Research Article
BibTex RIS Cite

Muğla Halk Eğitimi Merkezi Kurslarına Katılan Yetişkin Öğrenenlerin Güdüsel Yönelimleri / Motivational Orientations of Adult Learners for Participating the Courses of Muğla People's Education Center

Year 2014, Volume: 5 Issue: 3, 1 - 18, 02.01.2015
https://doi.org/10.19160/e-ijer.74755

Abstract

Participation of adults to education/learning activities and their motivational orientations has been subject of many adult educational studies. Determination of underlying reasons/motives of adult learners to participate to education and learning activities will provide more information about why they want to learn. The purpose of this study is to determine the motivational orientations of adult learners, based on Houle's classification, for participating courses organized by Mugla People's Education Center in 2010-2011 academic years. This study also explores (1) relationship between motivational orientations and demographics characterics of adult learners, (2) the distribution of adult learners' motivational orientations, (3) relationship between motivational orintations of adult learners participating in vocational-technical and socio-cultural courses and (4) dominant motivational orinetations of adult learners.

Method: In this study quantitative research approach adopted and data were collected through a questionnaire consisting of 55 items, developed by researcher as a result of a literature review and Houle's typology based on adult learners and the corresponding three motivational orientations. After content validity and reliability works, "Questionaire for Motivational Orientations of Adult Learners" were applied to adult learners attended courses organized by the Mugla People's Education Center. 562 valid questionnaires were collected. Data were analyzed by using frequency (f), percent (%), arithmetic mean, standard deviation, independent T-test, Median, ANOVA and MANOVA in SPSS 18 package program.

Findings: Research findings shown that adult learners mostly female, fewer than 30 years old and high school graduates. According to three basic motivational orientations, the vast majority of adult learners are learning-oriented. Goal and activity orientations were followed respectively the learning orientation. Significiant differences between adult learners' motivational orientations and gender, age, marital status, employment status, education level, and the number of courses they previously attended were determined (p<.05). On the other hand there were no significant relationship between motivational orientations and association/foundation membership (p>.05). Accordingly, female adult learners are activity and goal oriented more than male adult learners. Young adults at the age of under 30 and below were founded to be goal oriented. Single adult learners are goal oriented; married adult learners are activity and learning oriented. Unemployed adult learners are inclied to each of the three orientations. According to the education level, compulsory education graduates of adult learners are mainly goal oriented; primary school graduates are activity and learning oriented. Adult learners who participated in three and more courses are learning oriented. Adult learners, attended in the socio-cultural courses for the first time at People's Education Center are goal oriented. Motivational orientations of adult learners who are participated to vocational-technical and socio-cultural courses are significantly different from dimensions of goal and activity orientations. Accordingly, adult learners who are participated to vocational-technical courses are goal and activity oriented more than adults participated to socio-cultural courses. In accordance with the median scores, goal orientation is the most dominant orientation among adult learners, and activity-learning orientations are the most dominant orientations in sense double orientation. 21,9% of adult learners are dominant at three orientation, while 24,8% is not dominant any motivational orientations.

Suggestions: According to results, motivational orientatios and needs of age groups should be considered while learning activities were organising for adult learners. And, learning environment of adults should be reorganized in accordance with these needs. 

References

 • Ayhan, S. (1988). Halk Eğitiminde Katılma ve Ankara'daki Halk Eğitimi Merkezlerinde Açılan Kurslara Katılanların Demografik Özellikleri, Katılmalarını Güdüleyen Etmenler ve Programa İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara:Türkiye.
 • Boshier, R. (1971). Motivational Orientations of Adult Education Participants: A Factor Analytic Exploration of Houle's Typology. Adult Education Quarterly, 21(2):3-26.
 • Boshier, R. (1977). Motivational Orientations Re-Visited: Life-Space Motives and the Education Participation Scale. Adult Education Quarterly, 27(2):89-115.
 • Boshier, R. (1991). Psychometric Properties of the Alternative Form of the Educational Participation Scale. Adult Education Quarterly, 41(3):150-167.
 • Boshier, R. ve Collins, J. B. (1985). The Houle Typology After Twenty-Two Years: A Large-Scale Empirical Test. Adult Education Quarterly, 35(3):113-130.
 • Cüceloğlu, D. (1997). İnsan ve Davranışı. (Yedinci Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Darkenwald, G. G. (1977). Why Adults Participate in Education: Some İmplications for Program Development of Research on Motivational Orientations. Speech presented to the faculty of the University Extension Division, January 26, 1977, Rutgers University, 19 pp.
 • Duman, A. (2004a). Yetişkin Öğrenenlerin Güdüsel Yönelimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencileri Örneği). 6-9 Temmuz 2004, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulmuş bildiri, Malatya:İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
 • Duman, A. (2004b). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarına Kayıtlı Olan Öğrencilerin Güdüsel Yönelimleri. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 2(6):34-45.
 • Duman, A. (2007). Yetişkinler Eğitimi. (Genişletilmiş İkinci Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Houle.C.O. (1961). The Inquiring Mind. Madison: University of Wisconsin Press.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (Onüçüncü Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kim, A. ve Merriam, S. B. (2004). Motivations for Learning Among Older Adults in a Learning in Retirement Institute. Educational Gerontology, 30:441-455.
 • Knowles, M. (1996). Yetişkin Öğrenenler Göz Ardı Edilen Bir Kesim. (Serap Ayhan, Çev.). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Lowe, J. (1985). Dünyada Yetişkin Eğitimine Toplu Bakış. (T. Oğuzkan, Çev.) Ankara: Unesco Türkiye Milli Komisyonu.
 • Morstain, B. R. ve Smart, J. C. (1974). Reasons for Participation in Adult Education Courses: A Multivariate Analysis of Group Differences. Adult Education, 24(2):83-98.
 • Okçabol, R. (2006). Halk Eğitimi (Yetişkin Eğitimi). (Üçüncü Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Sheffield, S. B. (1964). The Orientations of Adult Continuing Learners. In D. Solomon (Ed.), The Continuing Learner, Chicago: Center for the Study of Liberal Education for Adults.
 • Silah, M. (2000). Sosyal Psikoloji (Davranış Bilimi). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Şimşek, M. Ş., Akgemci, T. ve Çelik, A. (1998). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tekin, M. (1988). Ankara İlinde Yetişkinleri Örgün Yetişkin Eğitimi Programlarına Katılmaya Güdüleyen Etmenler ve Yetişkinlerin Katılmada Karşılaştıkları Güçlükler. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara:Türkiye.
 • Tezcan, F. (2012). Halk Eğitimi Merkezi Kurslarına Katılan Yetişkin Öğrenenlerin Güdüsel Yönelimleri (Muğla İli Merkez İlçe Halk Eğitimi Merkezi Kursları Örneği). Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara:Türkiye.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2011). Milli Eğitim İstatistikleri, Yaygın Eğitim, 2009/’10. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
 • Motivational Orientations of Adult Learners for Participating
 • the Courses of Muğla People's Education Center

Muğla Halk Eğitimi Merkezi Kurslarına Katılan Yetişkin Öğrenenlerin Güdüsel Yönelimleri / Motivational Orientations of Adult Learners for Participating the Courses of Muğla People's Education Center

Year 2014, Volume: 5 Issue: 3, 1 - 18, 02.01.2015
https://doi.org/10.19160/e-ijer.74755

Abstract

Yetişkinlerin kendileri için düzenlenen eğitim/öğrenme etkinliklerine katılma nedenleri ve güdüsel yönelimleri pek çok araştırmaya konu olmuştur. Bu çalışmanın amacı, Muğla Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen kurslara 2010-2011 eğitim öğretim yılında katılan yetişkin öğrenenlerin güdüsel yönelimlerinin Houle’un yetişkin öğrenenler sınıflandırmasına dayalı olarak saptanmasıdır. Araştırmada ayrıca (1) yetişkin öğrenenlerin güdüsel yönelimleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişki, (2) yetişkin öğrenenlerin güdüsel yönelimlere göre dağılımı, (3) mesleki teknik ve sosyal kültürel kurslara katılan yetişkin öğrenenlerin güdüsel yönelimleri arasındaki ilişkiler ve (4) yetişkin öğrenenlerin başat güdüsel yönelimleri incelenmiştir. Nicel araştırma yaklaşımının benimsendiği araştırmada veriler, araştırmacı tarafından alan yazın taraması sonucunda Houle’un yetişkin öğrenenler tipolojisine dayalı olarak geliştirilen ve üç güdüsel yönelime karşılık gelen 55 maddeden oluşan anket vasıtasıyla toplanmıştır. Kapsam geçerliği ve güvenirlik çalışması yapılan “Yetişkin Öğrenenlerin Güdüsel Yönelimlerinin Saptanması Anketi”, Muğla Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen kurslara katılan yetişkin öğrenenlere uygulanmıştır. Uygulama sonucunda 562 geçerli anket toplanmıştır. Veriler SPSS 18 paket programında analiz edilmiştir. Araştırma bulgularında yetişkin öğrenenlerin çoğunlukla kadın, 30 yaş ve altı ve lise mezunu olduğu belirlenmiştir. Üç temel güdüsel yönelime göre dağılımda yetişkin öğrenenlerin büyük çoğunluğu öğrenme yönelimlidir. Yetişkin öğrenenlerin güdüsel yönelimleri ile cinsiyet, yaş, medeni durum, iş durumu, eğitim durumu ve daha önce katıldıkları kurs sayısı arasında anlamlı ilişkiler saptanmış, güdüsel yönelimlerle dernek/vakıf üyeliği arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Mesleki teknik ve sosyal kültürel kurslara katılan yetişkin öğrenenlerin güdüsel yönelimleri amaç ve etkinlik yönelimi boyutlarında anlamlı farklılık göstermektedir. Tek yönelimde amaç yönelimi, çift yönelimde de etkinlik ve öğrenme yönelimleri en başat güdüsel yönelimlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, yetişkinler için eğitim/öğrenme etkinlikleri düzenlenirken, güdüsel yönelimlerin ve yaş gruplarının gereksinimlerinin dikkate alınması ve öğrenme ortamının bu gereksinimlere göre düzenlenmesi önerilebilir

References

 • Ayhan, S. (1988). Halk Eğitiminde Katılma ve Ankara'daki Halk Eğitimi Merkezlerinde Açılan Kurslara Katılanların Demografik Özellikleri, Katılmalarını Güdüleyen Etmenler ve Programa İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara:Türkiye.
 • Boshier, R. (1971). Motivational Orientations of Adult Education Participants: A Factor Analytic Exploration of Houle's Typology. Adult Education Quarterly, 21(2):3-26.
 • Boshier, R. (1977). Motivational Orientations Re-Visited: Life-Space Motives and the Education Participation Scale. Adult Education Quarterly, 27(2):89-115.
 • Boshier, R. (1991). Psychometric Properties of the Alternative Form of the Educational Participation Scale. Adult Education Quarterly, 41(3):150-167.
 • Boshier, R. ve Collins, J. B. (1985). The Houle Typology After Twenty-Two Years: A Large-Scale Empirical Test. Adult Education Quarterly, 35(3):113-130.
 • Cüceloğlu, D. (1997). İnsan ve Davranışı. (Yedinci Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Darkenwald, G. G. (1977). Why Adults Participate in Education: Some İmplications for Program Development of Research on Motivational Orientations. Speech presented to the faculty of the University Extension Division, January 26, 1977, Rutgers University, 19 pp.
 • Duman, A. (2004a). Yetişkin Öğrenenlerin Güdüsel Yönelimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencileri Örneği). 6-9 Temmuz 2004, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulmuş bildiri, Malatya:İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
 • Duman, A. (2004b). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarına Kayıtlı Olan Öğrencilerin Güdüsel Yönelimleri. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 2(6):34-45.
 • Duman, A. (2007). Yetişkinler Eğitimi. (Genişletilmiş İkinci Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Houle.C.O. (1961). The Inquiring Mind. Madison: University of Wisconsin Press.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (Onüçüncü Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kim, A. ve Merriam, S. B. (2004). Motivations for Learning Among Older Adults in a Learning in Retirement Institute. Educational Gerontology, 30:441-455.
 • Knowles, M. (1996). Yetişkin Öğrenenler Göz Ardı Edilen Bir Kesim. (Serap Ayhan, Çev.). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Lowe, J. (1985). Dünyada Yetişkin Eğitimine Toplu Bakış. (T. Oğuzkan, Çev.) Ankara: Unesco Türkiye Milli Komisyonu.
 • Morstain, B. R. ve Smart, J. C. (1974). Reasons for Participation in Adult Education Courses: A Multivariate Analysis of Group Differences. Adult Education, 24(2):83-98.
 • Okçabol, R. (2006). Halk Eğitimi (Yetişkin Eğitimi). (Üçüncü Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Sheffield, S. B. (1964). The Orientations of Adult Continuing Learners. In D. Solomon (Ed.), The Continuing Learner, Chicago: Center for the Study of Liberal Education for Adults.
 • Silah, M. (2000). Sosyal Psikoloji (Davranış Bilimi). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Şimşek, M. Ş., Akgemci, T. ve Çelik, A. (1998). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tekin, M. (1988). Ankara İlinde Yetişkinleri Örgün Yetişkin Eğitimi Programlarına Katılmaya Güdüleyen Etmenler ve Yetişkinlerin Katılmada Karşılaştıkları Güçlükler. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara:Türkiye.
 • Tezcan, F. (2012). Halk Eğitimi Merkezi Kurslarına Katılan Yetişkin Öğrenenlerin Güdüsel Yönelimleri (Muğla İli Merkez İlçe Halk Eğitimi Merkezi Kursları Örneği). Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara:Türkiye.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2011). Milli Eğitim İstatistikleri, Yaygın Eğitim, 2009/’10. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
 • Motivational Orientations of Adult Learners for Participating
 • the Courses of Muğla People's Education Center

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Yrd.doç.dr.fatma TEZCAN

Prof.dr.ahmet DUMAN

Publication Date January 2, 2015
Published in Issue Year 2014Volume: 5 Issue: 3

Cite

APA TEZCAN, Y., & DUMAN, P. (2015). Muğla Halk Eğitimi Merkezi Kurslarına Katılan Yetişkin Öğrenenlerin Güdüsel Yönelimleri / Motivational Orientations of Adult Learners for Participating the Courses of Muğla People’s Education Center. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1-18. https://doi.org/10.19160/e-ijer.74755

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye