin, B. ve Şengel, Ü. (2020). Üniversite öğrencilerinin gelecekleriyle ilgili kaygı ve beklentilerinin belirlenmesi, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(2), 435-454.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Metin IŞIK>
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, KAMAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
0000-0002-0890-6267
Türkiye


İsa BAHAT> (Primary Author)
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
0000-0002-5600-2449
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 12, Issue 2

Cite

APA Işık, M. & Bahat, İ. (2021). Yükseköğretim Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Örneği . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 12 (2) , 17-35 . DOI: 10.19160/e-ijer.927240

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com            Ege University, Faculty of Education, Eğitim Sciences Departmant, 35040 Bornova / İzmir