Year 2018, Volume 9 , Issue 1, Pages 13 - 35 2018-04-23

Evaluation of Revised 9th Grade Chemistry Curriculum According to Teachers’ View
Yenilenen 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Eyüp İZCİ [1] , Mehmet EROĞLU [2]


The purpose of this study is to evaluate 9th grade chemistry curriculum, revised in 2013, according to teachers’ view. The study was designed in a qualitative approach and “phonemonology” was used as the research method. The study was carried out with 15 chemistry teachers who work in high school in city of Malatya and Elazig, in Turkey. The sample of the study is selected appropriate for maximum variation sampling. Semi-structured interview was used as a data collection method. Qualitative data was analyzed by using “descriptive analysis” method. In the descriptive analysis, teachers' views in relation to dimensions of the curriculum(objectives, content, teaching-learning process, and evaluation) were investigated as positive and negative categories. Results of the study indicate that teachers have positive opinion about chemistry curriculum but they have some problem about especially inadequacy of course time, lack of resources, the low level of student success, redundancy of some issues in curriculum etc. Teachers suggest increasing the course time and the elimination of infrastructure problems. The results obtained from this study consisted with results of other studies in the related literature. Getting similar results in different researches related to different chemistry curriculum indicates that there are problems related to process of curriculum development and curriculum evaluation of chemistry lesson. But this might be due to the fact that the teachers did not know the curriculum sufficiently or might be caused by incompatibility between teacher competencies and curriculum. Practical recommendations in regard to 9th chemistry curriculum were provided at the end of the study.

Bu araştırmanın amacı 2013 yılında yenilenen 9. sınıf kimya öğretim programını öğretmen görüşlerine göre değerlendirmektir. Nitel araştırma yaklaşımıyla hazırlanan bu araştırmada olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Malatya ve Elazığ illerindeki liselerde görev yapmakta olan 15 kimya öğretmeni oluşturulmaktadır. Araştırmanın örneklemi maksimum çeşitlilik örnekleme tekniğine uygun olarak seçilmiştir. Bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler “betimsel analiz” yapılarak çözümlenmiştir. Betimsel analizde programın boyutlarına (kazanımlar, içerik, öğrenme öğretme süreci ve değerlendirme) ilişkin öğretmen görüşleri olumlu ve olumsuz olarak kategorilere ayrılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmenler programı genel olarak olumlu bulurken başta ders saatlerinin yetersizliği olmak üzere, kaynakların yetersizliği, öğrenci seviyesinin düşüklüğü, bazı konuların gereksizliği gibi sorunların olduğunu belirtmişlerdir. Ders saatinin arttırılması, altyapı sorunlarının giderilmesi gibi önerilerde bulunmuşlardır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, alan yazında yer alan diğer çalışmaların sonuçlarıyla benzeşmektedir. Farklı dönemlerdeki kimya programlarına ilişkin yapılan farklı çalışmalarda benzer sonuçların elde edilmesi, kimya programlarının geliştirme ve değerlendirilme süreçlerine ilişkin sorunların olduğunu göstermektedir. Ancak bu durum öğretmenlerin programı yeterince tanımamasından veya öğretmen yeterlikleriyle program arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanabilir. Araştırmanın sonucunda yenilenen 9. sınıf kimya programına ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

 • Akkuş, H., Üner, S. ve Kazak, Ö. (2014). Öğretmen ve öğrencilerin ortaöğretim kimya ders kitaplarından nasıl faydalandıkları ve ders kitaplarının içeriği hakkında öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1035-1048.
 • Aydın, A. (2007). Ortaöğretim kimya dersi öğretim programının uygulama sürecinin gerçekleştirilmesinde 1992’ den beri uygulanan ortaöğretim kimya müfredat programının uygunluğu konusunda öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 223-233.
 • Aydın, A. (2010). Cumhuriyet dönemi ortaöğretim kimya öğretim programlarının esnek program ve uygulamaları açısından değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(2), 61-74.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (Üçüncü baskıdan çev.) (M. Bütün ve S. B. Demir).Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Demir, E., Gacanoğlu, Ş., ve Nakiboğlu, C. (2017). 2013 kimya dersi öğretim programı’na yönelik öğretmen görüşleri doğrultusunda 2017 kimya dersi öğretim programı’nın değerlendirilmesi. Turkiye Kimya Dernegi Dergisi, Kisim C: Kimya Egitimi, 2(2), 135-184.
 • Demircioğlu, G., Aslan, A. ve Yadigaroğlu, M. (2015). Yenilenen kimya dersi öğretim programının öğretmen görüşleri ile destekli analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 135-146.
 • Demirel, Ö. (2011). Eğitimde Program Geliştirme (17. Baskı). Pegem akademi, Ankara.
 • Ercan, O. (2011). Kimya dersi yeni öğretim programının uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(4), 193-209.
 • Feyzioğlu, B. (2014). Dokuzuncu Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri: Aydın İli Örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 231-260.
 • Gilbert, J.K. (2006). On the nature of “context” in chemical education. International Journal of Science Education, 28(9), 957-976.
 • Gömleksiz, M.N. ve Kan, A.Ü. (2007). Yeni ilköğretim programlarının dayandığı temel ilke ve yaklaşımlar. Doğu Anadolu Bölgesi Araştımaları, 5(2) 60-66. Gültekin, C., ve Nakiboğlu, C. (2016). 9. ve 10. Sınıf kimya dersi öğretim programlarının beceri ve içerik kazanımları ile ölçme-değerlendirme yaklaşımlarının grafikler açısından analizi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(1), 163-184.
 • İzci, E. ve Şenol, C. (2017). Ortaöğretim 11. sınıf fizik dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. II. Internatıonal Academic Research Congress, Antalya (18-21 Ekim), 175.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kurt, S. ve Yıldırım, N. (2010). Ortaöğretim 9. sınıf kimya dersi öğretim programının uygulanması ile ilgili öğretmenlerin görüşleri ve öneriler. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 91-104.
 • MEB, (2004). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4-5. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • MEB, (2013). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ortaöğretim kimya öğretim programının yenilenmesine ilişkin sayı: 11, tarih: 03.01.2013 yazısı.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (Üçüncü baskıdan çev.) (S. Turan Çev Ed.). Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Miles, M.B. ve Huberman, A.M. (2015). Nitel veri analizi (İkinci baskıdan çev.) (S. Akbaba ve A. E. Altun Çev Ed.). Pegem Akademi, Ankara.
 • Özdemir, S. M. (2009). Eğitimde program değerlendirme ve Türkiye’de eğitim programlarını değerlendirme çalışmalarının incelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 126-149.
 • Özden, M. (2007). Kimya öğretmenlerinin kimya öğretiminde karşılaştıkları sorunların nitel ve nicel yönden değerlendirilmesi: Adıyaman ve Malatya İlleri örneği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 40-53.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri) (M. Bütün ve S. B. Demir). Pegem Akademi, Ankara.
 • Saylan, N. (2001). Ortaöğretim öğretmenlerinin program tasarısı ile ilgili görüşleri ve tasarı süreçlerindeki davranışlarının belirlenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(6), 1-13.
 • Üce, M. ve Sarıçayır, H. (2013). Ortaöğretim 12. sınıf kimya dersi öğretim programının uygulanması ile ilgili kimya öğretmenlerinin görüşleri. Eğitim Bilimleri Dergisi, 38, 167-177.
 • Yadigaroğlu, M. ve Demircioğlu, G. (2012). Kimya dersi öğretim programının uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 325-333.
 • Yaşar, M. D. ve Sözbilir, M. (2012). Sınıf kimya dersi öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelerin öğretmenler tarafından uygulamaya yansıtılması. International Journal of Social Science 5(7), 789-807.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yörük, N. ve Seçken, N. (2016). Cumhuriyet döneminde uygulanan ortaöğretim kimya dersi öğretim programlarının derlenmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(2), 7-34.
 • Yüksel, İ. ve Sağlam, M. (2012). Eğitimde program değerlendirme. PEGEM Akademi.
 • Zan, D. ve Seçgen, N. (2014). Ortaöğretim okullarındaki kimya öğretmenlerinin yenilenen kimya dersi öğretim programına ilişkin görüşleri. International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education, 3(3), 36-47.
 • Zorluoğlu, S. L., Kızılaslan, A., ve Sözbilir, M. (2016). Ortaöğretim kimya dersi öğretim programı kazanımlarının yapılandırılmış Bloom taksonomisine göre analizi ve değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 260-279.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Nisan
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Author: Eyüp İZCİ
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1906-5835
Author: Mehmet EROĞLU
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 23, 2018

Bibtex @research article { ijer322892, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {}, publisher = {Mustafa ERSOY}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {13 - 35}, doi = {10.19160/ijer.322892}, title = {Yenilenen 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {İZCİ, Eyüp and EROĞLU, Mehmet} }
APA İZCİ, E , EROĞLU, M . (2018). Yenilenen 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 9 (1) , 13-35 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/issue/36743/322892
MLA İZCİ, E , EROĞLU, M . "Yenilenen 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 13-35 <http://www.e-ijer.com/en/issue/36743/322892>
Chicago İZCİ, E , EROĞLU, M . "Yenilenen 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 13-35
RIS TY - JOUR T1 - Yenilenen 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi AU - Eyüp İZCİ , Mehmet EROĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 35 VL - 9 IS - 1 SN - -1309-6265 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi Yenilenen 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi %A Eyüp İZCİ , Mehmet EROĞLU %T Yenilenen 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi %D 2018 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD İZCİ, Eyüp , EROĞLU, Mehmet . "Yenilenen 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 / 1 (April 2018): 13-35 .
AMA İZCİ E , EROĞLU M . Yenilenen 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. e-uead / e-ijer. 2018; 9(1): 13-35.
Vancouver İZCİ E , EROĞLU M . Yenilenen 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(1): 35-13.