Year 2014, Volume 5, Issue 1, Pages 76 - 87 2014-04-28

Turkish version of the Career and Work Adaptability Questionnaire (CWAQ): Validity and Reliability Study/İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeği (İMHUÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Çınar Kaya [1] , Ahmet Akın [2] , Hakan Sarıçam [3] , Erol Uğur [4]

829 1517

The aim of this research is to examine the validity and reliability of the Turkish version of the Career and Work Adaptability Questionnaire (CWAQ; Nota, Ginevra, and Soresi, 2012). The validity and reliability of scale was investigated by test re-test, Cronbach alpha, confirmatory factor analysis and criterion related validity methods. The Career Adaptability and Optimism Scale was used for the criterion related validity. The participants of research were 332 (183 female and 149 male) teachers who were employed in different schools in Istanbul and Sakarya. Results of confirmatory factor analysis indicated that the five-dimensional Career and Work Adaptability model (confidence, control, cooperation, curiosity, and concern) was well fit (x²=1082.87, df= 416, RMSEA=.052, NNFI= .90, CFI=.91, IFI=.91, RFI=.84, GFI= .89, SRMR= .047). The internal consistency coefficients of five subscales were .83, .69, .88, .81, and .67 respectively. In the concurrent validity significant relationship (r= .43) was found between the Career Adaptability-Optimism Scale and the Career -Work Adaptability Questionnaire. The overall internal consistency coefficient of the scale was .93. Test-retest reliability coefficient was .72. The corrected item-total correlations of CWAQ ranged from .40 to .63. The t-test results differences between each item's means of upper 27% and lower 27% points were significant. Overall findings demonstrated that this scale had high validity and reliability scores and that it may be used in order to measure degree of career adaptability accurately. Keywords: Career and work adapt abilities, validity, reliability, confirmatory factor analysis Introduction Genişletilmiş Özet Problem: Teknolojinin baş döndürücü bir şekilde gelişmesi, artan yükümlülükler, sosyal ilişkilerin zayıflaması vs. ile birlikte insanların işe adapte olması da zorlaşmaktadır. Yani iş ve meslek sahibi olmak ne kadar zor ise kariyer hayatına atıldıktan sonra iş ve mesleğe uyum sağlamak bir o kadar zor gözükmektedir. Bu yüzden çalışanların iş ve mesleğine uyum yetenek düzeylerini belirlemek oluşturulacak önlem programları için önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı Nota, Ginevra ve Soresi (2012) tarafından geliştirilen İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeğini Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Yöntem: Bu araştırma iki ayrı ilde, farklı okullarda görev yapan toplam 332 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Öğretmenler farklı branşlarda olup; yaşları 23 ile 41 yaş arasında değişmekte ve yaş ortalaması 29.8 olan öğretmenlerin 183'ü (% 55.1) kadın ve 149'u erkektir (% 44.9). Çalışmada veri toplamak amacıyla İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeğinin yanı sıra ölçüt (uyum) geçerliliği için Kariyer Uyum ve İyimserlik Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca demografik bilgilere ulaşmak için Kişisel Bilgi Formu dağıtılmıştır. Career Adaptability and Optimism Scale: Kariyer Uyum ve İyimserlik Ölçeği, Erdoğmuş Zorver ve Korkut Owen (2011) tarafından geliştirilmiştir. Ölçüt bağıntılı geçerlik için Mesleki Sonuç Beklentisi Ölçeği kullanılmıştır. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem uygunluk katsayısı .95 Bartlett's sphericity test sonucu χ2= 3274,47 (p< .00, sd= 153) olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu 18 maddeli ve tek faktörlü modelin uyum indeksi değerlerinin (x²= 357.76, sd= 135, RMSEA= .06, CFI= .93, GFI= .90, SRMR= .04) olduğu gözlenmiştir. Madde faktör yükleri .59 ile .75 arasında sıralanmaktadır. Cronbach alpha iç tutarlık güvenirlik katsayısı. 93 olarak hesaplanmış. Ölçüt bağıntılı geçerlik için Kariyer Uyum ve İyimserlik Ölçeği ile Mesleki Sonuç Beklentisi Ölçeği arasında (r= .60) ilişki bulunmuştur. Test tekrar test geçerlik katsayısı ise .85 olarak tespit edilmiş. Bu sonuçlara göre ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebiliri İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeğinin uyarlama çalışması için ölçeği geliştiren NOTA ile e-mail yoluyla iletişim kurulmuş ve ölçeğin uyarlanabileceğine ilişkin gerekli izin alınmıştır. Ölçeğin Türkçeye çevrilme süreci şöyledir: Öncelikle ölçek İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Filoloji bölümü mezunu 3 dil uzmanı tarafından Türkçeye çevrilmiş ve daha sonra bu Türkçe formlar tekrar İngilizceye çevrilerek İngilizce ve Türkçeyi bilen 18 kişiye uygulanarak iki form arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Yine aynı öğretim üyeleri elde ettikleri Türkçe formlar üzerinde tartışarak anlam ve gramer açısından gerekli düzeltmeleri yapmış ve denemelik Türkçe form elde edilmiştir. Son aşamada bu form, psikolojik danışma ve rehberlik ve ölçme ve değerlendirme alanındaki 2 öğretim üyesine inceletilerek görüşleri doğrultusunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Hazırlanan Türkçe form çoğaltılarak üniversite öğrencilerine gerekli açıklama yapıldıktan sonra uygulanmış ve formlar toplanarak, verilerin bilgisayar ortamına aktarılması sağlanmıştır. İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeğinin yapı geçerliği için elde edilen verilere doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Bu çalışmada DFA kullanılmasının nedeni orijinal formun faktör yapısının MEB'de çalışan Türk öğretmenler üzerinde doğrulanıp doğrulanmadığını incelemektir (Büyüköztürk, 2010; Sümer, 2000; Şimşek, 2007; Yılmaz ve Çelik, 2009). Uyum indekslerinde genelde olduğu gibi GFI, CFI, NFI, RFI ve IFI için > .90, RMSEA ve RMR için < .05 ölçüt olarak alınmıştır (Hu & Bentler, 1999). Ortalama ve toplam puanlar arasındaki ilişkileri tespit etmek için Pearson Momentler Korelasyon Analizi uygulanmıştır. İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik analizleri için SPSS 17 ve LISREL 8.54 programları kullanılmıştır. Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizi (DFA): Ölçeğin yapı geçerliliği için 332 öğretmenden elde edilen verilere uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde beş boyutlu modelin uyum indeksi değerleri: (x²=1082.87, df= 416, x²/df= 2.60, RMSEA= .052, NNFI= .90, CFI= .91, IFI= .91, RFI= .84, GFI= .89, SRMR= .047) olarak bulunmuştur. Ölçüt geçerliliği: Ölçeğin ölçüt geçerliği çalışmasında İş ve Meslek Hayatına Uyum ölçeği ile Kariyer Uyum ve İyimserlik Ölçeği arasında pozitif (r= .43) ilişki olduğu görülmüştür. İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeğinin Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı ölçeğin bütünü için .93, güven alt boyutu için .83, kontrol alt boyutu için .69, işbirliği alt boyutu için .88, merak alt boyutu için .81 ve ilgi alt boyutu için .67 olarak bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin test-tekrar test güvenirliği için ölçek 28 gün ara ile aynı çalışma grubundan 59 kişiye tekrar uygulandığında, iki uygulama arasındaki korelasyon katsayısı .72 olarak bulunmuştur. Yapılan analiz sonucunda ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları .40 ile .63 arasında sıralanmaktadır. Ayrıca toplam puanlara göre belirlenmiş %27'lik alt ve üst grupların madde puanlarındaki farklara ilişkin t değerlerinin ise 4.83 (p< .001) ile 25.56 (p<. 001) arasında değiştiği görülmüştür. Tartışma ve Öneriler: Çalışmanın genel amacı doğrultusunda İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeğinin geçerliği: Faktör analizi, ayırt edici geçerlik ve benzer ölçek geçerliği ile belirlenmiştir. Faktör analizi sonucunda ölçeğin beş boyutlu olarak da uyum verdiği görülmüştür. Ayırt edici geçerlik çalışması sonucunda ölçekte yer alan 31 maddenin alt grupla üst grubu birbirinden anlamlı düzeyde ayırt ettiği görülmüştür. Benzer ölçek geçerliği (ölçüt geçerliği) çalışması sonucunda ise ölçeğin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. Bu üç geçerlik çalışmasından elde dilen sonuçlar, araştırma literatüründe önerilen ve kabul edilebilir aralıklar arasında bulunmaktadır (Büyüköztürk, 2010). İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeğinin güvenirlik çalışmaları sonuçlarına bakıldığında ise Cronbach-alfa, madde toplam korelasyonu katsayıları ile test-tekrar test yöntemiyle elde edilen korelasyon katsayılarının kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir. İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bulgular, Türkçe 'ye uyarlanan 5'li ("1" Çok zayıf, "5" Çok kuvvetli) Likert puanlamaya sahip, 31 maddelik ölçeğin yetişkinlerin ve çalışanların iş-meslek hayatına uyum yetenek düzeylerini geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçmek amacıyla kullanılabileceğini göstermektedir. Anahtar Sözcükler: İş ve meslek hayatına uyum, geçerlik, güvenirlik, faktör analizi
Career and work adapt abilities, validity, reliability, confirmatory factor analysis Introduction
 • Akın, A., Hamedoğlu, M. A., Kaya, Ç., Arslan, S., Demir, T., Sarıçam, H., Uysal, R. (2014). Turkish Version of the Career Adapt-Abilities Scale (CAAS): The Validity and Reliability Study (Chapter 54). In Banerjee, S., Erçetin, Ş. Ş. (2014). Chaos, Complexity and Leadership 2012. 499- 505, Springer: Dordrecht
 • Bentler, P. M., & Bonet, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88, 588-606.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi yayınları.
 • Davy, J. A., Kinicki, A., & Scheck, C. L. (1997). A test of job security's direct and mediated effects on withdrawal cognitions. Journal of Organizational Behavior, 18, 323−349.
 • Erdoğmuş Zorver, C., & Korkut Owen, F. (2011). Kariyer Uyumu ve İyimserliği Ölçeğinin Geliştirilmesi. XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, 27 Eylül 2011, İzmir.
 • Erdoğmuş Zorver, C. (2011). Kariyer Uyumu ve İyimserliği Ölçeğinin Geliştirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • İŞKUR, (2011). İş ve Meslek Danışmanlığı. Ankara: Altan Özyurt Matbaacılık.
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structural analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 155.
 • Klehe, U., Zikic, J., Van Vianen A.E.M. & De Pater, I.E. (2011). Career adaptability, turnover and loyalty during organizational downsizing, Journal of Vocational Behavior, 79, 217-229.
 • Kline, P. (2000). Handbook of psychological testing. London: Routledge.
 • Nota, L., Ginevra, M.C., & Soresi, S. (2012). The Career and Work Adaptability Questionnaire (CWAQ): A first contribution to its validation. Journal of Adolescence, 35(6), 1557-69.
 • Rottinghaus, P. J., Day, S. X., & Borgen, F. H. (2005). The Career Futures Inventory: A measure of career-related adaptability and optimism. Journal of Career Assessment, 13, 3-24.
 • Savickas, M. L. (2005). The theory and practice of career construction. In R. W. Lent, & S. D. Brown (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (42–70). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Savickas, M. L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J. P., Duarte, M. E., Guichard, J., Soresi, S., Van Esbroeck, R., & van Vianen, A. E. M. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior, 75, 239–250.
 • Savickas, M. L. (2011). Contracting careers: Actor, agent and author. Journal of Employment Counseling, 48, 179-181.
 • Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2012). The Career Adapt-Abilities Scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior. 80, 661-673.
 • Schermelleh-Engel, K., & Moosbrugger, H., (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve lisrel uygulamaları. Ekinoks Yayınları, Ankara.
 • Yılmaz, V., & Çelik, H. E. (2009). Lisrel ile yapisal eşitlik modellemesi-I: Temel kavramlar, uygulamalar, programlama. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Primary Language en;tr
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Author: Çınar Kaya

Author: Ahmet Akın

Author: Hakan Sarıçam

Author: Erol Uğur

Dates

Publication Date: April 28, 2014

Bibtex @ { ijer105410, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {Mustafa ERSOY}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {76 - 87}, doi = {10.19160/e-ijer.64074}, title = {Turkish version of the Career and Work Adaptability Questionnaire (CWAQ): Validity and Reliability Study/İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeği (İMHUÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Kaya, Çınar and Akın, Ahmet and Sarıçam, Hakan and Uğur, Erol} }
APA Kaya, Ç , Akın, A , Sarıçam, H , Uğur, E . (2014). Turkish version of the Career and Work Adaptability Questionnaire (CWAQ): Validity and Reliability Study/İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeği (İMHUÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 76-87. DOI: 10.19160/e-ijer.64074
MLA Kaya, Ç , Akın, A , Sarıçam, H , Uğur, E . "Turkish version of the Career and Work Adaptability Questionnaire (CWAQ): Validity and Reliability Study/İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeği (İMHUÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2014): 76-87 <http://www.e-ijer.com/issue/8025/105410>
Chicago Kaya, Ç , Akın, A , Sarıçam, H , Uğur, E . "Turkish version of the Career and Work Adaptability Questionnaire (CWAQ): Validity and Reliability Study/İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeği (İMHUÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2014): 76-87
RIS TY - JOUR T1 - Turkish version of the Career and Work Adaptability Questionnaire (CWAQ): Validity and Reliability Study/İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeği (İMHUÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Çınar Kaya , Ahmet Akın , Hakan Sarıçam , Erol Uğur Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.19160/e-ijer.64074 DO - 10.19160/e-ijer.64074 T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 87 VL - 5 IS - 1 SN - -1309-6265 M3 - doi: 10.19160/e-ijer.64074 UR - https://doi.org/10.19160/e-ijer.64074 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 e-International Journal of Educational Research Turkish version of the Career and Work Adaptability Questionnaire (CWAQ): Validity and Reliability Study/İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeği (İMHUÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Çınar Kaya , Ahmet Akın , Hakan Sarıçam , Erol Uğur %T Turkish version of the Career and Work Adaptability Questionnaire (CWAQ): Validity and Reliability Study/İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeği (İMHUÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2014 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 5 %N 1 %R doi: 10.19160/e-ijer.64074 %U 10.19160/e-ijer.64074
ISNAD Kaya, Çınar , Akın, Ahmet , Sarıçam, Hakan , Uğur, Erol . "Turkish version of the Career and Work Adaptability Questionnaire (CWAQ): Validity and Reliability Study/İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeği (İMHUÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (April 2014): 76-87. https://doi.org/10.19160/e-ijer.64074
AMA Kaya Ç , Akın A , Sarıçam H , Uğur E . Turkish version of the Career and Work Adaptability Questionnaire (CWAQ): Validity and Reliability Study/İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeği (İMHUÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. e-ijer. 2014; 5(1): 76-87.
Vancouver Kaya Ç , Akın A , Sarıçam H , Uğur E . Turkish version of the Career and Work Adaptability Questionnaire (CWAQ): Validity and Reliability Study/İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeği (İMHUÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2014; 5(1): 87-76.