Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Examining Teachers’ Opinions About Slavic Children’s Problems During Their School Adaptation Process / Slav Çocukların Okula Uyum Sürecinde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Year 2023, Volume: 14 Issue: 5, 463 - 477, 22.10.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1360493

Abstract

The migration movement continues in the world and our country and the number of immigrants in many countries is constantly increasing. Turkey is one of the countries that have received intensive immigration in recent years. This highlights the importance of multiculturalism in education. Especially in early childhood, which is the beginning of school, has a very critical importance as it is the stage of adaptation of immigrant children to both education and society. For this reason, this study aims to examine the views of teachers about the adaptation problems of Slavic children attending kindergarten in the process of adaptation to school. The research was designed as a holistic case study, which is one of the qualitative methods. 5 preschool teachers who had at least one Slavic student in Serik district of Antalya province were purposefully selected as participants. Data were collected through semi-structured interviews. The data collected within the scope of the research were analyzed by the content analysis method. The findings obtained from the teachers in the research were explained under seven main themes: the training received regarding the adaptation process of Slavic children, the problems they experience during the adaptation process, the problems they experience during the education process, the problems they experience with other students, the methods used to facilitate the adaptation process, the methods used in educational studies and suggestions to facilitate the adaptation process. As a result, it has been revealed that the biggest problems of Slavic children in the adaptation process are adaptation problems due to language and cultural differences. Teachers stated they used peer education, technological applications, interpreters, and family collaborations to cope with these problems. In addition, they emphasized the need for common language education, especially multicultural education, and accelerated adaptation training.

References

 • Abacıoglu, C. S., Volman, M., & Fischer, A. H. (2020). Teachers’ multicultural attitudes and perspective taking abilities as factors in culturally responsive teaching. British Journal of Educational Psychology, 90(3), 736-752.
 • Amnesty International, (2009). Amnesty international report 2009: The state of the world’s human rights: pamphlet. https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/002/2009/en/.
 • Arı, Ş. (2010). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilköğretimin ikinci kademesinde öğrenim gören yabancılara türkçe öğretimi üzerine bir değerlendirme [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Atasoy Çiçek, Ş. (2017). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Türkçe Bilmeyen 3-6 Yaş Çocuklarının Karşılaştıkları Sorunlar Hakkında Öğretmen Görüşleri [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Doğu Akdeniz Üniversitesi.
 • Atasü Topçuoğlu, R. (2013). Türkiye’de Göçmen Çocukların Profili, Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Önerileri Hızlı Değerlendirme Raporu. Ankara: Uluslararası Göç Örgütü.
 • Avcı, F. (2019). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden mülteci öğrencilerin sınıf ortamında karşılaştıkları sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Dil Öğretimi ve Eğitim Araştırmaları, 2(1), 57-80. https://Doi.Org/10.35207/Later.537817
 • Baiduri, R., Khairani, L., & Puspitawati, P. (2019, October). Multicultural Education Based on North Sumatera Folkloreas a Source of Character Building in Early Childhood. In Proceedings of The 5th Annual International Seminar on Trends in Science and Science Education, AISTSSE 2018, 18-19 October 2018, Medan, Indonesia.
 • Cherng, H. Y. S., & Davis, L. A. (2019). Multicultural matters: An investigation of key assumptions of multicultural education reform in teacher education. Journal of Teacher Education, 70(3), 219-236.
 • Creswell, J. W. (2016). Araştırma Deseni, (S. B. Demir, Çev.). Eğiten Kitap. (Orijinal çalışma basım tarihi 2012).
 • Çağlar, A. (1997, Kasım 20-22). Yeni bir göçmen türü: Türk üniversitelerinde yabancı uyruklu öğrenci olmak [Bildiri sunumu]. II. Ulusal Sosyoloji Kongresi. Toplum ve Göç, Ankara, Türkiye.
 • Er, O., Biçer, N. & Bozkırlı K. Ç. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların ilgili alan yazını ışığında değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 1, 51-69.
 • Erdoğan, M. M. (2015). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Eynullayeva, K., Gökalp, M., & Hatunoglu, B. Y. (2021). Investigation of the Turkish cultural adaptation of ınternational students living in Turkey. European Educational Researcher, 4(2), 155-169.
 • Gall, M. D., Borg, W. R. & Gall, J. P. (1996). Educational Research an Introduction (6th ed.). Longman.
 • Güngör, F., & Şenel, E. A. (2018). Yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerinin eğitim–öğretiminde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 8(2), 124-173.
 • İmamoğlu, H. V., & Çalışkan, E. (2017). Yabancı uyruklu öğrencilerin devlet okullarında ilkokul eğitimine dair öğretmen görüşleri: Sinop ili örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 529-546
 • Kardeş, S. & Akman, B. (2018). Suriyeli mültecilerin eğitimine yönelik öğretmen görüşleri. İlköğretim Çevrim İçi, 17 (3).
 • Kırdar, G. (2022). Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerinin Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Projesi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Konan, N. & Gürsul, S. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin Suriyeli çocukların öğretiminde karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. In N. Tüfekçi, A. Korkut, & H. Karacan (Eds.), 11th ECLSS Conferences on Language and Social Sciences Proceedings Book (pp. 286–298). University of Gjakova “Fehmi Agani”, Gjakova, Kosovo.
 • Merriam, S. B. (2018). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama için Bir Rehber, (S. Turan & F. Koçak Canbaz Çev.). Nobel. (Orijinal çalışma basım tarihi 2013).
 • Özel, Ö. (2023). Türkiye'de çok kültürlü eğitim: anasınıfı öğretmenlerinin farklı kültürlere sahip öğrencilerle çalışırken karşılaştığı sorunların incelenmesi. Social Sciences Studies Journal (SSS Journal), 9(112), 7147-7152.
 • Özoruç, N., & Sığırtmaç, A. D. (2022). Okul öncesi öğretmenlerinin mülteci çocukların eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri. Millî Eğitim Dergisi, 51(233), 237-258.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. Sage Publications: Thousand Oaks.
 • Perruchoud, R. & Redpath, J. (2009). Göç Terimleri Sözlüğü. https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndedition.pdf.
 • Polat, F. (2012). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu ilköğretim öğrencilerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Sağlam, H. İ., & Kanbur, N. İ. (2017). Sınıf öğretmenlerinin mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 310-323.
 • Sayın, Y., Usanmaz, A., & Aslangiri, F. (2016). Uluslararası göç olgusu ve yol açtığı etkiler: Suriye göçü örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(31), 1-13.
 • Suri, D., & Chandra, D. (2021). Teacher's strategy for implementing multiculturalism education based on local cultural values and character building for early childhood education. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 8(4), 271-285.
 • Tanış, İ., & Özgün, Ö. (2022). Sığınmacı çocuklarla çalışan okul öncesi öğretmenlerinin deneyimleri: çokkültürlü bir bakış açısı. Ege Eğitim Dergisi, 23, 23-39.
 • TBMM (2018). Göç ve Uyum Raporu. Https://Www.Tbmm.Gov.Tr/Komisyon/İnsanhaklari/Docs/2018/Goc_Ve_Uyum_Raporu.Pdf
 • Toprakçı, E. ve Yazıcı, B. (2021). OECD ülkeleri ve türkiye’de mülteci eğitimi VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi. 01-03 Eylül 2021. KKTC. VII. TURKCESS Toplumsal Değişim ve İnovasyon” e-ISBN: 9786258499155. ss. 172-189. Kongre Kitabı: https://drive.google.com/file/d/1atjCFgTSGPSzyGhW_Hy5W_Oq6c5X_Dty/view Diğer erişim: https://www.erdalToprakçı.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/turkcess-sadece-bizim-bildiri.pdf
 • Uzun, E. M. & Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1), 72-83.
 • Wongjanta, T., Khianngam, N., Vaiyavutjamai, P., & Assapaporn, N. (2021). Learning experience organization along multicultural education for of early childhood children in Chiang Mai Peri-urban area. Journal of Education Naresuan University, 23(2), 391-409.
 • Yalçın, C. (2004). Göç Sosyolojisi. Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. (1984). Case Study Research: Design and Methods. (3rd ed.). Sage.
 • Yol, A. (2011). Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimindeki sorunlar. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, 1(1), 117-131.

Slav Çocukların Okula Uyum Sürecinde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi / Examining Teachers’ Opinions About Slavic Children’s Problems During Their School Adaptation Process

Year 2023, Volume: 14 Issue: 5, 463 - 477, 22.10.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1360493

Abstract

Gün geçtikçe dünyada ve ülkemizde göç hareketliği devam etmekte ve birçok ülkedeki göçmen sayısı da sürekli artmaktadır. Türkiye de son yıllarda yoğun göç alan ülkelerden biridir. Ülkedeki göçmen sayısının artması eğitimde çokkültürlülüğün önemini öne çıkarmaktadır. Özellikle okula başlangıç olan okul öncesi dönem göçmen çocukların hem eğitime hem de topluma uyum sağlama basamakları olduğu için çok kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı okul öncesi dönemdeki Slav çocukların okula uyum sürecindeki adaptasyon sorunları hakkında öğretmen görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel yöntemlerden biri olan bütüncül durum çalışması olarak düzenlenmiştir. Araştırmanın katılımcıları amaçlı örneklem yöntemine göre seçilmiştir. Bu kapsamda çalışmanın katılımcılarını Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle en çok göç alan Antalya ili Serik ilçesinde en az bir tane Slav öğrencisi olan 5 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırma kapsamında toplanan veriler, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada öğretmenlerden elde edilen bulgular, Slav çocukların uyum sürecine ilişkin alınan eğitimler, uyum sürecinde yaşadıkları sorunlar, eğitim sürecinde yaşadıkları sorunlar, diğer öğrencilerle yaşadıkları sorunlar, uyum sürecini kolaylaştırmak için kullanılan yöntemler, eğitim çalışmalarında kullanılan yöntemler ve uyum sürecini kolaylaştırmak için öneriler olmak üzere yedi ana tema altında açıklanmıştır. Sonuç olarak Slav çocukların adaptasyon sürecindeki en büyük sorunlarının dil ve kültür farklılıklarından kaynaklı uyum sorunları olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenler bu sorunlarla başa çıkmak için akran eğitimi, teknolojik uygulamalar, tercümanlar ve aile işbirliklerine başvurduklarını belirtmiştir. Buna ek olarak çok kültürlü eğitim başta olmak üzere ortak bir dil eğitimi ve hızlandırılmış uyum eğitimlerinin gerekliliğini vurgulamışlardır.

Ethical Statement

Bu araştırmayı yürütebilmek için gerekli izinler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 2023/315 karar numarası ile alınmıştır. Araştırmaya katılan tüm katılımcılar gönüllük esasına göre çalışmaya dahil edilmiş ve tüm veri toplama süreci öncesi, sırası ve sonrasında tüm etik kurallara azami özen gösterilmiştir.

References

 • Abacıoglu, C. S., Volman, M., & Fischer, A. H. (2020). Teachers’ multicultural attitudes and perspective taking abilities as factors in culturally responsive teaching. British Journal of Educational Psychology, 90(3), 736-752.
 • Amnesty International, (2009). Amnesty international report 2009: The state of the world’s human rights: pamphlet. https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/002/2009/en/.
 • Arı, Ş. (2010). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilköğretimin ikinci kademesinde öğrenim gören yabancılara türkçe öğretimi üzerine bir değerlendirme [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Atasoy Çiçek, Ş. (2017). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Türkçe Bilmeyen 3-6 Yaş Çocuklarının Karşılaştıkları Sorunlar Hakkında Öğretmen Görüşleri [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Doğu Akdeniz Üniversitesi.
 • Atasü Topçuoğlu, R. (2013). Türkiye’de Göçmen Çocukların Profili, Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Önerileri Hızlı Değerlendirme Raporu. Ankara: Uluslararası Göç Örgütü.
 • Avcı, F. (2019). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden mülteci öğrencilerin sınıf ortamında karşılaştıkları sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Dil Öğretimi ve Eğitim Araştırmaları, 2(1), 57-80. https://Doi.Org/10.35207/Later.537817
 • Baiduri, R., Khairani, L., & Puspitawati, P. (2019, October). Multicultural Education Based on North Sumatera Folkloreas a Source of Character Building in Early Childhood. In Proceedings of The 5th Annual International Seminar on Trends in Science and Science Education, AISTSSE 2018, 18-19 October 2018, Medan, Indonesia.
 • Cherng, H. Y. S., & Davis, L. A. (2019). Multicultural matters: An investigation of key assumptions of multicultural education reform in teacher education. Journal of Teacher Education, 70(3), 219-236.
 • Creswell, J. W. (2016). Araştırma Deseni, (S. B. Demir, Çev.). Eğiten Kitap. (Orijinal çalışma basım tarihi 2012).
 • Çağlar, A. (1997, Kasım 20-22). Yeni bir göçmen türü: Türk üniversitelerinde yabancı uyruklu öğrenci olmak [Bildiri sunumu]. II. Ulusal Sosyoloji Kongresi. Toplum ve Göç, Ankara, Türkiye.
 • Er, O., Biçer, N. & Bozkırlı K. Ç. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların ilgili alan yazını ışığında değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 1, 51-69.
 • Erdoğan, M. M. (2015). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Eynullayeva, K., Gökalp, M., & Hatunoglu, B. Y. (2021). Investigation of the Turkish cultural adaptation of ınternational students living in Turkey. European Educational Researcher, 4(2), 155-169.
 • Gall, M. D., Borg, W. R. & Gall, J. P. (1996). Educational Research an Introduction (6th ed.). Longman.
 • Güngör, F., & Şenel, E. A. (2018). Yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerinin eğitim–öğretiminde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 8(2), 124-173.
 • İmamoğlu, H. V., & Çalışkan, E. (2017). Yabancı uyruklu öğrencilerin devlet okullarında ilkokul eğitimine dair öğretmen görüşleri: Sinop ili örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 529-546
 • Kardeş, S. & Akman, B. (2018). Suriyeli mültecilerin eğitimine yönelik öğretmen görüşleri. İlköğretim Çevrim İçi, 17 (3).
 • Kırdar, G. (2022). Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerinin Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Projesi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Konan, N. & Gürsul, S. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin Suriyeli çocukların öğretiminde karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. In N. Tüfekçi, A. Korkut, & H. Karacan (Eds.), 11th ECLSS Conferences on Language and Social Sciences Proceedings Book (pp. 286–298). University of Gjakova “Fehmi Agani”, Gjakova, Kosovo.
 • Merriam, S. B. (2018). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama için Bir Rehber, (S. Turan & F. Koçak Canbaz Çev.). Nobel. (Orijinal çalışma basım tarihi 2013).
 • Özel, Ö. (2023). Türkiye'de çok kültürlü eğitim: anasınıfı öğretmenlerinin farklı kültürlere sahip öğrencilerle çalışırken karşılaştığı sorunların incelenmesi. Social Sciences Studies Journal (SSS Journal), 9(112), 7147-7152.
 • Özoruç, N., & Sığırtmaç, A. D. (2022). Okul öncesi öğretmenlerinin mülteci çocukların eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri. Millî Eğitim Dergisi, 51(233), 237-258.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. Sage Publications: Thousand Oaks.
 • Perruchoud, R. & Redpath, J. (2009). Göç Terimleri Sözlüğü. https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndedition.pdf.
 • Polat, F. (2012). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu ilköğretim öğrencilerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Sağlam, H. İ., & Kanbur, N. İ. (2017). Sınıf öğretmenlerinin mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 310-323.
 • Sayın, Y., Usanmaz, A., & Aslangiri, F. (2016). Uluslararası göç olgusu ve yol açtığı etkiler: Suriye göçü örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(31), 1-13.
 • Suri, D., & Chandra, D. (2021). Teacher's strategy for implementing multiculturalism education based on local cultural values and character building for early childhood education. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 8(4), 271-285.
 • Tanış, İ., & Özgün, Ö. (2022). Sığınmacı çocuklarla çalışan okul öncesi öğretmenlerinin deneyimleri: çokkültürlü bir bakış açısı. Ege Eğitim Dergisi, 23, 23-39.
 • TBMM (2018). Göç ve Uyum Raporu. Https://Www.Tbmm.Gov.Tr/Komisyon/İnsanhaklari/Docs/2018/Goc_Ve_Uyum_Raporu.Pdf
 • Toprakçı, E. ve Yazıcı, B. (2021). OECD ülkeleri ve türkiye’de mülteci eğitimi VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi. 01-03 Eylül 2021. KKTC. VII. TURKCESS Toplumsal Değişim ve İnovasyon” e-ISBN: 9786258499155. ss. 172-189. Kongre Kitabı: https://drive.google.com/file/d/1atjCFgTSGPSzyGhW_Hy5W_Oq6c5X_Dty/view Diğer erişim: https://www.erdalToprakçı.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/turkcess-sadece-bizim-bildiri.pdf
 • Uzun, E. M. & Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1), 72-83.
 • Wongjanta, T., Khianngam, N., Vaiyavutjamai, P., & Assapaporn, N. (2021). Learning experience organization along multicultural education for of early childhood children in Chiang Mai Peri-urban area. Journal of Education Naresuan University, 23(2), 391-409.
 • Yalçın, C. (2004). Göç Sosyolojisi. Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. (1984). Case Study Research: Design and Methods. (3rd ed.). Sage.
 • Yol, A. (2011). Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimindeki sorunlar. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, 1(1), 117-131.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education (Other)
Journal Section Issue Articles
Authors

Özge ÖZEL
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4992-483X
Türkiye


Mümine GÜL
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0009-0008-3866-1425
Türkiye

Publication Date October 22, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 5

Cite

APA
ÖZEL, Ö., & GÜL, M. (2023). Slav Çocukların Okula Uyum Sürecinde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi / Examining Teachers’ Opinions About Slavic Children’s Problems During Their School Adaptation Process. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(5), 463-477. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1360493

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com  
https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/eft-coverage.pdf