Year 2019, Volume 10 , Issue 2, Pages 1 - 13 2019-08-31

Examination of Dysfunctional Attitudes of University Students
Üniversite Öğrencilerinin Fonksiyonel Olmayan Tutumlarının İncelenmesi

Ata PESEN [1] , Metin ÇELİK [2]


The aim of this study is to examine the dysfunctional attitudes of university students in terms of various variables. 1037 university students participated in this research which used general survey design. Data collected through “Dysfunctional Attitudes Scale” developed by Weismann and Beck (1978) and adapted to Turkish by Sahin and Sahin (1992) was analyzed with SPSS 25 package program. As a result of the research, it was found that there was no significant difference between the dysfunctional attitudes of university students in terms of class, age, settlement, maternal education status, father's educational status and economic status, whereas it was determined that male university students had higher dysfunctional attitudes than females. In the sub-dimension of perfectionism, it was determined that students who had authoritarian parents had higher dysfunctional attitudes than those with democratic parents.


Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerin fonksiyonel olmayan tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Genel tarama deseninin kullanıldığı bu araştırmaya 1037 üniversite öğrencisi katılmıştır. Weismann ve Beck (1978) tarafından geliştirilen, Şahin ve Şahin (1992) tarafından Türkçeye uyarlanan “Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği” kullanılarak toplanan veriler SPSS 25 paket program ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerin fonksiyonel olmayan tutumları arasında sınıf, yaş, yaşanılan yer, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu ve ekonomik durum değişkenlerinde anlamlı bir farklılık olmadığı buna karşın üniversite öğrencilerinden erkeklerin kadınlara göre daha yüksek düzeyde fonksiyonel olmayan tutumlara sahip olduğu, Mükemmeliyetçilik alt boyutunda otoriter ebeveyne sahip olan öğrencilerin demokratik ebeveyne sahip olan öğrencilere göre daha yüksek düzeyde fonksiyonel olmayan tutuma sahip olduğu belirlenmiştir.

 • Acar, K. (2013). Futbol eğitimi alan çocuklarda problem çözme becerilerinin ve fonksiyonel olmayan tutumların incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Konya.
 • Akboy, R. ve İkiz, E. (2007). Psikolojik danışma ve rehberlikte çağdaş bir anlayış. Ankara: Nobel.
 • Altıntaş, G. (2006). Liseli ergenlerin kişiler arası iletişim becerileri ile akılcı olmayan inançları arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Antony, M. M., & Swinson, R.P. (2000). Mükemmeliyetçilik: dost sandığımız düşman (Çev: A. Açıkgöz.). İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.
 • Bacanlı, F. (2012). Kariyer karar verme güçlükleri ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançların ilişkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 86-95.
 • Barlas, G. Ü., Karaca, S., Onan, N., Öz, Y. C., Gürkan, A., Işık, I., & Sümeli, F. (2014). Estetik cerrahi hastalarında beden imajı, işlevsel olmayan tutumlar ve depresyon. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 22(3), 108-113.
 • Beck A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F. ve Emery, G. (1979). Cognitive therapy of depression. New York: The Guilford Press.
 • Beck, A.T. (1976). Bilişsel terapi ve duygusal bozukluklar. (Çev. V. Öztürk ve A. Türkcan). İstanbul: Lıtera Yayıncılık.
 • Beck, J., (1995). Cognitive therapy: Basics and Beyond. New York: Guilford Press.
 • Beck, J.S. (2001). Bilişsel terapi temel ilkeler ve ötesi. (Çev. N.H. Şahin). Anlara: Türk Psikologlar Derneği.
 • Bilge, F., Arslan, A. ve Doğan, Ş. (2000). Ankara ili sığınma evine başvuran kadınların problem çözme becerilerini değerlendirmeleri, akılcı olmayan düşünceleri, kızgınlık, umut ve özsaygı düzeylerine ilişkin karşılaştırmalı bir inceleme. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 11 (13), 19–32.
 • Bilgin, M. (2001). Üniversite Öğrencilerinin Değerlerinin ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İrdelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(8), 40-48.
 • Can, Ö. (2009). Üniversite öğrencilerinin akılcı olmayan inançları ve karar verme stillerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri, Konya.
 • Coleman, M. ve Ganong, L. H. (1989). Sex, sex-roles and irrational beliefs. Psychological Reports, 61,631–638.
 • Corey, G. (2005). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları. (Çev. T. Ergene), Ankara: Mentis Yayıncılık.
 • Çelik, M. (2018). Üniversite öğrencilerinin kişisel ve sosyal uyum düzeylerinin fonksiyonel olmayan tutumlar ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İnönü Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri, Malatya.
 • Çivitçi, A. (2007). Ergenlerde Mantıkdışı İnançlar; Sosyodemografik Değişkenlere Göre Bir İnceleme, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, (2).
 • Demirbaş, E. (2009). Lise öğrencilerinin utangaçlık ve benlik saygılarının fonksiyonel olmayan tutumlar açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Derubeıs, R. J. And Beck, A. T. (1988). “Cognitive therapy.” In K. S. Dobson (Ed.), Handbook of cognitive-behavioral therapies. (p.p. 273-306). NewYork: Guilford Press.
 • Duy, B. (2003). Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Gurupla Psikolojik Danışmanın Yalnızlık ve Fonksiyonel Olmayan Tutumları Üzerindeki Etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Anakara Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ellis, A ve Dryden, W. (1997). The practice of rational emotive behavior therapy. (2.bs.), Inc: New York: Springer Publishing Company.
 • Eryüksel, G. (1996). Ana-baba ve ergen ilişkilerinin davranışsal aile sistemleri modeline göre değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 11(38), 1-17.
 • Gündoğdu, M., Çelikkakeli, Ö. ve Çapri, B. (2003). Üniversite öğrencilerinde akılcı olmayan inançlar ve dindarlık. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 9–11 Temmuz, Malatya.
 • Gündüz, B. (2006). Öğretmenlerde akılcı olmayan inançların kişisel ve mesleki değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11).75-95.
 • Gürgan, U. ve Sezer, F., (2017). Aile Danışmanlığı Eğitiminin Özsaygı ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlara Etkisi, Education Sciences (NWSAES), 12(3): 94-106, DOI: 10.12739/NWSA.2017.12.3.1C0671.
 • Hahamcı, Z. ve Duy, B. (2005). Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Sosyal Beceri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ve Fonksiyonel Olmayan Tutumları Üzerindeki Etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 4(7), 3-20.
 • Haliloğlu, S. (2007). Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri, bağlanma biçimleri ve işlevsel olmayan tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Malatya İli Örneği), Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Kavramlar, İlkeler, Terimeler, Nobel Yayın Dağıtım, 10. Baskı, Ankara.
 • Kodan, S. (2013). Üniversite öğrencilerinde umutsuzluk ve akılcı olmayan inanışlar arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 175-190.
 • Kramer, G.P, Berntein, D.A. ve Phares, V. (2014). Klinik psikolojiye giriş. (Çev. Ed. İ. Dağ). Ankara: Mentis Yayıncılık.
 • Kwon S. & Oei T.P.S. (1992). Differential causal roles of dysfunctional attitudes and automatic thoughts in depression. Cognitive Therapy and Research, 16,309-328.
 • Lichtenberg, J.; W., Johnson ve D. DeVore. (1992). Physical illness and subscription to Ellis’s irrational beliefs. Journal of Counseling and Development, 71 (2), 157-163.
 • Nelson-Jones, R. (1982). Danışma psikolojisi kuramları. F. Akkoyun (Çev.Edt. F. Akkoyun). Ankara: Cassell Educational.
 • Olinger, L. J., Kuiper, N. A., & Shaw, B. F. (1987). Dysfunctional attitudes and stressful life events: An interactive model of depression. Cognitive Therapy and Research, 11(1), 25-40.http://dx.doi.org/10.1007/BF01183130
 • Önem, Ç. (2010). Üniversite öğrencilerinin öfke ve öfkeyi ifade etme biçimlerinin akılcı olmayan inançlar ve bazı değişkenler açısından incelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Şahin, M., & Sarı, S. V. (2010). Ergenlerde görülen zorbalık eğiliminin bilişsel çarpıtmalar ve fonksiyonel olmayan tutumlarla ilişkisi (A Comparison of Peer Bullying among High School Students in Iran and Turkey). Akademik Bakış Dergisi, 20, 1-14.
 • Şahin, N.H., & Şahin, N. (1992). How dysfunctional are the dysfunctional attitudes in another culture? British Journal of Medical Psychology, 65(1), 17-26
 • Savaşır I. & Hisli-Şahin N. 1(997). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Türk Psikologlar Derneği Yayınları: Ankara.
 • Stebbins, P. & Pakenham, K. I. (2001). Irrational schematic beliefs and psychological distress in caregivers of people with traumatic brain injury. Rehabilitation Psychology, 46(2), 178–194.
 • Topal, H. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin kişilerarası problem çözme becerileri ve yönelimleri ile fonksiyonel olmayan tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Uğurlu G.K., Uğurlu, M., Turhan, L. & Türkçapar, M, H. (2012). Dysfunctional Attitudes in Alcohol Dependents: A Comparative Study. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi. 2012;1(2):113–20.
 • Vandervoort, D., Divers, P. P. ve Madrid, S. (1999). Ethno-culture, anxiety, and irrational beliefs. Current Psychology, 18 (3), 287–293.
 • Weissman, A. N., & Beck, A. T. (1978). Development and validation of the Dysfunctional Attitude Scale: A preliminary investigation. Chicago, USA.
 • Wilbert, J. R. & Rupert, P. A. (1986). Dysfunctional attitudes, loneliness, and depression in college students. Cognitive Therapy and Research, 10 (1), 71-77.
 • Yurtal, F. (2001). Akılcı olmayan inançların bazı değişkenlere göre incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 15, 41-48.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Ağustos
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Orcid: 0000-0003-1676-7444
Author: Ata PESEN (Primary Author)
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5739-1522
Author: Metin ÇELİK
Institution: SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 31, 2019

APA PESEN, A , ÇELİK, M . (2019). Üniversite Öğrencilerinin Fonksiyonel Olmayan Tutumlarının İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 10 (2) , 1-13 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/issue/48451/550840