Research Article
BibTex RIS Cite

Taşımalı Eğitim Uygulamasına İlişkin Paydaş Görüşleri / Stakeholder Opinions on Transported Education

Year 2023, Volume: 14 Issue: 6, 219 - 235, 29.12.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1372155

Abstract

Bu çalışmanın amacı, taşımalı eğitim yapan ilkokul ve ortaokullarda yaşanan sıkıntıları tüm paydaşlar açısından araştırmaktır. Taşımalı eğitimin paydaşları olan öğrenci, öğretmen, idareci, veli ve servis şoförlerinin taşımalı eğitimle ilgili yaşadıkları sorunları ortaya çıkarmak için yapılan bu çalışmada durum belirlemeye dayalı nitel bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Demografik özelliklerin tespiti için öğrenci, şoför ve velilere 3; öğretmen ve idarecilere 5 soru sorulmuştur. Taşımalı eğitim uygulamasıyla ilgili öğretmen, idareci ve öğrencilere 7’şer soru, şoförlere 4 soru, velilere 8 soru yöneltilmiştir. Araştırmanın katılımcıları 2021 – 2022 eğitim öğretim yılında Malatya ili Battalgazi İlçesindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı taşıma kapsamında olan resmi ilkokul ve ortaokullardaki öğretmen, okul idarecisi, öğrenci, veli ve servis şoförlerinden oluşmaktadır. Bu okullar içinden Battalgazi ilçesinde taşımalı eğitim yapan bir ilkokul ve bir ortaokulda görev yapan 4 idareci ve 10 öğretmen, taşımalı eğitim alan 11 öğrenci, öğrencisi taşımalı eğitim alan 7 veli, 2 şoför olmak üzere toplam 34 kişiden amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak veri toplanmıştır. Araştırmada veli ve öğrencilerin-bazı sıkıntılar yaşasalar da- taşımalı eğitimden memnun oldukları görülmüştür. Öğretmen ve idarecilerden bazıları taşımalı eğitimi desteklerken, bazılarının ise öğrenci için zor olduğunu düşündüklerinden taşımalı eğitimi desteklemedikleri belirlenmiştir. Öğretmen ve idareciler taşımalı eğitimin ekstra iş yükü ve sorumluluk getirdiğini dile getirmiştir. Şoförler ise en çok ücret ve iyileştirme konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade etmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlardan hareketle, taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda çalışan öğretmen ve idareciler için özlük haklarında iyileştirmeler, okulun daha iyi işlemesi için okulun imkânlarının iyileştirilmesi, şoförler için ücret iyileştirmeleri, öğrenciler ve veliler için servislerde düzenlemeler yapılması önerilmiştir.

Ethical Statement

Etik kurul onayı Bu çalışma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Kurulu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır.(01.08.2022/ 18)

Project Number

(01.08.2022/ 18)

Thanks

Çocuklarım Yavuz Alp ve Selim Eren 'e , eşime ve desteğini hiç esirgemeyen danışman hocama sonsuz teşekkürler

References

 • Aktaş, A. M. (2022). Öğretmenlerin taşımalı eğitim uygulaması hakkındaki görüşleri.
 • Akyüz, Y. (1997) Türk Eğitim Tarihi, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları No:1
 • Anderson, K. J., & Minke, K. M. (2007). Parent involvement in education: Toward an understanding of parents' decision making. The Journal of Educational Research, 100(5), 311-323.
 • Altunsaray, A. (1996). Taşımalı ilköğretim uygulamasının değerlendirilmesi: Balıkesir örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.) Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Arı, A. (2003). Taşımalı ilköğretim uygulaması (Uşak örneği). G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 101-115.
 • Aslan, C. (2023). Taşımalı eğitim sisteminde yemek hizmeti standartlar dahilinde en düşük maliyetle sağlanması ile ilgili bir çalışma: Bilecik Örneği.
 • Baş, M. (2001). Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitim uygulamasında taşıma merkezi kabul edilen ilköğretim okullarının sorunları, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.2000.
 • Bilek, E., Kale, M. (2012). Taşıma merkezi okullarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre taşımalı eğitim uygulaması. GEFAD / GUJGEF, 609-632.
 • Büyükkaragöz, S., Şahin, H. (1995). Taşımalı ilköğretim uygulamaları. Eğitimve Bilim, 19, 16-39.
 • Can, M. C. (2022, Ocak). Köy okullarında yaşanan sorunlar ve taşımalı eğitime yönelik veli, öğretmen ve yönetici görüşleri. Denizli, Güney ve Buldan, Türkiye.
 • Cesur, A. (2021). Fırsat Eşitliği Temelinde Taşımalı Eğitim Uygulaması: Kızılırmak İlçesi Örneği. 9. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi-Bildiriler Kitabı-IV, 125-137.
 • Champ, J. (2002). The Cold and Bumpy Ride: Busing to School in Rural Saskatchewan during the 1950s. Prepared for Saskatchewan Western Development Mudium’s “Winning the Prairie Gamble” 2005 Exhibit.
 • Cincioğlu, M., Öztürk, M., Demir, H. (2014). Birecik'te taşımalı eğitim uygulamalarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 211-229.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (Çeviri Ed. M. Bütün, S. B. Demir), Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çavuşoğlu, D., Dönmez, B. (2018). Yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre Pazarcık’ta taşımalı eğitim uygulaması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 646-675.
 • Çelik, F.O. (2019). Taşımalı eğitim veren ilkokullarda ve ortaokullarda risk ve risk yönetimi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Çetinkaya, M., Üzümcü, M. (2021). Taşımalı eğitim üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi. Siirt Eğitim Dergisi , 1-16.
 • Çınar, İ. (2004). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında ilk okuma yazma öğretimine ilişkin bir araştırma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (7), 31-45
 • Edwards, M. M. (1991). Building conditions, parental involvement and student achievement in the DC public school system. Unpublished master’s thesis, Georgetown University, Washington, DC.
 • Elagöz, Z. (2022). Eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitim öğretim motivasyonlarını artırıcı çalışmalarının öğrenci başarısına etkisinin incelenmesi. Academic Social Resources Journal, 7(39), 766-776.
 • Elçiçek, Z., Kaplan, U. (2021). Taşımalı eğitim uygulamalarına yönelik öğretmen değerlendirmeleri . Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 202-219.
 • Epstein, J. L., & Conners, L. J. (1992). School and family partnerships. Practitioner, 18(4), 177-187.
 • Griffith, J. (1996). Relation of parental involvement, empowerment, and school traits to student academic performance. The Journal of educational research, 90(1), 33-41.
 • Güleryüz, H. (2002). Taşımalı Eğitim. Ankara: Öğretmen Dünyası
 • Gülmez, E. (2020). İlkokullarda taşımalı eğitim uygulamasına yönelik görüşler. Milli Eğitim, 437-461.
 • Gürbey, S., Çevik, E. E., & Şahin, A. (2020). İlköğretimde yerleşik, taşımalı ve yatılı bölge okullarında eğitim ve bu eğitimin öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumları üzerine etkisi: Yahyalı ilçesi örneği. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 445-459.
 • Hackett, M. W. (2007). Exploring the relationship between recreational sports employment and academic success. Recreational Sports Journal, 31(1), 69-74.
 • Halsey, P. A. (2005). Parent involvement in junior high schools: A failure to communicate. American Secondary Education, 34(1), 57-69.
 • Henderson, B. B. (2009). The School Bus: A Neglected Children’s Environment. Journal of Rural Community Psychology, 12(1),1-11.
 • Herman, J. L., & Yeh, J. P. (1983). Some effects of parent involvement in schools. The Urban Review, 15(1), 11-17.
 • Hong, S., & Ho, H. Z. (2005). Direct and indirect longitudinal effects of parental involvement on student achievement: Second-order latent growth modeling across ethnic groups. Journal of Educational Psychology, 97(1), 32-42.
 • Howley, A. & Howley, C. (2001). Rural school bussing. Eric Digest. http://www.ericdigests.org/2002-3/busing.htm. (Erişim tarihi 20.04.2021) Jimerson, L. (2007).
 • Işık, H. ve Maya, İ., "Taşımalı ilköğretim uygulaması ve bu uygulamaya son verilmesiyle ilgili veli görüşleri", Kastamonu Eğitim Dergisi, c.l 1, s.2, 2003, 285-296.
 • İnan, M., ve Demir, M. (2018). Eğitimde fırsat eşitliği ve kamu politikaları: Türkiye üzerine bir değerlendirme. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 337-359.
 • İyibaş, M. A. (2017). Taşımalı eğitim: Öğretmen ve öğrenci görüşleri (Master's thesis, Mardin Artuklu Üniversitesi).
 • Kabaş, N. (2006). Taşımalı İlköğretim Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar: Bolu İli Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Karakütük, M. (1996). Taşımalı ilköğretim ve sorunları: Sincan ilçesi (YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kaya, Ç. N. (2006). Taşımalı eğitim programındaki ilköğretim öğrencilerinin durumları: Silopi köyleri örneğinde bir sosyal değerlendirme. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 105-116.
 • Kaya, İ. (2010). Taşımalı eğitimin yönetimi ve sorunları: Adıyaman ili örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Kaya, N. Ç. (2017). Taşımalı eğitim programındaki ilköğretim öğrencilerinin durumları: Silopi köyleri örneğinde bir sosyal değerlendirme. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46(2).
 • Kefeli, S. (2005). İlköğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Normal, Yatılı ve Taşımalı İlköğretim Okullarının Karşılaştırılması (Mudurnu İlçesi Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Kurt, U., & Sezek, F. (2018). Investigation of students education life expectancy and physical space satisfaction from gender in regional boarding middle schools. Atatürk University Journal of Kazım Karabekir Faculty, 37,157-171.
 • Küçük, A. (2010). Taşımalı ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar (Aksaray İli Örneği). Unpublished doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Küçükoğlu, A. (2001). İlköğretimde taşımalı ilköğretim uygulamasına ilişkin öğretmenve yönetici görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). AtatürkÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Küçüksüleymanoğlu, R. (2006). Taşımalı Eğitim: Bursa İli Örneği. İlköğretim Online, 5(2), 16-23.
 • Mengi, A., (2019). Özel Eğitim Okullarında Taşımalı Eğitim İle İlgili Karşılaşılan Sorunların Belirlenmesi: Van İli Örneği . ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi (pp.22-25). Siirt, Turkey
 • Meydan, A. (2004). Taşımalı ilköğretim uygulaması. S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi,(16- 17-18), 255-266.
 • MEB (2000). Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği. T.C. Resmî Gazete, 24021, 15 Nisan. Erişim: https://www.meb.gov.tr/earged/earged/Ortaog_ogrt_s%C3%BCresi_bak_deger.pdf
 • Millî Eğitim Bakanlığı, (2005). “Taşımalı ilköğretim uygulamaları” http://meb.gov.tr/iogm.gov.tr, (9.2.2010).
 • Neyişci, N., & Konucuk, E. (2022). Covid-19 sürecinde taşımalı eğitim öğrencilerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Journal of History School, 15(LX), 3182-3199.
 • Ozan, Ö. (2015). Kırsal eğitim ortamlarının bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla iyileştirilmesi: Eskişehir taşımalı ilköğretim uygulaması örneği (Doctoral dissertation, Anadolu University (Turkey)).
 • Özer. B., Doğan, S., Çetini İ. (2022) Taşımalı eğitim veren devlet ortaokullarında destekleme ve yetiştirme kursları. The Journal of Turk-Islam World Social Studies, vol.33, no.33, 176-196.
 • Özdemir, H. (2023). Taşımalı Eğitim Yapan Okullardaki Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları. International Journal of Progression and Development in Education (ijpade), 1(1), 44-61.
 • Özgün, A. (2007) İstanbul'da taşımalı eğitimin okul-veli-öğrenci açısından olumlu ve olumsuz etkileri. (Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Öztürk, S. K. (2021). Covid-19 salgını sürecinde taşımalı öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen fen bilimleri dersine yönelik görüşleri. OPUS International Journal of Society Researches, 17 (Pandemi Özel Sayısı), 3892-3917.
 • Ramage, R. & Howley, A. (2005). Parents’ perceptions of therural school busride. The Rural Educator, 27(1), 15-20.
 • Sarpkaya, P. Y., & Sinem, D. A. L. (2020). Difficulties of transported education application: A case study. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 10(1), 83-118.
 • Sezer, Ö., Çırak, Y., Yıldırım, O. (2018). Yatılı ve taşımalı eğitim veren bir okuldaki öğrenci sorunları ve sunulan okul psikolojik danışmanlık hizmetleri. Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi , 1-30.
 • Slowmotion: Traveling by schoolbus in consolidated districts in West Virginia. Rural School and Community Trust. http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED499440.pdf (Erişim tarihi 01.08.2021).
 • Spence, B. (2000). Long school bus rides: Stealing the joy of childhood. Retrieved April, 5 2020 from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED441640.pdf.
 • Stewart, E. B. (2008). School structural characteristics, student effort, peer associations, and parental involvement: The influence of school-and individual-level factors on academic achievement. Education and urban society, 40(2), 179-204.
 • Şahban, B. (2016). Taşımalı eğitim sistemine ilişkin veli görüşleri (Merkezefendi ilçesi Göveçlik mahallesi örneği).
 • Şan, A. (2012). İlköğretimde taşımalı eğitim öğrencilerinin sorunları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Şimşek, A., Büyükkıdık, S. (2017). Öğretmen ve öğrenci görüşleriyle taşımalı eğitim uygulaması değerlendirilmesi: Bozova ilçesi örneği. İlköğretim Online, 15-34.
 • Tabak, H. (2019). Türk eğitim sisteminde eğitimde fırsat eşitliğine kuramsal bakış: Roller ve sorumluluklar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 17(2), 370-393.
 • Taşkıran, B. (2010). Taşımalı eğitim merkezlerinde öğrenci başarısının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Toprakçı, E. (2010). The reality of primary schools and basic education ın Turkey. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 1-17 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/8011/105215
 • Toprakçı, E. (2017) Sınıf yönetimi (3. Baskı). Pegem Yayınları.
 • Tuzcu, G. (2021) Eğitim Ekonomisi, Pegem A Yayını, Ankara.
 • Uraslu, T. (2017). Identify the problems that the principles of mobile primary schools encounter. International Journal of Leadership Training, 1(1), 40-43.
 • Uslu, Ö. (2017). İlköğretimde taşımalı eğitim uygulaması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Üstün, A., Bayar, A., Keskin, M. (2020). Taşımalı eğitim uygulamalarında öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri: Mecitözü Örneği. Social Sciences Studies Journal (SSSJournal)
 • Yalçın, K. Y. (2006). Yerleşik ve taşımalı eğitim yapan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin toplumsallaşmasında beden Eğitimi ve sporun önemi Kütahya ili örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Yanbakar, E., Bulut, D., Mart, M., & Yavuz, R. (2023). Taşımalı eğitim yapılan ilkokul ve ortaokullarda yönetici ve öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar. Spor, Eğitim ve Çocuk, 3(1), 1-27.
 • Yangın, E. (1991). Taşımalı ilköğretim uygulaması. Millî Eğitim Dergisi, (107).
 • Yeşilyurt, M., Orak, S., Tozlu, N., Uçak, A., Sezer, D. (2007). İlköğretimde taşımalı eğitim araştırması Van il merkez örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 197-213.
 • Yıldırım, İ. (1991). İlköğretim hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve taşımalı ilköğretim uygulamasında Diyarbakır örneği. İzmir I. Eğitim Kongresi Bildirileri. İzmir: Buca Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Yılmaz, E. (1998). Taşımalı İlköğretim Uygulaması: Kırşehir İli Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yurdabakan, İ., Tektaş, M. (2013). Taşımalı ilköğretim öğrencilerinin taşımalı eğitime ilişkin görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 511-527.
 • Zars, B. (1998). Long rides, tough hides: Enduring long school busrides. Retrieved March 15, 2020 from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED432419.pdf.

Stakeholder Opinions on Transported Education / Taşımalı Eğitim Uygulamasına İlişkin Paydaş Görüşleri

Year 2023, Volume: 14 Issue: 6, 219 - 235, 29.12.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1372155

Abstract

The aim of this study is to investigate the problems experienced in primary and secondary schools with transported education in terms of all stakeholders. In this study, which was conducted to reveal the problems experienced by students, teachers, administrators, parents and bus drivers, who are the stakeholders of education, a qualitative research based on determining the situation was made and a multiple case design was used. Semi-structured interview forms prepared by the researchers were used in the study. Various questions were asked to stakeholders regarding transported education. The participants of the research consist of teachers, school administrators, students, parents and bus drivers in the official primary and secondary schools, which are within the scope of transportation under the Directorate of National Education in Battalgazi, Malatya in 2021-2022 academic year. Data were collected using purposeful sampling method from a total of 34 people, including 4 administrators, 10 teachers, 11 students, 7 parents and 2 drivers. In the research, it was determined that parents and students were satisfied with transported education even though they had some difficulties; It has been determined that some of the teachers and administrators support transported education, and some do not support it because they think it is difficult for students. Teachers and administrators stated that transported education brings extra workload and responsibility. The drivers, on the other hand, stated that they had the most difficulties in terms of wages and improvements. Based on the findings of the study, it has been suggested that improvements in personnel rights for teachers and administrators working in schools where transported education is provided, improvements in school facilities for better school functioning, wage increases for drivers, and transport arrangements for students and parents be made.

Project Number

(01.08.2022/ 18)

References

 • Aktaş, A. M. (2022). Öğretmenlerin taşımalı eğitim uygulaması hakkındaki görüşleri.
 • Akyüz, Y. (1997) Türk Eğitim Tarihi, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları No:1
 • Anderson, K. J., & Minke, K. M. (2007). Parent involvement in education: Toward an understanding of parents' decision making. The Journal of Educational Research, 100(5), 311-323.
 • Altunsaray, A. (1996). Taşımalı ilköğretim uygulamasının değerlendirilmesi: Balıkesir örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.) Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Arı, A. (2003). Taşımalı ilköğretim uygulaması (Uşak örneği). G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 101-115.
 • Aslan, C. (2023). Taşımalı eğitim sisteminde yemek hizmeti standartlar dahilinde en düşük maliyetle sağlanması ile ilgili bir çalışma: Bilecik Örneği.
 • Baş, M. (2001). Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitim uygulamasında taşıma merkezi kabul edilen ilköğretim okullarının sorunları, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.2000.
 • Bilek, E., Kale, M. (2012). Taşıma merkezi okullarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre taşımalı eğitim uygulaması. GEFAD / GUJGEF, 609-632.
 • Büyükkaragöz, S., Şahin, H. (1995). Taşımalı ilköğretim uygulamaları. Eğitimve Bilim, 19, 16-39.
 • Can, M. C. (2022, Ocak). Köy okullarında yaşanan sorunlar ve taşımalı eğitime yönelik veli, öğretmen ve yönetici görüşleri. Denizli, Güney ve Buldan, Türkiye.
 • Cesur, A. (2021). Fırsat Eşitliği Temelinde Taşımalı Eğitim Uygulaması: Kızılırmak İlçesi Örneği. 9. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi-Bildiriler Kitabı-IV, 125-137.
 • Champ, J. (2002). The Cold and Bumpy Ride: Busing to School in Rural Saskatchewan during the 1950s. Prepared for Saskatchewan Western Development Mudium’s “Winning the Prairie Gamble” 2005 Exhibit.
 • Cincioğlu, M., Öztürk, M., Demir, H. (2014). Birecik'te taşımalı eğitim uygulamalarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 211-229.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (Çeviri Ed. M. Bütün, S. B. Demir), Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çavuşoğlu, D., Dönmez, B. (2018). Yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre Pazarcık’ta taşımalı eğitim uygulaması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 646-675.
 • Çelik, F.O. (2019). Taşımalı eğitim veren ilkokullarda ve ortaokullarda risk ve risk yönetimi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Çetinkaya, M., Üzümcü, M. (2021). Taşımalı eğitim üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi. Siirt Eğitim Dergisi , 1-16.
 • Çınar, İ. (2004). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında ilk okuma yazma öğretimine ilişkin bir araştırma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (7), 31-45
 • Edwards, M. M. (1991). Building conditions, parental involvement and student achievement in the DC public school system. Unpublished master’s thesis, Georgetown University, Washington, DC.
 • Elagöz, Z. (2022). Eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitim öğretim motivasyonlarını artırıcı çalışmalarının öğrenci başarısına etkisinin incelenmesi. Academic Social Resources Journal, 7(39), 766-776.
 • Elçiçek, Z., Kaplan, U. (2021). Taşımalı eğitim uygulamalarına yönelik öğretmen değerlendirmeleri . Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 202-219.
 • Epstein, J. L., & Conners, L. J. (1992). School and family partnerships. Practitioner, 18(4), 177-187.
 • Griffith, J. (1996). Relation of parental involvement, empowerment, and school traits to student academic performance. The Journal of educational research, 90(1), 33-41.
 • Güleryüz, H. (2002). Taşımalı Eğitim. Ankara: Öğretmen Dünyası
 • Gülmez, E. (2020). İlkokullarda taşımalı eğitim uygulamasına yönelik görüşler. Milli Eğitim, 437-461.
 • Gürbey, S., Çevik, E. E., & Şahin, A. (2020). İlköğretimde yerleşik, taşımalı ve yatılı bölge okullarında eğitim ve bu eğitimin öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumları üzerine etkisi: Yahyalı ilçesi örneği. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 445-459.
 • Hackett, M. W. (2007). Exploring the relationship between recreational sports employment and academic success. Recreational Sports Journal, 31(1), 69-74.
 • Halsey, P. A. (2005). Parent involvement in junior high schools: A failure to communicate. American Secondary Education, 34(1), 57-69.
 • Henderson, B. B. (2009). The School Bus: A Neglected Children’s Environment. Journal of Rural Community Psychology, 12(1),1-11.
 • Herman, J. L., & Yeh, J. P. (1983). Some effects of parent involvement in schools. The Urban Review, 15(1), 11-17.
 • Hong, S., & Ho, H. Z. (2005). Direct and indirect longitudinal effects of parental involvement on student achievement: Second-order latent growth modeling across ethnic groups. Journal of Educational Psychology, 97(1), 32-42.
 • Howley, A. & Howley, C. (2001). Rural school bussing. Eric Digest. http://www.ericdigests.org/2002-3/busing.htm. (Erişim tarihi 20.04.2021) Jimerson, L. (2007).
 • Işık, H. ve Maya, İ., "Taşımalı ilköğretim uygulaması ve bu uygulamaya son verilmesiyle ilgili veli görüşleri", Kastamonu Eğitim Dergisi, c.l 1, s.2, 2003, 285-296.
 • İnan, M., ve Demir, M. (2018). Eğitimde fırsat eşitliği ve kamu politikaları: Türkiye üzerine bir değerlendirme. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 337-359.
 • İyibaş, M. A. (2017). Taşımalı eğitim: Öğretmen ve öğrenci görüşleri (Master's thesis, Mardin Artuklu Üniversitesi).
 • Kabaş, N. (2006). Taşımalı İlköğretim Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar: Bolu İli Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Karakütük, M. (1996). Taşımalı ilköğretim ve sorunları: Sincan ilçesi (YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kaya, Ç. N. (2006). Taşımalı eğitim programındaki ilköğretim öğrencilerinin durumları: Silopi köyleri örneğinde bir sosyal değerlendirme. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 105-116.
 • Kaya, İ. (2010). Taşımalı eğitimin yönetimi ve sorunları: Adıyaman ili örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Kaya, N. Ç. (2017). Taşımalı eğitim programındaki ilköğretim öğrencilerinin durumları: Silopi köyleri örneğinde bir sosyal değerlendirme. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46(2).
 • Kefeli, S. (2005). İlköğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Normal, Yatılı ve Taşımalı İlköğretim Okullarının Karşılaştırılması (Mudurnu İlçesi Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Kurt, U., & Sezek, F. (2018). Investigation of students education life expectancy and physical space satisfaction from gender in regional boarding middle schools. Atatürk University Journal of Kazım Karabekir Faculty, 37,157-171.
 • Küçük, A. (2010). Taşımalı ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar (Aksaray İli Örneği). Unpublished doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Küçükoğlu, A. (2001). İlköğretimde taşımalı ilköğretim uygulamasına ilişkin öğretmenve yönetici görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). AtatürkÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Küçüksüleymanoğlu, R. (2006). Taşımalı Eğitim: Bursa İli Örneği. İlköğretim Online, 5(2), 16-23.
 • Mengi, A., (2019). Özel Eğitim Okullarında Taşımalı Eğitim İle İlgili Karşılaşılan Sorunların Belirlenmesi: Van İli Örneği . ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi (pp.22-25). Siirt, Turkey
 • Meydan, A. (2004). Taşımalı ilköğretim uygulaması. S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi,(16- 17-18), 255-266.
 • MEB (2000). Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği. T.C. Resmî Gazete, 24021, 15 Nisan. Erişim: https://www.meb.gov.tr/earged/earged/Ortaog_ogrt_s%C3%BCresi_bak_deger.pdf
 • Millî Eğitim Bakanlığı, (2005). “Taşımalı ilköğretim uygulamaları” http://meb.gov.tr/iogm.gov.tr, (9.2.2010).
 • Neyişci, N., & Konucuk, E. (2022). Covid-19 sürecinde taşımalı eğitim öğrencilerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Journal of History School, 15(LX), 3182-3199.
 • Ozan, Ö. (2015). Kırsal eğitim ortamlarının bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla iyileştirilmesi: Eskişehir taşımalı ilköğretim uygulaması örneği (Doctoral dissertation, Anadolu University (Turkey)).
 • Özer. B., Doğan, S., Çetini İ. (2022) Taşımalı eğitim veren devlet ortaokullarında destekleme ve yetiştirme kursları. The Journal of Turk-Islam World Social Studies, vol.33, no.33, 176-196.
 • Özdemir, H. (2023). Taşımalı Eğitim Yapan Okullardaki Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları. International Journal of Progression and Development in Education (ijpade), 1(1), 44-61.
 • Özgün, A. (2007) İstanbul'da taşımalı eğitimin okul-veli-öğrenci açısından olumlu ve olumsuz etkileri. (Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Öztürk, S. K. (2021). Covid-19 salgını sürecinde taşımalı öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen fen bilimleri dersine yönelik görüşleri. OPUS International Journal of Society Researches, 17 (Pandemi Özel Sayısı), 3892-3917.
 • Ramage, R. & Howley, A. (2005). Parents’ perceptions of therural school busride. The Rural Educator, 27(1), 15-20.
 • Sarpkaya, P. Y., & Sinem, D. A. L. (2020). Difficulties of transported education application: A case study. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 10(1), 83-118.
 • Sezer, Ö., Çırak, Y., Yıldırım, O. (2018). Yatılı ve taşımalı eğitim veren bir okuldaki öğrenci sorunları ve sunulan okul psikolojik danışmanlık hizmetleri. Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi , 1-30.
 • Slowmotion: Traveling by schoolbus in consolidated districts in West Virginia. Rural School and Community Trust. http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED499440.pdf (Erişim tarihi 01.08.2021).
 • Spence, B. (2000). Long school bus rides: Stealing the joy of childhood. Retrieved April, 5 2020 from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED441640.pdf.
 • Stewart, E. B. (2008). School structural characteristics, student effort, peer associations, and parental involvement: The influence of school-and individual-level factors on academic achievement. Education and urban society, 40(2), 179-204.
 • Şahban, B. (2016). Taşımalı eğitim sistemine ilişkin veli görüşleri (Merkezefendi ilçesi Göveçlik mahallesi örneği).
 • Şan, A. (2012). İlköğretimde taşımalı eğitim öğrencilerinin sorunları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Şimşek, A., Büyükkıdık, S. (2017). Öğretmen ve öğrenci görüşleriyle taşımalı eğitim uygulaması değerlendirilmesi: Bozova ilçesi örneği. İlköğretim Online, 15-34.
 • Tabak, H. (2019). Türk eğitim sisteminde eğitimde fırsat eşitliğine kuramsal bakış: Roller ve sorumluluklar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 17(2), 370-393.
 • Taşkıran, B. (2010). Taşımalı eğitim merkezlerinde öğrenci başarısının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Toprakçı, E. (2010). The reality of primary schools and basic education ın Turkey. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 1-17 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/8011/105215
 • Toprakçı, E. (2017) Sınıf yönetimi (3. Baskı). Pegem Yayınları.
 • Tuzcu, G. (2021) Eğitim Ekonomisi, Pegem A Yayını, Ankara.
 • Uraslu, T. (2017). Identify the problems that the principles of mobile primary schools encounter. International Journal of Leadership Training, 1(1), 40-43.
 • Uslu, Ö. (2017). İlköğretimde taşımalı eğitim uygulaması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Üstün, A., Bayar, A., Keskin, M. (2020). Taşımalı eğitim uygulamalarında öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri: Mecitözü Örneği. Social Sciences Studies Journal (SSSJournal)
 • Yalçın, K. Y. (2006). Yerleşik ve taşımalı eğitim yapan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin toplumsallaşmasında beden Eğitimi ve sporun önemi Kütahya ili örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Yanbakar, E., Bulut, D., Mart, M., & Yavuz, R. (2023). Taşımalı eğitim yapılan ilkokul ve ortaokullarda yönetici ve öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar. Spor, Eğitim ve Çocuk, 3(1), 1-27.
 • Yangın, E. (1991). Taşımalı ilköğretim uygulaması. Millî Eğitim Dergisi, (107).
 • Yeşilyurt, M., Orak, S., Tozlu, N., Uçak, A., Sezer, D. (2007). İlköğretimde taşımalı eğitim araştırması Van il merkez örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 197-213.
 • Yıldırım, İ. (1991). İlköğretim hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve taşımalı ilköğretim uygulamasında Diyarbakır örneği. İzmir I. Eğitim Kongresi Bildirileri. İzmir: Buca Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Yılmaz, E. (1998). Taşımalı İlköğretim Uygulaması: Kırşehir İli Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yurdabakan, İ., Tektaş, M. (2013). Taşımalı ilköğretim öğrencilerinin taşımalı eğitime ilişkin görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 511-527.
 • Zars, B. (1998). Long rides, tough hides: Enduring long school busrides. Retrieved March 15, 2020 from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED432419.pdf.
There are 80 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Educational Administration, Supervision, Planning and Economics (Other)
Journal Section Issue Articles
Authors

Kezban Gazioğulları 0000-0003-0359-6033

Hasan Demirtaş 0000-0003-4159-8937

Project Number (01.08.2022/ 18)
Publication Date December 29, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 6

Cite

APA Gazioğulları, K., & Demirtaş, H. (2023). Taşımalı Eğitim Uygulamasına İlişkin Paydaş Görüşleri / Stakeholder Opinions on Transported Education. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(6), 219-235. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1372155

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye