Research Article
BibTex RIS Cite

Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi / Determining the Curriculum Literacy Levels of Prospective Teachers

Year 2023, Volume: 14 Issue: 6, 207 - 218, 29.12.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1364685

Abstract

Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeylerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma 2021-2022 eğitim öğretim yılında bir vakıf üniversitesinin eğitim fakültesinde yürütülmüştür. Eğitim programı okuryazarlığı, eğitim programının öğelerini tanımayı, tasarlamayı ve değerlendirmeyi ifade etmektedir. Araştırmanın amacı doğrultusunda öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlık düzeyleri ve bu düzeyin cinsiyet, öğrenim görülen bölüm değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmiştir. Araştırma, tarama araştırması deseniyle tasarlanmış olup, örneklem seçiminde ölçüt örnekleme yöntemi tercih edilmiş ve son sınıfta öğrenim gören gönüllü 245 öğrenciyle çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri “Eğitim Programı Okuryazarlığı” ölçeği ile Google Forms üzerinden alınmıştır. Verilerin analizi SPSS 24.0 paket sürümü üzerinde t-testi ve ANOVA testi kulanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının program okuryazarlıkları yüksek düzeyde bulunmuştur. Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre program okuryazarlık düzeyleri anlamlı farklılık göstermezken, bölümlerine göre farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Özel Eğitim ve Okul Öncesi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin program okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı farklar bulunmuştur. Bir başka dikkat çekici bulgu da, öğretmen adaylarının program okuryazarlığının yazma alt boyutundaki ortalama puanların düşük düzeyde olmasıdır. Yazma alt boyutu bir eğitim programının hedef- içerik- eğitim durumları- değerlendirme gibi öğelerini tasarlamayı, öğeler arasındaki ilişkileri analiz etmeyi, materyal geliştirmeyi, hedeflere uygun değerlendirme araçları geliştirmeyi ifade ettiği için bu hususta öğretmen adaylarının gelişmeye ihtiyaçları olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle eğitim fakültesinde yürütülen derslerden Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim İlke ve Yöntemleri derslerinde, program okuryazarlığının önemi üzerinde durularak, öğretmen adaylarının bir öğretim programını tüm unsurlarıyla tanımaları, çeşitli uygulamalar yaparak program yapısını içselleştirmeleri sağlanabilir. Ayrıca program geliştirmenin sürekli bir döngü halinde devam etmesi sebebiyle, mesleğini yapmakta olan öğretmenlere de çeşitli hizmet içi eğitimler sayesinde program okuryazarlığının önemi vurgulanabilir.

References

 • Adem, S. (2023). Branş öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi, 4 (1), 14-20. https://doi.org/ 10.59062/ijpes.1267978
 • Akyıldız, S. (2020). Öğretim programı okuryazarlığı kavramının kavramsal yönden analizi: Bir ölçek geliştirme çalışması. Electronic Journal of Social Sciences, 19 (73), 315-322.
 • Altun, A. (2005). Gelişen teknolojiler ve yeni okuryazarlıklar. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aslan, S. ve Gürlen, E. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeyleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1), 171-186, https://doi.org/0.29299/kefad.2018.20.01.006
 • Atlı, K., Kara, Ö. & Mirzeoğlu, A.D. (2021). Beden eğitimi öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeylerine ilişkin algılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 26 (2), 281-299.
 • Aygün, H. E. (2019). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği hazırbulunuşluk düzeyinin eğitim programı okuryazarlığı açısından yordanması. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 9 (2), 203-220.
 • Berkant, H. G. & Mansuroğlu, C. (2023). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlıkları ile yansıtıcı düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 97-116. https://doi.org/10.31592/aeusbed.1104843
 • Bobbitt, F. (1924). How to make a curriculum. Riverside Press.
 • Bolat, Y. (2017). Eğitim programı okuryazarlığı kavramı ve eğitim programı okuryazarlığı ölçeği, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(18),121-138.
 • Boncuk, A. (2021). Öğretmenlerin program okuryazarlıkları ile öğretim programına bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 3(1), 88-108.
 • Bruce, C. S. (1995). Information literacy: A framework for higher education, The Australian Library Journal, 44(3), 158-170.
 • Brown, M. W. (2009). The teacher-tool relationship: Theorizing the design and use of curriculum materials. In J. T. Remillard, B. A. Herbel-Eisenmann, & G. M. Lloyd (Eds.), Mathematics teachers at work: Connecting curriculum materials and classroom ( pp.37-56). Routledge.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Pegem A Yayıncılık.
 • Caswell, H. L. & Campbell, D. S. (1935). Curriculum development. Cincinnati American Book Co.
 • Çetinkaya, S. & Tabak, S. (2019). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlık yeterlilikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 296-309. https://doi.org/10.7822/omuefd.535482
 • Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-century teacher education. Journal of teacher education, 57(3), 300-314.
 • Demir, E., & Toraman, C. (2021). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlığı düzeyleri. Trakya Eğitim Dergisi, 11(3), 1516-1528.
 • Demir, B. , Yücesoy, Y. & Serttaş, Z. (2021). Öğretmen adaylarının program okuryazarlık seviyeleri: KKTC örneği. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 05 (01), 28-37.
 • Demirel, Ö. (2004). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Erdem, C., & Eğmir, E. (2018). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeyleri. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 20(2), 123-138.
 • Ertürk, S. (1979). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan Yayıncılık.
 • Gömleksiz, M. N., & Erdem, Ş. (2018). Eğitim fakultesi ve PFE programına kayıtlı oğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığına ilişkin goruşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 73, 509-529.
 • Güneş-Şınego, S., & Çakmak, M. (2021). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Kesit Akademi Dergisi, 7(27), 233-256.
 • Işıkgöz, M. E. (2022). Beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlık düzeylerini etkileyen yordayıcıların incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (31), 21-37. https://doi.org/10.29228/INESJOURNAL.62595
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118
 • Jöreskog, K.G. & Sörbom, D. (1993). Lisrel 8: Structural equation modeling with the simplis command language. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc.
 • Kahramanoğlu, R. (2019). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlığına yönelik yeterlik düzeyleri üzerine bir inceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(65), 827-840. https://doi.org/10.17719/jisr.2019.3495.
 • Kana, F., Aşcı, E., Zorlu Kana, H. & Elkıran, Y. M. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitim programı okuryazarlık düzeyleri. The Journal of Academic Social Science, 6(80), 233-245.
 • Karakuş, F. (2016). Öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıf öğretmeni olmaya yönelik yeterlik algıları, Turkish Studies, 11(19), 491-510.
 • Keskin, A. & Korkmaz, H. (2017). Öğretmenlerin “program okuryazarlığı” kavramına yükledikleri anlam. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 26-28 Ekim 2017, Muğla, Türkiye.
 • Kızılaslan Tunçer, B. & Şahin, Ç. (2019). Öğretmen adaylarının eğitim programına ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 247-260. https://doi.org/ 10.17556/ erziefd.511367.
 • Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling (2nd Ed.). NY: Guilford Publications, Inc.
 • Korucuk, M. & Özlü, M. (2019). Spor eğitimi alan öğrencilerin eğitim programı okuryazarlıklarının değerlendirilmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 6(2), 456-475. DOI: https://doi.org/10.38021asbid.1257305
 • Merriam, S. B. & Tisdell, E. J. (2016). Qualitative research a guide to design and implementation (Dördüncü baskı). USA: Jossey-Bass
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355.
 • Ornstein, A. C. & Hunkins, F. P. (2004). Curriculum: foundations, principles and ıssues, Vivar: Pearson Education.
 • Posner, G.J. (2004). Analyzing the curriculum. McGraw-Hill.Saracaloğlu, A. S. ve Gündüz Çetin, İ. (2023). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlığı ve mesleki öz-yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 61-74. https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/1
 • Sarıca, R. (2021). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlıkları uzerine bir calışma. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 132-170.
 • Sarıgöz, O. (2021). Öğretmen adaylarının eğitim programı ve okuryazarlığına ilişkin görüşleri. Social Science Development Journal, 25(6), 273-284. http://dx.doi.org/10.31567/ssd.393
 • Sarıgöz, O. & Bolat, Y. (2018). Examination of the competencies of the pre-service teachers studying at the education faculties about the educational program literacy. International Journal of Educational Administration and Policy Studies, 10(9),103-110.
 • Saylor, J.G. & Alexander, W.M. (1981). Curriculum planning for better teaching and learning. Holt-Saunders.
 • Street, B. (2003). Autonomous and ideological models of literacy: Approaches from new literacy studies. Current Issues in Comparative Education, 5(2), 1-15.
 • Süral, S., & Dedebali, N. C. (2018). A study of curriculum literacy and information literacy levels of teacher candidates in department of social sciences education. European Journal of Educational Research, 7(2), 303-317.
 • Şahin, A. İ., & Tekkol, İ. A. (2023). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeylerinin incelenmesi. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 9(1), 1-12.
 • Tuncer, B. K., & Şahin, C. (2019). Öğretmen adaylarının eğitim programına ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 247-260.
 • Türe, E. (2023). Öğretmen adaylarının eğitim programı kuramları yönelimlerini ayrıştıran değişkenler, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14 (5), 526-550. Erişim: http://www.e-ijer.com/tr/download/article-file/3431459
 • Ustabulut, M.Y. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğreten eğitmenlerin eğitim programı okuryazarlık düzeyleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(3), 1235-1243. http://dx.doi.org/10.18069/firatsbed.941957
 • Yılmaz, G. & Kahramanoğlu, R. (2021). Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyleri, program yönelimleri ve programa bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(10), 178-187.

Determining the Curriculum Literacy Levels of Prospective Teachers / Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi

Year 2023, Volume: 14 Issue: 6, 207 - 218, 29.12.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1364685

Abstract

This research, which aims to determine the curriculum literacy levels of prospective teachers, was conducted at the faculty of education of a foundation university in the 2021-2022 academic year. Curriculum literacy defines characterizing the recognition, designing and evaluating the elements of the curriculum. In line with the purpose of the research, it was determined that the curriculum literacy levels of prospective teachers and whether this level differed according to gender and department variables. The research was designed with a survey research, the criterion sampling method was preferred in sample selection, and the study was conducted with 245 senior students. The data of the research were obtained through Google Forms with the "Curriculum Literacy" scale. Data analysis was done using t-test and ANOVA test on SPSS 24.0 package version. As a result of the research, the curriculum literacy of prospective teachers was found to be at a high level. While the curriculum literacy levels of prospective teachers did not differ significantly according to their gender, it was determined that there were differences according to their departments. Significant differences were found between the curriculum literacy levels of students studying in the Guidance and Psychological Counseling, Special Education and Preschool Teaching departments. Another finding is that the average score of prospective teachers in the writing sub-dimension of curriculum literacy are low. Since the writing sub-dimension refers to designing elements of a curriculum, analyzing the relationships between elements, developing materials, and developing evaluation tools, it has been revealed that prospective teachers need improvement in this regard. Particularly in the Curriculum Development and Teaching Principles and Methods in Education courses, the importance of curriculum literacy can be emphasized so that prospective teachers can get to know a curriculum with all its elements and internalize the curriculum structure by making various applications.

References

 • Adem, S. (2023). Branş öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi, 4 (1), 14-20. https://doi.org/ 10.59062/ijpes.1267978
 • Akyıldız, S. (2020). Öğretim programı okuryazarlığı kavramının kavramsal yönden analizi: Bir ölçek geliştirme çalışması. Electronic Journal of Social Sciences, 19 (73), 315-322.
 • Altun, A. (2005). Gelişen teknolojiler ve yeni okuryazarlıklar. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aslan, S. ve Gürlen, E. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeyleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1), 171-186, https://doi.org/0.29299/kefad.2018.20.01.006
 • Atlı, K., Kara, Ö. & Mirzeoğlu, A.D. (2021). Beden eğitimi öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeylerine ilişkin algılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 26 (2), 281-299.
 • Aygün, H. E. (2019). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği hazırbulunuşluk düzeyinin eğitim programı okuryazarlığı açısından yordanması. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 9 (2), 203-220.
 • Berkant, H. G. & Mansuroğlu, C. (2023). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlıkları ile yansıtıcı düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 97-116. https://doi.org/10.31592/aeusbed.1104843
 • Bobbitt, F. (1924). How to make a curriculum. Riverside Press.
 • Bolat, Y. (2017). Eğitim programı okuryazarlığı kavramı ve eğitim programı okuryazarlığı ölçeği, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(18),121-138.
 • Boncuk, A. (2021). Öğretmenlerin program okuryazarlıkları ile öğretim programına bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 3(1), 88-108.
 • Bruce, C. S. (1995). Information literacy: A framework for higher education, The Australian Library Journal, 44(3), 158-170.
 • Brown, M. W. (2009). The teacher-tool relationship: Theorizing the design and use of curriculum materials. In J. T. Remillard, B. A. Herbel-Eisenmann, & G. M. Lloyd (Eds.), Mathematics teachers at work: Connecting curriculum materials and classroom ( pp.37-56). Routledge.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Pegem A Yayıncılık.
 • Caswell, H. L. & Campbell, D. S. (1935). Curriculum development. Cincinnati American Book Co.
 • Çetinkaya, S. & Tabak, S. (2019). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlık yeterlilikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 296-309. https://doi.org/10.7822/omuefd.535482
 • Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-century teacher education. Journal of teacher education, 57(3), 300-314.
 • Demir, E., & Toraman, C. (2021). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlığı düzeyleri. Trakya Eğitim Dergisi, 11(3), 1516-1528.
 • Demir, B. , Yücesoy, Y. & Serttaş, Z. (2021). Öğretmen adaylarının program okuryazarlık seviyeleri: KKTC örneği. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 05 (01), 28-37.
 • Demirel, Ö. (2004). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Erdem, C., & Eğmir, E. (2018). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeyleri. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 20(2), 123-138.
 • Ertürk, S. (1979). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan Yayıncılık.
 • Gömleksiz, M. N., & Erdem, Ş. (2018). Eğitim fakultesi ve PFE programına kayıtlı oğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığına ilişkin goruşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 73, 509-529.
 • Güneş-Şınego, S., & Çakmak, M. (2021). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Kesit Akademi Dergisi, 7(27), 233-256.
 • Işıkgöz, M. E. (2022). Beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlık düzeylerini etkileyen yordayıcıların incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (31), 21-37. https://doi.org/10.29228/INESJOURNAL.62595
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118
 • Jöreskog, K.G. & Sörbom, D. (1993). Lisrel 8: Structural equation modeling with the simplis command language. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc.
 • Kahramanoğlu, R. (2019). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlığına yönelik yeterlik düzeyleri üzerine bir inceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(65), 827-840. https://doi.org/10.17719/jisr.2019.3495.
 • Kana, F., Aşcı, E., Zorlu Kana, H. & Elkıran, Y. M. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitim programı okuryazarlık düzeyleri. The Journal of Academic Social Science, 6(80), 233-245.
 • Karakuş, F. (2016). Öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıf öğretmeni olmaya yönelik yeterlik algıları, Turkish Studies, 11(19), 491-510.
 • Keskin, A. & Korkmaz, H. (2017). Öğretmenlerin “program okuryazarlığı” kavramına yükledikleri anlam. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 26-28 Ekim 2017, Muğla, Türkiye.
 • Kızılaslan Tunçer, B. & Şahin, Ç. (2019). Öğretmen adaylarının eğitim programına ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 247-260. https://doi.org/ 10.17556/ erziefd.511367.
 • Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling (2nd Ed.). NY: Guilford Publications, Inc.
 • Korucuk, M. & Özlü, M. (2019). Spor eğitimi alan öğrencilerin eğitim programı okuryazarlıklarının değerlendirilmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 6(2), 456-475. DOI: https://doi.org/10.38021asbid.1257305
 • Merriam, S. B. & Tisdell, E. J. (2016). Qualitative research a guide to design and implementation (Dördüncü baskı). USA: Jossey-Bass
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355.
 • Ornstein, A. C. & Hunkins, F. P. (2004). Curriculum: foundations, principles and ıssues, Vivar: Pearson Education.
 • Posner, G.J. (2004). Analyzing the curriculum. McGraw-Hill.Saracaloğlu, A. S. ve Gündüz Çetin, İ. (2023). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlığı ve mesleki öz-yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 61-74. https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/1
 • Sarıca, R. (2021). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlıkları uzerine bir calışma. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 132-170.
 • Sarıgöz, O. (2021). Öğretmen adaylarının eğitim programı ve okuryazarlığına ilişkin görüşleri. Social Science Development Journal, 25(6), 273-284. http://dx.doi.org/10.31567/ssd.393
 • Sarıgöz, O. & Bolat, Y. (2018). Examination of the competencies of the pre-service teachers studying at the education faculties about the educational program literacy. International Journal of Educational Administration and Policy Studies, 10(9),103-110.
 • Saylor, J.G. & Alexander, W.M. (1981). Curriculum planning for better teaching and learning. Holt-Saunders.
 • Street, B. (2003). Autonomous and ideological models of literacy: Approaches from new literacy studies. Current Issues in Comparative Education, 5(2), 1-15.
 • Süral, S., & Dedebali, N. C. (2018). A study of curriculum literacy and information literacy levels of teacher candidates in department of social sciences education. European Journal of Educational Research, 7(2), 303-317.
 • Şahin, A. İ., & Tekkol, İ. A. (2023). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeylerinin incelenmesi. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 9(1), 1-12.
 • Tuncer, B. K., & Şahin, C. (2019). Öğretmen adaylarının eğitim programına ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 247-260.
 • Türe, E. (2023). Öğretmen adaylarının eğitim programı kuramları yönelimlerini ayrıştıran değişkenler, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14 (5), 526-550. Erişim: http://www.e-ijer.com/tr/download/article-file/3431459
 • Ustabulut, M.Y. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğreten eğitmenlerin eğitim programı okuryazarlık düzeyleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(3), 1235-1243. http://dx.doi.org/10.18069/firatsbed.941957
 • Yılmaz, G. & Kahramanoğlu, R. (2021). Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyleri, program yönelimleri ve programa bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(10), 178-187.
There are 48 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Curriculum and Instration (Other)
Journal Section Issue Articles
Authors

Aysemin Duran 0000-0003-4873-1120

Publication Date December 29, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 6

Cite

APA Duran, A. (2023). Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi / Determining the Curriculum Literacy Levels of Prospective Teachers. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(6), 207-218. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1364685

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye