PDF EndNote BibTex RIS Cite

Fatih Projesi Kapsamında Tablet Bilgisayar İçeriklerinin Değerlendirilmesi/Evaluatıon of Tablet Computer Contents under Fatih Project

Year 2014, Volume 5, Issue 3, 72 - 85, 02.01.2015
https://doi.org/10.19160/e-ijer.22990

Abstract

Özet Dijital değişimin dünyada hızla adapte olduğu eğitimde, öğrenmelerin kalıcı olmasını desteklemek amacıyla tablet bilgisayarlar kullanılmaya başlanmıştır. Farklı kıtalardaki farklı ülkelerde yapılan araştırma sonuçlarına göre; tablet bilgisayarlar eğitimde öğrenme konusunda çok olumlu sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Dünyadaki bu değişime ayak uydurmak isteyen Türkiye'de de FATİH projesi aracılığıyla, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki tüm öğretmen ve öğrencilere tablet bilgisayar dağıtılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda 2014 yılı sonuna kadar yaklaşık 730 bin tablet bilgisayar öğretmen ve öğrencilere dağıtılmış yakın bir zamanda da 10 milyonluk tablet bilgisayar dağıtılması hedeflenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dağıtılan tablet bilgisayarda kullanılmak amacıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sitesi üzerinden e-kitap, ses, video, görsel öğeleri kullanıcılara sunmaktadır. Bununla beraber, öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulan e-kitapların dünya çapında kabul gören ve güncel bir e-kitap formatı olması, tablet bilgisayarlarla yakalanmaya çalışılan eğitim seviyesi için çok önemlidir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden içerik analiziyle gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulan ve tablet bilgisayarlar içerisinde hazır olarak verilen veya EBA üzerinden erişilebilen ders içeriklerinin etkileşimli, video ve ses içerikleriyle zenginleştirilmiş, görsel öğelerle desteklenmiş ve erişilebilir olmaları şeklinde dört tematik kategoride incelenmeleri amaçlanmıştır. Bu kapsamda 12 farklı sınıf düzeyindeki 24 farklı e-kitap incelenmiştir. Elde edilen araştırma sonuçlarına göre, sunulan e-kitapların; 100 Mb ve üstü yer kaplayanların erişiminde büyük problemler yaşandığı, daha düşük kapasitedeki e-kitapların ise defalarca denedikten sonra indirilebildikleri belirlenmiştir. Video ve ses dosyalarının e-kitap içine gömülmedikleri ve ayrıca e-kitap içinden bağlantı verilmeden farklı bir başlıkta sunulmuş olduğu ve bazı e-kitapların ses veya video desteğinden yoksun olduğu sonucu elde edilmiştir. Ayrıca e-kitapların etkileşimli öğeleri destekleme özelliğinin olmasına rağmen e-kitaplar içerisinde etkileşimli her hangi bir öğrenme nesnesinin kullanılmadığı belirlenmiştir. Son olarak, e-kitaplar, Türkiye haricinde farklı bir ülkeden indirildiğinde yazı karakterlerinin bozulduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Tablet bilgisayarlar aracılığıyla beklenilen nitelikli öğrenme çıktılarının sağlanabilmesi için; içeriklerin dünya standardında olması beklenmektedir. E-kitapların erişilebilirliklerini arttırmak amacıyla, EBA'nın kullandığı altyapıda geliştirilmelere gidilmelidir. Ayrıca E-kitaplar için dünya standardındaki e-kitap formatlarından biri tercih edilmeli ve bu e-kitap formatı güncel, etkileşim, ses ve video destekleyebilecek bir format olmalıdır. Anahtar Kelimeler: Tablet bilgisayar, e-kitap, içerik analizi, Fatih Projesi, Etkileşimli İçerikler ------------------------------------ Extended Abstract Problem and Purpose: Integration of tablet computers with the adaptation of rich contents to education will be helpful for targeted change in education. Tablet computers are defined as mobile technologies which can provide portable experience and have interactive tools for teachers and students. However, it will be disappointed if tablet computers, performed by important goals and large investments, have not enough interactive, visual and audio contents. In this vein, the purpose of this study is to investigate the course contents which are placed in tablet computers or can be accessed via the Education Information Network (EBA) for usage of teachers and students. In this way, it will be discussed on support of audio, video, animation and etc., and what can be done to eliminate if any shortcomings for produced contents. Method: Study is based on content analysis to evaluate the contents which are used for tablet computers distributed under Fatih Project. It was conducted on only e-books on EBA which consists of 1422 e-books, 5270 course videos, 3176 audios and 54147 visuals contents prepared for using in tablet computers and services by Ministry of Education (MEB). Evaluation of all of the e-books cannot be convenient and therefore, totally 24 e-books among these were examined, including two e-books for each class. Within this study; the books in the EBA were examined in four different categories that are expected from e-books; (1) interactive, (2) enriched with video and audio contents, (3) supported with visual objects and (4) accessible. Audios and videos of the related course were taken into consideration, although they are collected on a different topic, in order to evaluate the e-books downloaded from EBA efficiently. For this reason; the substance about (2) enriched with video and audio contents was evaluated with these objects under research. Findings: It wasn't found any interactive elements among 24 e-books examined within this research. In the examination of selected e-books; 5 e-books have both audio and video files, 3 e-books have only audio files, 11 e-books have only video files and finally 5 e-books don't have audio as well as video files. As a result; it was detected that 16 e-books (66.66%) supported with video files and 8 e-books (33.33%) supported with audio files. Totally 338 pieces of audio files and 338 pieces of video files of 24 e-books have been reached. Under examined e-books, frequently pictures, shapes and different colors placed as learning objects were observed. It was noticed that visual objects were supported by subject titles and updated. Within this research; 60 MB e-books were downloaded without any problem. However downloading of e-books between 60 and 100 MB and over lasted for many hours even if it was tried as many. Therefore, downloading of some of the e-books were abandoned because of these problems Conclusion: In conclusion, the services e-books with only pdf format without interactive objects are seen to fade some dreams planned for education with tablet computers. While e-books should be supported by audio or video files, the lack of these materials and not having any connection to these files are faced as another problem. Downloading problems which were determined for bigger than 60 MG e-books serviced on EBA by MEB will not enough for 10 million students and hundreds of thousands teachers and therefore cause the emergence of greater problems. Keywords: Tablet computers, e-book, Content Analysis, Fatih Projcet, Interactive Contents

References

 • Aksu, H., H. (2014). An Evaluation Into The Views Of Candidate Mathematics Teachers Over “Tablet Computers” To Be Applied In Secondary Schools. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 13 (1).
 • Aktaş, C, Çaycı, B. (2013). Qr Kodun Mobil Eğitimde Yeni Eğitim Yöntemlerinin Geliştirilmesine Katkısı. Global Media Journal, Güz 2013 Sayısı / Fall 2013, 4 (7), ISSN1309-7601.
 • Aydemir M., Küçük S., Karaman S. (2012). Uzaktan Eğitimde Tablet Bilgisayar Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, 1(4), ISSN: 2146-9199
 • Balanskart, A., Hertz, B. (2013). Okullarda Tablet Bilgisayarların Kullanımı: Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması Değerlendirmesi, Yönetici Özeti. European Schoolnet (EUN Partnership AISBL) Rue de Trèves 61 1040 Brüksel – Belçika.
 • Beschorner, B. & Hutchison, A. (2013). iPads as a Literacy Teaching Tool in Early Childhood. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(1), 16-24.
 • Bulun, M., Gülnar, B., Güran S. (2004). Eğitimde Mobil Teknolojiler. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET April 2004 ISSN: 1303-6521 3 (2).
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York, NY: Routledge.
 • Çelik, E., Yıldırım, G., Yıldırım, S., Karaman, S. (2013). Mobil Cihazlarla Öğrenim Gören Lisans Öğrencilerinin E-Ders İçeriklerine Ve Mobil Cihazlara Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi - Journal of Research in Education and Teaching. 2 (2), ISSN: 2146-9199.
 • Çetinkaya, L., Keser, H. (2014). Öğretmen ve Öğrencilerin Tablet Bilgisayar Kullanımında Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, January 2014, 4(1), 13-34.
 • Daşdemir, İ., Cengiz, E., Uzoğlu, M., & Bozdoğan, A. E. (2013). Tablet Bilgisayarların Fen Ve Teknoloji Derslerinde Kullanılmasıyla İlgili Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi/Examınatıon Of Scıence Teachers’ Opınıons Related To Tablet Pcs Usıng In Scıence And Technology Courses. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20).
 • Dursun, Ö. Ö., Kuzu, A., Kurt, A., A., Güllüpınar, F., & Gültekin, M. (2013). Okul yöneticilerinin FATİH Projesinin pilot uygulama sürecine ilişkin görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,3(1), 100-113.
 • Dündar, H., Akçayır, M. (2014). Implementing Tablet PCs in Schools: Students’ Attitudes and Opinions. Computers in Human Behavior 32, 40–46.
 • Fisher, D., Cornwell, P., & Williams, J. (2007). Teaching Dynamics Using Interactive Tablet PC Instruction Software. InFrontiers In Education Conference-Global Engineering: Knowledge Without Borders, Opportunities Without Passports, 2007. FIE'07. 37th Annual(pp. S3J-3). IEEE.
 • Güçlü, A. (2013, Nisan). Teknoloji Öğrenmeyi Kolaylaştırıyor mu? Milliyet. http://gundem.milliyet.com.tr/teknoloji-ogrenmeyi-kolaylastiriyor-mu- /gundem/gundemyazardetay/24.04.2013/1697563/default.htm adresinden 22 Mart 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Kaysi, F. (2013). Bilgisayar Becerisi ile Üst Biliş Düşünme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Fırat ve İstanbul Üniversiteleri Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Eğitim bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim ABD.
 • Kenar, İ. (2012). Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması.Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi,2(2).
 • Lee, H., Lee, W. B., & Kweon, S. C. (2013). Conjoint Analysis For Mobile Devices For Ubiquitous Learning In Higher Education: The Korean Case. Turkish Online Journal of Educational Technology, 12(1), 45-51.
 • Martin, S., Diaz, G., Sancristobal, E., Gil, R., Castro, M., & Peire, J. (2011). New Technology Trends in Education: Seven Years of Forecasts and Convergence. Computers & Education,57(3), 1893- 1906.
 • Mutlu, M. E., Dinçer, G. D., Okur, M. R., & Şişman, S. (2004). E-Öğrenme Sistemlerinin Tasarımında Kavram Haritaları, Öğrenme Nesneleri ve Eğitim Yönetim Sistemlerinin Rolü. Akademik Bilişim, 11-13.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2014a). Milli Eğitim Bakanlığı FATİH Projesi. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6 adresinden 15 Mart 2014 tarihinde edinilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2014b). Eğitim Bilişim Ağı Sitesi. http://www.eba.gov.tr/ adresinden 15 Mart 2014 tarihinde edinilmiştir.
 • Özoğlu Y., Kaysi F., Özoğlu F. (2013, Ekim). Öğrenim Sürecinde Epub Kullanımı İle Öğretmenlere Sunduğu İmkanların Değerlendirilmesi. International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education- Building Bridges Conference, Diyarbakır.
 • Özoğlu Y., Özoğlu F., Kaysi F., (2013, Aralık). Epub 3.0 Üretim Kriterlerinin Belirlenmesi - Determination Of Epub 3.0 Production Criteria. ICQH 2013 Proceedings Book, Sakarya/TURKEY. 257-267
 • Pamuk, S., Çakır, R., Yılmaz, H. B., Ergun, M., & Ayas, C. (2013). Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3)1799-1822.
 • Prasertsilp, P., Olfman, L. (2014). Effective Teacher Training for Tablet Integration in K-12 Classrooms. 47th Hawaii International Conference on System Science.
 • Purrazzella, K., & Mechling, L. C. (2013). Evaluation of Manual Spelling, Observational and Incidental Learning Using Computer-Based Instruction with a Tablet PC, Large Screen Projection, and a Forward Chaining Procedure. Education and training in autism and developmental disabilities,48(2), 218-235.
 • Ruyter, L. P. (2014). Using the tablet PC for education? The adoption process of primary schools and children’s acceptance. University of Twente, Behavioral Science/ Communication Studies, Master Thesis.
 • Savas, P. (2014). Tablet Pcs As Instructional Tools in English as a Foreign Language Education.The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 13(1).
 • Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A., Seferoğlu, S., S. (2012). Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması. Akademik Bilişim 2012, 1-3 Şubat 2012 / Uşak Üniversitesi, UŞAK
 • Shurtz , S., Halling T., D., & McKay, B. (2011). Assessing User Preferences to Circulate iPads in an Academic Medical Library, Journal of Electronic Resources in Medical Libraries, 8:4, 311-324, DOI: 10.1080/15424065.2011.626342
 • Sneller, J. (2007). The Tablet PC classroom: Erasing borders, stimulating activity, enhancing communication. InFrontiers In Education Conference-Global Engineering: Knowledge Without Borders, Opportunities Without Passports, 2007. FIE'07. 37th Annual(pp. S3J-5). IEEE.
 • Sommerich C. M., Ward R., Sikdar K., Payne J. & Herman L. (2007). A Survey of High School Students With Ubiquitous Access to Tablet PCs. Ergonomics, 50 (5), 706-727, DOI: 10.1080/00140130701194793
 • Şimşek, M., & Doğru, İ. A. (2014). Tablet Pc Based Classroom. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 4246-4249.
 • Tekerek, M. (2008). Bilgi Güvenliği Yönetimi. KSU Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 132-137.
 • Weitz, R. R., Wachsmuth, B., & Mirliss, D. (2006). The Tablet PC For Faculty: A Pilot Project.Journal of Educational Technology & Society,9 (2)
 • Evaluatıon of Tablet Computer Contents under Fatih Project

-

Year 2014, Volume 5, Issue 3, 72 - 85, 02.01.2015
https://doi.org/10.19160/e-ijer.22990

Abstract

Dijital değişimin dünyada hızla adapte olduğu eğitimde, öğrenmelerin kalıcı olmasını desteklemek amacıyla tablet bilgisayarlar kullanılmaya başlanmıştır. Farklı kıtalardaki farklı ülkelerde yapılan araştırma sonuçlarına göre; tablet bilgisayarlar eğitimde öğrenme konusunda çok olumlu sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Dünyadaki bu değişime ayak uydurmak isteyen Türkiye’de de FATİH projesi aracılığıyla, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki tüm öğretmen ve öğrencilere tablet bilgisayar dağıtılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda 2014 yılı sonuna kadar yaklaşık 730 bin tablet bilgisayar öğretmen ve öğrencilere dağıtılmış yakın bir zamanda da 10 milyonluk tablet bilgisayar dağıtılması hedeflenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dağıtılan tablet bilgisayarda kullanılmak amacıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sitesi üzerinden e-kitap, ses, video, görsel öğeleri kullanıcılara sunmaktadır. Bununla beraber, öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulan e-kitapların dünya çapında kabul gören ve güncel bir e-kitap formatı olması, tablet bilgisayarlarla yakalanmaya çalışılan eğitim seviyesi için çok önemlidir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden içerik analiziyle gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulan ve tablet bilgisayarlar içerisinde hazır olarak verilen veya EBA üzerinden erişilebilen ders içeriklerinin etkileşimli, video ve ses içerikleriyle zenginleştirilmiş, görsel öğelerle desteklenmiş ve erişilebilir olmaları şeklinde dört tematik kategoride incelenmeleri amaçlanmıştır. Bu kapsamda 12 farklı sınıf düzeyindeki 24 farklı e-kitap incelenmiştir. Elde edilen araştırma sonuçlarına göre, sunulan e-kitapların; 100 Mb ve üstü yer kaplayanların erişiminde büyük problemler yaşandığı, daha düşük kapasitedeki e-kitapların ise defalarca denedikten sonra indirilebildikleri belirlenmiştir. Video ve ses dosyalarının e-kitap içine gömülmedikleri ve ayrıca e-kitap içinden bağlantı verilmeden farklı bir başlıkta sunulmuş olduğu ve bazı e-kitapların ses veya video desteğinden yoksun olduğu sonucu elde edilmiştir. Ayrıca ekitapların etkileşimli öğeleri destekleme özelliğinin olmasına rağmen e-kitaplar içerisinde etkileşimli her hangi bir öğrenme nesnesinin kullanılmadığı belirlenmiştir. Son olarak, ekitaplar, Türkiye haricinde farklı bir ülkeden indirildiğinde yazı karakterlerinin bozulduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Tablet bilgisayarlar aracılığıyla beklenilen nitelikli öğrenme çıktılarının sağlanabilmesi için; içeriklerin dünya standardında olması beklenmektedir. E-kitapların erişilebilirliklerini arttırmak amacıyla, EBA’nın kullandığı altyapıda geliştirilmelere gidilmelidir. Ayrıca E-kitaplar için dünya standardındaki ekitap formatlarından biri tercih edilmeli ve bu e-kitap formatı güncel, etkileşim, ses ve video destekleyebilecek bir format olmalıdır

References

 • Aksu, H., H. (2014). An Evaluation Into The Views Of Candidate Mathematics Teachers Over “Tablet Computers” To Be Applied In Secondary Schools. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 13 (1).
 • Aktaş, C, Çaycı, B. (2013). Qr Kodun Mobil Eğitimde Yeni Eğitim Yöntemlerinin Geliştirilmesine Katkısı. Global Media Journal, Güz 2013 Sayısı / Fall 2013, 4 (7), ISSN1309-7601.
 • Aydemir M., Küçük S., Karaman S. (2012). Uzaktan Eğitimde Tablet Bilgisayar Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, 1(4), ISSN: 2146-9199
 • Balanskart, A., Hertz, B. (2013). Okullarda Tablet Bilgisayarların Kullanımı: Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması Değerlendirmesi, Yönetici Özeti. European Schoolnet (EUN Partnership AISBL) Rue de Trèves 61 1040 Brüksel – Belçika.
 • Beschorner, B. & Hutchison, A. (2013). iPads as a Literacy Teaching Tool in Early Childhood. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(1), 16-24.
 • Bulun, M., Gülnar, B., Güran S. (2004). Eğitimde Mobil Teknolojiler. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET April 2004 ISSN: 1303-6521 3 (2).
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York, NY: Routledge.
 • Çelik, E., Yıldırım, G., Yıldırım, S., Karaman, S. (2013). Mobil Cihazlarla Öğrenim Gören Lisans Öğrencilerinin E-Ders İçeriklerine Ve Mobil Cihazlara Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi - Journal of Research in Education and Teaching. 2 (2), ISSN: 2146-9199.
 • Çetinkaya, L., Keser, H. (2014). Öğretmen ve Öğrencilerin Tablet Bilgisayar Kullanımında Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, January 2014, 4(1), 13-34.
 • Daşdemir, İ., Cengiz, E., Uzoğlu, M., & Bozdoğan, A. E. (2013). Tablet Bilgisayarların Fen Ve Teknoloji Derslerinde Kullanılmasıyla İlgili Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi/Examınatıon Of Scıence Teachers’ Opınıons Related To Tablet Pcs Usıng In Scıence And Technology Courses. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20).
 • Dursun, Ö. Ö., Kuzu, A., Kurt, A., A., Güllüpınar, F., & Gültekin, M. (2013). Okul yöneticilerinin FATİH Projesinin pilot uygulama sürecine ilişkin görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,3(1), 100-113.
 • Dündar, H., Akçayır, M. (2014). Implementing Tablet PCs in Schools: Students’ Attitudes and Opinions. Computers in Human Behavior 32, 40–46.
 • Fisher, D., Cornwell, P., & Williams, J. (2007). Teaching Dynamics Using Interactive Tablet PC Instruction Software. InFrontiers In Education Conference-Global Engineering: Knowledge Without Borders, Opportunities Without Passports, 2007. FIE'07. 37th Annual(pp. S3J-3). IEEE.
 • Güçlü, A. (2013, Nisan). Teknoloji Öğrenmeyi Kolaylaştırıyor mu? Milliyet. http://gundem.milliyet.com.tr/teknoloji-ogrenmeyi-kolaylastiriyor-mu- /gundem/gundemyazardetay/24.04.2013/1697563/default.htm adresinden 22 Mart 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Kaysi, F. (2013). Bilgisayar Becerisi ile Üst Biliş Düşünme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Fırat ve İstanbul Üniversiteleri Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Eğitim bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim ABD.
 • Kenar, İ. (2012). Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması.Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi,2(2).
 • Lee, H., Lee, W. B., & Kweon, S. C. (2013). Conjoint Analysis For Mobile Devices For Ubiquitous Learning In Higher Education: The Korean Case. Turkish Online Journal of Educational Technology, 12(1), 45-51.
 • Martin, S., Diaz, G., Sancristobal, E., Gil, R., Castro, M., & Peire, J. (2011). New Technology Trends in Education: Seven Years of Forecasts and Convergence. Computers & Education,57(3), 1893- 1906.
 • Mutlu, M. E., Dinçer, G. D., Okur, M. R., & Şişman, S. (2004). E-Öğrenme Sistemlerinin Tasarımında Kavram Haritaları, Öğrenme Nesneleri ve Eğitim Yönetim Sistemlerinin Rolü. Akademik Bilişim, 11-13.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2014a). Milli Eğitim Bakanlığı FATİH Projesi. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6 adresinden 15 Mart 2014 tarihinde edinilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2014b). Eğitim Bilişim Ağı Sitesi. http://www.eba.gov.tr/ adresinden 15 Mart 2014 tarihinde edinilmiştir.
 • Özoğlu Y., Kaysi F., Özoğlu F. (2013, Ekim). Öğrenim Sürecinde Epub Kullanımı İle Öğretmenlere Sunduğu İmkanların Değerlendirilmesi. International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education- Building Bridges Conference, Diyarbakır.
 • Özoğlu Y., Özoğlu F., Kaysi F., (2013, Aralık). Epub 3.0 Üretim Kriterlerinin Belirlenmesi - Determination Of Epub 3.0 Production Criteria. ICQH 2013 Proceedings Book, Sakarya/TURKEY. 257-267
 • Pamuk, S., Çakır, R., Yılmaz, H. B., Ergun, M., & Ayas, C. (2013). Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3)1799-1822.
 • Prasertsilp, P., Olfman, L. (2014). Effective Teacher Training for Tablet Integration in K-12 Classrooms. 47th Hawaii International Conference on System Science.
 • Purrazzella, K., & Mechling, L. C. (2013). Evaluation of Manual Spelling, Observational and Incidental Learning Using Computer-Based Instruction with a Tablet PC, Large Screen Projection, and a Forward Chaining Procedure. Education and training in autism and developmental disabilities,48(2), 218-235.
 • Ruyter, L. P. (2014). Using the tablet PC for education? The adoption process of primary schools and children’s acceptance. University of Twente, Behavioral Science/ Communication Studies, Master Thesis.
 • Savas, P. (2014). Tablet Pcs As Instructional Tools in English as a Foreign Language Education.The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 13(1).
 • Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A., Seferoğlu, S., S. (2012). Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması. Akademik Bilişim 2012, 1-3 Şubat 2012 / Uşak Üniversitesi, UŞAK
 • Shurtz , S., Halling T., D., & McKay, B. (2011). Assessing User Preferences to Circulate iPads in an Academic Medical Library, Journal of Electronic Resources in Medical Libraries, 8:4, 311-324, DOI: 10.1080/15424065.2011.626342
 • Sneller, J. (2007). The Tablet PC classroom: Erasing borders, stimulating activity, enhancing communication. InFrontiers In Education Conference-Global Engineering: Knowledge Without Borders, Opportunities Without Passports, 2007. FIE'07. 37th Annual(pp. S3J-5). IEEE.
 • Sommerich C. M., Ward R., Sikdar K., Payne J. & Herman L. (2007). A Survey of High School Students With Ubiquitous Access to Tablet PCs. Ergonomics, 50 (5), 706-727, DOI: 10.1080/00140130701194793
 • Şimşek, M., & Doğru, İ. A. (2014). Tablet Pc Based Classroom. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 4246-4249.
 • Tekerek, M. (2008). Bilgi Güvenliği Yönetimi. KSU Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 132-137.
 • Weitz, R. R., Wachsmuth, B., & Mirliss, D. (2006). The Tablet PC For Faculty: A Pilot Project.Journal of Educational Technology & Society,9 (2)
 • Evaluatıon of Tablet Computer Contents under Fatih Project

Details

Primary Language tr;en
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Arş.grv. Feyzi KAYSİ>

0000-0001-6681-4574


Yrd. Doç. Dr. Hasan AYDİN>

Publication Date January 2, 2015
Published in Issue Year 2014, Volume 5, Issue 3

Cite

APA Kaysi, A. F. & Aydin, Y. D. D. H. (). . , 5 (3) , 72-85 . DOI: 10.19160/e-ijer.22990
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)