BibTex RIS Cite

Professional Anxiety Level of Pre-Service Teachers in Turkish Context/Türkiye Bağlamında Hizmet Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Kaygı Düzeyleri

Year 2016, Volume: 7 Issue: 3, 0 - 0, 19.12.2016

Abstract

Abstract:

The aim of this research is to investigate anxiety levels of pre-service teachers according to some personal and organizational variables. The research was designed as suitable for survey model. In the research, “Pre-service Teachers Anxiety Scale” developed by Broich was used to collect data. The sample of the research involved 269 pre-service teachers studying in Pamukkale University. The results of the research showed that anxiety level of pre-service teachers was generally moderate. There was a significant difference between female and male pre-service teacher. And the anxiety level of pre-service teachers differed significantly according to career plan and departments in which they study. At the end of the study suggestions suitable for the results of the study were presented both for policy makers and further research.

Keywords: Pre-service teachers, professional anxiety, career plan, professional development

Özet:

Bu araştırmanın amacı hizmet öncesi öğretmen adaylarının mesleki endişe düzeylerinin bazı bireysel ve örgütsel değişkenler açısından incelenmesidir. Bu araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın verileri Broich tarafından geliştirilen “Hizmet Öncesi Öğretmenlerin Endişe Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini Pamukkale Üniversitesinde öğrenim gören 269 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın sonuçları öğretmen adaylarının endişe durumlarının orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının endişe düzeylerinin cinsiyetlerine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan öğretmen adaylarının endişe düzeylerinin, öğretmen adaylarının kariyer planları ve okudukları bölümlere göre anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında ulaşılan bu sonuçlara göre hem politika yapıcılara hem de sonraki araştırmalar için araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.

Keywords: Kariyer planı, mesleki endişe, mesleki gelişim, öğretmen adayları

References

 • Borich ,G. (1996). Effective Teaching Methods (3rd. Ed.).
 • Englewoods, NJ: Prentice – Hall, Inc.
 • Burke, R.J., Greenglass, E.R. & Schwarzer, R. (1996). Predicting teacher burnout over time: effects of work stress, social support, and self-doubts on burnout and its consequences. Anxiety, Stress, and Coping, 9, 261–275.
 • Bozdam, A., & Taşğın, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Carlson, B.C. & Thompson, J.A. (1995). Job burnout and job leaving in public school teachers: implications for stress management. International Journal of Stress Management, 2, 15–29
 • Cakmak, Ö. & Hedevanlı, M. (2004). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Kaygılarını Etkileyen Etmenler. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Çeliköz, N. & Çetin, F. (2004). Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler. Milli Eğitim Dergisi, 162, 160-167.
 • Chan, D.W. (1998). Stress, coping strategies and psychological distress among secondary school teachers in Hong Kong. American Educational Research Journal, 35, 145–163.
 • Çubukçu, Z., & Dönmez, A. (2011). The examination of the professional anxiety levels of teacher candidates. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 7(1), 3-25.
 • Doğan, T., & Çoban, A. E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi.Eğitim ve Bilim, 34(153) 106-117.
 • Dursun, S., & Karagün, E. (2012). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi: Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu son sınıf öğrencileri üzerine bir araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 93-112.
 • Fuller, F. F. (1969). Concerns of teachers; a developmental conceptualization. American Educational Research Journal, 6, 207-226.
 • Işık, E. (1996). Nevrozlar, Ankara: Kent Matbaası.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2014). Research in education: Evidence-based inquiry. Pearson Higher Ed.
 • Mearns J. &. Cain J. E. (2003) Relationships between teachers' occupational stress and their burnout and distress: roles of coping and negative mood regulation expectancies, Anxiety,
 • Stress, & Coping, 16(1), 71-82. doi: 10.1080/1061580021000057040.
 • Morgan, N. A. (1991). Implementing marketing: Key issues for professional service firms. Journal of Professional Services Marketing, 6(1), 7-16.
 • Payne, M. A. & Furnham, A. (2011). Dimensions of occupational stress in West Indian secondary school teachers. British Journal of Educational Psychology, 57(2), 141-150. doi: 10.1111/j.2044-8279.1987.tb03148.x
 • Pithers, R.T. (1995). Teacher stress research: problems and progress. British Journal of Educational Psychology, 65, 387–392.
 • Saban, A., Korkmaz,İ. & Akbaşlı, S. (2004). Öğretmen adaylarının mesleki kaygıları. Eğitim Araştırmaları, 5(17), 198-209.
 • Sazak, N. Ece, S. (2004). Bolu Anadolu güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin ÖSS ve özel yetenek sınavlarınayönelik kaygıları.1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik ÖğretmeniYetiştirme Sempozyumu Bildirisi.
 • TDK (2005). Türkçe Sözlük. 4.Akşam sanat Okulu Matbaası, 10. Baskı, s:1115, Ankara.
 • Tasgın, Ö.(2006). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 679-686.
 • Tümerdem, R., (2007) Dicle Üniversitesi eğitim fakültesi ve fen-edebiyat fakültesi kimya son sınıf öğrencilerinin kaygılarını etkileyen etmenler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 6(20), 32-45.
 • Smith, B. P. (2000). Emerging themes in problems experienced by student teachers: A framework for analysis. College Student Journal, 34(4), 633-633.
 • Unaldi, U. E. & Alaz, A. (2008). Coğrafya öğretmenliğinde okuyan öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 1 -13.
Year 2016, Volume: 7 Issue: 3, 0 - 0, 19.12.2016

Abstract

References

 • Borich ,G. (1996). Effective Teaching Methods (3rd. Ed.).
 • Englewoods, NJ: Prentice – Hall, Inc.
 • Burke, R.J., Greenglass, E.R. & Schwarzer, R. (1996). Predicting teacher burnout over time: effects of work stress, social support, and self-doubts on burnout and its consequences. Anxiety, Stress, and Coping, 9, 261–275.
 • Bozdam, A., & Taşğın, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Carlson, B.C. & Thompson, J.A. (1995). Job burnout and job leaving in public school teachers: implications for stress management. International Journal of Stress Management, 2, 15–29
 • Cakmak, Ö. & Hedevanlı, M. (2004). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Kaygılarını Etkileyen Etmenler. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Çeliköz, N. & Çetin, F. (2004). Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler. Milli Eğitim Dergisi, 162, 160-167.
 • Chan, D.W. (1998). Stress, coping strategies and psychological distress among secondary school teachers in Hong Kong. American Educational Research Journal, 35, 145–163.
 • Çubukçu, Z., & Dönmez, A. (2011). The examination of the professional anxiety levels of teacher candidates. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 7(1), 3-25.
 • Doğan, T., & Çoban, A. E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi.Eğitim ve Bilim, 34(153) 106-117.
 • Dursun, S., & Karagün, E. (2012). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi: Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu son sınıf öğrencileri üzerine bir araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 93-112.
 • Fuller, F. F. (1969). Concerns of teachers; a developmental conceptualization. American Educational Research Journal, 6, 207-226.
 • Işık, E. (1996). Nevrozlar, Ankara: Kent Matbaası.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2014). Research in education: Evidence-based inquiry. Pearson Higher Ed.
 • Mearns J. &. Cain J. E. (2003) Relationships between teachers' occupational stress and their burnout and distress: roles of coping and negative mood regulation expectancies, Anxiety,
 • Stress, & Coping, 16(1), 71-82. doi: 10.1080/1061580021000057040.
 • Morgan, N. A. (1991). Implementing marketing: Key issues for professional service firms. Journal of Professional Services Marketing, 6(1), 7-16.
 • Payne, M. A. & Furnham, A. (2011). Dimensions of occupational stress in West Indian secondary school teachers. British Journal of Educational Psychology, 57(2), 141-150. doi: 10.1111/j.2044-8279.1987.tb03148.x
 • Pithers, R.T. (1995). Teacher stress research: problems and progress. British Journal of Educational Psychology, 65, 387–392.
 • Saban, A., Korkmaz,İ. & Akbaşlı, S. (2004). Öğretmen adaylarının mesleki kaygıları. Eğitim Araştırmaları, 5(17), 198-209.
 • Sazak, N. Ece, S. (2004). Bolu Anadolu güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin ÖSS ve özel yetenek sınavlarınayönelik kaygıları.1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik ÖğretmeniYetiştirme Sempozyumu Bildirisi.
 • TDK (2005). Türkçe Sözlük. 4.Akşam sanat Okulu Matbaası, 10. Baskı, s:1115, Ankara.
 • Tasgın, Ö.(2006). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 679-686.
 • Tümerdem, R., (2007) Dicle Üniversitesi eğitim fakültesi ve fen-edebiyat fakültesi kimya son sınıf öğrencilerinin kaygılarını etkileyen etmenler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 6(20), 32-45.
 • Smith, B. P. (2000). Emerging themes in problems experienced by student teachers: A framework for analysis. College Student Journal, 34(4), 633-633.
 • Unaldi, U. E. & Alaz, A. (2008). Coğrafya öğretmenliğinde okuyan öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 1 -13.

Details

Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Assist.Prof.Dr.Erkan Tabancalı

Assoc.Prof.Dr.Kazim Çelik

Res.Assist.Mithat Korumaz

Publication Date December 19, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 7 Issue: 3

Cite

APA Tabancalı, A., Çelik, A., & Korumaz, R. (2016). Professional Anxiety Level of Pre-Service Teachers in Turkish Context/Türkiye Bağlamında Hizmet Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Kaygı Düzeyleri. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(3).

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye