PDF EndNote BibTex RIS Cite

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bölümlerindeki Ders ve Uygulamalara İlişkin Algıları/Perceptions of Social Studies Prospective Teachers Related to Courses and Implementations in Their Departments

Year 2016, Volume 7, Issue 1, 0 - 0, 27.04.2016
https://doi.org/10.19160/e-ijer.43780

Abstract

Özet Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören öğrencilerin anabilim dallarındaki ana dersleri oluşturan tarih, coğrafya ve eğitim bilimleri derslerine, derslerde kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerine, sosyal ve kültürel etkinliklere, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine ve temel düşünme becerilerinin gelişimine ilişkin algılarını incelemektir. Tarama modelinde nicel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmanın örneklemini altı üniversitede (Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi) sosyal bilgiler eğitimi anabilim dalı dördüncü sınıflarında öğrenim gören 415 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Sosyal Bilgiler Eğitimi Ders ve Uygulamaları Ölçeği” ile toplanmıştır. Veri analizi için aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplanmış, t testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin en yüksek algı puanı tarih derslerinin etkiliğine, en düşük algı puanı psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine ilişkindir. Ayrıca öğretmen adaylarının algıları arasında cinsiyetlerine, anne-baba eğitim durumuna, üniversiteden önce yaşadıkları yere ve mezun oldukları lise türüne göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Buna göre sosyal bilgiler eğitimi anabilim dallarında derslerin ve işleniş biçimlerinin, ders dışı etkinliklerin, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ve de öğrencilerin düşünme becerilerinin geliştirilmesinin gözden geçirilmesi, detaylı araştırılması ve gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Anahtar Sözcükler: Sosyal bilgiler eğitimi, öğretim yöntem ve teknikleri, düşünme becerileri, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri Extended Abstract Purpose: The aim of this study examined to perceives of the students who are studying in social studies education departments related to the knowledge and skills from the history, geography and education sciences courses, the teaching methods and techniques used in courses, the social and cultural activities, the services for psychological counseling and guidance and the improving of the basic thinking skills. Method: A descriptive survey model was used in the study and the data were collected via the quantitative data collection technique. Research in six universities (Adnan Menderes, Afyon Kocatepe, Balıkesir, Dokuz Eylul, Pamukkale and Usak Universities), department of social studies education classes, which is the fourth conducted with 415 students. The data were collected with a survey called “Social Studies Education Programs and Teaching Process Questionnaire”. For the data analysis, arithmetic mean and standard deviation were calculated and t-test and analysis of variance was used. Findings: According to research results, while the teacher candidates perceived the highest on history courses outcomes, they perceived the lowest on the services for psychological counseling and guidance. In addition, there is no a significant differences between teacher candidates’ perceptions concerning their gender, parents’ education level, living place before the university, the type of the high school that they were graduated. As these, in social studies education departments, the courses, their teaching forms- the teaching methods and techniques used in courses, the social and cultural activities, the services for psychological counseling and guidance and the improving of the basic thinking skills are reviewed, investigated and the deficiencies should be corrected. Conclusion: According to the survey, most of the students score higher perception of history lessons to courses for the highest score in anticipation of events was to develop thinking skills. It was found to be a positive relationship between perception and expectation scores. Also the difference between perception and expectation of high- emergence, the students' expectations were not met. Keywords: Social studies education, teaching methods and techniques, thinking skills, guidance and counseling services.

Year 2016, Volume 7, Issue 1, 0 - 0, 27.04.2016
https://doi.org/10.19160/e-ijer.43780

Abstract

Details

Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Doç.Dr.Mustafa Şahin>


Bil.Uzm.Aslı Güvercin Çetinoğlu This is me

Publication Date April 27, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 7, Issue 1

Cite

APA Şahin, D. & Güvercin Çetinoğlu, B. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bölümlerindeki Ders ve Uygulamalara İlişkin Algıları/Perceptions of Social Studies Prospective Teachers Related to Courses and Implementations in Their Departments . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 7 (1) , 0-0 . DOI: 10.19160/e-ijer.43780

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com            Ege University, Faculty of Education, Eğitim Sciences Departmant, 35040 Bornova / İzmir