Year 2018, Volume 9, Issue 3, Pages 34 - 46 2018-12-30

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çokgenlerin Kritik Özelliklerine İlişkin Alan Bilgisi
The Preservice Elementary Teachers’ Content Knowledge on the Critical Aspects of Polygons

Asuman Duatepe-Paksu [1]

50 247

Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının çokgen kavramına yönelik alan bilgilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri Ege Bölgesinde bir üniversitenin Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalında okuyan 60 öğretmen adayından toplanmıştır. Veri toplama amacıyla Žilková (2011) tarafından geliştirilen Çokgen Tanıma testi kullanılmıştır. Veriler öğretmen adaylarının çokgenin kritik özelliklerini ne ölçüde bildiğini belirlemek üzere değerlendirilmiştir. Bulgular katılımcıların neredeyse tamamının üçgen dışındaki dışbükey çokgenleri çokgen olarak nitelendirebildiğini ancak içbükey çokgenleri tanımada bu oranın düştüğünü göstermiştir. Öğretmen adaylarının dörtte birinin çokgenin en az 3 kenarlı olması ve kapalı olması gerektiğini bilmedikleri belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların yarısından çoğu verilen kenarları doğrusal olmayan şekillerden bazılarını çokgen olarak nitelendirmiştir.

The purpose of this survey-study is to identify the preservice elementary teachers’ content knowledge on critical attributes of polygons. Data of the study was collected from 60 preservice teachers of elementary education department of a university in Aegean region. In order to collect data Identifying Polygon Test constructed by Žilková (2011) was used. Findings revealed that almost all participants recognized convex polygons as polygons whereas less number of participants recognized concave polygons. Quarter of participants didn’t know the fact that a polygon is a closed figure and has at least 3 sides. Furthermore more than half of the participants described the shapes that have non-linear sides as polygon. Recommendation for future researchers is to investigate the reasons of preservice teachers’ difficulties on the content knowledge of this concept. 

 • Akuysal, N. (2007). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin 7. Sınıf Ünitelerindeki Geometrik Kavramlardaki Yanılgıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Altaylı, D., Konyalıoğlu, A. C., Hızarcı, S., ve Kaplan, A. (2014). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının üç boyutlu cisimlere ilişkin pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. Middle Eastern and African Journal of Educational Research, 10, 4-24.
 • Aydın, N., Camus, A., Kaya, M. (2018) Ortaöğretim Matematik 10 Ders Kitabı Aydın Yayıncılık Ankara
 • Ayvaz, Ü., Gündüz, N., ve Bozkuş, F. (2017). Understanding of Prospective Mathematics Teachers of the Concept of Diagonal. Journal on Mathematics Education, 8(2), 165-184
 • Ball, D. L. (1991). Research on teaching mathematics: Making subject-matter knowledge part of the equation J.E. Brophy (Eds.), Advances in research on teaching: Vol. 2. Teachers’ knowledge of subject-matter as it relates to their teaching practice, (pp. 1–48) JAI Press, Greenwich, CT
 • Baltacı, S., ve Baki, A. (2017). Bağlamsal öğrenme ortamı oluşturmada GeoGebra yazılımının rolü: Elips Örneği, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 429-449
 • Baran, T., Bozkuş, F., ve Gündüz, N. (2015). Difficulties of Prospective Elementary Mathematics Teachers' Regarding to Reflection Symmetry. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(1), 117-138
 • Başışık, H. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin çokgenler ve dörtgenler konularındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Berkün, M. (2011). İlköğretim 5 ve 7. sınıf öğrencilerinin çokgenler üzerindeki imgeleri ve sınıflandırma stratejileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Bütüner, S. Ö., ve Filiz, M. (2016). Matematik Öğretmeni Adaylarının Dörtgenleri Sınıflandırma Becerilerinin İncelenmesi. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 43-56.
 • Büyüköztürk, S., Kılıç-Çakmak E., Akgün Ö., Karadeniz, S. ve Demirel F. (2018). Eğitimde Bilimsel Arastırma Yöntemleri (25. baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Carreño, E., Ribeiro, C. M., & Climent, N. (2013). Specialized and horizon content knowledge–Discussing prospective teachers knowledge on polygons. Proceedings of the Eight Congress of European Mathematics Education, 2966-2975.
 • Clements, D. H. (1999). Teaching length measurement: Research challenges. School Science and Mathematics, 99(1), 5-11.
 • Çakmak, Z., Konyalıoğlu, A. C., ve Işık A. (2014). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının üç boyutlu cisimlere ilişkin konu alan bilgilerinin incelenmesi. Middle Eastern and African Journal of Educational Research MAJER, 8, 28-44.
 • Çetin, O. F. ve Dane, A. (2004). Sınıf öğretmenliği III. sınıf öğrencilerinin geometrik bilgilere erişi düzeyleri üzerine, Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 427–436.
 • Duatepe-Paksu, A. (2013) Sınıf öğretmeni adaylarının geometri hazırbulunuşlukları, düşünme düzeyleri, geometriye karşı özyeterlikleri ve tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 203-218.
 • Ergün, S. (2010). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin çokgenleri algılama, tanımlama ve sınıflama biçimleri. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Fujita, T., & Jones, K. (2006) Primary trainee teachers’ understanding of basic geometrical figures in Scotland. Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 3, 14-21.
 • Gökkurt, B. ve Soylu, Y. (2016). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Alan Bilgilerinin İncelenmesi Prizma Örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16(2), 451-482.
 • Gunčaga, J. Kopáčová, J. & Duatepe-Paksu, A. (2013). A comparative Study: Turkish and Slovak Preservice Primary Mathematics Teachers’ Skills about Symmetry. In Proceedings–SEMT’13 Tasks and tools in elementary mathematics, Prague: Charles University, pp. 99-107.
 • Günhan, B. C. (2014). An Investigation of Pre-Service Elementary School Teachers' Knowledge Concerning Quadrilaterals. Çukurova University. Faculty of Education Journal, 43(2), 137-154.
 • Gündüz, N., ve Bulut, A. S. (2017). Öğretmen Adaylarının Geometrik Cisimler Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Problem Çözme Düzeyleri ve Tutumlarının İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 1-15.
 • Hershkowitz, R. (1990). Psychological aspects of learning geometry. In P. Nesher & J. Kilpatrick (Eds.), Mathematics and Cognition (pp. 70-95). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Karadeniz, M. H., Baran, T., Bozkuş, F., ve Gündüz, N. (2015). Difficulties of prospective elementary mathematics teachers' regarding to reflection symmetry. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 6(1), 117-138.
 • Karakuş F. ve Erşen, Z. B. (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Dörtgenlere Yönelik Tanımlama ve Sınıflamalarının İncelenmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1).38-49
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın, Ankara.
 • Kartal, B. ve Çınar, C. (2017). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Çokgenlere Dair Geometri Bilgilerinin İncelenmesi. Journal of Kırşehir Education Faculty, 18(2), 451-482.
 • Köğce, D. (2015). Conceptions and Concept Images of Prospective Mathematics Teachers in a Teacher Training Program Regarding Basic Mathematical Concepts. International J. Soc. Sci. and Education, Vol. 5(4), 678-706 Lipovec, A. (2009). Prototypical Reasoning in Developing Early Geometric Concepts. 3rd International Conference Curriculums of the Early and Compulsory Education. 12-14 November, Zadar, Croatia.
 • MEB (2013).Okul Öncesi Eğitim Programı Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • MEB (2017). Matematik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Marchis, I. (2012). Preservice Primary School Teachers’ Elementary Geometry Knowledge, Acta Didactica Napocensia, 5(2), 33-40.
 • Öz, B., Koşanser, B., Emir, E., Ata, H., Parlar, H. F. ve Yaymacı, M. (2018). Ortaöğretim Fen Lisesi Matematik 10 Ders kitabı, Devlet Kitapları, Ankara
 • Pickreign, J. (2007). Rectangles and Rhombi: How Well Do Preservice Teachers Know Them? IUMPST: The Journal, 1, 1-7
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.
 • Umay, A., Duatepe, A. ve Akkus-Çıkla, O. (2005). Readiness on Content of New Mathematics Curriculum, XIV. Proceedings of National Science and Mathematics Education Congress (pp. 456-458).
 • Van de Walle, J., Karp, K. S. & Bay-Williams, J. M. (2010). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally (Seventh edition). Boston, MA: Pearson Education
 • Žilková, K. (2011). Convex quadrilaterals and their properties in the training of teachers for primary education. Bratislava: Comenius University Press.ISBN 978-80-223-3085-5
 • Žilková, K., Gunčaga, J. & Kopáčová, J. (2015). (Mis)Conceptions about geometric shapes in pre-service primary teachers. Acta Didactica Napocensia, 8(1), 27-35.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Orcid: 0000-0003-2504-6294
Author: Asuman Duatepe-Paksu (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { ijer398063, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {Mustafa ERSOY}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {34 - 46}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çokgenlerin Kritik Özelliklerine İlişkin Alan Bilgisi}, key = {cite}, author = {Duatepe-Paksu, Asuman} }
APA Duatepe-Paksu, A . (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çokgenlerin Kritik Özelliklerine İlişkin Alan Bilgisi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9 (3), 34-46. Retrieved from http://www.e-ijer.com/issue/41922/398063
MLA Duatepe-Paksu, A . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çokgenlerin Kritik Özelliklerine İlişkin Alan Bilgisi". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 34-46 <http://www.e-ijer.com/issue/41922/398063>
Chicago Duatepe-Paksu, A . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çokgenlerin Kritik Özelliklerine İlişkin Alan Bilgisi". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 34-46
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çokgenlerin Kritik Özelliklerine İlişkin Alan Bilgisi AU - Asuman Duatepe-Paksu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 46 VL - 9 IS - 3 SN - -1309-6265 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 e-International Journal of Educational Research Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çokgenlerin Kritik Özelliklerine İlişkin Alan Bilgisi %A Asuman Duatepe-Paksu %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çokgenlerin Kritik Özelliklerine İlişkin Alan Bilgisi %D 2018 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD Duatepe-Paksu, Asuman . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çokgenlerin Kritik Özelliklerine İlişkin Alan Bilgisi". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 / 3 (December 2019): 34-46.
AMA Duatepe-Paksu A . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çokgenlerin Kritik Özelliklerine İlişkin Alan Bilgisi. e-ijer. 2018; 9(3): 34-46.
Vancouver Duatepe-Paksu A . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çokgenlerin Kritik Özelliklerine İlişkin Alan Bilgisi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(3): 46-34.