Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Investigation of Primary School Curricula in the Context of Values Education / Değerler Eğitimi Bağlamında İlkokul Öğretim Programlarının İncelenmesi

Year 2023, Volume: 14 Issue: 5, 274 - 295, 22.10.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1367295

Abstract

The aim of this study is to examine primary school curricula in the context of values education. Based on this purpose, the case study model, one of the qualitative research methods, was preferred in the research. The data sources of the research are the primary school curricula published on the official website of the Ministry of National Education in 2018, which were determined by criterion sampling method, one of the purposeful sampling methods. The data in the primary school curricula obtained from online platforms were analyzed with descriptive and content analysis techniques in the context of the research objectives. When the results of the research are examined in general terms, it is concluded that the values of respect, responsibility, scientificity and sensitivity are included more in primary school curricula compared to other values. In addition, it was observed that the program that included the most values in primary school curricula was the Life Sciences curriculum, followed by Turkish, Human Rights, Citizenship and Democracy, and Social Studies curricula, respectively. In addition, one of the remarkable results within the scope of the research is seen in the Mathematics and Religious Culture and Moral Knowledge curricula. In this context, when both curricula are examined, it is determined that values are given very little place compared to other curricula. As a matter of fact, a total of one value was included in the Mathematics curriculum and three values were included in the Religious Culture and Moral Knowledge curriculum. Looking at some striking results specific to primary school programs, it was seen that the Turkish curriculum included the value of respect the most and the value of aesthetics the least. In the Life Science curriculum, sensitivity value is given a lot of space, while values such as diligence, self-control, friendship, patience, patience, sharing and justice are given space only once. In addition, the Social Studies curriculum includes the value of sensitivity, the Science curriculum includes the value of scientificity, and the Human Rights, Citizenship and Democracy Curriculum includes the value of responsibility more than other values.

References

 • Aktepe, V. ve Yalçınkaya, E. (2016). Hayat bilgisi dersinde değerler eğitimi ve uygulama örnekleri. (Ed. S.Güven, S.Kaymakcı). Hayat Bilgisi Öğretimi (133-177). Pegem Akademi.
 • Aladağ, S. (2016). Hayat bilgisi tanımı, amacı ve doğası. (Ed. S.Güven, S.Kaymakcı). Hayat Bilgisi Öğretimi (1-21). Pegem Akademi.
 • Albuz, A. ve Demirci, B. (2018). 2006 İlköğretim müzik dersi öğretim programı ile 2018 ilkokul ve ortaokul müzik dersi öğretim programının karşılaştırılmalı kuramsal çerçeve analizi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 41, 86-95. http://dx.doi.org/10.32547.
 • Artvinli, E. ve Bayar, V. (2018). İlkokul ve ortaokul öğretim programlarında bir değer olarak geri dönüşüm. Osmangazi Journal of Educational Research, 5 (1), 18-33. https://dergipark.org.tr/en/pub/ojer/issue/ 47233/594911
 • Aşıcı, F. ve Dede, Y. (2019). Matematiksel problemler aracılığıyla eğitimsel değerlerin aktarımı: Kuramsal bir çalışma. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13(1), 260-283.
 • Baş, T. ve Akturan, U. (2017). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel araştırma yöntemleri. Seçkin.
 • Best, J. W., & Kahn, J. V. (2017). Eğitimde araştırma yöntemleri. (Çev. Ed. O. Köksal). Eğitim.
 • Cice, Y ve Özgan, H. (2017). Değerler eğitimi uygulamalarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin okul çalışma ekibinin görüşleri. Ekev Akademi Dergisi, 21 (70), 101-120. https://dergipark.org.tr/ tr/pub/ sosekev/issue/71367/1147547
 • Çalışkan, H. ve Yıldırım, Y. (2018). 2005 ile 2017 sosyal bilgiler dersi öğretim programlarındaki değerlere ve değerler eğitimine ilişkin öğretmen görüşleri. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 1(1), 7-https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/427222
 • Demircioğlu, İ. H. & Tokdemir, M.A. (2008). Değerlerin oluşturulma sürecinde tarih eğitimi: amaç, işlev ve içerik. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(15), 69-88. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29185/312508
 • Dönmez, C. ve Akyol, C. (2017). Sosyal bilgilerde değerler eğitimine eleştirel bir bakış, International Journal Of Eurasia Social Sciences, Vol: 8, Issue: 30, pp. (1396-1415).
 • Ekici, Ö. (2023). Öğretmen görüşleri doğrultusunda değer aktarımının gerçekleşmeme nedenleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 820-840. https://doi.org/10.17679/inuefd.1299310
 • Ekici, Ö. ve Yılmaz, F. (2022). Vicdan bilincinin bireyler arasında güven duygusu oluşumundaki rolü. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (42), 167-182. https://dergipark.org.tr/ tr/pub/zgefd/issue/74787/1202958
 • Erlandson, D.A., Harris, E.L., Skipper, B.L., & Allen, S.D. (1993). Doing naturalistic inquiry: A guide to methods. California: Sage.
 • Gibbons, S.L., Ebbeck V., & Weiss M.R. (1995). Fair play for kids: Effects on the moral development of children in physical education. Research Quarterly for Exercise and Sport, 66(3), 247-255.
 • Görgüt, İ. ve Tutkun, E. (2018). Views of physical education teachers on values education. Universal Journal of Educational Research, 6(2), 317-332.
 • Güler, A., Halıcıoğlı, M.B. ve Taşgın, S. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma. Seçkin.
 • Güngör, E. (2010). Değerler psikolojisi üzerine araştırmalar, ahlak psikolojisi, ahlaki değerler ve ahlaki gelişme, Profesörlük Tezi, Ötüken Yayınevi, İstanbul.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Seçkin.
 • Halstead, J. M. (1996). Liberal values and liberal education, values in education and education in values. (Ed. J.M. Halstead ve M. J. Taylor). Bristol: The Falmer Press.
 • Kalita, K. (2015). Need of value education and a teacher’s role, International Journal of Social Science and Humanities Research, Vol. 3, Issue 4, pp: (566-571). https://www.researchpublish.com/upload/book/ Need%20of%20Value%20Education2563.pdf.
 • Kaşgarlı, M. (2013). Divanü Lügat-İt-Türk. (Çev. Besim Atalay). Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara.
 • Kaya, F. (2021). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler ile insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersleri değerlerine ilişkin tutumları. (Yayın No. 717859) [Doktora Tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Kaya, F. (2023). Karakter ve değer eğitim yaklaşımları ve uygulamaları. Karakter ve değerler eğitimi içinde (edit: Aysel Kızılkaya Namlı), Efeakademi Yayınları.
 • Kaya, F. ve Akpınar, E. (2022). İlköğretim öğrencilerinin eşitlik değerine ilişkin tutumları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (42), 1-30. https://doi.org/10.14520/adyusbd.1170295
 • Kırbaç, M., Kaya, F ve Özkul, R. (2023). Uzaktan eğitim sürecinde eğitim fakültesi öğrencilerinin genel öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14 (1), 391-407. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1203150
 • Koh, K.T., Ong, S.W., & Camiré, M. (2016). Implementation of a values training program in physical education and sport: perspectives from teachers, coaches, students, and athletes. Physical Education and Sport Pedagogy, 21(3), 295- 312.
 • Kurtdaş, E. M. (2017). Değerlerin kaynağı ve anlamlandırılması. Türkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(21), 349-366.
 • Kurtdaş, E. M. (2021). Değer değişimini etkileyen bir faktör olarak üniversite eğitimi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 9 (29), 316-334. https://doi.org/10.33692/avrasyad.1035721
 • Kuşdil, M. E. ve Kağıtçıbaşı, C. (2000). Türk öğretmenlerin değer yönelimi ve Schwartz değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59-76.
 • Kuter F., & Kuter M. (2016). Beden eğitimi ve spor yoluyla değerler eğitimi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 3(6), 75-94.
 • Küçükoğlu, A., Albayrak, F. ve Serin, N. (2020). Değerler eğitimi bağlamında Türkçe dersi: Program ve ders kitaplarının karşılaştırmalı incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1499-1518.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed. S. Turan). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Mayring, P. (2011). Nitel sosyal araştırmaya giriş. (Çev. Ed. A. Gümüş & M.S. Durgun). BilgeSu Yayıncılık.
 • Oğuz Haçat, S. ve Demir, F.B. (2020). Sosyal bilgiler ders kitaplarının değerler açısından incelenmesi. Journal of History School, 49, 4443-4466. http://dx.doi.org/10.29228/joh.46733
 • Özkaya, F. ve Duru, A. (2020). Ortaokul matematik ders kitaplarında değerler eğitimi kapsamındaki değerlerin yer alma durumlarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(3), 43-67.
 • Rudd, A. (2005). Which “character” should sport develop?. The Physical Educator, 62(4), 205-211.
 • Sağlam, E. ve Genç, S. Z. (2015). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler programında belirlenen değerlerin kazanım düzeyleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4 (4), 0-https://doi.org/ 10.7884/teke.507
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F.G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Anı.
 • Şahin, Ç. (2015). Verilerin analizi. (Ed. R.Y. Kıncal), Bilimsel araştırma yöntemleri içinde (183-217). Nobel.
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2017). Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine. Erişim adresi: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamas i program.pdf (Erişim tarihi: 10 Eylül 2023).
 • Taş, H. (2022). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının evrensel değerler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 62, 455-475.
 • Tay, B. ve Nalçacı, A. (2020). İstiklâl Marşı’mızda Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 18 (40), 243-275. https://doi.org/10.34234/ded.753516
 • Toprakçı, E. (2021). “Değerlerli uzaktan öğretim” Hürriyet (4 Ocak). https://www.hurriyet.com.tr/egitim/degerlerli-uzaktan-ogretim-41705164
 • Ulusoy, K. (2007). Lise tarih programında yer alan geleneksel ve demokratik değerlere yönelik öğrenci tutumlarının ve görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Ülken, H. Z. (1967). Eğitim felsefesi, Doğu Batı Yayınları, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin.
 • Yıldırım, N. ve Turan, S. (2015). Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersi öğretim programındaki değerlerin kazandırılma sürecine yönelik görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2), 420-437.
 • Yıldırım, Y. ve Çalışkan, H. (2022). Sosyal bilgiler programlarda değerler ve değerler eğitimi. İçinde Özlem Bektaş ve Refik Turan (Ed.) Türkiye'de Sosyal Bilgiler Öğretim Programları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yılmaz, Z. ve Yıldırım, H. İ. (2023). Fen bilimleri ders kitaplarının değerler açısından incelenmesi üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 21(2), 933-958.
 • Yükrük, S., ve Akarsu, S. (2017). Ortaokul (5-8) müzik ders kitaplarında yer alan şarkıların değerler bakımından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1171-1186.
 • Yürük, T. ve Düzenli, A. (2021). Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programlarının kazanımlarının değerler eğitimi açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD), 21(2), 715-740

Değerler Eğitimi Bağlamında İlkokul Öğretim Programlarının İncelenmesi / Investigation of Primary School Curricula in the Context of Values Education

Year 2023, Volume: 14 Issue: 5, 274 - 295, 22.10.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1367295

Abstract

Bu araştırmanın amacı, değerler eğitimi bağlamında ilkokul öğretim programlarını incelemektir. Bu amaçtan hareketle araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli tercih edilmiştir. Araştırmanın veri kaynakları, amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 yılı nda resmi web sayfasında yayınlanmış olan ilkokul öğretim programları oluşturmaktadır. Araştırmada online platformlardan temin edilen ilkokul öğretim programlarındaki veriler, araştırmanın amaçları bağlamında betimsel ve içerik analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Genel anlamda araştırma sonuçlarına bakıldığında; saygı, sorumluluk, bilimsellik ve duyarlılık değerlerinin diğer değerlere kıyasla ilkokul öğretim programlarında daha fazla yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında, ilkokul öğretim programları içerisinde, en fazla değere yer veren programın Hayat Bilgisi öğretim programı olduğu, bunu sırasıyla Türkçe, İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi ve Sosyal Bilgiler öğretim programlarının izlediği görülmüştür. Ayrıca araştırma kapsamında dikkat çekici sonuçlardan biri de Matametik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programlarında görülmektedir. Bu bağlamda her iki programa da bakıldığında; diğer öğretim programlarına oranla değerlere çok az yer verildiği sonucunun ortaya çıktğı belirlenmiştir. Nitekim Matematik öğretim programında toplam bir, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programında ise üç değere yer verilmiştir. İlkokul programları özelinde dikat çeken bazı sonuçlara bakıldığında ise Türkçe öğretim programında; en fazla saygı değerine en az ise estetik değerine yer verildiği görülmüştür. Hayat Bilgisi öğretim programında dikkat çekici bir şekilde duyarlılık değerine çok fazla yer verilirken; çalışkanlık, öz denetim, dostluk, sabır, paylaşma ve adalet gibi değerlere birer defa yer verildiği ortaya çıkmaktadır. Bunların yanı sıra Sosyal Bilgiler öğretim programında; duyarlılık değerinin, Fen Bilgisi öğretim programında; bilimsellik değerinin, İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programında sorumluluk değerinin diğer değerlere kıyasla daha fazla yer aldığı görülmektedir.

Ethical Statement

Sayın hocam, Makale nitel araştırma yöntemlerinden Doküman incelemesi modeli ile hazırlanmıştır. Bu yüzden etik kurul gerekmemektedir. İyi çalışmalar.

Thanks

Sayın hocam, İlginiz ve emeğiniz için teşekkür ederim.

References

 • Aktepe, V. ve Yalçınkaya, E. (2016). Hayat bilgisi dersinde değerler eğitimi ve uygulama örnekleri. (Ed. S.Güven, S.Kaymakcı). Hayat Bilgisi Öğretimi (133-177). Pegem Akademi.
 • Aladağ, S. (2016). Hayat bilgisi tanımı, amacı ve doğası. (Ed. S.Güven, S.Kaymakcı). Hayat Bilgisi Öğretimi (1-21). Pegem Akademi.
 • Albuz, A. ve Demirci, B. (2018). 2006 İlköğretim müzik dersi öğretim programı ile 2018 ilkokul ve ortaokul müzik dersi öğretim programının karşılaştırılmalı kuramsal çerçeve analizi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 41, 86-95. http://dx.doi.org/10.32547.
 • Artvinli, E. ve Bayar, V. (2018). İlkokul ve ortaokul öğretim programlarında bir değer olarak geri dönüşüm. Osmangazi Journal of Educational Research, 5 (1), 18-33. https://dergipark.org.tr/en/pub/ojer/issue/ 47233/594911
 • Aşıcı, F. ve Dede, Y. (2019). Matematiksel problemler aracılığıyla eğitimsel değerlerin aktarımı: Kuramsal bir çalışma. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13(1), 260-283.
 • Baş, T. ve Akturan, U. (2017). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel araştırma yöntemleri. Seçkin.
 • Best, J. W., & Kahn, J. V. (2017). Eğitimde araştırma yöntemleri. (Çev. Ed. O. Köksal). Eğitim.
 • Cice, Y ve Özgan, H. (2017). Değerler eğitimi uygulamalarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin okul çalışma ekibinin görüşleri. Ekev Akademi Dergisi, 21 (70), 101-120. https://dergipark.org.tr/ tr/pub/ sosekev/issue/71367/1147547
 • Çalışkan, H. ve Yıldırım, Y. (2018). 2005 ile 2017 sosyal bilgiler dersi öğretim programlarındaki değerlere ve değerler eğitimine ilişkin öğretmen görüşleri. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 1(1), 7-https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/427222
 • Demircioğlu, İ. H. & Tokdemir, M.A. (2008). Değerlerin oluşturulma sürecinde tarih eğitimi: amaç, işlev ve içerik. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(15), 69-88. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29185/312508
 • Dönmez, C. ve Akyol, C. (2017). Sosyal bilgilerde değerler eğitimine eleştirel bir bakış, International Journal Of Eurasia Social Sciences, Vol: 8, Issue: 30, pp. (1396-1415).
 • Ekici, Ö. (2023). Öğretmen görüşleri doğrultusunda değer aktarımının gerçekleşmeme nedenleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 820-840. https://doi.org/10.17679/inuefd.1299310
 • Ekici, Ö. ve Yılmaz, F. (2022). Vicdan bilincinin bireyler arasında güven duygusu oluşumundaki rolü. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (42), 167-182. https://dergipark.org.tr/ tr/pub/zgefd/issue/74787/1202958
 • Erlandson, D.A., Harris, E.L., Skipper, B.L., & Allen, S.D. (1993). Doing naturalistic inquiry: A guide to methods. California: Sage.
 • Gibbons, S.L., Ebbeck V., & Weiss M.R. (1995). Fair play for kids: Effects on the moral development of children in physical education. Research Quarterly for Exercise and Sport, 66(3), 247-255.
 • Görgüt, İ. ve Tutkun, E. (2018). Views of physical education teachers on values education. Universal Journal of Educational Research, 6(2), 317-332.
 • Güler, A., Halıcıoğlı, M.B. ve Taşgın, S. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma. Seçkin.
 • Güngör, E. (2010). Değerler psikolojisi üzerine araştırmalar, ahlak psikolojisi, ahlaki değerler ve ahlaki gelişme, Profesörlük Tezi, Ötüken Yayınevi, İstanbul.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Seçkin.
 • Halstead, J. M. (1996). Liberal values and liberal education, values in education and education in values. (Ed. J.M. Halstead ve M. J. Taylor). Bristol: The Falmer Press.
 • Kalita, K. (2015). Need of value education and a teacher’s role, International Journal of Social Science and Humanities Research, Vol. 3, Issue 4, pp: (566-571). https://www.researchpublish.com/upload/book/ Need%20of%20Value%20Education2563.pdf.
 • Kaşgarlı, M. (2013). Divanü Lügat-İt-Türk. (Çev. Besim Atalay). Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara.
 • Kaya, F. (2021). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler ile insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersleri değerlerine ilişkin tutumları. (Yayın No. 717859) [Doktora Tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Kaya, F. (2023). Karakter ve değer eğitim yaklaşımları ve uygulamaları. Karakter ve değerler eğitimi içinde (edit: Aysel Kızılkaya Namlı), Efeakademi Yayınları.
 • Kaya, F. ve Akpınar, E. (2022). İlköğretim öğrencilerinin eşitlik değerine ilişkin tutumları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (42), 1-30. https://doi.org/10.14520/adyusbd.1170295
 • Kırbaç, M., Kaya, F ve Özkul, R. (2023). Uzaktan eğitim sürecinde eğitim fakültesi öğrencilerinin genel öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14 (1), 391-407. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1203150
 • Koh, K.T., Ong, S.W., & Camiré, M. (2016). Implementation of a values training program in physical education and sport: perspectives from teachers, coaches, students, and athletes. Physical Education and Sport Pedagogy, 21(3), 295- 312.
 • Kurtdaş, E. M. (2017). Değerlerin kaynağı ve anlamlandırılması. Türkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(21), 349-366.
 • Kurtdaş, E. M. (2021). Değer değişimini etkileyen bir faktör olarak üniversite eğitimi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 9 (29), 316-334. https://doi.org/10.33692/avrasyad.1035721
 • Kuşdil, M. E. ve Kağıtçıbaşı, C. (2000). Türk öğretmenlerin değer yönelimi ve Schwartz değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59-76.
 • Kuter F., & Kuter M. (2016). Beden eğitimi ve spor yoluyla değerler eğitimi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 3(6), 75-94.
 • Küçükoğlu, A., Albayrak, F. ve Serin, N. (2020). Değerler eğitimi bağlamında Türkçe dersi: Program ve ders kitaplarının karşılaştırmalı incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1499-1518.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed. S. Turan). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Mayring, P. (2011). Nitel sosyal araştırmaya giriş. (Çev. Ed. A. Gümüş & M.S. Durgun). BilgeSu Yayıncılık.
 • Oğuz Haçat, S. ve Demir, F.B. (2020). Sosyal bilgiler ders kitaplarının değerler açısından incelenmesi. Journal of History School, 49, 4443-4466. http://dx.doi.org/10.29228/joh.46733
 • Özkaya, F. ve Duru, A. (2020). Ortaokul matematik ders kitaplarında değerler eğitimi kapsamındaki değerlerin yer alma durumlarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(3), 43-67.
 • Rudd, A. (2005). Which “character” should sport develop?. The Physical Educator, 62(4), 205-211.
 • Sağlam, E. ve Genç, S. Z. (2015). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler programında belirlenen değerlerin kazanım düzeyleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4 (4), 0-https://doi.org/ 10.7884/teke.507
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F.G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Anı.
 • Şahin, Ç. (2015). Verilerin analizi. (Ed. R.Y. Kıncal), Bilimsel araştırma yöntemleri içinde (183-217). Nobel.
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2017). Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine. Erişim adresi: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamas i program.pdf (Erişim tarihi: 10 Eylül 2023).
 • Taş, H. (2022). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının evrensel değerler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 62, 455-475.
 • Tay, B. ve Nalçacı, A. (2020). İstiklâl Marşı’mızda Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 18 (40), 243-275. https://doi.org/10.34234/ded.753516
 • Toprakçı, E. (2021). “Değerlerli uzaktan öğretim” Hürriyet (4 Ocak). https://www.hurriyet.com.tr/egitim/degerlerli-uzaktan-ogretim-41705164
 • Ulusoy, K. (2007). Lise tarih programında yer alan geleneksel ve demokratik değerlere yönelik öğrenci tutumlarının ve görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Ülken, H. Z. (1967). Eğitim felsefesi, Doğu Batı Yayınları, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin.
 • Yıldırım, N. ve Turan, S. (2015). Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersi öğretim programındaki değerlerin kazandırılma sürecine yönelik görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2), 420-437.
 • Yıldırım, Y. ve Çalışkan, H. (2022). Sosyal bilgiler programlarda değerler ve değerler eğitimi. İçinde Özlem Bektaş ve Refik Turan (Ed.) Türkiye'de Sosyal Bilgiler Öğretim Programları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yılmaz, Z. ve Yıldırım, H. İ. (2023). Fen bilimleri ders kitaplarının değerler açısından incelenmesi üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 21(2), 933-958.
 • Yükrük, S., ve Akarsu, S. (2017). Ortaokul (5-8) müzik ders kitaplarında yer alan şarkıların değerler bakımından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1171-1186.
 • Yürük, T. ve Düzenli, A. (2021). Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programlarının kazanımlarının değerler eğitimi açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD), 21(2), 715-740

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education (Other)
Journal Section Issue Articles
Authors

Veysel GÖÇER
MEB
0000-0002-9242-6863
Türkiye


Fatih KAYA
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9011-8656
Türkiye

Publication Date October 22, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 5

Cite

APA
GÖÇER, V., & KAYA, F. (2023). Değerler Eğitimi Bağlamında İlkokul Öğretim Programlarının İncelenmesi / Investigation of Primary School Curricula in the Context of Values Education. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(5), 274-295. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1367295

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com  
https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/eft-coverage.pdf