Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 3, Sayfalar 104 - 118 2018-12-30

Öğretmen Adaylarına Yönelik Sınıf Yönetimi Algısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Developing a Classroom Management Perceptions Scale for Teacher Candidates: Validity and Reliability Study

Gözde Özenç İra [1] , Nejat İra [2]

12 74

Etkili bir sınıf yönetiminin gerçekleşmesinde geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının sınıf yönetim algılarının belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada, sınıf yönetimini yapılandırmacı bakış açısıyla ele alan ve farklı branşlardaki öğretmen adaylarının yapılandırmacı bir sınıf yönetimi algısına ne kadar sahip olduklarını belirlemeye yönelik, sınıf yönetimini hem öğretimsel hem de davranışsal yönetimi boyutlarda temel alan bir sınıf yönetim algısı ölçeği geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ancak araştırmacının sınırlı erişimi nedeniyle, az örnekleme ulaşılması ile ancak açımlayıcı faktör analizi ile geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılabilmiştir. Bu nedenle bu çalışma, bir ön çalışma olarak belirtilebilir. Ölçek geliştirilirken, Martin ve Sass (2010) çalışması, sınıf yönetimine ilişkin algılarin belirlenmesi için teorik çerçevede temel alınmıştır. Çalışmaya 2017-2018 akademik yılında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Almanca Öğretmenliği, Japonca Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören toplam 112 öğretmen adayı katılmıştır. Ölçeğin Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı .973 olarak bulunmuştur. Ölçek 50 maddeden oluşmaktadır. Tek boyuttan oluşan, 5’li Likert tipindeki Öğretmen Adaylarında Sınıf Yönetimi Algısı ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin yüksek olması, farklı branşlarda öğrenim gören öğretmen adaylarında geliştirilerek kullanılabilir olduğunu göstermektedir. Bu ölçekteki maddeler farklı sayıda ve farklı örneklemlerle tekrar test edilebilir. 

Classroom management is a systematic activity performed in the classrooms. Teachers' perceptions of classroom management also affect teachers' in-class practices. Because of this, it is important to develop a current instrument that measures teachers' perceptions of classroom management. The aim of this study is to develop classroom management perceptions scale for teacher candidates and this study was based on Martin ve Sass’ (2010) classroom management theoretical frame and constructivist paradigm. This scale development study was considered as a preliminary study. In the preparation phase of the scale was used the teacher candidates answers to questions, the literature related to classroom management in addition to domain expert’s feedbacks. In the academic year 2017-2018, the working group comprised a total of 112 students which are in Çanakkale Onsekiz Mart University. ‘The Classroom Management Perceptions of The Teacher Candidates Scale’ consisted of 50 items. The Cronbach’s alpha reliability of this scale was determined by 0,973. The scale is compatible with a single factor model.  ‘The Classroom Management Perceptions of The Teacher Candidates Scale’ consisted of 50 items. The scale can be said as reliable and valid. It is appropriate for determining for the teacher candidate's regarding classroom practices perceptions and can be used if improving with different teacher candidate’s branch. The items of this scale can be retested with different samples.

 • Ağaoğlu, E. (2004). Sınıf yönetimiyle ilgili genel olgular. Z. Kaya (Ed.). Sınıf yönetimi (s. 1-18). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Akar, H., Tantekin Erden, F., Tor, D. ve Şahin, İ. T. (2010). Öğretmenlerin sınıf yönetimi yaklaşımları ve deneyimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9(2), 792-806.
 • Akın, A., Erguvan, F. M., Sarıçam, H., Yalnız, A., Güler, H. & Özdemir, E. (2013). Öğretimsel ve davranışsal yönetim ölçeği Türkçe formunun yapı geçerliği. International Conference on Innovation and Challenges in Education (CICE), 26-28 Nisan, Kütahya, Türkiye. https://www.researchgate.net/publication/271853658_Ogretimsel_ve_Davranissal_Yonetim_Olcegi_Turkce_Formu'nun_yapi_gecerligi.
 • Akın, S., Yıldırım, A., & Goodwin, A. L. (2016). Classroom management through the eyes of elementary teachers in Turkey: A phenomenological study. Educational Sciences: Theory & Practice, 16, 771-797.
 • Aktan, S. & Sezer, F. (2018). Sınıf yönetimi stilleri ölçeği’ nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Kastamonu Education Journal, 26(2), 439-449. Doi:10.24106/kefdergi.389803.
 • Başar, Hüseyin.(1999) Sınıf Yönetimi. İstanbul: M.E.B. Yayınları.
 • Bosworth, B. (1997). What is your classroom management profile? Teacher talk-a publication for secondary education teachers, 1(2). http://protectiveschools.org/drugstats/tt/v1i2/what.html.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (22. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cattell, R.B. (1978). The scientific use of factor analysis in behavioral and life sciences. New York: Plenum.
 • Chow, J. C., & Gilmour, A. F. (2015). Designing and implementing group contingencies in the classroom. TEACHING Exceptional Children, 48, 137-143. Doi: 10.1177/0040059915618197.
 • Çandar, H. ve Şahin, A. E. (2013). Yapılandırmacı yaklaşımın sınıf yönetimine etkilerine ilişkin öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 109-119.
 • Demirtaş, H. (2005). Sınıf yönetiminin temelleri. H. Kıran (Ed.), Etkili Sınıf Yönetimi içinde (s. 1-32). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Elçiçek, Z., Kinay, İ. ve Oral, B. (2015). Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 51-63.
 • Ercoşkun, M. H. ve Ada, Ş. (2013). Etkili sınıf yönetimi oluşturmada sınıf öğretmenlerinin yeni rollerinin nitel açıdan incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 60-79.
 • Gage, N. A., Scott, T., Hirn, R. & MacSuga-Gage, A. S. (2018). The relationship between teachers’ implementation of classroom management practices and student behavior in elementary school. Behavioral Disorders, 43(2), 302-315. Doi:10.1177/0198742917714809 journals.sagepub.com/home/bhd.
 • Glickman, C. D. & Tamashiro, R. T. (1980). Clarifying teachers’ beliefs about discipline. Educational Leadership, 37, 459-464.
 • Gorsuch, R. L. (1983). Factor analysis. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Gökçe, E. (2015). The development of a scale to determine general competency for primary school teachers in Turkey: A validity and reliability study. The Anthropologist, 20(1-2), 360-368. Doi: 10.1080/09720073.2015.11891740.
 • Kalin, J., Peklaj, C., Pecjak, S., Levpušcek, M. P. & Zuljan, M. V. (2017). Elementary and secondary school students’ perceptions of teachers’ classroom management competencies. Center for Educational Policy Studies Journal, 7(4), 37-62.
 • Martin, N. K. & Baldwin, B. (1993). An examination of the construct validity of the inventory of classroom management style. Paper presented at the annual conference of the Mid-South Educational Research Association, New Orleans, LA. http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED365723.
 • Martin, N. K. & Sass D. A. (2010). Construct validation of the behavior and instructional management scale. Teaching and Teacher Education, 26, 1124-1135.
 • Martin, N. K., Yin, Z. & Baldwin, B. (1997). Beliefs regarding classroom management style: Differences between male & female, urban & rural secondary level teachers. Paper presented at the annual conference of the American Educational Research Association, Chicago, IL. https://eric.ed.gov/?id=ED408136.
 • Martin, N. K., Yin, Z. & Baldwin, B. (1998). Classroom management training, class size and graduate study: Do these variables impact teachers' beliefs regarding classroom management style? Paper presented at the Annual Conference of the American Educational Research Association, San Diego, CA. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED420671.pdf
 • Martin, N. K., Yin, Z. & Mayall, H. (2006). Classroom management training, teaching experience and gender: do these variables impact teachers’ attitudes and believes toward classroom management style? Paper presented at the annual conference of the Soutwest Educational Research Association, Austin, TX. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED494050.pdf.
 • Özcan, G. ve Gülözer, K. (2017). Sınıf yönetimi ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1133-1146.
 • Özenç İra, G. ve Çelebi Öncü, E. (2017). Temel eğitimde görev yapan öğretmenlerin davranışsal-öğretimsel sınıf yönetim algılarının incelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education (IJTASE), 6(3).
 • Postholm, M. B. (2013). Classroom management: what does research tell us?. European Educational Research Journal (EERJ), 12(3), 389-402. http://dx.doi.org/10.2304/eerj.2013.12.3.389.
 • Sass, D. A., Lopes J., Oliveira C. & Martin N. K. (2016). An evaluation of the Behavior and Instructional Management Scale's psychometric properties using Portuguese teachers', Teaching and Teacher Education, 55, 279-290.
 • Savran, A. & Çakıroğlu, J. (2003). Differences between elementary and secondary preservice science teachers’ perceived efficacy beliefs and their classroom management beliefs. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), 15-20.
 • Savran, A. & Çakıroğlu, J. (2004). Preservice science teachers’ orientations to classroom management. Hacettepe University Journal of Education Faculty, 26, 124-130.
 • Stronge, J. H., Ward, T. H. & Grant, L.W. (2011). What makes good teachers good? A cross-case analysis of the connection between teacher effectiveness and student achievement. Journal of Teacher Education, 62(4), 339-355. http://dx.doi.org/10.1177/0022487111404241.
 • Şahin, A . (2015). Comprehending elementary school teachers’ classroom management approaches. International Journal Of Progressive Education, 11(3), 131-139. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijpe/issue/26330/277429.
 • Şahin, İ. ve Altunay, U. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışları. İlköğretim Online, 10(3), 905-918.
 • Şahin-Sak, İ. T., Tantekin-Erden F. & Pollard-Durodola, S. (2018). Turkish preschool teachers’ beliefs and practices related to two dimensions of developmentally appropriate classroom management, Education 3-13, 46(1), 102-116, Doi:10.1080/03004279.2016.1194447.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon.
 • Tanhan, F. ve Şentürk, E. (2011). Sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik öğretmen tutumları ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi, 4(35), 44-53.
 • Temli-Durmuş, Y. (2016). Development of Classroom Management Scale for science teachers. Universal Journal of Educational Research, 4(9), 1950-1957. Doi:10.13189/ujer.2016.040904.
 • Toprakçı, E. (2008). Sınıfa dayalı yönetim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Toprakçı, E. (2012). Rethinking Classroom Management: A new perspective, a new horizon. e-İnternational Journal of Educational Research, 3(3), 84-110.
 • Yılmaz, Z. N. ve Şahin, A. E. (2016). An analysis of elementary schools teachers' classroom control levels. Universal Journal of Educational Research, 4, 1387 - 1394. Doi: 10.13189/ujer.2016.040616.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi Bilimleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6046-0306
Yazar: Gözde Özenç İra (Sorumlu Yazar)
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2271-9353
Yazar: Nejat İra
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ijer488221, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {Mustafa Ersoy}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {104 - 118}, doi = {10.19160/ijer.488221}, title = {Öğretmen Adaylarına Yönelik Sınıf Yönetimi Algısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {İra, Nejat and Özenç İra, Gözde} }
APA Özenç İra, G , İra, N . (2018). Öğretmen Adaylarına Yönelik Sınıf Yönetimi Algısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9 (3), 104-118. Retrieved from http://www.e-ijer.com/issue/41922/488221
MLA Özenç İra, G , İra, N . "Öğretmen Adaylarına Yönelik Sınıf Yönetimi Algısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 104-118 <http://www.e-ijer.com/issue/41922/488221>
Chicago Özenç İra, G , İra, N . "Öğretmen Adaylarına Yönelik Sınıf Yönetimi Algısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 104-118
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarına Yönelik Sınıf Yönetimi Algısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Gözde Özenç İra , Nejat İra Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 104 EP - 118 VL - 9 IS - 3 SN - -1309-6265 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi Öğretmen Adaylarına Yönelik Sınıf Yönetimi Algısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Gözde Özenç İra , Nejat İra %T Öğretmen Adaylarına Yönelik Sınıf Yönetimi Algısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2018 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD Özenç İra, Gözde , İra, Nejat . "Öğretmen Adaylarına Yönelik Sınıf Yönetimi Algısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 / 3 (Aralık 2018): 104-118.