Research Article
PDF BibTex RIS Cite

The Effect of School Principals 'Communication Competencies on Teachers' Organizational Commitment

Year 2021, Volume: 12 Issue: 1, 157 - 170, 30.04.2021
https://doi.org/10.19160/ijer.831956

Abstract

With this study, the effect of school principals' communication competencies on teachers' organizational commitment was aimed to be revealed. In the study, in order to determine the communication competencies of school principals, "Communication Skills Scale", adapted to Turkish by Topluer (2008), and "Organizational Commitment Scale, adapted to Turkish by Dağlı, Elçiçek, and Han (2018), were used. 341 teachers working in Adıyaman province participated in the study. The findings obtained revealed that perceived communication competencies differed among the groups according to the variables of school type, working period in the same institution, and professional seniority and that 38% of the organizational commitment behaviors (variance) of teachers was explained by the communication competencies of the school principals.

References

 • Açıkalın, A., Şişman, M. ve Turan, S. (2011). Bir insan olarak okul müdürü. Ankara: Pegem Akademi.
 • Afşar, S. T. (2011). Çalışma yaşam kalitesinin örgütsel bağlılık düzeyi üzerindeki etkisi: Devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenler üzerine nicel bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aronson, E. (1999). The social animal. New York: Worth Publishers.
 • Atlamaz, S. (2019). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin yöneticilerinin iletişim yeterliği algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Ün. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul
 • Balay, R. (2000). Örgütsel bağlılık. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Balay, R. (2014). Yönetici ve öğretmenlerde örgütsel bağlılık. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bülbül, M. (2007). Örgütsel bağlılık ve kamu kuruluşlarına yönelik araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Can, N. (2001). Yönetici adaylarının okul müdürlerinin iletişim becerilerine ilişkin görüşleri, Eğitim Araştırmaları. 5(1): 36-44.
 • Cüceloğlu, D. (1994). Yeniden insan insana. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çetin, F. (2011). Örgütsel vatandaşlık davranışlarının açıklanmasında örgütsel bağlılık, iş tatmini, kişilik ve örgüt kültürünün rolü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çubukçu, Z. ve Dündar, İ. (2003). Okul Yöneticilerinin İletişim Becerilerine İlişkin Öğretmen Algı ve Beklentileri. Milli Eğitim Dergisi, 157;
 • Dağlı, A., Elçiçek, Z., ve Han, B. (2018). Örgütsel bağlılık ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(68), 1765-1777.
 • Doğan, Y. (2007). İlköğretim çağındaki 10-14 yaş grubu öğrencilerinin gelişim özellikleri. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(13), 155-187.
 • Ergin, A. ve Cem B. (2000). Eğitimde iletişim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gülmez, S.B. (2017). Okul müdürlerinin iletişim yetkinliği becerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gürgen, H. (1997). Örgütlerde iletişim kalitesi. İstanbul: Der Yayınları.
 • Hoy, W.K. & Miskel, C.G. (2012). Eğitim yönetimi, teori, araştırma ve uygulama. (Çev Ed. S. Turan). İstanbul: Nobel Yayın.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi, İstanbul: Nobel Yayın.
 • Konan, N., & Mermer, S. (2021). Kuantum liderlik ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 74–86. Erişim: https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/konan-mermer
 • Kıraç, E. (2012). Örgütsel iletişimin örgütsel bağlılık algılaması üzerindeki etkileri ve bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli
 • Lunenburg, F.C. & Ornstein, A.C. (2012). Eğitim yönetimi. (Çev.Ed. G.Arastaman). İstanbul: Nobel Yayın.
 • Luthans, F. (1995). Organizational behavior, New York: McGraw-Hill.
 • Mangır, M. Ve Çağatay-Aral, N. (1992). Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Sorular, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi., Cilt:8 Sayı;4.
 • Meyer, J. S. & Allen, N. J. (1991). A three- component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1(1), 61-89.
 • Meyer, J. P., Allen, N. J. & Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extensionand test of a three-component conceptualization. Journal of Applied Psychology. 78, 538-551.
 • Newstrom, J.W. & Davis, K. (1993). Organizational behavior: human behavior at work. New York: McGraw-Hill
 • Ordu, A., Bakay, M. E., ve Tanrıöğen, A. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, ss. 101-115
 • Robbins, S.P. & Coulter, M. (2003). Management, New Jersey: Prentice Hall.
 • Saltık, B., Ünsar, A.S. ve Oğuzhan, A. (2015). Örgütsel iletişimin örgütsel bağlılığa olan etkisi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar. 52 (600), 47-58
 • Serin, M. K. ve Buluç, B. (2012). İlköğretim okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 3(3), 435-459.
 • Şimşek, Y. (2003). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile örgüt kültürü arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Şişman, M. (2012). Öğretim liderliği. Ankara: Pegem Akademi.
 • Topluer, A. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin iletişim yeterlikleri ile örgütsel çatışma düzeyi arasındaki ilişki (Malatya ili örneği). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Toprakçı, E. (2001). Okul müdürlerinin iletişim yeterliği. Yaşadıkça Eğitim 71; Eylül-Temmuz, ss,29-33. Erişim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2019/09/OKUL-MÜDÜRLERİNİN-İLETİŞİM-YETERLİLİĞİ.pdf
 • Yıldız, P. (2019). Örgütsel bağlılık üzerinde örgütsel güven ve örgütsel iletişimin etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma.. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Ün. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul
 • Yücel, I. ve Bektaş, C. (2012). Job satisfaction, organizational commitment and demographic characteristics among teachers in turkey: younger is better?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 1598-1608.

Okul Müdürlerinin İletişim Yeterliklerinin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Üzerindeki Etkisi

Year 2021, Volume: 12 Issue: 1, 157 - 170, 30.04.2021
https://doi.org/10.19160/ijer.831956

Abstract

Bu çalışma ile okul müdürlerinin iletişim yeterliklerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Okul müdürlerinin iletişim yeterliklerini tespit etmek amacıyla araştırmada; Topluer (2008), tarafından Türkçeye uyarlanan “İletişim Becerileri Ölçeği” ile Dağlı, Elçiçek ve Han (2018), tarafından Türkçeye uyarlanan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmaya Adıyaman ilinde görev yapmakta olan 341 öğretmen katılmıştır. Bulgular, iletişim yeterlikleri algısının; okul türüne göre ilkokulda çalışan öğretmenlerin, aynı kurumda çalışma süresine göre süre arttıkça ve mesleki kıdem değişkenine göre 11-15 yıl kıdemde olanların algısının daha yüksek olduğu; örgütsel bağlılığın, okul türüne göre ilkokulda çalışan öğretmenlerin, aynı kurumda çalışma süresine göre süre arttıkça ve mesleki kıdem değişkenine göre 11-15 yıl kıdemde olanların algısının daha yüksek olduğu; öğretmenlerin örgütsel bağlılık davranışlarının (varyansın) %38’inin okul müdürlerinin iletişim yeterlikleri tarafından açıklandığını ortaya koymaktadır.

References

 • Açıkalın, A., Şişman, M. ve Turan, S. (2011). Bir insan olarak okul müdürü. Ankara: Pegem Akademi.
 • Afşar, S. T. (2011). Çalışma yaşam kalitesinin örgütsel bağlılık düzeyi üzerindeki etkisi: Devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenler üzerine nicel bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aronson, E. (1999). The social animal. New York: Worth Publishers.
 • Atlamaz, S. (2019). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin yöneticilerinin iletişim yeterliği algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Ün. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul
 • Balay, R. (2000). Örgütsel bağlılık. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Balay, R. (2014). Yönetici ve öğretmenlerde örgütsel bağlılık. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bülbül, M. (2007). Örgütsel bağlılık ve kamu kuruluşlarına yönelik araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Can, N. (2001). Yönetici adaylarının okul müdürlerinin iletişim becerilerine ilişkin görüşleri, Eğitim Araştırmaları. 5(1): 36-44.
 • Cüceloğlu, D. (1994). Yeniden insan insana. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çetin, F. (2011). Örgütsel vatandaşlık davranışlarının açıklanmasında örgütsel bağlılık, iş tatmini, kişilik ve örgüt kültürünün rolü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çubukçu, Z. ve Dündar, İ. (2003). Okul Yöneticilerinin İletişim Becerilerine İlişkin Öğretmen Algı ve Beklentileri. Milli Eğitim Dergisi, 157;
 • Dağlı, A., Elçiçek, Z., ve Han, B. (2018). Örgütsel bağlılık ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(68), 1765-1777.
 • Doğan, Y. (2007). İlköğretim çağındaki 10-14 yaş grubu öğrencilerinin gelişim özellikleri. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(13), 155-187.
 • Ergin, A. ve Cem B. (2000). Eğitimde iletişim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gülmez, S.B. (2017). Okul müdürlerinin iletişim yetkinliği becerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gürgen, H. (1997). Örgütlerde iletişim kalitesi. İstanbul: Der Yayınları.
 • Hoy, W.K. & Miskel, C.G. (2012). Eğitim yönetimi, teori, araştırma ve uygulama. (Çev Ed. S. Turan). İstanbul: Nobel Yayın.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi, İstanbul: Nobel Yayın.
 • Konan, N., & Mermer, S. (2021). Kuantum liderlik ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 74–86. Erişim: https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/konan-mermer
 • Kıraç, E. (2012). Örgütsel iletişimin örgütsel bağlılık algılaması üzerindeki etkileri ve bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli
 • Lunenburg, F.C. & Ornstein, A.C. (2012). Eğitim yönetimi. (Çev.Ed. G.Arastaman). İstanbul: Nobel Yayın.
 • Luthans, F. (1995). Organizational behavior, New York: McGraw-Hill.
 • Mangır, M. Ve Çağatay-Aral, N. (1992). Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Sorular, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi., Cilt:8 Sayı;4.
 • Meyer, J. S. & Allen, N. J. (1991). A three- component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1(1), 61-89.
 • Meyer, J. P., Allen, N. J. & Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extensionand test of a three-component conceptualization. Journal of Applied Psychology. 78, 538-551.
 • Newstrom, J.W. & Davis, K. (1993). Organizational behavior: human behavior at work. New York: McGraw-Hill
 • Ordu, A., Bakay, M. E., ve Tanrıöğen, A. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, ss. 101-115
 • Robbins, S.P. & Coulter, M. (2003). Management, New Jersey: Prentice Hall.
 • Saltık, B., Ünsar, A.S. ve Oğuzhan, A. (2015). Örgütsel iletişimin örgütsel bağlılığa olan etkisi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar. 52 (600), 47-58
 • Serin, M. K. ve Buluç, B. (2012). İlköğretim okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 3(3), 435-459.
 • Şimşek, Y. (2003). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile örgüt kültürü arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Şişman, M. (2012). Öğretim liderliği. Ankara: Pegem Akademi.
 • Topluer, A. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin iletişim yeterlikleri ile örgütsel çatışma düzeyi arasındaki ilişki (Malatya ili örneği). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Toprakçı, E. (2001). Okul müdürlerinin iletişim yeterliği. Yaşadıkça Eğitim 71; Eylül-Temmuz, ss,29-33. Erişim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2019/09/OKUL-MÜDÜRLERİNİN-İLETİŞİM-YETERLİLİĞİ.pdf
 • Yıldız, P. (2019). Örgütsel bağlılık üzerinde örgütsel güven ve örgütsel iletişimin etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma.. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Ün. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul
 • Yücel, I. ve Bektaş, C. (2012). Job satisfaction, organizational commitment and demographic characteristics among teachers in turkey: younger is better?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 1598-1608.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Çağlar ÇAĞLAR
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-0620-2933
Türkiye


Hasan ÇINAR
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-5090-4081
Türkiye

Publication Date April 30, 2021
Published in Issue Year 2021Volume: 12 Issue: 1

Cite

APA
ÇAĞLAR, Ç., & ÇINAR, H. (2021). Okul Müdürlerinin İletişim Yeterliklerinin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Üzerindeki Etkisi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(1), 157-170. https://doi.org/10.19160/ijer.831956

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com  
https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/eft-coverage.pdf