Year 2014, Volume 5, Issue 3, Pages 39 - 55 2015-01-02

Etkinlik Temelli Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi (Meta-analitik ve tematik Bir çalişma)/The Effect of Activity-Based Learning Approach on Academic Achievement (A Meta-Analytic and Thematic Study)

Dr.Veli Batdı [1]

773 1169

Özet Bu araştırmada etkinlik temelli öğrenme yaklaşımının (ETÖY) akademik başarı üzerindeki etkisi meta-analitik ve tematik yönlerden incelenmiştir. Analizlerin analizi olarak bilinen meta-analitik inceleme ile taraması yapılan çalışmalardan elde edilecek etki büyüklüğü değeri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, 2006-2014 yılları arasında ETÖY'ün akademik başarı üzerindeki etkisini konu edinen, ulusal ve uluslararası düzeyde 5 farklı veri tabanından [ProQuest Dissertations and Theses (PQDT), YÖK Ulusal Tez Merkezi, Google Scholar, Ebscohost-Eric (Ulakbim) ve ScienceDirect] yararlanılarak 5 adet çalışma meta-analitik araştırma için tercih edilmiştir. Bu bağlamda nicel verilerin analizi CMA (Comprehensive Meta Analysis) ve MetaWin istatistik programları ile yapılmıştır. Veri analizi, işlem etkililiği yöntemiyle gerçekleştirilerek etki büyüklüğü hesaplamasında Cohen (1992) tarafından belirtilen düzey sınıflaması dikkate alınmıştır. Çalışmada istatistiksel sınıflamaların ardından işlem etkililiği testi için sabit etkiler modeli (SEM) ile rastgele etkiler modeli (REM) kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutundaki güvenirlik Değerlendiriciler Arası Güvenir¬lik (DAG) hesaplaması ile yapılarak bu değer %100 olarak bulunmuştur. Araştırmanın nitel boyutunda ise belge/doküman incelemesi yoluyla ulaşılan verilerin içerik analizine dayalı tematik açıdan durumlarının araştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca nitel veri analizi yapılırken çalışmanın nitel boyutundaki güvenirlik amacıyla veri kodlayıcıları arasındaki uyumu bulmada kullanılan uyum değerleri (CohenKappa) hesaplanmıştır. Bu değerler .676 ile 1.00 arasında ve “iyi/çok iyi düzeyde uyum” şeklinde yorumlanabilir. ETÖY'ün akademik başarı üzerindeki etkililiği nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizine uygun şekilde belirlenmeye çalışılmıştır. Bu şekilde toplanan nitel verilerin analiz edilmesi için QSR NVivo 8.0 programından yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel bulguları sonucunda, ETÖY'ün rastgele etkiler modeline göre akademik başarı üzerindeki etki büyüklüğünün (ES=2.2616) olarak hesaplandığı görülmüştür. Bu değerin Cohen (1992)'in sınıflandırmasına göre geniş düzeyde, pozitif ve anlamlı etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuç, ilgili yaklaşımın akademik başarı açısından etkililik düzeyinin yük¬sek olduğunu göstermektedir. Nitel bulgular sonucunda ise ETÖY'ün öğrenme sürecindeki etkinlikler ve değerlendirme açısından akademik başarı üzerinde etkili olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla ilgili yaklaşımla yapılan öğretimin, öğrencilerin öğrenme sürecindeki rolünü, değerlendirme sürecindeki performansını ve derse ilişkin ilgi ve tutumunu olumlu yönde etkileyerek akademik başarılarının artmasına katkı sağladığı görülmüştür. Bu sebeple ilgili uygulamaların tüm öğretim kademelerinde yaygınlaştırılması gerektiği önerilebilir. Anahtar Sözcükler: Etkinlik temelli öğrenme, Akademik başarı, Meta-analiz, Tematik analiz, Etki büyüklüğü ------------------------ Extended Abstract Problem and Purpose: Activity-based learning approach (A-BLA) which is one of the strategies of constructivist learning approach enables students to come to conclusions based on the activities and observations they make. In this approach, students appeal to their liking, in other words, they are encouraged to do activities of their own choice. In this way, students' reasoning and problem solving skills can be developed by using the related approach. In addition, A-BLA having the nature of learning by doing encourages students to establish relationships between the concepts develop their own learning strategies and learn permanently. Thus, in this study, it is aimed to determine the effect of A-BLA on academic achievement in terms of meta-analytic and thematic reviews. Method: The meta-analytic method was used to determine the effect sizes obtained from the studies reviewed. Collected from national and international area [ProQuest Dissertations and Theses (PQDT), Council of Higher Education National Thesis Center, Google Scholar, Ebscohost-Eric] 5 studies made between 2006 and 2014 were chosen for the meta-analytical research. With this respect, analysis of quantitative data was made through CMA (Comprehensive Meta-Analysis) and MetaWin statistical program. After the data analysis was done through treatment effectiveness, effect size was calculated in accordance with Cohen's (1992) level of classification. For analysis of the effect coefficient analysis calculated for each study, fixed effects model and random effects model interpretations were made by taking these into consideration. Reliability of the quantitative data of the analyzed studies was calculated according to the inter-rater reliability analysis and the reliability was found to be at 100%. In terms of qualitative aspect of the research, it is aimed to examine the thematic aspects of data's content analysis acquired through document analysis with QSR NVivo 8.0 program. While analyzing the qualitative data, adjustment values (Cohen Cappa) which were used for finding the data compatibility between the coders in order to ensure reliability of qualitative data were calculated. These values were seen to be between .676 and 1.00 and can be expounded as “good/excellent level of compliance”. Results: As a result of quantitative findings, the effect size of A-BLA on academic achievement in respect of random effect size was calculated as ES=2.2616. This effect size can be said to be at a wide level, positive and meaningful according to the classification of Cohen (1992). This result indicates that the related approach had a great effect on academic achievement. Moreover, qualitative findings of the research pointed out that A-BLA had effectiveness on students' academic achievement in terms of activities and evaluation in the learning process. Therefore, it is seen that the teaching with the related approach affected the role of students in the learning process, their performance in the evaluation process, and their interest and attitude positively. Thus it can be suggested that applications related to A-BLA should be extended at all educational levels. Keywords: Activity-based learning approach, Academic achievement, Meta-analysis, Thematic analysis, Effect size
Bu araştırmada etkinlik temelli öğrenme yaklaşımının (ETÖY) akademik başarı üzerindeki etkisi meta-analitik ve tematik yönlerden incelenmiştir. Analizlerin analizi olarak bilinen meta-analitik inceleme ile taraması yapılan çalışmalardan elde edilecek etki büyüklüğü değeri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, 2006-2014 yılları arasında ETÖY’ün akademik başarı üzerindeki etkisini konu edinen, ulusal ve uluslararası düzeyde 5 farklı veri tabanından [ProQuest Dissertations and Theses (PQDT), YÖK Ulusal Tez Merkezi, Google Scholar, Ebscohost-Eric (Ulakbim) ve ScienceDirect] yararlanılarak 5 adet çalışma meta-analitik araştırma için tercih edilmiştir. Bu bağlamda nicel verilerin analizi CMA (Comprehensive Meta Analysis) ve MetaWin istatistik programları ile yapılmıştır. Veri analizi, işlem etkililiği yöntemiyle gerçekleştirilerek etki büyüklüğü hesaplamasında Cohen (1992) tarafından belirtilen düzey sınıflaması dikkate alınmıştır. Çalışmada istatistiksel sınıflamaların ardından işlem etkililiği testi için sabit etkiler modeli (SEM) ile rastgele etkiler modeli (REM) kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutundaki güvenirlik Değerlendiriciler Arası Güvenirlik (DAG) hesaplaması ile yapılarak bu değer %100 olarak bulunmuştur. Araştırmanın nitel boyutunda ise belge/doküman incelemesi yoluyla ulaşılan verilerin içerik analizine dayalı tematik açıdan durumlarının araştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca nitel veri analizi yapılırken çalışmanın nitel boyutundaki güvenirlik amacıyla veri kodlayıcıları arasındaki uyumu bulmada kullanılan uyum değerleri (CohenKappa) hesaplanmıştır. Bu değerler .676 ile 1.00 arasında ve “iyi/çok iyi düzeyde uyum” şeklinde yorumlanabilir. ETÖY’ün akademik başarı üzerindeki etkililiği nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizine uygun şekilde belirlenmeye çalışılmıştır. Bu şekilde toplanan nitel verilerin analiz edilmesi için QSR NVivo 8.0 programından yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel bulguları sonucunda, ETÖY’ün rastgele etkiler modeline göre akademik başarı üzerindeki etki büyüklüğünün (ES=2.2616) olarak hesaplandığı görülmüştür. Bu değerin Cohen (1992)’in sınıflandırmasına göre geniş düzeyde, pozitif ve anlamlı etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuç, ilgili yaklaşımın akademik başarı açısından etkililik düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Nitel bulgular sonucunda ise ETÖY’ün öğrenme sürecindeki etkinlikler ve değerlendirme açısından akademik başarı üzerinde etkili olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla ilgili yaklaşımla yapılan öğretimin, öğrencilerin öğrenme sürecindeki rolünü, değerlendirme sürecindeki performansını ve derse ilişkin ilgi ve tutumunu olumlu yönde etkileyerek akademik başarılarının artmasına katkı sağladığı görülmüştür. Bu sebeple ilgili uygulamaların tüm öğretim kademelerinde yaygınlaştırılması gerektiği önerilebilir
Etkinlik temelli öğrenme, Akademik başarı, Meta-analiz, Tematik analiz, Etki büyüklüğü
 • Akın, M. F. (2007). Özdeşlik konusunun öğretiminde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenme ürünlerine etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 • Akkaya, R. (2006). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanında karşılaşılan kavram yanılgılarının giderilmesinde etkinlik temelli yaklaşımın etkililiği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Aktepe, V. (2010). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde “yardımseverlik” değerinin etkinlik temelli öğretimi ve öğrencilerin tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Anandalakshmy, S. (2007). Activity based learning. A Report on an innovative method in Tamil Nadu. [Internet-23.04.2014] http://www.ssa.tn.nic.in/docu/abl-report-by-dr.anandhalakshmi.pdf.
 • Ayhan, M. A. (2011). İlköğretim 8. sınıf matematik dersinde etkinlik temelli öğretimin akademik başarıya etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.
 • Bakkaloğlu, H. (2008). The effectiveness of activity-based intervention program on the transition skills of children with developmental disabilities aged between 3 and 6 years. Educational Sciences: Theory & Practice, 8(2), 393-406.
 • Biazak, J. E., Marley, S. C., & Levin, J. L. (2010). Does an activity-based learning strategy improve preschool children’s memory for narrative passages?. Early Childhood Research Quarterly, 25, 515–526. doi:10.1016/j.ecresq.2010.03.006.
 • Camci, F. (2012). Aktif öğrenmeye dayalı etkinlik temelli öğretimin öğrencilerin akademik becerilerine ve öğrenme sürecine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.
 • Choo, C. B. (2007). Activity-based approach to authentic learning in a vocational institute. Educational Media International, 44(3), 185–205.
 • Cohen, J. (1992). Statistical power analysis. Current Directions in Psychological Science, 1(3), 98-101.
 • Crombie, I. K., & Davies, H. T. (2009). What is meta-analysis. What is …? series, second edition. Hayward Publication. [Internet-21.08.2014] http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/painres/download/whatis/meta-an.pdf
 • Duvarcı, D. (2010). Activity-based chemistry teaching: A case of “elements and compounds”. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2506–2509. doi: 10.1016/j.sbspro.2010.03.362
 • Fedewa, A. L., & Ahn, S. (2011). The effects of physical activity and physical fitness on children's achievement and cognitive outcomes. Research Quarterly for Exercise and Sport, 82(3), 521-535. doi: 10.1080/02701367.2011.10599785.
 • Gözüyeşil, E. (2012). The effect of brain based learning on academic achievement: A meta analytic study. Unpublished master’s thesis, Niğde University, Niğde.
 • Grandgenett, N., Harris, J., & Hofer, M. (2010). An activity-based approach to technology integration in the Mathematics classroom. NCSM Journal, 11, 19-28.
 • Gürbüz, R. (2010). The effect of activity-based instruction on conceptual development of seventh grade students in probability.International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 41(6), 743–767.
 • Hariharan, P. (2011). Effectiveness of activity – based – learning methodology for elementary school education. A paper submitted for National Child Rights Research Fellowship 2010.
 • Kaya Şengören, S. (2006). Optik dersi ışıkta girişim ve kırınım konularının etkinlik temelli öğretimi: işbirlikli öğrenme yönteminin etkilerinin araştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Knapp, G., & Hartung, J. (2000). Combined test procedures in the meta-analysis of controlled clinical trials. A Technical Report, SFB 475: Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, University of Dortmund.
 • Küpcü, A. R. (2012). Etkinlik temelli öğretim yaklaşımının ortaokul öğrencilerinin orantısal problemleri çözme başarısına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(3), 175-206.
 • Lim C. P., & Chai, C. S. (2004). An activity-theoretical approach to research of ICT integration in Singapore schools: Orienting activities and learner autonomy. Computers & Education, 43, 215– 236.
 • Mert Cüce, A. P. (2012). Etkinlik temelli matematik öğretimi yapılan sınıf ortamından yansımalar: aksiyon araştırması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Özcan, Ş., & Bakioğlu, A. (2010). Meta-analytic effect analysis: the effect of in-service training on the job performance of school administrators. H. U. Journal of Education, 38, 201-212.
 • Paul, S. (2014). Demographic evolution modeling system for activity-based travel behavior analysis and demand forecasting. Unpublished PhD thesis, Arizona State University, USA.
 • Salend, S. J. (tarihsiz). Using an activities-based approach to teach science to students with disabilities. A report. [Internet-07.07.2014] http://www.catea.gatech.edu/scitrain/kb/FullText_Articles/Salend.pdf
 • Srivastava, S. K., & Tait, C. (2012). An activity-based learning approach for key geographical information systems (GIS) Concepts. Journal of Geography in Higher Education, 36(4), 527–545.
 • Superfine, W. (1999). Why use activity based learning in the young learner classroom? Educação & Comunicação, 7, 27-36
 • Thalheimer, W., & Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published research articles: A simplified methodology. [Internet-25.11.2013] http://education.gsu.edu/coshima/EPRS8530/Effect_Sizes_pdf4.pdf
 • Viera, A. J., & Garrett, J. M. (2005). Understanding interobserver agreement: The kappa statistic. Family Medicine, 37(5), 360-363.
 • Von Brevern, H., & Synytsya, K. (2006). A systemic activity based approach for holistic learning & training systems. Educational Technology & Society, 9(3), 100-111.
 • Yadigaroğlu, M., & Demircioğlu, G. (2012). The effect of activities based on 5e model on grade 10 students’ understanding of the gas concept. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 634–637.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr;en
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Author: Dr.Veli Batdı

Dates

Publication Date: January 2, 2015

Bibtex @ { ijer105518, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {Mustafa ERSOY}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {39 - 55}, doi = {10.19160/e-ijer.12976}, title = {Etkinlik Temelli Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi (Meta-analitik ve tematik Bir çalişma)/The Effect of Activity-Based Learning Approach on Academic Achievement (A Meta-Analytic and Thematic Study)}, key = {cite}, author = {Batdı, Dr.Veli} }
APA Batdı, D . (2015). Etkinlik Temelli Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi (Meta-analitik ve tematik Bir çalişma)/The Effect of Activity-Based Learning Approach on Academic Achievement (A Meta-Analytic and Thematic Study). e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (3), 39-55. DOI: 10.19160/e-ijer.12976
MLA Batdı, D . "Etkinlik Temelli Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi (Meta-analitik ve tematik Bir çalişma)/The Effect of Activity-Based Learning Approach on Academic Achievement (A Meta-Analytic and Thematic Study)". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2015): 39-55 <http://www.e-ijer.com/issue/8027/105518>
Chicago Batdı, D . "Etkinlik Temelli Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi (Meta-analitik ve tematik Bir çalişma)/The Effect of Activity-Based Learning Approach on Academic Achievement (A Meta-Analytic and Thematic Study)". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2015): 39-55
RIS TY - JOUR T1 - Etkinlik Temelli Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi (Meta-analitik ve tematik Bir çalişma)/The Effect of Activity-Based Learning Approach on Academic Achievement (A Meta-Analytic and Thematic Study) AU - Dr.Veli Batdı Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.19160/e-ijer.12976 DO - 10.19160/e-ijer.12976 T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 55 VL - 5 IS - 3 SN - -1309-6265 M3 - doi: 10.19160/e-ijer.12976 UR - https://doi.org/10.19160/e-ijer.12976 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 e-International Journal of Educational Research Etkinlik Temelli Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi (Meta-analitik ve tematik Bir çalişma)/The Effect of Activity-Based Learning Approach on Academic Achievement (A Meta-Analytic and Thematic Study) %A Dr.Veli Batdı %T Etkinlik Temelli Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi (Meta-analitik ve tematik Bir çalişma)/The Effect of Activity-Based Learning Approach on Academic Achievement (A Meta-Analytic and Thematic Study) %D 2015 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 5 %N 3 %R doi: 10.19160/e-ijer.12976 %U 10.19160/e-ijer.12976
ISNAD Batdı, Dr.Veli . "Etkinlik Temelli Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi (Meta-analitik ve tematik Bir çalişma)/The Effect of Activity-Based Learning Approach on Academic Achievement (A Meta-Analytic and Thematic Study)". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 / 3 (January 2015): 39-55. https://doi.org/10.19160/e-ijer.12976
AMA Batdı D . Etkinlik Temelli Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi (Meta-analitik ve tematik Bir çalişma)/The Effect of Activity-Based Learning Approach on Academic Achievement (A Meta-Analytic and Thematic Study). e-ijer. 2015; 5(3): 39-55.
Vancouver Batdı D . Etkinlik Temelli Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi (Meta-analitik ve tematik Bir çalişma)/The Effect of Activity-Based Learning Approach on Academic Achievement (A Meta-Analytic and Thematic Study). e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2015; 5(3): 55-39.