Year 2016, Volume 7, Issue 2, Pages 0 - 0 2016-08-01

Organizational Cynicism Levels of Teachers in Secondary Schools in Turkey/Türkiye’deki Ortaokullarda Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri

Ali Korkut [1] , Mahire Aslan [2]

757 920

This study aimed to determine the organizational cynicism levels of teachers working in public and private secondary schools in Turkey in terms of various variables. In this descriptive study based general survey model, data were collected by the Organizational Cynicism Scale (OCS). The sample of this study was determined by using "cluster sampling" method and it included a total of 262 teachers; 182 teachers for public secondary schools and 80 teachers for private secondary schools in Diyarbakir. Data were analyzed using descriptive statistics, t-test, One-Way Variance Analysis (ANOVA) and Kruskal-Wallis test. The findings of the study revealed that the overall level of organizational cynicism for teachers was found at 'Somewhat Agree' level. In addition, school type, gender, seniority and level of education were found as sources of significant differences. Teachers in public secondary schools and male teachers have higher means than their counterparts. Cynicism levels increase as the years pass and tend to decrease especially after a seniority of 15 years. Based on these findings, in-service training sessions to reduce possible causes for organizational cynicism can be organized for school administrators and teachers in public and private schools. Keywords: Organizational cynicism, School management, Secondary school, Teacher. Özet: Bu araştırmanın amacı resmi ve özel ortaokullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerini çeşitli değişkenler açısından belirlemektir. Bu yolla, örgütsel yaşamda etkili bir direnç veya olumsuzluk kaynağı olarak sinizme ilişkin farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Genel tarama modeline dayalı betimsel bir araştırma olan bu çalışmada veriler Brandes tarafından geliştirilen ilk kez Erdost ve arkadaşları tarafından Türkçeye uyarlanan Örgütsel Sinizm Ölçeği (ÖSÖ) aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; öğretmenlerin genel örgütsel sinizm düzeyi ‘Az Katılıyorum’ düzeyindedir. Alt boyutlar açısında bakıldığında, öğretmenlerin en yüksek ortalamaya sahip oldukları boyut Bilişsel sinizm alt boyutudur. Araştırma sonuçları temelinde birtakım önerilerde bulunulabilir. Bunlardan biri öğretmen ve müdür işbirliğinde sinizmin azaltılabileceğidir. Anahtar Kelimeler: Örgütsel sinizm, Okul yönetimi, Ortaokul, Öğretmen
 • Abraham, R. (2000). Organizational Cynicism; Bases and Consequences, Genitc, Social and General Psychology Monographs, 126 (3): 269-292.
 • Akpolat, T. (2014). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel sinizm tutumunun işe yabancılaşma düzeyine etkisi (Samsun ili örneği) [The effect of organizational cynicism attitude on primary school teacher's level of alinetion at work (Cities of Samsun sample)], Abstract, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Altinöz, M.; Cop, S. & Sigindi, T. (2011). Algılanan örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm ilişisi: Ankara’daki dört ve beş yıldızlı konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15(21), 285 – 315.
 • Andersson, L. M. & Thomas S. B. (1997). Cynicism in the Workplace: Some Causes and Effects, Journal of Organizational Behavior, A.S.A. 18, 449-469.
 • Aslan, H. & Yilmaz, E. (2013). The study of teachers’ general cynicism ınclinations in terms of life satisfaction and other variables. Creative Education Vol.4, No.9, 588-591.
 • Atik, S. (2012). İlköğretim okullarının örgüt tipi ile öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki [The relationship between the organizational types of primary schools and teachers’ organizational commitment]. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Ay, A. Y. (2010). Sekiz yıllık kesintisiz temel eğitime geçişten günümüze kalkınma planlarının ilköğretimde okullaşma oranı ve sınıf mevcudu açısından irdelenmesi [Examination of schooling rates and class size in primary school in development plans during the period from transition into eight-year continuous compulsory primary education to today]. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi),Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Balay, R.; Kaya, A. & Culha, A. (2013). Örgüt kültürü ve örgütsel sinizm ilişkisi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 2. 123-144.
 • Balikcioglu, S. (2013). Antalya bölgesi konaklama işletmeleri çalışanlarının örgütsel sinizm tutumları ile bağlılık ilişkisi üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Barnes, L. L. (2010). The effects of organizational cynicism on community colleges: Exploring concepts from positive psychology. (Unpublished dissertation), Faculty of Claremont Graduate University , Claremont, California, LA.
 • Bedeian, A. G. (2007). “Even if the Tower Is “Ivory,” It Isn’t “White” Understanding the Consequences of Faculty Cynicism”. Academy of Management Learning & Education, 6, 1: 9–32.
 • Bolat, O. I. & Bolat, T. (2008). Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (19), 75-94.
 • Bolukbasioglu, K. (2013). Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki. (Yayımlanmaış yüksek lisans tezi), Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Brandes, P. (1997). Organizational cynicism: Its nature, antecedents, and consequences. Unpublished doctoral dissertation, Cincinnati University.
 • Branham, R. B. & Goulet-Cazé, M. (1996). The Cynics: The cynic movement in antiquity and its legacy. USA: University of California Press.
 • Buluc, B. (2009). İlköğretim okullarında bürokratik okul yapısı ile okul müdürlerinin liderlik stilleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 34(132), 71-86.
 • Canak, M. (2014). Okul yöneticilerinin örgütsel bağlılıkları ile örgütsel sinizmleri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Cerit, Y. (2013). Okulun bürokratik yapısı ile sınıf öğretmenlerinin profesyonel davranışları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(4), 497-521.
 • Dean, J. W., Brandes, P. & Dharwadkar, R. (1998). Organizational Cynicism, The Academy of Management Review, 23(2): ss. 341-352.
 • Delken, M. (2004). Organizational cynicism: A study among call centers, (Unpublished Master Thesis), University of Maastricht.
 • Efilti, S., Gönen, Y., & Öztürk, F. (2008). Örgütsel sinizm: Akdeniz Üniversitesi’nde görev yapan yönetici sekreterleri üzerinde bir alan araştırması. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (pp. 1-14). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Erdost, H.E., Karacaoglu, K., & Reyhanoglu, M. (2007), Örgütsel sinizm kavramı ve ilgili ölçeklerin Türkiye’deki bir firmada test edilmesi. 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kitabı, 513-523, Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Findik, M. & Eryesil, K. (2012). Örgütsel sinizmin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. International Iron & Steel Symposium, 02-04 April 2012, Karabük, Türkiye. 1250 – 1255.
 • Guzeller, C. O. & Kalağan, G. (2008). Örgütsel sinizm ölçeğinin Türkçeye uyarlamasi ve çeşitli değişkenler açısından eğitim örgütlerinde incelenmesi. Yönetim ve organizasyon kongresi bildiriler kitabi (pp. 87-94). Antalya: İstanbul Kültür Üniversitesi.
 • Helvaci, M. A. & Cetin, A. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin belirlenmesi (Uşak ili örneği). Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 1475-1497.
 • Hoy, W. K., & Sweetland, S. R. (2001). Designing better schools: The meaning and nature of enabling school structure. Educational Administration Quarterly, 37, 296-321.
 • İcerli, L. & Yildirim, M. H. (2012). Örgütsel sinisizm ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: Sağlık sektöründe bir araştırma. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisİ, Cilt 4, Sayı 1, 167 – 176.
 • James, M. S. L. (2005). “Antecedents and Consequences of Cynicism in Organizations: An Examination of The Potential Positive and Negative Effects on School Systems. (Unpublished Dissertation), College of Business, The Florida State University, USA.
 • Kabatas, A. (2010). Örgütsel sinizm ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Kalagan G. (2009). Araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Kalağan, G. & Aksu, M. B. (2010). Organizational cynicism of the research assistants: A Case of Akdeniz University. Procedia Social and Behavioral Sciences 2, 4820–4825.
 • Kalagan, G. & Guzeller, C. O. (2010). Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 27, 83-97.
 • Kalay, F. & Ograk ,A. (2012). ,Örgütsel sessizlik,mobbing ve örgütsel sinizm ilişkisi:Örnek bir uygulama,20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,24-26 Mayıs 2012,İzmir
 • Karadag, E.; Kilicoglu, G. & Yilmaz, D. (2014). Organizational cynicism, school culture, and academic achievement: The study of structural equation modeling. Educational Sciences: Theory & Practice 14(1) 102-113. DOI: 10.12738/estp.2014.1.1640.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yönetimi (20. bs.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kasalak, G. & Bilgin Aksu, M. (2014). The relationship between perceived organizational support and organizational cynicism of research assistants. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(1), 125-133.
 • Kilic, M. (2013). İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Kirilmaz, A. Y., Celen, U., & Sarp, N. (2003). İlköğretimde çalışan bir öğretmen grubunda “tükenmişlik durumu” araştırması. İlköğretim Online, 2(1).
 • Kutanis, R. O. & Cetinel, E. (2009). Adaletsizlik algısı sinizmi etkiler mi? Bir örnek olay, 17.Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kongre Kitabı, Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi, 693-699.
 • Langton, N. & Robinson, S. P. (2006). Fundamentals of Organizational Behaviour, Third Canadian Edition [Paperback].
 • Memduhoglu, H. B. (2007). Türk eğitim sisteminde okulların yönetimi ve okul yöneticilerinin yetiştirilmesi sorunsalı. Milli Eğitim Dergisi, 36(176), 86-96.
 • Naus, F., Iterson, A. & Roe, R. (2007). Organizational cynicism: Extending the exit, voice, loyalty, and neglect model of employees’ responses to adverse conditions in the workplace. Human Relations, 60(5), 683-718. DOI: 10.1177/0018726707079198.
 • Ozgan, H.; Kulekci, E. & Ozkan, M. (2011). Öğretim elemanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 196-205.
 • Ozler, D. E.; Atalay, C. G. & Sahin, M. D. (2010). Örgütlerde sinizm güvensizlikle mi bulaşır? Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 47 – 57.
 • Ozler, D. E.; Atalay, C. G. (2011). A research to determine the relationship between organizational cynicism and burnout levels of employees in health sector. Business and Management Review Vol. 1(4) pp. 26 – 38.
 • Palic, G., & Kelec, E. (2011). Sınıf yönetimine ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 17(2), 199-220.
 • Polat, M., Meydan, C.H. & Tokmak, İ., (2010), Personel güçlendirme-örgütsel sinizm ilişkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık etkisi, 9.Ulusal İşletmecilik Kongresi, 6-8 Mayıs 2010, Zonguldak.
 • Polatcan, M. (2012). Okul yöneticilerinin liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki: Karabük ili örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Sagir, T., Oguz, E. (2012). Öğretmenlere yönelik örgütsel sinizm ölçeğinin geliştirilmesi. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 1094-1106.
 • Sipahi, B.,Yurtkoru, E..S. & Cinko, M. (2006). Sosyal Bilimlerde SPSS‟le Veri Analizi, İstanbul:Beta Yayınevi.
 • Sirin, E. (2012). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin okul kültürü algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki (İstanbul ili, Esenyurt ilçesi örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • TDK (02 Temmuz 2013). Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/ internet adresinden 02 Temmuz 2013 tarihinde erişilmiştir.
 • Tokgoz, N. &Yılmaz, H. (2008). Örgütsel sinizm: Eskişehir ve Alanya’daki otel işletmelerinde bir uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, 283-305.
 • Tukelturk, Ş.A. Percin, N. Ş. & Guzel, B. (2009). Örgütlerde psikolojk kontrat ihlalleri ve sinizm ilişkisi: 4-5 yıldızlı otel işletmeleri üzerine bir araştırma. 17.Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kongre Kitabı, Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi, 688-692.
 • Yaman, E. (2006). Eğitim sistemindeki sorunlardan bir boyut: büyük sınıflar ve sınıf yönetimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 261-274.
 • Yaman, E. (2010). Kalabalık sınıfların etkileri: Öğrenciler ne düşünüyor? Kastamonu Eğitim Dergisi, Mayıs 2010, 18 (2), 403 – 414.
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Author: Ali Korkut

Author: Mahire Aslan

Dates

Publication Date: August 1, 2016

Bibtex @ { ijer259383, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {Mustafa ERSOY}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {0 - 0}, doi = {10.19160/e-ijer.85338}, title = {Organizational Cynicism Levels of Teachers in Secondary Schools in Turkey/Türkiye’deki Ortaokullarda Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Korkut, Ali and Aslan, Mahire} }
APA Korkut, A , Aslan, M . (2016). Organizational Cynicism Levels of Teachers in Secondary Schools in Turkey/Türkiye’deki Ortaokullarda Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7 (2), 0-0. DOI: 10.19160/e-ijer.85338
MLA Korkut, A , Aslan, M . "Organizational Cynicism Levels of Teachers in Secondary Schools in Turkey/Türkiye’deki Ortaokullarda Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 (2016): 0-0 <http://www.e-ijer.com/issue/24470/259383>
Chicago Korkut, A , Aslan, M . "Organizational Cynicism Levels of Teachers in Secondary Schools in Turkey/Türkiye’deki Ortaokullarda Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Organizational Cynicism Levels of Teachers in Secondary Schools in Turkey/Türkiye’deki Ortaokullarda Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri AU - Ali Korkut , Mahire Aslan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.19160/e-ijer.85338 DO - 10.19160/e-ijer.85338 T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 7 IS - 2 SN - -1309-6265 M3 - doi: 10.19160/e-ijer.85338 UR - https://doi.org/10.19160/e-ijer.85338 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 e-International Journal of Educational Research Organizational Cynicism Levels of Teachers in Secondary Schools in Turkey/Türkiye’deki Ortaokullarda Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri %A Ali Korkut , Mahire Aslan %T Organizational Cynicism Levels of Teachers in Secondary Schools in Turkey/Türkiye’deki Ortaokullarda Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri %D 2016 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 7 %N 2 %R doi: 10.19160/e-ijer.85338 %U 10.19160/e-ijer.85338
ISNAD Korkut, Ali , Aslan, Mahire . "Organizational Cynicism Levels of Teachers in Secondary Schools in Turkey/Türkiye’deki Ortaokullarda Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 / 2 (August 2016): 0-0. https://doi.org/10.19160/e-ijer.85338
AMA Korkut A , Aslan M . Organizational Cynicism Levels of Teachers in Secondary Schools in Turkey/Türkiye’deki Ortaokullarda Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri. e-ijer. 2016; 7(2): 0-0.
Vancouver Korkut A , Aslan M . Organizational Cynicism Levels of Teachers in Secondary Schools in Turkey/Türkiye’deki Ortaokullarda Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2016; 7(2): 0-0.