Research Article
BibTex RIS Cite

The Effect of the Life and Technology-Based Ecology Learning Model on Students' Environmental Perception / Yaşam ve Teknoloji Temelli Ekoloji Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Çevre Algısına Etkisi

Year 2024, Volume: 15 Issue: 1, 67 - 80, 30.06.2024
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1480112

Abstract

Abstract
This study aims to measure the effects of teaching conducted with the Life and Technology-Based Ecology Learning Model on students' environmental perception. The research was conducted with 30 undergraduate science education students who are enrolled in a state university faculty of education. The study group was determined by purposeful sampling method. A quasi-experimental design with a pretest-posttest control group, which is a quantitative research method, was used in the research. The "Environmental Perception Scale" developed by Çakmak (2020) was utilized as the data collection tool to find out whether there were significant differences between groups before and after the application for both the treatment and control groups. The scale consists of 32 items and 7 subcategories. The Cronbach's Alpha coefficient of the scale was calculated as.93. The lowest score to be obtained from the scale is 32 and the highest score is 160. The implementation of the learning model lasted for 14 weeks. The research was carried out within the extent of the Sustainable Ecology course developed and proposed by the researchers. During the application process, life-and-technology-based experiments and applications are conducted with the treatment group students as well as the conventional teaching. The application designed for the research was implemented within the scope of 6 main themes. The results of the study suggest that the post-test scores of the Environmental Perception Scale demonstrated a significant advantage for the treatment group. It was concluded that teaching conducted with the Life and Technology-Based Ecology Learning Model was more effective than traditional instruction regarding students' environmental perception acquisition. For future studies, it may be recommended to apply the Life and Technology-Based Ecology Learning Model to different age groups to investigate its effectiveness at various developmental stages.

References

 • Arslan, H. Ö., & Yağmur, Z. İ. (2022). Fen bilimleri öğretmenlerinin ekolojik ayak izi bilgi düzeyleri ve “Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitime” ilişkin görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (18), 139-167.
 • Aslan Efe, H., & Baran, M. (2017). Atık maddelerden öğretim materyali geliştirme sürecinin öğretmen adaylarının çevresel tutum, davranış ve algılarına etkisi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 22-46.
 • Aydın, Y. (2021). İlkokul ikinci sınıf matematik dersi paralarımız konusuna ilişkin ASSURE modelli öğretim tasarımının değerlendirilmesi. International Primary Education Research Journal, 5(3), 272-287.
 • Bozdemir, Y. (2019). Deniz kaplumbağalarının korunması ve farkındalığı üzerine bir öğretim tasarımı (Çanakkale örneği) (Yüksek lisans tezi). Çanakkale, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2017). Research methods in education. Routledge.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Pearson education, Inc.
 • Çakmak, M. (2020). Environmental perception scale: A study of reliability and validity, International Online Journal of Educational Sciences, 12(3), 281-303.
 • Çatar, B., & Özdilek, Z. (2023). ASSURE öğretim tasarım modeline dayalı çevre derslerinin ortaokul öğrencilerinin çevresel tutumlarına etkisi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 11(1), 79-111. https://doi.org/10.56423/fbod.1207410
 • Dağlı, A., & Yazıcı, M. (2022). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin çevre bilinci ve çevresel duyarlılık kazanımına etkisi. Anadolu University Journal of Education Faculty, 6(2), 109-144. https://doi.org/10.34056/aujef.960845
 • Dağıstanlı, F. (2019). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımı ile destekli çevre eğitiminin ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutum, davranış ve başarılarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Ankara, Gazi Üniversitesi.
 • Demir, F. B. (2022). Opinions and suggestions of social studies teachers on ecological literacy. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(4), 1-21. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1089887
 • Demir, Y. & Atasoy, E. (2021). Ortaokul öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik algılarının incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(3), 1688-1702.
 • Erdoğan, M., & Atik, A. D. (2023). Hibrit öğrenme uygulamalarının bazı değişkenler üzerindeki etkisinin incelenmesi: fen bilimleri dersi madde döngüleri ve çevre sorunları konusu. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 342-378.
 • Eyüboğlu, Ö., & Karaca, E. O. (2021). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre bilimi dersine yönelik görüşleri. Doğanın Sesi (8), 60-75.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). McGram-Hill Publishing
 • Gürbüz, H., Kışoğlu, M., Alaş, A., & Sülün, A. (2011). Biyoloji öğretmeni adaylarının çevre okuryazarlıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-14.
 • Kahraman, S. (2020). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sera etkisi kavramı ile ilgili bilişsel yapıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(14), 42-55. https://doi.org/10.29129/inujgse.783543
 • Kapan, R. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin çevre okuryazarlığı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Sinop.
 • Kara, T. (2022). Ortaokul öğrencilerinde ADDIE öğretim tasarım modeli temelli sosyal katılım becerisinin geliştirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Koç, A., Çorapçıgil, A., & Doğru, M. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Journal of Education and New Approaches, 1(1), 39-52.
 • Okur, E. (2012). Sınıf dışı deneyimsel öğretim: ekoloji uygulaması (Yayımlanmamış doktora tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Okur, E., Yalçın-Özdilek, S., & Sahin, C. (2011). The common methods used in biodiversity education by primary school teachers (Canakkale, Turkey). Journal of Theory and practice in Education, 7(1), 142-159.
 • Okyay, Ö., Demir, Z. G., Sayın, A., & Özdemir, K. (2021). Ekolojik okuryazarlık eğitiminin okul öncesi öğretmenlerinin ekolojik farkındalığı ve çevreye yönelik motivasyonlarına etkisi. Başkent University Journal of Education, 8(1), 129-146.
 • Özata Yücel, E. & Özkan, M. (2014). Fen bilimleri öğretmen adaylarının çevre algılarının kelime ilişkilendirme aracılığıyla belirlenmesi. e-International Journal of Educational Research, 5(4), 41-56.
 • Öz-Aydın, S., Ekersoy, S., & Özkan, B. (2022). Türkiye’de eğitim ve öğretim programları, çevre okuryazarlığının gerçekleştirilmesini ne kadar desteklemektedir? Yaşadıkça Eğitim, 36(1), 66-89.
 • Özerbaş, M. A., & Kaya, A. B. (2017). Öğretim tasarımı çalışmalarının içerik analizi: ADDIE modeli örneklemi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 15(1), 26-42.
 • Sarı Ay, Ö., & Aydoğdu, C. (2020). Yaşam temelli fen eğitiminin öğrencilerin çevre bilinci üzerine etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 57, 26-51. Doi: 10.21764/maeuefd.412981
 • Şeker, F. & Aydınlı, B. (2021). Fen bilgisi öğretmenlerinin perspektifinden sürdürülebilir kalkınma için eğitim ve yeterlikleri. e-Kafkas Journal of Educational Research, 8(3), 460-479.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th Ed.). Pearson.
 • Taflı, T. & Atıcı, T. (2022). Biyoloji öğretmen adaylarının doğa ve çevre eğitimi kapsamında gerçekleştirilen okul dışı etkinlikler hakkında görüşleri. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(2), 108-125. https://doi.org/10.19160/e-ijer.933160
 • Tırak, K. C. & Yurtseven, N. (2023). Eğitimde sanal gerçeklik teknolojisi ile ilgili lisansüstü tezlere ilişkin bir içerik analizi çalışması. Journal of Research in Education and Teaching. 12(1), 7-21.
 • Timur, S. & Yılmaz, M. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve bazı değişkenlere göre incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 303-320.
 • Toprakçı, E. (2012). Rethinking classroom management: A new perspective, a new horizon, e-international journal of educational research, 3(3), 84-110. Retrivied: http://www.e-ijer.com/tr/download/article-file/89768
 • Türkiye Bilimler Akademisi (2022). TÜBA Türkçe bilim terimleri sözlüğü. Erişim Adresi: http://terim.tuba.gov.tr/, Erişim tarihi: 21.05.2022.
 • Uyanık, G. (2016). Dönüşümsel öğrenme kuramına dayalı çevre eğitiminin çevre sorunlarına yönelik tutum ve duyarlılığa etkisi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 760-784.
 • Yıldırım, B. (2018). Bağlam temelli öğrenmeye uygun olarak hazırlanmış STEM uygulamalarının etkilerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 1-20. https://dergipdiğerleriorg.tr/tr/download/article-file/500223
 • Yılmaz-Çildam, S. (2022). Kentsel yeşil alan örneklerinden Kezer kampüsü hobi bahçeleri üzerine bir değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (42), 89-110.

Yaşam ve Teknoloji Temelli Ekoloji Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Çevre Algısına Etkisi / The Effect of the Life and Technology-Based Ecology Learning Model on Students' Environmental Perception

Year 2024, Volume: 15 Issue: 1, 67 - 80, 30.06.2024
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1480112

Abstract

Bu araştırma, Yaşam ve Teknoloji Temelli Ekoloji Öğrenme Modeli ile gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin çevre algısı üzerindeki etkilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, bir devlet üniversitesi eğitim fakültesine kayıtlı 30 lisans düzeyinde fen eğitimi öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın veri zenginliği ve veri niteliğinin yüksek olması için dersi alan öğrenciler gönüllülük esasına göre 15 kişi deney ve 15 kişi kontrol grubu olmak üzere seçilmiştir. Araştırmada, nicel bir araştırma yöntemi olan ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak hem deney hem de kontrol grupları için uygulama öncesinde ve sonrasında gruplar arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığını belirlemek amacıyla Çakmak (2020) tarafından geliştirilen "Çevre Algısı Ölçeği" kullanılmıştır. 32 madde ve 7 alt boyuttan oluşan ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 32, en yüksek puan ise 160'tır. Öğrenme modelinin uygulanması 14 hafta sürmüştür. Araştırma, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve önerilen Sürdürülebilir Ekoloji dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Uygulama sürecinde, deney grubu öğrencileriyle geleneksel öğretime ek olarak yaşam ve teknoloji tabanlı deneyler ve uygulamalar yapılmıştır. Araştırma için tasarlanan uygulama, “Ekolojiye Giriş”, “Ekolojik Denge ve Biyolojik Çeşitlilik”, “Koruma Biyolojisi”, “İklim ve İklim Değişikliği”, “Küresel ve Yerel Doğal Afetler” ve “Ekolojik Sorunlar ve Sürdürülebilirlik” şeklinde 6 ana tema kapsamında uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları, Çevre Algısı Ölçeği'nin son test puanlarının deney grubu için önemli bir avantaj sağladığını göstermektedir. Yaşam ve Teknoloji Temelli Ekoloji Öğrenme Modeli ile gerçekleştirilen öğretimin geleneksel öğretime kıyasla öğrencilerin çevre algısı kazanması açısından daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gelecek çalışmalar için, Yaşam ve Teknoloji Tabanlı Ekoloji Öğrenme Modeli'nin farklı yaş gruplarına uygulanarak çeşitli gelişim aşamalarındaki etkinliğinin araştırılması önerilebilir.

References

 • Arslan, H. Ö., & Yağmur, Z. İ. (2022). Fen bilimleri öğretmenlerinin ekolojik ayak izi bilgi düzeyleri ve “Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitime” ilişkin görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (18), 139-167.
 • Aslan Efe, H., & Baran, M. (2017). Atık maddelerden öğretim materyali geliştirme sürecinin öğretmen adaylarının çevresel tutum, davranış ve algılarına etkisi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 22-46.
 • Aydın, Y. (2021). İlkokul ikinci sınıf matematik dersi paralarımız konusuna ilişkin ASSURE modelli öğretim tasarımının değerlendirilmesi. International Primary Education Research Journal, 5(3), 272-287.
 • Bozdemir, Y. (2019). Deniz kaplumbağalarının korunması ve farkındalığı üzerine bir öğretim tasarımı (Çanakkale örneği) (Yüksek lisans tezi). Çanakkale, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2017). Research methods in education. Routledge.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Pearson education, Inc.
 • Çakmak, M. (2020). Environmental perception scale: A study of reliability and validity, International Online Journal of Educational Sciences, 12(3), 281-303.
 • Çatar, B., & Özdilek, Z. (2023). ASSURE öğretim tasarım modeline dayalı çevre derslerinin ortaokul öğrencilerinin çevresel tutumlarına etkisi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 11(1), 79-111. https://doi.org/10.56423/fbod.1207410
 • Dağlı, A., & Yazıcı, M. (2022). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin çevre bilinci ve çevresel duyarlılık kazanımına etkisi. Anadolu University Journal of Education Faculty, 6(2), 109-144. https://doi.org/10.34056/aujef.960845
 • Dağıstanlı, F. (2019). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımı ile destekli çevre eğitiminin ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutum, davranış ve başarılarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Ankara, Gazi Üniversitesi.
 • Demir, F. B. (2022). Opinions and suggestions of social studies teachers on ecological literacy. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(4), 1-21. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1089887
 • Demir, Y. & Atasoy, E. (2021). Ortaokul öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik algılarının incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(3), 1688-1702.
 • Erdoğan, M., & Atik, A. D. (2023). Hibrit öğrenme uygulamalarının bazı değişkenler üzerindeki etkisinin incelenmesi: fen bilimleri dersi madde döngüleri ve çevre sorunları konusu. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 342-378.
 • Eyüboğlu, Ö., & Karaca, E. O. (2021). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre bilimi dersine yönelik görüşleri. Doğanın Sesi (8), 60-75.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). McGram-Hill Publishing
 • Gürbüz, H., Kışoğlu, M., Alaş, A., & Sülün, A. (2011). Biyoloji öğretmeni adaylarının çevre okuryazarlıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-14.
 • Kahraman, S. (2020). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sera etkisi kavramı ile ilgili bilişsel yapıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(14), 42-55. https://doi.org/10.29129/inujgse.783543
 • Kapan, R. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin çevre okuryazarlığı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Sinop.
 • Kara, T. (2022). Ortaokul öğrencilerinde ADDIE öğretim tasarım modeli temelli sosyal katılım becerisinin geliştirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Koç, A., Çorapçıgil, A., & Doğru, M. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Journal of Education and New Approaches, 1(1), 39-52.
 • Okur, E. (2012). Sınıf dışı deneyimsel öğretim: ekoloji uygulaması (Yayımlanmamış doktora tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Okur, E., Yalçın-Özdilek, S., & Sahin, C. (2011). The common methods used in biodiversity education by primary school teachers (Canakkale, Turkey). Journal of Theory and practice in Education, 7(1), 142-159.
 • Okyay, Ö., Demir, Z. G., Sayın, A., & Özdemir, K. (2021). Ekolojik okuryazarlık eğitiminin okul öncesi öğretmenlerinin ekolojik farkındalığı ve çevreye yönelik motivasyonlarına etkisi. Başkent University Journal of Education, 8(1), 129-146.
 • Özata Yücel, E. & Özkan, M. (2014). Fen bilimleri öğretmen adaylarının çevre algılarının kelime ilişkilendirme aracılığıyla belirlenmesi. e-International Journal of Educational Research, 5(4), 41-56.
 • Öz-Aydın, S., Ekersoy, S., & Özkan, B. (2022). Türkiye’de eğitim ve öğretim programları, çevre okuryazarlığının gerçekleştirilmesini ne kadar desteklemektedir? Yaşadıkça Eğitim, 36(1), 66-89.
 • Özerbaş, M. A., & Kaya, A. B. (2017). Öğretim tasarımı çalışmalarının içerik analizi: ADDIE modeli örneklemi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 15(1), 26-42.
 • Sarı Ay, Ö., & Aydoğdu, C. (2020). Yaşam temelli fen eğitiminin öğrencilerin çevre bilinci üzerine etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 57, 26-51. Doi: 10.21764/maeuefd.412981
 • Şeker, F. & Aydınlı, B. (2021). Fen bilgisi öğretmenlerinin perspektifinden sürdürülebilir kalkınma için eğitim ve yeterlikleri. e-Kafkas Journal of Educational Research, 8(3), 460-479.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th Ed.). Pearson.
 • Taflı, T. & Atıcı, T. (2022). Biyoloji öğretmen adaylarının doğa ve çevre eğitimi kapsamında gerçekleştirilen okul dışı etkinlikler hakkında görüşleri. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(2), 108-125. https://doi.org/10.19160/e-ijer.933160
 • Tırak, K. C. & Yurtseven, N. (2023). Eğitimde sanal gerçeklik teknolojisi ile ilgili lisansüstü tezlere ilişkin bir içerik analizi çalışması. Journal of Research in Education and Teaching. 12(1), 7-21.
 • Timur, S. & Yılmaz, M. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve bazı değişkenlere göre incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 303-320.
 • Toprakçı, E. (2012). Rethinking classroom management: A new perspective, a new horizon, e-international journal of educational research, 3(3), 84-110. Retrivied: http://www.e-ijer.com/tr/download/article-file/89768
 • Türkiye Bilimler Akademisi (2022). TÜBA Türkçe bilim terimleri sözlüğü. Erişim Adresi: http://terim.tuba.gov.tr/, Erişim tarihi: 21.05.2022.
 • Uyanık, G. (2016). Dönüşümsel öğrenme kuramına dayalı çevre eğitiminin çevre sorunlarına yönelik tutum ve duyarlılığa etkisi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 760-784.
 • Yıldırım, B. (2018). Bağlam temelli öğrenmeye uygun olarak hazırlanmış STEM uygulamalarının etkilerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 1-20. https://dergipdiğerleriorg.tr/tr/download/article-file/500223
 • Yılmaz-Çildam, S. (2022). Kentsel yeşil alan örneklerinden Kezer kampüsü hobi bahçeleri üzerine bir değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (42), 89-110.
There are 37 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Science Education, Development of Environmental Education and Programs
Journal Section Issue Articles
Authors

Vildan Boz Kömü 0000-0003-3997-8543

Asli Görgülü Arı 0000-0002-6034-3684

Publication Date June 30, 2024
Submission Date May 7, 2024
Acceptance Date June 12, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 15 Issue: 1

Cite

APA Boz Kömü, V., & Görgülü Arı, A. (2024). The Effect of the Life and Technology-Based Ecology Learning Model on Students’ Environmental Perception / Yaşam ve Teknoloji Temelli Ekoloji Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Çevre Algısına Etkisi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(1), 67-80. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1480112

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye