Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Örgütsel Huzur Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Year 2020, Volume 11, Issue 3, 1 - 15, 31.12.2020
https://doi.org/10.19160/ijer.836563

Abstract

Bu çalışmanın amacı, örgütsel huzur algısını belirlemek için bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla öncelikle madde havuzu oluşturabilmek için açık uçlu sorulardan oluşan bir form oluşturulmuştur. Bu açık uçlu sorulardan elde edilen cevaplardan ve alan yazından faydalanarak oluşturulan taslak ölçek formu, görüşleri alınmak üzere alan uzmanlarına sunulmuştur. Uzmanlardan gelen dönütler doğrultusunda maddeler tekrar düzenlenmiş ve oluşturulan 31 maddelik deneme formu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde görev yapmakta olan 220 öğretmene online olarak uygulanarak, elde edilen veriler analiz edilmiştir. Öncelikle Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. Analizler sonunda Örgütsel Huzur Ölçeği: “Bireysel Huzur”, “İlişkisel Huzur” ve “Huzur Bozucular” olmak üzere üç boyutlu ve toplam 28 maddeden oluşan bir yapıya ulaşılmıştır. Ardından Türkiye genelinde görev yapmakta olan 541 öğretmenle gerçekleştirilen uygulama sonrasında yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizinde ölçeğin uyum iyiliği indekslerinin iyi uyum değerlerinde olduğu belirlenmiştir. Doğrulayıcı Faktör Analizi de AFA sonuçlarını doğrulamıştır. Ölçeğin genelinden elde edilen iç tutarlık katsayısı ise .96 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak örgütsel huzur ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir.

References

 • Arslan, Y. ve Polat, S. (2017). Adaptation of well-being work scale to Turkish. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(4), 603-622. doi: 10.14527/kuey.2017.019
 • Bacanlı, H. (2016). Nasıl huzurlu olunur? Benlik açısından huzur modeli. Uluslararası Manevi Rehberlik Kongresi, 7-10 Nisan 2016, İstanbul, Türkiye.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Veri analizi el kitabı (14. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çelik, H. E. ve Yılmaz, V. (2016). LISREL 9.1 ile yapısal eşitlik modellemesi: Temel kavramlar-uygulamalar-programlama. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirci, İ. (2017). Huzurlu ve mutlu yaşamın değerler ve karakter güçleri bağlamında karma bir araştırmayla incelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Demirci, İ., ve Ekşi, H. (2018). Keep calm and be happy: A mixed method study from character strengths to well-being. Educational Sciences: Theory & Practice, 18, 303–354. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2018.2.0799
 • DeVellis, R., F. (2014). Ölçek geliştirme: Kuram ve uygulamalar. (Çev.: Tarık Totan), Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: A multidisciplinary journal, 6(1), 1-55.
 • Karcıoğlu, F. ve Akbaş, S. (2010). İş yerinde psikolojik şiddet ve iş tatmini ilişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(3), 139-161.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.
 • Konan, N. (2013). Educational supervisors’ locus of control. Eurasian Journal of Educational Research, 51, 45-64.
 • Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28, 563–575.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online, 8(2), 23-74.
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2010). A Beginner’s Guide to. Structural Equation Modeling (3rd Edition), New York: Taylor & Francis Group.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve LİSREL ile pratik veri analizi, (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks.
 • Tabachnick, B., G. and Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics. (5th ed.). Boston: Pearson Education.
 • TDK. (2017). Türkçe sözlük. (11. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Yaman, E., Vidinlioğlu, Ö. ve Çitemel, N. (2010). İş yerinde psikoşiddet, motivasyon ve huzur: Öğretmenler çok şey mi bekliyor? Psikoşiddet mağduru öğretmenler üzerine. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1136-1151.
 • Yurdagül, H. (2005, 28-30 Eylül). Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kapsam Geçerliği İçin Kapsam Geçerlik İndekslerinin Kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.

Organizational Peace Scale Validity and Reliability Study

Year 2020, Volume 11, Issue 3, 1 - 15, 31.12.2020
https://doi.org/10.19160/ijer.836563

Abstract

The aim of this study is to develop a scale to determine the overall perception for organizational peace. In order to do this, a form of open-ended statements was created to maintain an item pool. Then, a draft scale form was done out of these items and in terms existing knowledge from the literature in order to take expert views. So that the next step was to reform the scale prior to the feedbacks from these experts and then a 31 items first form of our scale was applied to 220 teachers from all over Turkey during 2018-2019 academic year by means of online tools and the data was analyzed. The data was put Exploratory Factor Analysis (EFA). At the end of the analysis, the Organizational Peace Scale gained a three-dimensional structure; "Individual Peace", "Relational Peace", and "Peace Breakers", consisting of 28 items in total. Then the final form of the scale was conducted to 541 teachers and the data was analyzed through Confirmatory Factor Analysis in order to calculate goodness fit indexes and these were determined to be the best fit value. CFA results also confirmed the EFA results. The internal consistency coefficient obtained from the overall scale was calculated as .96. As a result, it was determined that the organizational peace scale is proven as valid and reliable.

References

 • Arslan, Y. ve Polat, S. (2017). Adaptation of well-being work scale to Turkish. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(4), 603-622. doi: 10.14527/kuey.2017.019
 • Bacanlı, H. (2016). Nasıl huzurlu olunur? Benlik açısından huzur modeli. Uluslararası Manevi Rehberlik Kongresi, 7-10 Nisan 2016, İstanbul, Türkiye.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Veri analizi el kitabı (14. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çelik, H. E. ve Yılmaz, V. (2016). LISREL 9.1 ile yapısal eşitlik modellemesi: Temel kavramlar-uygulamalar-programlama. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirci, İ. (2017). Huzurlu ve mutlu yaşamın değerler ve karakter güçleri bağlamında karma bir araştırmayla incelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Demirci, İ., ve Ekşi, H. (2018). Keep calm and be happy: A mixed method study from character strengths to well-being. Educational Sciences: Theory & Practice, 18, 303–354. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2018.2.0799
 • DeVellis, R., F. (2014). Ölçek geliştirme: Kuram ve uygulamalar. (Çev.: Tarık Totan), Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: A multidisciplinary journal, 6(1), 1-55.
 • Karcıoğlu, F. ve Akbaş, S. (2010). İş yerinde psikolojik şiddet ve iş tatmini ilişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(3), 139-161.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.
 • Konan, N. (2013). Educational supervisors’ locus of control. Eurasian Journal of Educational Research, 51, 45-64.
 • Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28, 563–575.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online, 8(2), 23-74.
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2010). A Beginner’s Guide to. Structural Equation Modeling (3rd Edition), New York: Taylor & Francis Group.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve LİSREL ile pratik veri analizi, (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks.
 • Tabachnick, B., G. and Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics. (5th ed.). Boston: Pearson Education.
 • TDK. (2017). Türkçe sözlük. (11. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Yaman, E., Vidinlioğlu, Ö. ve Çitemel, N. (2010). İş yerinde psikoşiddet, motivasyon ve huzur: Öğretmenler çok şey mi bekliyor? Psikoşiddet mağduru öğretmenler üzerine. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1136-1151.
 • Yurdagül, H. (2005, 28-30 Eylül). Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kapsam Geçerliği İçin Kapsam Geçerlik İndekslerinin Kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Güz
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Büşra BOZANOĞLU> (Primary Author)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-2223-7853
Türkiye


Necdet KONAN>
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-6444-9745
Türkiye

Publication Date December 31, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 11, Issue 3

Cite

APA Bozanoğlu, B. & Konan, N. (2020). Örgütsel Huzur Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 11 (3) , 1-15 . DOI: 10.19160/ijer.836563
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)