Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

The Relationship between Teacher’s Creative Thinking Dispositions and School Climate

Year 2021, Volume 12, Issue 1, 190 - 213, 30.04.2021
https://doi.org/10.19160/e-ijer.815200

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between teachers' creative thinking dispositions and school climate. In addition, whether teachers' creative thinking dispositions and perceptions of school climate differ according to gender, professional seniority, type of education and school level were discussed. In the study, relational survey model was preferred among quantitative research methods. The population of the study consists of 3350 public teachers working in public schools of different types and levels in Gaziosmanpaşa district of Istanbul province in the 2018-2019 academic year. The sample of the study, on the other hand, consisted of 720 teachers determined by the cluster sampling method. "Marmara Creative Thinking Disposition Scale" (MYDEÖ) and "School Organizational Climate Scale" (SOCS) were used to collect the data. Independent groups t-test, one-way analysis of variance (Anova), correlation and simple regression analysis were used to analyze the data. As a result of the analysis, the creative thinking dispositions of the teachers were found at a high level. Significant differences were found between the groups in the levels of teachers' creative thinking dispositions according to gender and professional seniority variables, and no significant difference was found between the groups according to the variables of education level and school level. Significant differences were found between the groups in terms of teachers' perceptions of school climate according to the variables of gender, seniority, and school level. According to the educational level variable, a significant difference was found only in one sub-dimension of the school climate. However, a significant relationship was found between teachers' creative thinking dispositions and school climate. In addition, it was found that school climate predicts teachers' creative thinking dispositions significantly.

References

 • Adıgüzel, D. Ç. (2016). Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı düşünme becerileri ile öğretmen davranışlarının öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısı arasındaki ilişki (Yüksek Lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Ahmadi, A. A. & Emamipour, Z. (2013). A Study on relationship between organizational climate and creativity. Management Science Letters, 3, 2709-2716.
 • Akdoğan, A. ve Kale, E. (2011). Konaklama işletmelerinde örgüt içi faktörlerin yenilik ve yaratıcılık performansına etkisi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 1(1), 165-186.
 • Altın, B. (2010). İlköğretimde görevli öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarıyla yaratıcılıkları İlişkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J. ve Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Journal 39(5), 1169-1184.
 • Amabile, T. M. (1997). Motivating creativity in organizations: on doing what you love and loving what you do. California Management Review, 40(1), 39-58.
 • Arslan, F., & Toprakçı, E. (2021). Okul çalışanlarına yönelik saldırıların etkilerinin incelenmesi. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 1–21. Erişim: https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/article1
 • Avşar, D. (2019). Okul ikliminin işe yabancılaşma düzeyine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aydoğan, İ. (2019) Öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin yordayıcısı olarak okul iklimi algıları (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.
 • Bakkal, M. (2019). Okul müdürlerinin eğitimsel liderlik standartlarını karşılama düzeyleri ile öğretmenlerin okul iklimi algıları ve motivasyonları arasındaki ilişki: Sultanbeyli ilçesi örneği (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Ballı, A. ve Özgenel, M. (2021). Öğretmenlerin yaratıcı düşünme eğilimlerini etkileyen örgütsel bir faktör: Okul kültürü. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(112), 36-50.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Chan, S. & Yuen, M. (2014). Personal and environmental factors affecting teachers’ creativity-fostering practices in Hong Kong. Thinking Skills and Creativity, 12, 69-77.
 • Çağlar, D. (2004). Yaratıcı çocuklar ve yaratıcılığın geliştirilmesi. Şirin, M. R., Kulaksızoğlu, A. ve Bilgili, A. E. (Editörler). Üstün yetenekli çocuklar seçilmiş makaleler kitabı içide (s. 301-310.). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Çekmecelioğlu, H. G. (2005). Örgüt ikliminin iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: Bir araştırma. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6 (2), 23-39.
 • Çekmecelioğlu, H. G. (2006). Örgüt iklimi duygusal bağlılık ve yaratıcılık arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi: Bir Araştırma. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(2), 295-309.
 • Çekmecelioğlu H. G. ve Eren, E. (2007). Psikolojik güçlendirme, örgütsel bağlılık ve yaratıcı davranış arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yönetim Dergisi, 57, 13-25.
 • Çiftçi, A. M. (2014). İş ortamının yaratıcılık performansına etkisi: Mutfak çalışanları üzerine bir uygulama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • De Carvalho, A. T. (2014). Assessing the climate for creativity in mathematic's lessons. The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS), 1, 427-434.
 • Deer, C. E. (2016). Measuring organizational climate in secondary schools. The Australian Journal of Education, 24, 1.
 • Dilbaz Sayın, S. S. (2017). Okul iklimi ile öğretmen performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi (Doktora Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Dilek, A. N. (2013). Sosyo-kültürel özelliklerin yaratıcı düşünmeye etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Dönük, O. (2019). Ortaokul matematik öğretmenlerinin tükenmişliklerinin yordayıcısı olarak okul iklimi ve örgütsel bağlılık (Malatya ili örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Ekvall, G. (1999). Creative Climate. Runco, M.A. & Steven R.P. (Editors in Chief). Encyclopedia of creativity (pp. 403-412). San Diego: Academic Press.
 • Emir, S., Erdoğan, T. ve Kuyumcu, A. (2006). Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin yaratıcı düşünme düzeyleri ile sosyo-kültürel özelliklerinin ilişkisi. HAYEF Journal of Education, 4(1).
 • Erdoğdu, M. Y. (2006). Yaratıcılık ile öğretmen davranışları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(17), 95-106.
 • Eren, E. ve Gündüz, H. (2002). İş çevresinin yaratıcılık üzerindeki etkileri ve bir araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5, 65-84.
 • Getmez, D. (2018). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Gök, B. ve Erdoğan, T. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının yaratıcı düşünme düzeyleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(2), 29-51.
 • Gök, S. (2009). Örgüt ikliminin çalışanların motivasyonuna etkisi üzerine bir araştırma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 587-605.
 • Gül, A. ve Özen, Y. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren-örneklem sorunu. Kazım Karabekir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 394-422.
 • Hoy, W. K. (1990). Organizational climate and culture: A conceptual analysis of the school workplace. Journal of Educational and Psychological Consultation, 1(2), 149-168.
 • Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (2012). Educational administration – Eğitim yönetimi (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayınları.
 • İraz, R. (2010). Yaratıcılık ve girişimcilik bağlamında girişimcilik ve kobiler. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Karakoç, R. (2009). İlköğretim okullarında çalışan eğitim yöneticilerinin yaratıcılık becerileri ile karar verme stratejileri arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kelton, K. E. (2010). A study of the comparison between teacher perceptions of school climate and the existence of professional learning community dimensions (Doctorate Thesis). University of Central Florida College of Education Department of Educational Research Technology and Leadership, Orlando.
 • Köksal, S. (2018). Matematik öğretmenlerinin algıladıkları okul iklimi ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki (Doktora Tezi). İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kurnaz, A. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin yaratıcılık düzeyleri ve demokratik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Luecke, R. (2011). İş dünyasında yenilik ve yaratıcılık (T. Parlak, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Memduhoğlu, U., Uçar, R. ve Uçar, H. U. (2017). Örnek uygulamalarla eğitimde yaratıcılık, yaratıcı okul, yaratıcı öğretmen. Ankara: Pegem Akademi.
 • Okakın, N. ve Ayvacıoğlu, M. (2014). Kurumlarda yaratıcılık üzerine bir çalışma. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11(41), 283-300.
 • Özgenel, M. (2020a). Örgüt ve okul ikliminin tanımı ve önemi. M. Özgenel (Ed.), Örgüt ve okul iklimi içinde (1-17). Ankara: Nobel.
 • Özgenel, M. (2020b). An organizational factor predicting school effectiveness: School climate. International Journal of Psychology and Educational Studies, 7(1), 38-50.
 • Özgenel, M. ve Akbez, N. (2019). Okul müdürlerinin sürdürülebilir liderlik stilinin psikolojik iklime etkisi. 10. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi (ICONTE), 26-27 April 2019, Antalya.
 • Özgenel, M. ve Çetin, M. (2017). Marmara yaratıcı düşünme eğilimleri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 46, 113-132.
 • Özgenel, M. ve Çetiner, R. (2019). Okul ikliminin öğrencilerin mutluluğuna etkisi. V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi. 27-29 Haziran 2019/İstanbul.
 • Özgenel, M. ve Yayık, D. (2019). Okul müdürlerinin etik liderlik özellikleri ile okul iklimi ve öğretmenlerin okula bağlılıkları arasındaki ilişkiler örüntüsü. 6th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences. June 13-15, 2019, Ankara, Turkey.
 • Özgenel, M., Çaliskan Yilmaz, F., & Baydar, F. (2018). School climate as a predictor of secondary school students’ school attachment. Eurasian Journal of Educational Research, 78, 87-116, DOI: 10.14689/ejer.2018.78.5
 • Öztekin, E. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Öztunç, M. (1999). Yaratıcı düşünce üzerinde ailenin etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Öztürk, M. (2014) Okul öncesi yöneticilerinin yaratıcı liderlik özellikleri ile okul iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Perkins, D. N. & Tishman S. (1998). Dispositional Aspects of Intelligence. Draft.
 • Pıçakçı, K. (2013). Örgüt ikliminin bireylerin yaratıcılık performansı üzerindeki etkileri: moda sektöründe bir uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Prapha, G. (2016). Creativity in the contex of organizational climate. Bhartiyam International Journal of Educatıon & Research, 6(1), 2277-1255.
 • Richardson, C. & Mishra, P. (2018). Learning environments that support student creativity: Developing the scale. Thinking Skills and Creativity, 27, 45-54.
 • Selçuk, M. (2016). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin okul iklimi algıları ile iş motivasyonları arasındaki ilişki (Yüksek Lisans Tezi). Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.
 • Siegel, H. (1999). What (good) are thinking dispositions? Educational Theory, 49(2), 207-221.
 • Sönmez, E. (2016). Öğretmenlerin okul iklimi algılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi: bir meta analiz çalışması (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sungur, N. (2001). Yaratıcı okul, düşünen sınıflar. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Şahin, G. (2016). Öğretmenlerin algıladıkları okul kültürü ile yaratıcı kişilik ve yaratıcı çevre ilişkilerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Şentürk, C. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik davranışları ile okul ikliminin karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Terzi, A. R. (2018). Kuramdan araştırmaya okul iklimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Tishman, S. & Jay, E. & Perkins, D. N. (1992). Teaching thinking dispositions: From transmission to enculturation. Cambridge: Theory Into Practice Press.
 • Toprakçı, E. (2001) Yaratıcı Okul. Sivas: Zara Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 16-12-2001. Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2018/04/yaratici-okul.pdf
 • Toprakçı, E. (2003) Cumhuriyet Üniversitesi’nin örgütsel iklimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(6), 75-92. Erişim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/cumhuriyet-universitesi-orgutsel-iklimi.pdf Diğer Erişim: http://web.inonu.edu.tr/~efdergi/?page_id=17
 • Torrance, E. P. (1996). Education and creativity. In A. Rothenberg & C. R. Hausman (Eds). The Creativity question (8th printing) (pp. 217-226). Durham: Duke University Press.
 • Turla, A. (2004). Çocuk ve yaratıcılık. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yahşi, Ü. (2014). Gençlik ve spor bakanlığı personelinin örgüt iklimi algıları ile örgütsel yaratıcılık düzeyi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yenilmez, K. ve Yolcu, B. (2007). Öğretmen davranışlarının yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısı. Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 95-105.
 • Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2013). Örgütsel iklim ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-11.
 • Zehir, F. ve Özgenel, M. (2019). Öğrencilerin algıladığı okul ikliminin öğrencilerin okul motivasyonlarına etkisi. V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi. 27-29 Haziran 2019/İstanbul.

Öğretmenlerin Yaratıcı Düşünme Eğilimleri ile Okul İklimi Arasındaki İlişki

Year 2021, Volume 12, Issue 1, 190 - 213, 30.04.2021
https://doi.org/10.19160/e-ijer.815200

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin yaratıcı düşünme eğilimleri ile okul iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Ayrıca öğretmenlerin yaratıcı düşünme eğilimleri ve okul iklimi algılarının cinsiyet, mesleki kıdem, öğrenim türü ve okul kademesi değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği ele alınmıştır. Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli tercih edilmiştir. Araştırmanın evreni 2018-2019 öğretim yılında İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesinde farklı tür ve kademelerdeki resmi okullarda görev yapan toplam 3350 kadrolu öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise küme örnekleme yöntemi ile belirlenen 720 öğretmenden oluşmuştur. Verilerin toplanmasında “Marmara Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği” (MYDEÖ) ve “Okullarda Örgütsel İklim Ölçeği” (OÖİÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde, bağımsız gruplar t- testi, tek yönlü varyans analizi (Anova) ve basit regresyon analizleri kullanılmıştır. Analizler sonucunda öğretmenlerin yaratıcı düşünme eğilimleri yüksek düzeyde bulunmuştur. Öğretmenlerin yaratıcı düşünme eğilimlerinin düzeylerinde cinsiyet ve mesleki kıdem değişkenlerine göre gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunmuş, öğrenim düzeyi ve okul kademesi değişkenlerine göre ise gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğretmenlerin okul iklimi algılarına ilişkin düzeylerinde ise cinsiyet, kıdem ve okul kademesi değişkenlerine göre gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Öğrenim düzeyi değişkenine göre ise okul ikliminin sadece bir alt boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bununla beraber, öğretmenlerin yaratıcı düşünme eğilimleri ile okul iklimi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Ayrıca, okul ikliminin öğretmenlerin yaratıcı düşünme eğilimlerini anlamlı düzeyde yordadığı tespit edilmiştir.

References

 • Adıgüzel, D. Ç. (2016). Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı düşünme becerileri ile öğretmen davranışlarının öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısı arasındaki ilişki (Yüksek Lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Ahmadi, A. A. & Emamipour, Z. (2013). A Study on relationship between organizational climate and creativity. Management Science Letters, 3, 2709-2716.
 • Akdoğan, A. ve Kale, E. (2011). Konaklama işletmelerinde örgüt içi faktörlerin yenilik ve yaratıcılık performansına etkisi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 1(1), 165-186.
 • Altın, B. (2010). İlköğretimde görevli öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarıyla yaratıcılıkları İlişkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J. ve Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Journal 39(5), 1169-1184.
 • Amabile, T. M. (1997). Motivating creativity in organizations: on doing what you love and loving what you do. California Management Review, 40(1), 39-58.
 • Arslan, F., & Toprakçı, E. (2021). Okul çalışanlarına yönelik saldırıların etkilerinin incelenmesi. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 1–21. Erişim: https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/article1
 • Avşar, D. (2019). Okul ikliminin işe yabancılaşma düzeyine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aydoğan, İ. (2019) Öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin yordayıcısı olarak okul iklimi algıları (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.
 • Bakkal, M. (2019). Okul müdürlerinin eğitimsel liderlik standartlarını karşılama düzeyleri ile öğretmenlerin okul iklimi algıları ve motivasyonları arasındaki ilişki: Sultanbeyli ilçesi örneği (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Ballı, A. ve Özgenel, M. (2021). Öğretmenlerin yaratıcı düşünme eğilimlerini etkileyen örgütsel bir faktör: Okul kültürü. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(112), 36-50.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Chan, S. & Yuen, M. (2014). Personal and environmental factors affecting teachers’ creativity-fostering practices in Hong Kong. Thinking Skills and Creativity, 12, 69-77.
 • Çağlar, D. (2004). Yaratıcı çocuklar ve yaratıcılığın geliştirilmesi. Şirin, M. R., Kulaksızoğlu, A. ve Bilgili, A. E. (Editörler). Üstün yetenekli çocuklar seçilmiş makaleler kitabı içide (s. 301-310.). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Çekmecelioğlu, H. G. (2005). Örgüt ikliminin iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: Bir araştırma. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6 (2), 23-39.
 • Çekmecelioğlu, H. G. (2006). Örgüt iklimi duygusal bağlılık ve yaratıcılık arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi: Bir Araştırma. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(2), 295-309.
 • Çekmecelioğlu H. G. ve Eren, E. (2007). Psikolojik güçlendirme, örgütsel bağlılık ve yaratıcı davranış arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yönetim Dergisi, 57, 13-25.
 • Çiftçi, A. M. (2014). İş ortamının yaratıcılık performansına etkisi: Mutfak çalışanları üzerine bir uygulama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • De Carvalho, A. T. (2014). Assessing the climate for creativity in mathematic's lessons. The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS), 1, 427-434.
 • Deer, C. E. (2016). Measuring organizational climate in secondary schools. The Australian Journal of Education, 24, 1.
 • Dilbaz Sayın, S. S. (2017). Okul iklimi ile öğretmen performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi (Doktora Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Dilek, A. N. (2013). Sosyo-kültürel özelliklerin yaratıcı düşünmeye etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Dönük, O. (2019). Ortaokul matematik öğretmenlerinin tükenmişliklerinin yordayıcısı olarak okul iklimi ve örgütsel bağlılık (Malatya ili örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Ekvall, G. (1999). Creative Climate. Runco, M.A. & Steven R.P. (Editors in Chief). Encyclopedia of creativity (pp. 403-412). San Diego: Academic Press.
 • Emir, S., Erdoğan, T. ve Kuyumcu, A. (2006). Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin yaratıcı düşünme düzeyleri ile sosyo-kültürel özelliklerinin ilişkisi. HAYEF Journal of Education, 4(1).
 • Erdoğdu, M. Y. (2006). Yaratıcılık ile öğretmen davranışları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(17), 95-106.
 • Eren, E. ve Gündüz, H. (2002). İş çevresinin yaratıcılık üzerindeki etkileri ve bir araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5, 65-84.
 • Getmez, D. (2018). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Gök, B. ve Erdoğan, T. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının yaratıcı düşünme düzeyleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(2), 29-51.
 • Gök, S. (2009). Örgüt ikliminin çalışanların motivasyonuna etkisi üzerine bir araştırma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 587-605.
 • Gül, A. ve Özen, Y. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren-örneklem sorunu. Kazım Karabekir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 394-422.
 • Hoy, W. K. (1990). Organizational climate and culture: A conceptual analysis of the school workplace. Journal of Educational and Psychological Consultation, 1(2), 149-168.
 • Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (2012). Educational administration – Eğitim yönetimi (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayınları.
 • İraz, R. (2010). Yaratıcılık ve girişimcilik bağlamında girişimcilik ve kobiler. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Karakoç, R. (2009). İlköğretim okullarında çalışan eğitim yöneticilerinin yaratıcılık becerileri ile karar verme stratejileri arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kelton, K. E. (2010). A study of the comparison between teacher perceptions of school climate and the existence of professional learning community dimensions (Doctorate Thesis). University of Central Florida College of Education Department of Educational Research Technology and Leadership, Orlando.
 • Köksal, S. (2018). Matematik öğretmenlerinin algıladıkları okul iklimi ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki (Doktora Tezi). İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kurnaz, A. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin yaratıcılık düzeyleri ve demokratik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Luecke, R. (2011). İş dünyasında yenilik ve yaratıcılık (T. Parlak, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Memduhoğlu, U., Uçar, R. ve Uçar, H. U. (2017). Örnek uygulamalarla eğitimde yaratıcılık, yaratıcı okul, yaratıcı öğretmen. Ankara: Pegem Akademi.
 • Okakın, N. ve Ayvacıoğlu, M. (2014). Kurumlarda yaratıcılık üzerine bir çalışma. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11(41), 283-300.
 • Özgenel, M. (2020a). Örgüt ve okul ikliminin tanımı ve önemi. M. Özgenel (Ed.), Örgüt ve okul iklimi içinde (1-17). Ankara: Nobel.
 • Özgenel, M. (2020b). An organizational factor predicting school effectiveness: School climate. International Journal of Psychology and Educational Studies, 7(1), 38-50.
 • Özgenel, M. ve Akbez, N. (2019). Okul müdürlerinin sürdürülebilir liderlik stilinin psikolojik iklime etkisi. 10. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi (ICONTE), 26-27 April 2019, Antalya.
 • Özgenel, M. ve Çetin, M. (2017). Marmara yaratıcı düşünme eğilimleri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 46, 113-132.
 • Özgenel, M. ve Çetiner, R. (2019). Okul ikliminin öğrencilerin mutluluğuna etkisi. V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi. 27-29 Haziran 2019/İstanbul.
 • Özgenel, M. ve Yayık, D. (2019). Okul müdürlerinin etik liderlik özellikleri ile okul iklimi ve öğretmenlerin okula bağlılıkları arasındaki ilişkiler örüntüsü. 6th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences. June 13-15, 2019, Ankara, Turkey.
 • Özgenel, M., Çaliskan Yilmaz, F., & Baydar, F. (2018). School climate as a predictor of secondary school students’ school attachment. Eurasian Journal of Educational Research, 78, 87-116, DOI: 10.14689/ejer.2018.78.5
 • Öztekin, E. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Öztunç, M. (1999). Yaratıcı düşünce üzerinde ailenin etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Öztürk, M. (2014) Okul öncesi yöneticilerinin yaratıcı liderlik özellikleri ile okul iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Perkins, D. N. & Tishman S. (1998). Dispositional Aspects of Intelligence. Draft.
 • Pıçakçı, K. (2013). Örgüt ikliminin bireylerin yaratıcılık performansı üzerindeki etkileri: moda sektöründe bir uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Prapha, G. (2016). Creativity in the contex of organizational climate. Bhartiyam International Journal of Educatıon & Research, 6(1), 2277-1255.
 • Richardson, C. & Mishra, P. (2018). Learning environments that support student creativity: Developing the scale. Thinking Skills and Creativity, 27, 45-54.
 • Selçuk, M. (2016). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin okul iklimi algıları ile iş motivasyonları arasındaki ilişki (Yüksek Lisans Tezi). Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.
 • Siegel, H. (1999). What (good) are thinking dispositions? Educational Theory, 49(2), 207-221.
 • Sönmez, E. (2016). Öğretmenlerin okul iklimi algılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi: bir meta analiz çalışması (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sungur, N. (2001). Yaratıcı okul, düşünen sınıflar. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Şahin, G. (2016). Öğretmenlerin algıladıkları okul kültürü ile yaratıcı kişilik ve yaratıcı çevre ilişkilerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Şentürk, C. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik davranışları ile okul ikliminin karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Terzi, A. R. (2018). Kuramdan araştırmaya okul iklimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Tishman, S. & Jay, E. & Perkins, D. N. (1992). Teaching thinking dispositions: From transmission to enculturation. Cambridge: Theory Into Practice Press.
 • Toprakçı, E. (2001) Yaratıcı Okul. Sivas: Zara Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 16-12-2001. Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2018/04/yaratici-okul.pdf
 • Toprakçı, E. (2003) Cumhuriyet Üniversitesi’nin örgütsel iklimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(6), 75-92. Erişim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/cumhuriyet-universitesi-orgutsel-iklimi.pdf Diğer Erişim: http://web.inonu.edu.tr/~efdergi/?page_id=17
 • Torrance, E. P. (1996). Education and creativity. In A. Rothenberg & C. R. Hausman (Eds). The Creativity question (8th printing) (pp. 217-226). Durham: Duke University Press.
 • Turla, A. (2004). Çocuk ve yaratıcılık. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yahşi, Ü. (2014). Gençlik ve spor bakanlığı personelinin örgüt iklimi algıları ile örgütsel yaratıcılık düzeyi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yenilmez, K. ve Yolcu, B. (2007). Öğretmen davranışlarının yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısı. Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 95-105.
 • Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2013). Örgütsel iklim ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-11.
 • Zehir, F. ve Özgenel, M. (2019). Öğrencilerin algıladığı okul ikliminin öğrencilerin okul motivasyonlarına etkisi. V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi. 27-29 Haziran 2019/İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Mehmet TÜRKDOĞAN> (Primary Author)
ŞEFKAT OKULLARI
0000-0002-0022-2071
Türkiye


Mustafa ÖZGENEL>
ISTANBUL SABAHATTIN ZAIM UNIVERSITY
0000-0002-7276-4865
Türkiye

Publication Date April 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 12, Issue 1

Cite

APA Türkdoğan, M. & Özgenel, M. (2021). Öğretmenlerin Yaratıcı Düşünme Eğilimleri ile Okul İklimi Arasındaki İlişki . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 12 (1) , 190-213 . DOI: 10.19160/e-ijer.815200
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)