Year 2019, Volume 10 , Issue 2, Pages 31 - 50 2019-08-31

Ortaokul ve Liselerde Yaşanan Disiplin Problemlerinin Çözümüne Yönelik Yönetsel Uygulamalar
Administrative Practices for Overcoming Discipline Problems at Lower Secondary Schools and High Schools

Fatih PEHLİVAN [1] , Hasan DEMİRTAŞ [2]


Bu araştırmanın amacı; ortaokul ve liselerde disiplin sağlama adına yapılan uygulamaları ortaya koymaktır. Bu amaçla 25 yönetici bu araştırmanın katılımcı grubunu oluşturmaktadır. Araştırma verileri yöneticilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizi yapılmıştır. Araştırma bulguları ışığında okul yöneticilerinin, disiplin sorunlarının yaşanması sürecinde önleyici destekleyici ve düzeltici uygulamaların etkili olabileceğini düşündüklerini anlaşılmaktadır. Araştırmada “önleyici disiplin yaklaşımı” temasına uygun görüşlerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Araştırma kapsamındaki okullarda görev yapan yöneticiler; disiplini sağlamak için en çok öğretmenlerin problem çözümünde işbirliği ve katkılarının sağlanması yaklaşımına ve olumsuz davranışla ilgili veliyi bilgilendirmeye başvurmaktadır.

The aim of this study is to reveal the practices at lower secondary schools and high schools to maintain school discipline. For the study, the maximum variation sampling method was used. To that end, the study group consisted of 25 school administrators. The data of this study were collected by the way of semi structured interviews with the school administrators. The data was analyzed by using content analysis. In the light of the findings, it is found that school administrators believe that preventative, supportive and corrective discipline practices may be effective in solving discipline problems. In the study, preventative discipline measures are commonly seen to be adopted by administrators. Administrators mostly tend to overcome discipline problems by involving teachers in problem solving process and by informing the parents about the behavior.


 • Ada, S., Çetin, (2006). Eğitim ve öğretim Ortamında Disiplin Nedir? İstanbul: Nobel Yayınları.
 • Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi. İstanbul: MEB Yayınları, Öğretmen Kitapları Dizisi.
 • Başar, H. (2014). Sınıf Yönetimi (19. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Boynton, M. ve Boynton, C. (2007). Eğitimciler için disiplin sorunlarını önleme ve çözme rehberi. (Çev. Tülin Büyükalkan). İstanbul: Redhouse Eğitim Kitapları.
 • Butchart, R. E.,McEwan, B.(Ed). (1997). ClassroomDiscipline in American Schools.Albany, NY, USA: StateUniversity of New York Press.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma yöntemleri. (7.basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cangelosi, J.S. (2016). Sınıf Yönetimi Stratejileri: Öğrencilerin İşbirliği yapmalarını sağlama ve bu işbirliğini devam ettirme. (Çev. R. Hoş, M.Toprak) (7 basımdan çeviri). Ankara : Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Celep, C.(2000). Sınıf Yönetimi ve Disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Esen, H. (2006). İlk ve Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan ÖğretmenlerinKullandıkları Disiplin Türleri (Edirne İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek LisansTezi, Edirne: Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Deshmukh, A. V.,andNaik, Anju P. (2010). Educational Management. Mumbai: IND: Himalaya Publishing House.
 • Duran, O.C., (2011), Ortaöğretim kurumlarında okul yönetimine yansıyan disiplin sorunları okul yöneticilerinin çözüm yaklaşımları: Uşak ili örneği Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Uşak.
 • Edwards, Clifford H.. (2011). DemocraticDiscipline in Learning Communities : TheoryandPractice. PA, USA: Rowman&LittlefieldEducation.
 • Green, G. N. (2006). Teacherperceptions of schooldisciplinepolicies in a multi-school, publiccharterschoolcorporationandadministratorresponse. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Universitiy of Wisconsin. Madison. http://search.proquest.com/docview/304981860?accountid=16268adresinden 21/08/2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Güven, M., B. Dönmez, (2002). “Ortaöğretim Öğrencilerinin Okul Güvenliğine İlişkin Algı ve Beklentileri”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3 (4), 59–68.
 • Geylan, R. Ve Tonus, H.Z. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi. Eskişehir: AnadoluÜniversitesi Yayınları, 2900.
 • Kohn, Alfie. (2006). Beyond Discipline : FromCompliancetoCommunity. 10th Anniversary Edition. Alexandria, VA, USA: AssociationforSupervision&Curriculum Development (ASCD). ProQuestebrary Sitesinden 6 Eylül 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Mendler, Allen.(2007). What Do I Do When…? : How toAchieveDisciplineWithDignity in theClassroom. Bloomington, IN, USA: Solution TreePress.
 • Miles, M. B.,andHuberman, A. M. (1994). Qualitativedataanalysis: An expandesourcebook (2nd edition). London: Sage.
 • Neuendorf, K. A. (2002). Thecontentanalysisguidebook.ThousandOaks, CA: Sage.
 • Öz, E,Z., F. Sadık. (2015). Ortaokul Öğretmenleri ve Öğrencilerinin Disiplin Problemleri ve Başetme Stratejilerine Yönelik Görüş ve Beklentileri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(18), 151-189.
 • Rogers, B. (2004). How toManageChildren'sChallengingBehaviour.London, GBR: SAGE Publications Inc.
 • Sarpkaya, P. (2005). Resmi Liselerde Disiplin Sorunları ve İlgili Grupların (Öğretmen, Öğrenci, Yönetici, Veli) Yaklaşımları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Şişman M., S. Turan, (2008). Sınıf Yönetimi (6. Baskı). Ankara: Öğreti, Pegem akademi
 • Tauber, Robert T.. (1999). ClassroomManagement : SoundTheory&EffectivePractice. USA: GreenwoodPress.
 • Toprakcı, E. (2008) Eğitimde Disiplin ya da Sınıfın Disiplini ilköğretmen Dergisi ISSN: 1307-1238 Sayı: 23. http://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2018/11/E%C4%9Fitimde-Disiplin-ya-da-S%C4%B1n%C4%B1f%C4%B1n-Disiplini.pdf 21/08/2019 tarihinde indirilmiştir.
 • Toprakcı, E. (2012) Rethinking Classroom Management: A new perspective, a new horizon. e-international journal of educational research (e-uluslararası eğitim araştırmaları dergisi) 3(3), 84-110. https://eric.ed.gov/?id=ED538969 22/08/2019 tarihinde indirilmiştir.
 • Toprakcı, E. (2017) Sınıfa Yönetimi Ankara: PegemA Yayınları
 • Tosun Ü. (2002). Onurlu Disiplin, Beyaz Yayınları, İstanbul.
 • Türnüklü, A. (2006). Sınıf ve Okul Disiplinine Çağdaş Bir Yaklaşım: Onarıcı Disiplin, Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Wolfgang, C.H. (2005). Solving Discipline and Classroom Management Problems. USA 6th Edition Wiley and Sons Inc.
 • Weber, R. P. (1990). Basic contentanalisys (2. Baskı). Newbury Park, CA: Sage.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Ağustos
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Orcid: 0000-0003-3258-6635
Author: Fatih PEHLİVAN (Primary Author)
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4223-5786
Author: Hasan DEMİRTAŞ
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 31, 2019

APA PEHLİVAN, F , DEMİRTAŞ, H . (2019). Ortaokul ve Liselerde Yaşanan Disiplin Problemlerinin Çözümüne Yönelik Yönetsel Uygulamalar. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 10 (2) , 31-50 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/issue/48451/584206