PDF EndNote BibTex RIS Cite

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sanata İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi/A study into the Views of Preschool Teachers on Art

Year 2016, Volume 7, Issue 3, 0 - 0, 19.12.2016

Abstract

Özet: Öğretmenlerin çocukların sanatsal farkındalıklarının geliştirilmesi ve ileriki yaşamlarında sanata karşı olan duyarlılıklarının arttırılması için sınıflarında nitelikli sanatsal deneyimler sağlamaları, sanatı hem bir amaç hem de bir araç olarak kullanabilmeleri önemlidir. Bu araştırma ile okul öncesi öğretmenlerinin sanat anlayışına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna, evren içinden tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen toplam 35 okul öncesi öğretmeni dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak, okul öncesi öğretmenlerin demografik özelliklerinin yer aldığı “Genel Bilgi Formu” ve öğretmenlerin sanat anlayışına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sanat Anlayışına İlişkin Görüşlerini Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında, yarı-yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; okul öncesi öğretmenlerinin sanat kavramını kapsayan tanımları kullanmaya çalıştıkları; çeşitli sanat dallarını ve bu sanat dallarından en çok görsel sanat dallarına ait alt dalları bildikleri; öğretmenlerin çoğunluğunun bir sanat dalı ile uğraştıkları ya da uğraşmak istedikleri; uğraşma ve uğraşmak isteme durumlarının çeşitli nedenlere bağlı olduğu bulunmuştur. Ayrıca öğretmenlerin tamamının çeşitli nedenlere bağlı olarak sanatla ilgilenilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Sanat Eğitimi, Öğretmen, Okul Öncesi Eğitim Abstract It is of great importance that teachers provide qualitative artistic experiences, use art both as a purpose and as an instrument in order to improve the artistic awareness of children and increase their sensibilities to art in their further ages. The purpose of the current study was to investigate the views of preschool teachers with regard to sense of art. A total sum of 35 preschool volunteer teachers chosen randomly from the population was included in the working group of the study. As a data collection instrument, “General Form of Information” having the demographic information of the preschool teachers and “The Form of Evaluation of the Views of Preschool Teachers with regard to Sense of Art” that was developed by the researchers in order to investigate the views of the teacher regarding the sense of art were used. In the collection of the data, semi-structured interview technique was benefitted. At the end of the study, it was found that preschool teachers tended to use the definitions comprising the art concept, they were aware of the branches of art taking part in the related literature and knew the sub-branches of visual arts the most in these branches of arts, and that almost all of the preschool teacher dealt with a kind of art. Key words: Art education, teacher, preschool education

References

 • Baştürk, S. (2009). Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Fen Edebiyat Fakültelerindeki Alan Eğitimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 137-160.
 • Bell, D. (2012). Talking About Art With Young People: Conversational Strategies For Aesthetic Learning İn Early Childhood Setting. University Of Otago College Of Education, Internatıonal Art İn Early Chıldhood Research Journal, 3(1), 1-17.
 • Bolat, Aydoğan, K. E. (2010) . Sanat Eğitimi Ve Sanat Eleştirisi: Türkiye’de Görsel Sanatlar Öğretmeni Yetiştiren Kurumlar Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Broderick, D. E. (2015). Art as Inquiry: Cultivating Critical Arts-Based Practices in An Early Pre-Service Teacher Education Program. Unpublished Doctoral Thesis, University of Pennsylvania. 3703962.
 • Cevher Kalburan, N. (2012). Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcılık ve Sanat. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Dehouske, E. J. (2001). From Crayons To Constructivist Curriculum: Promoting Aesthetics And Artistic Development in Young Children Through Teacher Preparation. Journal of Early Childhood Teacher Education, 22(3), 181-189.
 • Dinç, B. (2015). Okulöncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocukların Ebeveynlerinin Çocuk Hakları Eğitimi Konusundaki Görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-ENAD, 3(1), 7-23.
 • Eckhoff, A. (2011). Art Experiments: Introducing An Artist‐In‐Residence Programme In Early Childhood Education, Early Child Development And Care, 181(3), 371-385, DOI: 10.1080/03004430903388089
 • Eisner, E. (2002). The Arts and The Creation of Mind. New Haven, CT: Yale University Press.
 • Fox, J. E. & Schirrmacher, R. (2014). Çocukların Sanat Becerilerini Destekleyen Roller, Sorumluluklar ve Stratejiler (Deniz, Ü. s.270-283). Aral, N. ve Duman, G. (Eds.) Art& Creative Development for Young Children (Seventh Edition). U.S.A.: Wadsworth Cengage Learning.
 • Fox, J. E. & Schirrmacher, R. (2014). Çocuk Merkezli Sanata Karşı, Öğretmen Merkezli Projeler (Duman, G. S. 186-203). Aral, N. ve Duman, G. (Eds.) Art&Creative Development for Young Children (Seventh Edition). U.S.A.: Wadsworth Cengage Learning.
 • Garvis, S. (2012). Exploring Current Arts Practice in Kindergartens & Preparatory Classrooms. Australasian Journal Of Early Childhood, 37( 4), 86-93.
 • Garvis, S. & Pendergast, D. (2011). An Investigation of Early Childhood Teacher Self-Efficacy Beliefs in The Teaching of Arts Education. International Journal of Education & The Arts, 12(9),1-16.
 • Goodman-Schanz, B. A. (2012). K-1 Teachers’ Visual Arts Beliefs and Their Role in The Early Childhood Classroom. Unpublished Doktoral Thesis, The University of Southern Mississippi, Umı Number: 3514675.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. B. ve Taşğın, S. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma (1. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hardy, W. L. (2011). Arts in Early Childhood Education and The Enhancement of Learning. Unpublished Doctoral Thesis, Walden University, Umı Number: 3478542.
 • Hui, A. N., He, M. W. J. & Sam Ye, S. (2015) Arts Education And Creativity Enhancement In Young Children İn Hong Kong, Educational Psychology, 35(3), 315-327, DOI: 10.1080/01443410.2013.875518
 • Hurwitz, A. & Day, M. (2007). Children And Their Art Methods For The Elementary School. (Eighth Edition). U.S.A.: Thomson Delmar Learning.
 • Jackman, H. (2012). Early Education Curriculum: A child's Connection to the World (Fifth Edition). U.S.A.: Wadsworth Cengage Learning.
 • Lifschitz-Grant, N.L. (2012). Art Educatıon As a Process of Collaborative Learning Among Children, Parent and Teachers in an Early Childhood Classroom. Unpublished Doctoral Thesis, Columbia University, Umı Number: 3512512.
 • Lucas, C. ( 2014). An Early Childhood Creative Arts Program in The State Of California: A Parallel Study Using Four Preschools. Unpublished Doktoral Thesis, Jones International University, Umı Number: 3632230.
 • Özsoy V. ve Şahan M. (2009) . Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Resim-İş Dersinde Öğrenci Tutumuna Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 205-227.
 • Şen, Ü. S. (2005). Sanat Eğitiminde Bilimsel Araştırma Yöntemlerinin Kullanılması. Journal of Graduate School of Social Sciences, 5 (1), 343-344.
 • Terracciano, G. (2011). A Hands-on Music Education in-Service Program For Early Childhood Educators: A Quasi-Experimental Study. Unpublished Doctoral Thesis, Barry University-Adrian Dominican School of Education.
 • Toy, B. (2006) . Sanat Eğitimi Alan ve Almayan 15-17 Yaş Grubundaki Ergenlerin Sosyal Uyumlarının ve Benlik Tasarım Düzeylerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Twigg, D. & Garvis, S. (2010) . Exploring Art in Early Childhood Education. The International Journal of The Arts in Society, 5 (2), 194-204.
 • Ulutaş, İ. ve Ersoy, Ö. (2004). Okul Öncesi Dönemde Sanat Eğitimi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 1-12.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011) . Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (Sekizinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Wong, B.K. (2007). Conceptions of Art in Hong Kong Preschool Children. Australian Journal Of Early Childhood,32(4),31-36.

Year 2016, Volume 7, Issue 3, 0 - 0, 19.12.2016

Abstract

References

 • Baştürk, S. (2009). Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Fen Edebiyat Fakültelerindeki Alan Eğitimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 137-160.
 • Bell, D. (2012). Talking About Art With Young People: Conversational Strategies For Aesthetic Learning İn Early Childhood Setting. University Of Otago College Of Education, Internatıonal Art İn Early Chıldhood Research Journal, 3(1), 1-17.
 • Bolat, Aydoğan, K. E. (2010) . Sanat Eğitimi Ve Sanat Eleştirisi: Türkiye’de Görsel Sanatlar Öğretmeni Yetiştiren Kurumlar Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Broderick, D. E. (2015). Art as Inquiry: Cultivating Critical Arts-Based Practices in An Early Pre-Service Teacher Education Program. Unpublished Doctoral Thesis, University of Pennsylvania. 3703962.
 • Cevher Kalburan, N. (2012). Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcılık ve Sanat. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Dehouske, E. J. (2001). From Crayons To Constructivist Curriculum: Promoting Aesthetics And Artistic Development in Young Children Through Teacher Preparation. Journal of Early Childhood Teacher Education, 22(3), 181-189.
 • Dinç, B. (2015). Okulöncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocukların Ebeveynlerinin Çocuk Hakları Eğitimi Konusundaki Görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-ENAD, 3(1), 7-23.
 • Eckhoff, A. (2011). Art Experiments: Introducing An Artist‐In‐Residence Programme In Early Childhood Education, Early Child Development And Care, 181(3), 371-385, DOI: 10.1080/03004430903388089
 • Eisner, E. (2002). The Arts and The Creation of Mind. New Haven, CT: Yale University Press.
 • Fox, J. E. & Schirrmacher, R. (2014). Çocukların Sanat Becerilerini Destekleyen Roller, Sorumluluklar ve Stratejiler (Deniz, Ü. s.270-283). Aral, N. ve Duman, G. (Eds.) Art& Creative Development for Young Children (Seventh Edition). U.S.A.: Wadsworth Cengage Learning.
 • Fox, J. E. & Schirrmacher, R. (2014). Çocuk Merkezli Sanata Karşı, Öğretmen Merkezli Projeler (Duman, G. S. 186-203). Aral, N. ve Duman, G. (Eds.) Art&Creative Development for Young Children (Seventh Edition). U.S.A.: Wadsworth Cengage Learning.
 • Garvis, S. (2012). Exploring Current Arts Practice in Kindergartens & Preparatory Classrooms. Australasian Journal Of Early Childhood, 37( 4), 86-93.
 • Garvis, S. & Pendergast, D. (2011). An Investigation of Early Childhood Teacher Self-Efficacy Beliefs in The Teaching of Arts Education. International Journal of Education & The Arts, 12(9),1-16.
 • Goodman-Schanz, B. A. (2012). K-1 Teachers’ Visual Arts Beliefs and Their Role in The Early Childhood Classroom. Unpublished Doktoral Thesis, The University of Southern Mississippi, Umı Number: 3514675.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. B. ve Taşğın, S. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma (1. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hardy, W. L. (2011). Arts in Early Childhood Education and The Enhancement of Learning. Unpublished Doctoral Thesis, Walden University, Umı Number: 3478542.
 • Hui, A. N., He, M. W. J. & Sam Ye, S. (2015) Arts Education And Creativity Enhancement In Young Children İn Hong Kong, Educational Psychology, 35(3), 315-327, DOI: 10.1080/01443410.2013.875518
 • Hurwitz, A. & Day, M. (2007). Children And Their Art Methods For The Elementary School. (Eighth Edition). U.S.A.: Thomson Delmar Learning.
 • Jackman, H. (2012). Early Education Curriculum: A child's Connection to the World (Fifth Edition). U.S.A.: Wadsworth Cengage Learning.
 • Lifschitz-Grant, N.L. (2012). Art Educatıon As a Process of Collaborative Learning Among Children, Parent and Teachers in an Early Childhood Classroom. Unpublished Doctoral Thesis, Columbia University, Umı Number: 3512512.
 • Lucas, C. ( 2014). An Early Childhood Creative Arts Program in The State Of California: A Parallel Study Using Four Preschools. Unpublished Doktoral Thesis, Jones International University, Umı Number: 3632230.
 • Özsoy V. ve Şahan M. (2009) . Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Resim-İş Dersinde Öğrenci Tutumuna Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 205-227.
 • Şen, Ü. S. (2005). Sanat Eğitiminde Bilimsel Araştırma Yöntemlerinin Kullanılması. Journal of Graduate School of Social Sciences, 5 (1), 343-344.
 • Terracciano, G. (2011). A Hands-on Music Education in-Service Program For Early Childhood Educators: A Quasi-Experimental Study. Unpublished Doctoral Thesis, Barry University-Adrian Dominican School of Education.
 • Toy, B. (2006) . Sanat Eğitimi Alan ve Almayan 15-17 Yaş Grubundaki Ergenlerin Sosyal Uyumlarının ve Benlik Tasarım Düzeylerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Twigg, D. & Garvis, S. (2010) . Exploring Art in Early Childhood Education. The International Journal of The Arts in Society, 5 (2), 194-204.
 • Ulutaş, İ. ve Ersoy, Ö. (2004). Okul Öncesi Dönemde Sanat Eğitimi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 1-12.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011) . Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (Sekizinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Wong, B.K. (2007). Conceptions of Art in Hong Kong Preschool Children. Australian Journal Of Early Childhood,32(4),31-36.

Details

Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Yrd. Doç. Dr. Elçin Yazıcı>


Blm. Uzm. Işıl Yaman Baydar>


Yrd. Doç. Dr. Özge Pınarcık>

Publication Date December 19, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 7, Issue 3

Cite

APA Yazıcı, Y. D. D. E. , Yaman Baydar, B. U. I. & Pınarcık, Y. D. D. Ö. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sanata İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi/A study into the Views of Preschool Teachers on Art . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 7 (3) , 0-0 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/pub/issue/27014/283910
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)