Systematic Reviews and Meta Analysis
BibTex RIS Cite

Türkiye'de Mobil Destekli Dil Öğrenimi: 2009-2022 Döneminde Üretilen Lisansüstü Tezler Üzerine Sistematik Bir İnceleme Çalışması / Mobile Assisted Language Learning in Türkiye: A Systematic Review Study of Postgraduate Theses Produced during the Period 2009-2022

Year 2023, Volume: 14 Issue: 5, 338 - 376, 22.10.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1354153

Abstract

Bu çalışma, 2009-2022 döneminde Türkiye'de üretilen mobil destekli dil öğrenimi lisansüstü tezlerini (MALL-PGT) incelemiştir. Amaç, Türkiye'deki MALL-PGT'lerin genel araştırma eğilimi hakkında geniş bir bakış açısı sağlamaktır. Bu bağlamda, yetmiş dokuz MALL-PGT (60 yüksek lisans tezi, 19 doktora tezi) toplanmış ve yazar tarafından hazırlanan kodlama şemasına dayalı olarak analiz edilmiştir. Şema altı temel kategoriden oluşmaktadır: yayın yılı, MALL algısı, araştırma amacı, araştırma odağı, öğretim yaklaşımı ve araştırma tasarımı. Sonuçlar, Türkiye'de MALL-PGT'lerin üretilmesinde artan bir eğilimin on üç yıllık aralıkta istikrarlı bir şekilde devam ettiğini ve MALL'nin geleneksel öğrenmeyi tamamlayıcı bir yöntem olarak algılandığını ortaya koymuştur. Buna ek olarak, çoğu MALL-PGT öğrenenlerin duyuşsal alanlarını araştırmayı amaçlamış ve bu nedenle MALL ortamlarındaki öğrenenlerin genel algılarına odaklanmıştır. Ancak, çoğu MALL-PGT'de benimsenen öğretim yaklaşımı belirtilmemiştir. Benimsenen en yaygın araştırma yöntemi karma yöntem araştırmasıdır. MALL uygulamaları çoğunlukla üniversitelerin hazırlık sınıfı öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir ve çoğu MALL-PGT'nin örneklem büyüklüğü 50 ila 100 arasında değişen katılımcı sayısına karşılık gelmektedir. En yaygın hedef dil de yabancı dil olarak İngilizce olmuştur. Bu çalışmanın belki de en önemli bulguları, kullanılan mobil cihaz türlerinin ve MALL tasarımlarına ilişkin öğrenme bağlamlarının belirtilmemesi yönündeki artan eğilimin son beş yılda istikrarlı bir şekilde devam etmiş olmasıdır. Genel olarak sonuçlar, çoğu Türk MALL-PGT'nin MALL tasarım ilkelerinden yoksun olduğunu ve bu nedenle araştırma sonuçlarının genellenebilirliği için asgari gereklilikleri karşılamadığını göstermiştir.

References

 • Ahn, T. Y., & Lee, S. M. (2015). User experience of a mobile speaking application with automatic speech recogniti on for EFL learning. British Journal of Educational Technology, 47(4), 778–786. https://doi.org/10.1111/bjet.12354
 • Al Lily, A. E., Ismail, A. F., Abunasser, F. M., & Alqahtani, R. H. A. (2020). Distance education as a response to pandemics: Coronavirus and Arab culture. Technology in society, 63, 101317. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101317
 • Almadhady, A. A., Salam, A. R. H., & Baharum, H. I. (2021). The use of mall applications to enhance the english speaking skills among arab EFL learners. Psychology and Education, 58(4), 3237-3255. Retrieved from http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/5212
 • Al Mosawi, A., & Wali, E. A. (2016). Exploring the potential of mobile applications to support learning and engagement in elementary classes. In Human-Computer Interaction: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 1538-1550). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8789-9.ch074
 • Andujar, A. (2016). Benefits of mobile instant messaging to develop ESL writing. System, 62, 63-76. https://doi.org/10.1016/j.system.2016.07.004
 • Atmojo, A. E. P., & Nugroho, A. (2020). EFL classes must go online! Teaching activities and challenges during COVID-19 pandemic in Indonesia. Register Journal, 13(1), 49-76. https://doi.org/10.18326/rgt.v13i1.49-76
 • Bassam Nassuora, A. (2013). Students acceptance of mobile learning for higher education in Saudi Arabia. International Journal of Learning Management Systems, 1(1), 1-9. https://doi.org/10.18576/IJLMS/010101
 • Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., ... & Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-126. Retrieved from http://www.asianjde.com/ojs/index.php/AsianJDE/article/view/462
 • Burston, J. (2015). Twenty years of MALL project implementation: A meta-analysis of learning outcomes. ReCALL, 27(1), 4-20. https://doi.org/10.1017/S0958344014000159
 • Burston, J. (2014a). The reality of MALL: Still on the fringes. Calico Journal, 31(1), 103-125. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/calicojournal.31.1.103
 • Burston, J. (2014b). MALL: The pedagogical challenges. Computer Assisted Language Learning, 27(4), 344–357. https://doi.org/10.1080/09588221.2014.914539
 • Callow, J., & Zammit, K. (2012). ‘Where lies your text?’ (twelfth night act I, scene V): Engaging high school students from low socioeconomic backgrounds in reading multimodal texts. English in Australia, 47(2), 69-77. https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.739457706121016
 • Cerezo, R., Calderón, V., & Romero, C. (2019). A holographic mobile-based application for practicing pronunciation of basic English vocabulary for Spanish speaking children. International Journal of Human-Computer Studies, 124, 13-25. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2018.11.009
 • Chan, S. (2011). Constructing of ePortfolios with mobile phones and Web 2.0. In Enhancing Learning Through Technology. Education Unplugged: Mobile Technologies and Web 2.0: 6th International Conference, ITC 2011, Hong Kong, China, July 11-13, 2011. Proceedings 6 (pp. 243-253). Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-22383-9_20
 • Chang, C. K., & Hsu, C. K. (2011). A mobile-assisted synchronously collaborative translation– annotation system for English as a foreign language (EFL) reading comprehension. Computer assisted language learning, 24(2), 155-180. https://doi.org/10.1080/09588221.2010.536952
 • Chen, Z., Chen, W., Jia, J., & An, H. (2020). The effects of using mobile devices on language learning: A meta-analysis. Educational Technology Research and Development, 68(4), 1769-1789. https://doi.org/10.1007/s11423-020-09801-5
 • Chen, C-M., & Hsu, S-H. (2008). Personalized intelligent mobile learning system for supporting effective English learning. Journal of Educational Technology & Society, 11(3), 153–180. http://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.11.3.153
 • Cheung, W. S., & Hew, K. F. (2009). A review of research methodologies used in studies on mobile handheld devices in K-12 and higher education settings. Australasian Journal of Educational Technology, 25(2). https://doi.org/10.14742/ajet.1148
 • Chu, H. C., Wang, C. C., & Wang, L. (2019). Impacts of concept map-based collaborative mobile gaming on English grammar learning performance and behaviors. Journal of Educational Technology & Society, 22(2), 86-100. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/26819619
 • Ciampa, K. (2014). Learning in a mobile age: an investigation of student motivation. Journal of Computer Assisted Learning, 30(1), 82-96. https://doi.org/10.1111/jcal.12036
 • Cochrane, T. D. (2010). Exploring mobile learning success factors. Alt-j, 18(2), 133-148. https://doi.org/10.14742/ajet.1098
 • Columbia University Mailman School of Public Health (2023, August). Content analysis. Publichealth. Retrieved from https://www.publichealth.columbia.edu/research/population-health-methods/content-analysis#
 • Crescente, M. L., & Lee, D. (2011). Critical issues of m-learning: design models, adoption processes, and future trends. Journal of the Chinese institute of industrial engineers, 28(2), 111-123. https://doi.org/10.1080/10170669.2010.548856
 • Crompton, H. (2013). A historical overview of mobile learning: Toward learner-centered education. In Z. L. Berge & L. Y. Muilenburg (Eds.), Handbook of mobile learning (pp. 3-14). Florence: Routledge.
 • Çakmak, F., & Erçetin, G. (2018). Effects of gloss type on text recall and incidental vocabulary learning in mobile-assisted L2 listening. ReCALL, 30(1), 24-47. https://doi.org/10.1017/S0958344017000155
 • Çelikkaya, Ş., & Balkaya, Ş. (2020). Yabancı dil Almanca öğrencilerinin okuma becerileri dersinde kullandıkları okuduğunu anlama stratejilerine ilişkin görüşleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 10(2), 989-1003. https://doi.org/10.18039/ajesi.758560
 • Dehghani, S., & Zamorano, A. (2023). The efficacy of mobile-assisted language learning in improving learners’ reading skills in relation to metacognitive strategy. Journal of Language and Literature Studies, 3(1), 53-66. https://doi.org/10.36312/jolls.v3i1.992
 • Dhawan, S. (2020). Online learning: A panacea in the time of COVID-19 crisis. Journal of educational technology systems, 49(1), 5-22. https://doi.org/10.1177/0047239520934018
 • Duman, G., Orhon, G., & Gedik, N. (2015). Research trends in mobile assisted language learning from 2000 to 2012. ReCALL, 27(2), 197–216. https://doi.org/10.1017/S0958344014000287
 • Ebadi, S., & Azizimajd, H. (2023). Exploring the impact of role-playing in clubhouse on the oral fluency and willingness to communicate of EFL learners. Education and Information Technologies, 1-42. https://doi.org/10.1007/s10 639-023-12053-4
 • Ekoç, A. (2021). Mobile language learning applications from the perspectives of adult language learners in Turkey. Shanlax International Journal of Education, 9(4), 259-64. https://doi.org/10.34293/education.v9i4.4147
 • Elaish, M. M., Shuib, L., Ghani, N. A., & Yadegaridehkordi, E. (2019). Mobile English language learning (MELL): A literature review. Educational Review, 71(2), 257-276. https://doi.org/10.1080/00131911.2017.1382445
 • Eubanks, J. F., Yeh, H. T., & Tseng, H. (2018). Learning Chinese through a twenty-first century writing workshop with the integration of mobile technology in a language immersion elementary school. Computer Assisted Language Learning, 31(4), 346-366. https://doi.org/10.1080/09588221.2017.1399911
 • Fathi, J., Saharkhiz Arabani, A., & Mohamadi, P. (2021). The effect of collaborative writing using Google docs on EFL learners’ writing performance and writing self-regulation. Language Related Research,12(5), 333-359.‎ http://dx.doi.org/10.52547/LRR.12.5.13
 • Frohberg, D., Göth, C., & Schwabe, G. (2009). Mobile Learning projects - a critical analysis of the state of the art. Journal of Computer Assisted Learning, 25(4), 307–331. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2009.00315.x
 • Gao, Q., Sun, R., Fu, E., Jia, G., & Xiang, Y. (2020). Parent–child relationship and smartphone use disorder among Chinese adolescents: The mediating role of quality of life and the moderating role of educational level. Addictive behaviors, 101, 106065. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.106065
 • Georgiev, T., Georgieva, E., & Trajkovski, G. (2006, June). Transitioning from e-Learning to mLearning: Present issues and future challenges. In Seventh ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel/Distributed Computing (SNPD'06) (pp. 349-353). IEEE. https://doi.org/10.1109/SNPD-SAWN.2006.74
 • Godwin-Jones, R. (2017). Smartphones and language learning. Language Learning & Technology, 21(2), 3–17. Retrieved from http://llt.msu.edu/issues/june2017/emerging.pdf
 • Hafner, C., & Miller, L. (2011). Fostering learner autonomy in English for science: A collaborative digital video project in a technological learning environment. Language Learning and Technology, 15(3), 68-86. Retrieved from http://llt.msu.edu/issues/october2011/hafnermiller.pdf
 • Hart, C. (2004). Doing your masters dissertation. Sage.
 • Hashim, H., Rojalai, A., Sarangapani, S., Kana, A. A. A., & Rafiq, K. R. M. (2023). The use of iPad in enhancing creative writing: An innovative approach for young ESL learners. Creative Education, 14(7), 1440-1452. https://doi.org/10.4236/ce.2023.147091
 • Hayati, A., Jalilifar, A., & Mashhadi, A. (2013). Using Short Message Service (SMS) to teach English idioms to EFL students. British journal of educational technology, 44(1), 66-81. https://doi.org/10.1111/j.1467- 8535.2011.01260.x
 • Hazaea, A. N., Bin-Hady, W. R. A., & Toujani, M. M. (2021). Emergency remote English language teaching in the Arab league countries: Challenges and remedies. Computer-Assisted Language Learning Electronic Journal, 22(1), 201-222.
 • Herrington, A., Herrington, J., & Mantei, J. (2009). Design principles for mobile learning. In Herrington, J., Herrington, A., Mantei, J., Olney, I. & Ferry, B. (Eds.), New technologies, new pedagogies: Mobile learning in higher education (p. 138). Wollongong: Faculty of Education, University of Wollongong.
 • Heriyanto, D. (2015). The effectiveness of using YouTube for vocabulary mastery. ETERNAL (English Teaching Journal), 6(1). https://doi.org/10.26877/eternal.v6i1.2290
 • Hsu, T. C. (2017). Learning English with augmented reality: Do learning styles matter? Computers & Education, 106, 137–149. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.12.007
 • Hsu, K. C., & Liu, G. Z. (2021). A systematic review of mobile-assisted oral communication development from selected papers published between 2010 and 2019. Interactive Learning Environments, 31(6), 1-17. https://doi.org/10.1080/10494820.2021.1943690
 • Huang, C. S., Yang, S. J., Chiang, T. H., & Su, A. Y. (2016). Effects of situated mobile learning approach on learning motivation and performance of EFL students. Journal of Educational Technology & Society, 19(1), 263-276. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.19.1.263
 • Hung, P. H., Hwang, G. J., Su, I. S., & Lin, I. H. (2012). A concept-map integrated dynamic assessment system for improving ecology observation competences in mobile learning activities. Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(1), 10–19. Retrieved from http://www.tojet.net/articles/v11i1/1112.pdf
 • Hwang, G. J., & Fu, Q. K. (2019). Trends in the research design and application of mobile language learning: A review of 2007–2016 publications in selected SSCI journals. Interactive Learning Environments, 27(4), 567-581. https://doi.org/10.1080/10494820.2018.1486861
 • Hwang, W. Y., Shih, T. K., Ma, Z. H., Shadiev, R., & Chen, S. Y. (2016). Evaluating listening and speaking skills in a mobile game-based learning environment with situational contexts. Computer Assisted Language Learning, 29(4), 639-657. https://doi.org/10.1080/09588221.2015.1016438
 • Hwang, W. Y., Huang, Y. M., Shadiev, R., Wu, S. Y., & Chen, S. L. (2014). Effects of using mobile devices on English listening diversity and speaking for EFL elementary students. Australasian Journal of Educational Technology, 30(5), 503–516. https://doi.org/10.14742/ajet.237
 • Jacob, S. M., & Issac, B. (2008). Mobile technologies and its impact-an analysis in higher education context. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 2(1), 10-18. Retrieved from http://www.i-jim.org/
 • Jeong, K-O. (2022). Facilitating sustainable self-directed learning experience with the use of mobile-assisted language learning. Sustainability, 14, 2894. https://doi.org/10.3390/su14052894
 • Jia, C., & Hew, K. F. T. (2022). Supporting lower-level processes in EFL listening: the effect on learners’ listening proficiency of a dictation program supported by a mobile instant messaging app. Computer Assisted Language Learning, 35(1-2), 141-168. https://doi.org/10.1080/09588221.2019.1671462
 • Jin, L., Deifell, E., & Angus, K. (2022). Emergency remote language teaching and learning in disruptive times. Calico Journal, 39(1), i-x. https://doi.org/10.1558/cj.20858
 • Kabooha, R. (2016). Using movies in EFL classrooms: A study conducted at the English Language Institute (ELI), King Abdul-Aziz University. English Language Teaching, 9(3), 248-257. https://doi.org/10.5539/elt.v9n3p248
 • Kabooha, R., & Elyas, T. (2018). The effects of YouTube in multimedia instruction for vocabulary learning: Perceptions of EFL students and teachers. English language teaching, 11(2), 72-81. http://doi.org/10.5539/elt.v11n2p72
 • Kacetl, J., & Klímová, B. (2019). Use of smartphone applications in English language learning—A challenge for foreign language education. Education Sciences, 9(3), 179. https://doi.org/10.3390/educsci9030179
 • Kaysı, F., & Aydın, H. (2014). FATİH projesi kapsamında tablet bilgisayar içeriklerinin değerlendirilmesi. e-International Journal of Educational Research, 5(3), 72-85. https://doi.org/10.19160/e-ijer.22990
 • Kazhan, Y. M., Hamaniuk, V. A., Amelina, S. M., Tarasenko, R. O., & Tolmachev, S. T. (2020). The use of mobile applications and Web 2.0 interactive tools for students' German-language lexical competence improvement. Retrieved from https://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3880
 • Keegan, S., & O'Hare, G. (2002, September). Easishop: Context sensitive shopping for the mobile user through mobile agent technology. In The 13th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (Vol. 4, pp. 1962-1966). IEEE. https://doi.org/10.1109/PIMRC.2002.1045520
 • Kleinheksel, A. J., Rockich-Winston, N., Tawfik, H., & Wyatt, T. R. (2020). Demystifying content analysis. American journal of pharmaceutical education, 84(1), 127-137 https://doi.org/10.5688/ajpe7113
 • Klimova, B. (2019). Impact of mobile learning on students’ achievement results. Education Sciences, 9(2), 90. https://doi.org/10.3390/educsci9020090
 • Klopfer, E., & Squire, K. (2008). Environmental Detectives—the development of an augmented reality platform for environmental simulations. Educational technology research and development, 56, 203-228. https://doi.org/10.1007/s11423-007-9037-6
 • Krull, G., & Duart, J. M. (2017). Research trends in mobile learning in higher education: A systematic review of articles (2011–2015). International Review of Research in Open and Distributed Learning, 18(7). https://doi.org/10.19173/irrodl.v18i7.2893
 • Kukulska-Hulme, A., & Shield, L. (2008). An overview of mobile assisted language learning: From content delivery to supported collaboration and interaction. ReCALL, 20(3), 271-289. https://doi.org/10.1017/S0958344008000335
 • Lai, Y., Saab, N., & Admiraal, W. (2022). University students’ use of mobile technology in self-directed language learning: Using the integrative model of behavior prediction. Computers & Education, 179, 104413. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104413
 • Lei, X., Fathi, J., Noorbakhsh, S., & Rahimi, M. (2022). The impact of mobile-assisted language learning on English as a foreign language learners' vocabulary learning attitudes and self-regulatory capacity. Frontiers in Psychology, 13, 872922. https://doi.org/10.3389%2Ffpsyg.2022.872922
 • Leung, C. H., & Chan, Y. Y. (2003, July). Mobile learning: A new paradigm in electronic learning. In Proceedings 3rd IEEE international conference on advanced technologies (pp. 76-80). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICALT.2003.1215030
 • Li, R. (2023). Effects of mobile-assisted language learning on EFL learners' listening skill development. Educational Technology & Society, 26(2), 36-49. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/48720994
 • Li, Z., & Hegelheimer, V. (2013). Mobile-assisted grammar exercises: Effects on self-editing in L2 writing. Language Learning & Technology, 17(3), 135–156. Retrieved from http://llt.msu.edu/issues/october2013/lihegelheimer.pdf
 • Li, F., Fan, S., & Wang, Y. (2022). Mobile assisted language learning in Chinese higher education context: a systematic review from the perspective of the situated learning theory. Education and Information Technologies, 27, 9665–9688. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11025-4
 • Lin, T. J., & Lan, Y. J. (2015). Language learning in virtual reality environments: Past, present, and future. Journal of Educational Technology & Society, 18(4), 486–497. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.18.4.486
 • Lin, C. C., & Yu, Y. C. (2017). Effects of presentation modes on mobile-assisted vocabulary learning and cognitive load. Interactive Learning Environments, 25(4), 528-542. https://doi.org/10.1080/10494820.2016.1155160
 • Lin, J. J., & Lin, H. (2019). Mobile-assisted ESL/EFL vocabulary learning: A systematic review and meta-analysis. Computer Assisted Language Learning, 32(8), 878-919. https://doi.org/10.1080/09588221.2018.1541359
 • Liu, P. L., & Chen, C. J. (2015). Learning English through actions: A study of mobile-assisted language learning. Interactive Learning Environments, 23(2), 158–171. https://doi.org/10.1080/1
 • Liu, C. Y., & Yu, C. P. (2013). Can Facebook use induce well-being?. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(9), 674-678. https://doi.org/10.1089/cyber.2012.0301
 • Looi, C. K., Zhang, B., Chen, W., Seow, P., Chia, G., Norris, C., & Soloway, E. (2011). 1: 1 mobile inquiry learning experience for primary science students: A study of learning effectiveness. Journal of Computer Assisted Learning, 27(3), 269-287. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2010.00390.x
 • MacIntyre, P. D., Gregersen, T., & Mercer, S. (2020). Language teachers’ coping strategies during the Covid-19 conversion to online teaching: Correlations with stress, wellbeing and negative emotions. System, 94, 102352. https://doi.org/10.1016/j.system.2020.102352
 • Martin, F., & Ertzberger, J. (2013). Here and now mobile learning: An experimental study on the use of mobile technology. Computers & Education, 68, 76-85. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.04.021
 • Mohmmed, A. O., Khidhir, B. A., Nazeer, A., & Vijayan, V. J. (2020). Emergency remote teaching during Coronavirus pandemic: the current trend and future directive at Middle East College Oman. Innovative Infrastructure Solutions, 5, 1-11. https://doi.org/10.1007/s41062-020-00326-7
 • Nah, K. C., White, P., & Sussex, R. (2008). The potential of using a mobile phone to access the Internet for learning EFL listening skills within a Korean context. ReCALL, 20(3), 331-347. https://doi.org/10.1017/S0958344008000633
 • Naismith, L., Lonsdale, P., Vavoula, G. N., & Sharples, M. (2004). Mobile technologies and learning. Retrieved from https://www.nfer.ac.uk/publications/FUTL15/FUTL15.pdf
 • Nguyen, T. G. M. (2023). The impacts of lyrics training on improving listening skills for ESL students. AsiaCALL Online Journal, 14(1), 18-29. https://doi.org/10.54855/acoj.231412
 • Norris, C., Hossain, A., & Soloway, E. (2011). Using smartphones as essential tools for learning: A call to place schools on the right side of the 21st century. Educational Technology, 51(3), 18–25. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/44430003
 • O'Malley, C., Vavoula, G., Glew, J. P., Taylor, J., Sharples, M., Lefrere, P., Lonsdale, P., Naismith, L., & Waycott, J. (2005). Guidelines for learning/teaching/tutoring in a mobile environment. HAL Open Science. Retrieved from https://hal.science/hal-00696244/
 • Onyema, E. M., Eucheria, N. C., Obafemi, F. A., Sen, S., Atonye, F. G., Sharma, A., & Alsayed, A. O. (2020). Impact of Coronavirus pandemic on education. Journal of education and practice, 11(13), 108-121. Retrieved from http://www.iiste.org/
 • Orr, G. (2010, April). A review of literature in mobile learning: Affordances and constraints. In 2010 6th IEEE International Conference on Wireless, Mobile, and Ubiquitous Technologies in Education (pp. 107-111). IEEE. https://doi.org/10.1109/WMUTE.2010.20
 • Oskoz, A., & Smith, B. (2020). Unprecedented times. Calico Journal, 37(2), i-vii. https://doi.org/10.1558/cj.41524
 • Oz, H. (2014). Prospective English teachers’ ownership and usage of mobile devices as m-learning tools. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 141, 1031-1041. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.173
 • Özutku, R.& Başboğaoğlu, U. (2022). The scale of online learning perception: The Covid-19 effect on shifting higher education to distance learning in Turkey. E-International Journal of Pedandragogy (e-ijpa), 2(1), 17-32. https://trdoi.org/10.27579808/e-ijpa.57
 • Pareja-Lora, A., Arús-Hita, J., Martín Monje, E., Read, T., Pomposo Yanes, L., Rodríguez Arancón, P., ... & Bárcena, E. (2013, September). Toward mobile assisted language learning apps for professionals that integrate learning into the daily routine. In Proceedings of EUROCALL (Vol. 20, pp. 206-210).
 • Peng, H., Su, Y. J., Chou, C., & Tsai, C. C. (2009). Ubiquitous knowledge construction: Mobile learning re‐defined and a conceptual framework. Innovations in Education and Teaching international, 46(2), 171-183. https://doi.org/10.1080/14703290902843828
 • Persson, V., & Nouri, J. (2018). A systematic review of second language learning with mobile technologies. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 13(2), 188–210. https://doi.org/10.3991/ijet.v13i02.8094
 • Peters, K. (2007). m-Learning: Positioning educators for a mobile, connected future. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 8(2). https://doi.org/10.19173/irrodl.v8i2.350
 • Pinkwart, N., Hoppe, H. U., Milrad, M., & Perez, J. (2003). Educational scenarios for cooperative use of Personal Digital Assistants. Journal of computer assisted learning, 19(3), 383-391. https://doi.org/10.1046/j.0266-4909.2003.00039.x
 • Quinn, C. (2000). M-learning: Mobile, wireless and in-your-pocket learning. Line Zine. Retrieved from http://www.linezine.com/2.1/features/cqmmwiyp.htm
 • Rachman, A., Taswin, M. Z., Agustina, S., Zulfa, I., & Manuhutu, A. (2023). Exploring The Potential Of Mobile-Assisted Language Learning (Mall) Applications In Developing English Vocabulary Skills. Journal on Education, 6(1), 4467-4474. https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3590
 • Reinders, H., & Benson, P. (2017). Research agenda: Language learning beyond the classroom. Language Teaching, 50(4), 561-578. https://doi.org/10.1017/S0261444817000192
 • Rosell-Aguilar, F. (2016). User evaluation of language learning mobile applications: a case study with learners of Spanish. In A. Palalas, & M. Ally (Eds.), The international handbook of mobile-assisted language learning (pp. 454–581). Beijing: China Central Radio & TV University Press.
 • Shadiev, R., Liu, T., & Hwang, W. Y. (2020). Review of research on mobile‐assisted language learning in familiar, authentic environments. British Journal of Educational Technology, 51(3), 709-720. https://doi.org/10.1111/bjet.12839
 • Shadiev, R., Hwang, W. Y., & Huang, Y. M. (2017). Review of research on mobile language learning in authentic environments. Computer Assisted Language Learning, 30(3-4), 284-303. https://doi.org/10.1080/09588221.2017.1308383
 • Sharples, M., Taylor, J., & Vavoula, G. (2010). A theory of learning for the mobile age: Learning through conversation and exploration across contexts. Medienbildung in neuen Kulturräumen: die deutschprachige und britische Diskussion, A Theory of Learning for the Mobile Age. In B. Bachmair, (Ed), Medienbildung in neuen Kulturräumen (87-99.). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92133-4_6
 • Shepherd, R. (2001). Bluetooth wireless technology in the home. Electronics & Communication Engineering Journal, 13(5), 195-203. https://doi.org/10.1049/ecej:20010501
 • Shim, T. E., & Lee, S. Y. (2020). College students’ experience of emergency remote teaching due to COVID-19. Children and youth services review, 119, 105578. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105578
 • Stockwell, G. (2010). Using mobile phones for vocabulary activities: Examining the effect of the platform. Language Learning & Technology, 14(2), 95–110. Retrieved from http://llt.msu.edu/vol14num2/stockwell.pdf
 • Stockwell, G. (2008). Investigating learner preparedness for and usage patterns of mobile learning. ReCALL, 20(3), 253-270. https://doi.org/10.1017/S0958344008000232
 • Stockwell, G., & Hubbard, P. (2013). Some emerging principles for mobile-assisted language learning. Monterey, CA: The International Research Foundation for English Language Education. Retrieved from http://www.tirfonline.org/english-in-the-workforce/mobile-assisted-language-learning
 • Sun, Z., Lin, C. H., You, J., Shen, H. J., Qi, S., & Luo, L. (2017). Improving the English-speaking skills of young learners through mobile social networking. Computer assisted language learning, 30(3-4), 304-324. https://doi.org/10.1080/09588221.2017.1308384
 • Sun, P., Lu, X., Xu, C., Sun, W., & Pan, B. (2020). Understanding of COVID‐19 based on current evidence. Journal of medical virology, 92(6), 548-551. https://doi.org/10.1002/jmv.25722
 • Sung, Y. T., Chang, K. E., & Liu, T. C. (2016). The effects of integrating mobile devices with teaching and learning on students' learning performance: A meta-analysis and research synthesis. Computers & Education, 94, 252-275. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.11.008
 • Sung, Y. T., Chang, K. E., & Yang, J. M. (2015). How effective are mobile devices for language learning? A meta-analysis. Educational research review, 16, 68-84. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.09.001
 • Sung, Y. T., Hou, H. T., Liu, C. K., & Chang, K. E. (2010). Mobile guide system using problem‐solving strategy for museum learning: a sequential learning behavioural pattern analysis. Journal of computer assisted learning, 26(2), 106-115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2010.00345.x
 • Tanır, A. (2023a). Mobiles Lernen und Lernerfolg im DaF-Unterricht. Untersucht im Rahmen der Wortschatzentwicklung am Beispiel der Anadolu Universität. London, Chisinau: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften.
 • Tanır, A. (2023b). Ein neuer Ansatz zur Fehleranalyse: Eine explorative Fallstudie zu den häufigsten schriftlichen Kompetenzfehlern im L3-Deutschen. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 35, 1014-1060. https://doi.org/10.29000/rumelide.1342264
 • Taşçı, S. (2021). Evaluation of emergency distance language education: Perspectives of ELT students. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11(1), 286-300. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.877657
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitimbilim pedandragoji. içinde Eğitimbilim Pedandragoji, 130-173. (Ed.: Erdal Toprakçı) Ankara: Ütopya Yayınevi
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları (3.Baskı) Traxler, J., & Vosloo, S. (2014). Introduction: The prospects for mobile learning. Prospects, 44, 13-28. https://doi.org/10.1007/s11125-014-9296-z
 • Viberg, O., & Grönlund, Å. (2012). Mobile assisted language learning: A literature review. In 11th World Conference on Mobile and Contextual Learning. Retrieved from https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A549644&dswid=4356
 • Vogel, D., Kennedy, D., & Kwok, R. C. W. (2009). Does using mobile device applications lead to learning?. Journal of Interactive Learning Research, 20(4), 469-485. Retrieved from https://www.learntechlib.org/primary/p/29431/
 • Western Governors University (2020, May). Five educational learning theories. WGU Teaching & Education. Retrieved from https://www.wgu.edu/blog/five-educational-learning-theories2005.html
 • Wongsuriya, P. (2020). Improving the Thai students' ability in English pronunciation through mobile application. Educational Research and Reviews, 15(4), 175-185. https://doi.org/10.5897/ERR2020.3904
 • Wu, W. H., Wu, Y. C. J., Chen, C. Y., Kao, H. Y., Lin, C. H., & Huang, S. H. (2012). Review of trends from mobile learning studies: A meta-analysis. Computers & Education, 59(2), 817-827. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.03.016
 • Yeşilel, D. B. A. (2023). Utilizing mobile technology to improve writing skill. In New Directions in Technology for Writing Instruction (pp. 147-167). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-13540-8_8
 • Yi, C-C., Liao, P-W., Huang, C-F., & Hwang, I-H. (2010). Acceptance of mobile learning: a respecification and validation of information system success. International Journal of Human and Social Sciences, 5(7), 477-481.
 • Zhen, L. S., & Hashim, H. (2022). The usage of mall in learners’ readiness to speak English. Sustainability, 14(23), 16227. https://doi.org/10.3390/su142316227
 • Zou, D., Xie, H., Wang, F. L., & Kwan, R. (2020). Flipped learning with Wikipedia in higher education. Studies in Higher Education, 45(5), 1026-1045. https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1750195

Mobile Assisted Language Learning in Türkiye: A Systematic Review Study of Postgraduate Theses Produced during the Period 2009-2022 / Türkiye'de Mobil Destekli Dil Öğrenimi: 2009-2022 Döneminde Üretilen Lisansüstü Tezler Üzerine Sistematik Bir İnceleme Çalışması

Year 2023, Volume: 14 Issue: 5, 338 - 376, 22.10.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1354153

Abstract

The present study reviewed the mobile-assisted language learning postgraduate theses (MALL-PGTs) produced in Türkiye during the period 2009-2022. The aim was to provide a broad insight into the general research trend of Turkish MALL-PGTs. In this regard, seventy-nine MALL-PGTs (60 master's theses, 19 doctoral theses) were collected and analyzed based on the coding scheme presented by the author. The schema was made up of six key categories: year of publication, MALL perception, research purpose, research focus, instructional approach, and research design. The results revealed that an increasing trend of producing MALL-PGTs in Türkiye continued steadily in the thirteen-year interval, and MALL was perceived as complementary method to conventional learning. In addition, most MALL-PGTs aimed to investigate the affective domains of learners and therefore focused on general perceptions of learners in MALL environments. However, most MALL-PGTs did not specify the instructional approach adopted. The most common adopted research method was mixed-method research. MALL implementations were mostly conducted with the preparatory class students at the universities and the sample size of most MALL-PGTs corresponded to the number of participants that ranged from 50 to 100. The most common target language was also English as a foreign language. Perhaps the most important findings of the present study were that an increasing trend of not specifying the types of mobile devices used and the learning contexts regarding MALL designs continued steadily in the last five years. Overall, the results indicated that most Turkish MALL-PGTs suffered from the principles of MALL design and thus did not meet the minimum requirements for generalizability of research outcomes.

References

 • Ahn, T. Y., & Lee, S. M. (2015). User experience of a mobile speaking application with automatic speech recogniti on for EFL learning. British Journal of Educational Technology, 47(4), 778–786. https://doi.org/10.1111/bjet.12354
 • Al Lily, A. E., Ismail, A. F., Abunasser, F. M., & Alqahtani, R. H. A. (2020). Distance education as a response to pandemics: Coronavirus and Arab culture. Technology in society, 63, 101317. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101317
 • Almadhady, A. A., Salam, A. R. H., & Baharum, H. I. (2021). The use of mall applications to enhance the english speaking skills among arab EFL learners. Psychology and Education, 58(4), 3237-3255. Retrieved from http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/5212
 • Al Mosawi, A., & Wali, E. A. (2016). Exploring the potential of mobile applications to support learning and engagement in elementary classes. In Human-Computer Interaction: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 1538-1550). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8789-9.ch074
 • Andujar, A. (2016). Benefits of mobile instant messaging to develop ESL writing. System, 62, 63-76. https://doi.org/10.1016/j.system.2016.07.004
 • Atmojo, A. E. P., & Nugroho, A. (2020). EFL classes must go online! Teaching activities and challenges during COVID-19 pandemic in Indonesia. Register Journal, 13(1), 49-76. https://doi.org/10.18326/rgt.v13i1.49-76
 • Bassam Nassuora, A. (2013). Students acceptance of mobile learning for higher education in Saudi Arabia. International Journal of Learning Management Systems, 1(1), 1-9. https://doi.org/10.18576/IJLMS/010101
 • Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., ... & Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-126. Retrieved from http://www.asianjde.com/ojs/index.php/AsianJDE/article/view/462
 • Burston, J. (2015). Twenty years of MALL project implementation: A meta-analysis of learning outcomes. ReCALL, 27(1), 4-20. https://doi.org/10.1017/S0958344014000159
 • Burston, J. (2014a). The reality of MALL: Still on the fringes. Calico Journal, 31(1), 103-125. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/calicojournal.31.1.103
 • Burston, J. (2014b). MALL: The pedagogical challenges. Computer Assisted Language Learning, 27(4), 344–357. https://doi.org/10.1080/09588221.2014.914539
 • Callow, J., & Zammit, K. (2012). ‘Where lies your text?’ (twelfth night act I, scene V): Engaging high school students from low socioeconomic backgrounds in reading multimodal texts. English in Australia, 47(2), 69-77. https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.739457706121016
 • Cerezo, R., Calderón, V., & Romero, C. (2019). A holographic mobile-based application for practicing pronunciation of basic English vocabulary for Spanish speaking children. International Journal of Human-Computer Studies, 124, 13-25. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2018.11.009
 • Chan, S. (2011). Constructing of ePortfolios with mobile phones and Web 2.0. In Enhancing Learning Through Technology. Education Unplugged: Mobile Technologies and Web 2.0: 6th International Conference, ITC 2011, Hong Kong, China, July 11-13, 2011. Proceedings 6 (pp. 243-253). Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-22383-9_20
 • Chang, C. K., & Hsu, C. K. (2011). A mobile-assisted synchronously collaborative translation– annotation system for English as a foreign language (EFL) reading comprehension. Computer assisted language learning, 24(2), 155-180. https://doi.org/10.1080/09588221.2010.536952
 • Chen, Z., Chen, W., Jia, J., & An, H. (2020). The effects of using mobile devices on language learning: A meta-analysis. Educational Technology Research and Development, 68(4), 1769-1789. https://doi.org/10.1007/s11423-020-09801-5
 • Chen, C-M., & Hsu, S-H. (2008). Personalized intelligent mobile learning system for supporting effective English learning. Journal of Educational Technology & Society, 11(3), 153–180. http://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.11.3.153
 • Cheung, W. S., & Hew, K. F. (2009). A review of research methodologies used in studies on mobile handheld devices in K-12 and higher education settings. Australasian Journal of Educational Technology, 25(2). https://doi.org/10.14742/ajet.1148
 • Chu, H. C., Wang, C. C., & Wang, L. (2019). Impacts of concept map-based collaborative mobile gaming on English grammar learning performance and behaviors. Journal of Educational Technology & Society, 22(2), 86-100. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/26819619
 • Ciampa, K. (2014). Learning in a mobile age: an investigation of student motivation. Journal of Computer Assisted Learning, 30(1), 82-96. https://doi.org/10.1111/jcal.12036
 • Cochrane, T. D. (2010). Exploring mobile learning success factors. Alt-j, 18(2), 133-148. https://doi.org/10.14742/ajet.1098
 • Columbia University Mailman School of Public Health (2023, August). Content analysis. Publichealth. Retrieved from https://www.publichealth.columbia.edu/research/population-health-methods/content-analysis#
 • Crescente, M. L., & Lee, D. (2011). Critical issues of m-learning: design models, adoption processes, and future trends. Journal of the Chinese institute of industrial engineers, 28(2), 111-123. https://doi.org/10.1080/10170669.2010.548856
 • Crompton, H. (2013). A historical overview of mobile learning: Toward learner-centered education. In Z. L. Berge & L. Y. Muilenburg (Eds.), Handbook of mobile learning (pp. 3-14). Florence: Routledge.
 • Çakmak, F., & Erçetin, G. (2018). Effects of gloss type on text recall and incidental vocabulary learning in mobile-assisted L2 listening. ReCALL, 30(1), 24-47. https://doi.org/10.1017/S0958344017000155
 • Çelikkaya, Ş., & Balkaya, Ş. (2020). Yabancı dil Almanca öğrencilerinin okuma becerileri dersinde kullandıkları okuduğunu anlama stratejilerine ilişkin görüşleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 10(2), 989-1003. https://doi.org/10.18039/ajesi.758560
 • Dehghani, S., & Zamorano, A. (2023). The efficacy of mobile-assisted language learning in improving learners’ reading skills in relation to metacognitive strategy. Journal of Language and Literature Studies, 3(1), 53-66. https://doi.org/10.36312/jolls.v3i1.992
 • Dhawan, S. (2020). Online learning: A panacea in the time of COVID-19 crisis. Journal of educational technology systems, 49(1), 5-22. https://doi.org/10.1177/0047239520934018
 • Duman, G., Orhon, G., & Gedik, N. (2015). Research trends in mobile assisted language learning from 2000 to 2012. ReCALL, 27(2), 197–216. https://doi.org/10.1017/S0958344014000287
 • Ebadi, S., & Azizimajd, H. (2023). Exploring the impact of role-playing in clubhouse on the oral fluency and willingness to communicate of EFL learners. Education and Information Technologies, 1-42. https://doi.org/10.1007/s10 639-023-12053-4
 • Ekoç, A. (2021). Mobile language learning applications from the perspectives of adult language learners in Turkey. Shanlax International Journal of Education, 9(4), 259-64. https://doi.org/10.34293/education.v9i4.4147
 • Elaish, M. M., Shuib, L., Ghani, N. A., & Yadegaridehkordi, E. (2019). Mobile English language learning (MELL): A literature review. Educational Review, 71(2), 257-276. https://doi.org/10.1080/00131911.2017.1382445
 • Eubanks, J. F., Yeh, H. T., & Tseng, H. (2018). Learning Chinese through a twenty-first century writing workshop with the integration of mobile technology in a language immersion elementary school. Computer Assisted Language Learning, 31(4), 346-366. https://doi.org/10.1080/09588221.2017.1399911
 • Fathi, J., Saharkhiz Arabani, A., & Mohamadi, P. (2021). The effect of collaborative writing using Google docs on EFL learners’ writing performance and writing self-regulation. Language Related Research,12(5), 333-359.‎ http://dx.doi.org/10.52547/LRR.12.5.13
 • Frohberg, D., Göth, C., & Schwabe, G. (2009). Mobile Learning projects - a critical analysis of the state of the art. Journal of Computer Assisted Learning, 25(4), 307–331. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2009.00315.x
 • Gao, Q., Sun, R., Fu, E., Jia, G., & Xiang, Y. (2020). Parent–child relationship and smartphone use disorder among Chinese adolescents: The mediating role of quality of life and the moderating role of educational level. Addictive behaviors, 101, 106065. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.106065
 • Georgiev, T., Georgieva, E., & Trajkovski, G. (2006, June). Transitioning from e-Learning to mLearning: Present issues and future challenges. In Seventh ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel/Distributed Computing (SNPD'06) (pp. 349-353). IEEE. https://doi.org/10.1109/SNPD-SAWN.2006.74
 • Godwin-Jones, R. (2017). Smartphones and language learning. Language Learning & Technology, 21(2), 3–17. Retrieved from http://llt.msu.edu/issues/june2017/emerging.pdf
 • Hafner, C., & Miller, L. (2011). Fostering learner autonomy in English for science: A collaborative digital video project in a technological learning environment. Language Learning and Technology, 15(3), 68-86. Retrieved from http://llt.msu.edu/issues/october2011/hafnermiller.pdf
 • Hart, C. (2004). Doing your masters dissertation. Sage.
 • Hashim, H., Rojalai, A., Sarangapani, S., Kana, A. A. A., & Rafiq, K. R. M. (2023). The use of iPad in enhancing creative writing: An innovative approach for young ESL learners. Creative Education, 14(7), 1440-1452. https://doi.org/10.4236/ce.2023.147091
 • Hayati, A., Jalilifar, A., & Mashhadi, A. (2013). Using Short Message Service (SMS) to teach English idioms to EFL students. British journal of educational technology, 44(1), 66-81. https://doi.org/10.1111/j.1467- 8535.2011.01260.x
 • Hazaea, A. N., Bin-Hady, W. R. A., & Toujani, M. M. (2021). Emergency remote English language teaching in the Arab league countries: Challenges and remedies. Computer-Assisted Language Learning Electronic Journal, 22(1), 201-222.
 • Herrington, A., Herrington, J., & Mantei, J. (2009). Design principles for mobile learning. In Herrington, J., Herrington, A., Mantei, J., Olney, I. & Ferry, B. (Eds.), New technologies, new pedagogies: Mobile learning in higher education (p. 138). Wollongong: Faculty of Education, University of Wollongong.
 • Heriyanto, D. (2015). The effectiveness of using YouTube for vocabulary mastery. ETERNAL (English Teaching Journal), 6(1). https://doi.org/10.26877/eternal.v6i1.2290
 • Hsu, T. C. (2017). Learning English with augmented reality: Do learning styles matter? Computers & Education, 106, 137–149. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.12.007
 • Hsu, K. C., & Liu, G. Z. (2021). A systematic review of mobile-assisted oral communication development from selected papers published between 2010 and 2019. Interactive Learning Environments, 31(6), 1-17. https://doi.org/10.1080/10494820.2021.1943690
 • Huang, C. S., Yang, S. J., Chiang, T. H., & Su, A. Y. (2016). Effects of situated mobile learning approach on learning motivation and performance of EFL students. Journal of Educational Technology & Society, 19(1), 263-276. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.19.1.263
 • Hung, P. H., Hwang, G. J., Su, I. S., & Lin, I. H. (2012). A concept-map integrated dynamic assessment system for improving ecology observation competences in mobile learning activities. Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(1), 10–19. Retrieved from http://www.tojet.net/articles/v11i1/1112.pdf
 • Hwang, G. J., & Fu, Q. K. (2019). Trends in the research design and application of mobile language learning: A review of 2007–2016 publications in selected SSCI journals. Interactive Learning Environments, 27(4), 567-581. https://doi.org/10.1080/10494820.2018.1486861
 • Hwang, W. Y., Shih, T. K., Ma, Z. H., Shadiev, R., & Chen, S. Y. (2016). Evaluating listening and speaking skills in a mobile game-based learning environment with situational contexts. Computer Assisted Language Learning, 29(4), 639-657. https://doi.org/10.1080/09588221.2015.1016438
 • Hwang, W. Y., Huang, Y. M., Shadiev, R., Wu, S. Y., & Chen, S. L. (2014). Effects of using mobile devices on English listening diversity and speaking for EFL elementary students. Australasian Journal of Educational Technology, 30(5), 503–516. https://doi.org/10.14742/ajet.237
 • Jacob, S. M., & Issac, B. (2008). Mobile technologies and its impact-an analysis in higher education context. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 2(1), 10-18. Retrieved from http://www.i-jim.org/
 • Jeong, K-O. (2022). Facilitating sustainable self-directed learning experience with the use of mobile-assisted language learning. Sustainability, 14, 2894. https://doi.org/10.3390/su14052894
 • Jia, C., & Hew, K. F. T. (2022). Supporting lower-level processes in EFL listening: the effect on learners’ listening proficiency of a dictation program supported by a mobile instant messaging app. Computer Assisted Language Learning, 35(1-2), 141-168. https://doi.org/10.1080/09588221.2019.1671462
 • Jin, L., Deifell, E., & Angus, K. (2022). Emergency remote language teaching and learning in disruptive times. Calico Journal, 39(1), i-x. https://doi.org/10.1558/cj.20858
 • Kabooha, R. (2016). Using movies in EFL classrooms: A study conducted at the English Language Institute (ELI), King Abdul-Aziz University. English Language Teaching, 9(3), 248-257. https://doi.org/10.5539/elt.v9n3p248
 • Kabooha, R., & Elyas, T. (2018). The effects of YouTube in multimedia instruction for vocabulary learning: Perceptions of EFL students and teachers. English language teaching, 11(2), 72-81. http://doi.org/10.5539/elt.v11n2p72
 • Kacetl, J., & Klímová, B. (2019). Use of smartphone applications in English language learning—A challenge for foreign language education. Education Sciences, 9(3), 179. https://doi.org/10.3390/educsci9030179
 • Kaysı, F., & Aydın, H. (2014). FATİH projesi kapsamında tablet bilgisayar içeriklerinin değerlendirilmesi. e-International Journal of Educational Research, 5(3), 72-85. https://doi.org/10.19160/e-ijer.22990
 • Kazhan, Y. M., Hamaniuk, V. A., Amelina, S. M., Tarasenko, R. O., & Tolmachev, S. T. (2020). The use of mobile applications and Web 2.0 interactive tools for students' German-language lexical competence improvement. Retrieved from https://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3880
 • Keegan, S., & O'Hare, G. (2002, September). Easishop: Context sensitive shopping for the mobile user through mobile agent technology. In The 13th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (Vol. 4, pp. 1962-1966). IEEE. https://doi.org/10.1109/PIMRC.2002.1045520
 • Kleinheksel, A. J., Rockich-Winston, N., Tawfik, H., & Wyatt, T. R. (2020). Demystifying content analysis. American journal of pharmaceutical education, 84(1), 127-137 https://doi.org/10.5688/ajpe7113
 • Klimova, B. (2019). Impact of mobile learning on students’ achievement results. Education Sciences, 9(2), 90. https://doi.org/10.3390/educsci9020090
 • Klopfer, E., & Squire, K. (2008). Environmental Detectives—the development of an augmented reality platform for environmental simulations. Educational technology research and development, 56, 203-228. https://doi.org/10.1007/s11423-007-9037-6
 • Krull, G., & Duart, J. M. (2017). Research trends in mobile learning in higher education: A systematic review of articles (2011–2015). International Review of Research in Open and Distributed Learning, 18(7). https://doi.org/10.19173/irrodl.v18i7.2893
 • Kukulska-Hulme, A., & Shield, L. (2008). An overview of mobile assisted language learning: From content delivery to supported collaboration and interaction. ReCALL, 20(3), 271-289. https://doi.org/10.1017/S0958344008000335
 • Lai, Y., Saab, N., & Admiraal, W. (2022). University students’ use of mobile technology in self-directed language learning: Using the integrative model of behavior prediction. Computers & Education, 179, 104413. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104413
 • Lei, X., Fathi, J., Noorbakhsh, S., & Rahimi, M. (2022). The impact of mobile-assisted language learning on English as a foreign language learners' vocabulary learning attitudes and self-regulatory capacity. Frontiers in Psychology, 13, 872922. https://doi.org/10.3389%2Ffpsyg.2022.872922
 • Leung, C. H., & Chan, Y. Y. (2003, July). Mobile learning: A new paradigm in electronic learning. In Proceedings 3rd IEEE international conference on advanced technologies (pp. 76-80). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICALT.2003.1215030
 • Li, R. (2023). Effects of mobile-assisted language learning on EFL learners' listening skill development. Educational Technology & Society, 26(2), 36-49. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/48720994
 • Li, Z., & Hegelheimer, V. (2013). Mobile-assisted grammar exercises: Effects on self-editing in L2 writing. Language Learning & Technology, 17(3), 135–156. Retrieved from http://llt.msu.edu/issues/october2013/lihegelheimer.pdf
 • Li, F., Fan, S., & Wang, Y. (2022). Mobile assisted language learning in Chinese higher education context: a systematic review from the perspective of the situated learning theory. Education and Information Technologies, 27, 9665–9688. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11025-4
 • Lin, T. J., & Lan, Y. J. (2015). Language learning in virtual reality environments: Past, present, and future. Journal of Educational Technology & Society, 18(4), 486–497. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.18.4.486
 • Lin, C. C., & Yu, Y. C. (2017). Effects of presentation modes on mobile-assisted vocabulary learning and cognitive load. Interactive Learning Environments, 25(4), 528-542. https://doi.org/10.1080/10494820.2016.1155160
 • Lin, J. J., & Lin, H. (2019). Mobile-assisted ESL/EFL vocabulary learning: A systematic review and meta-analysis. Computer Assisted Language Learning, 32(8), 878-919. https://doi.org/10.1080/09588221.2018.1541359
 • Liu, P. L., & Chen, C. J. (2015). Learning English through actions: A study of mobile-assisted language learning. Interactive Learning Environments, 23(2), 158–171. https://doi.org/10.1080/1
 • Liu, C. Y., & Yu, C. P. (2013). Can Facebook use induce well-being?. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(9), 674-678. https://doi.org/10.1089/cyber.2012.0301
 • Looi, C. K., Zhang, B., Chen, W., Seow, P., Chia, G., Norris, C., & Soloway, E. (2011). 1: 1 mobile inquiry learning experience for primary science students: A study of learning effectiveness. Journal of Computer Assisted Learning, 27(3), 269-287. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2010.00390.x
 • MacIntyre, P. D., Gregersen, T., & Mercer, S. (2020). Language teachers’ coping strategies during the Covid-19 conversion to online teaching: Correlations with stress, wellbeing and negative emotions. System, 94, 102352. https://doi.org/10.1016/j.system.2020.102352
 • Martin, F., & Ertzberger, J. (2013). Here and now mobile learning: An experimental study on the use of mobile technology. Computers & Education, 68, 76-85. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.04.021
 • Mohmmed, A. O., Khidhir, B. A., Nazeer, A., & Vijayan, V. J. (2020). Emergency remote teaching during Coronavirus pandemic: the current trend and future directive at Middle East College Oman. Innovative Infrastructure Solutions, 5, 1-11. https://doi.org/10.1007/s41062-020-00326-7
 • Nah, K. C., White, P., & Sussex, R. (2008). The potential of using a mobile phone to access the Internet for learning EFL listening skills within a Korean context. ReCALL, 20(3), 331-347. https://doi.org/10.1017/S0958344008000633
 • Naismith, L., Lonsdale, P., Vavoula, G. N., & Sharples, M. (2004). Mobile technologies and learning. Retrieved from https://www.nfer.ac.uk/publications/FUTL15/FUTL15.pdf
 • Nguyen, T. G. M. (2023). The impacts of lyrics training on improving listening skills for ESL students. AsiaCALL Online Journal, 14(1), 18-29. https://doi.org/10.54855/acoj.231412
 • Norris, C., Hossain, A., & Soloway, E. (2011). Using smartphones as essential tools for learning: A call to place schools on the right side of the 21st century. Educational Technology, 51(3), 18–25. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/44430003
 • O'Malley, C., Vavoula, G., Glew, J. P., Taylor, J., Sharples, M., Lefrere, P., Lonsdale, P., Naismith, L., & Waycott, J. (2005). Guidelines for learning/teaching/tutoring in a mobile environment. HAL Open Science. Retrieved from https://hal.science/hal-00696244/
 • Onyema, E. M., Eucheria, N. C., Obafemi, F. A., Sen, S., Atonye, F. G., Sharma, A., & Alsayed, A. O. (2020). Impact of Coronavirus pandemic on education. Journal of education and practice, 11(13), 108-121. Retrieved from http://www.iiste.org/
 • Orr, G. (2010, April). A review of literature in mobile learning: Affordances and constraints. In 2010 6th IEEE International Conference on Wireless, Mobile, and Ubiquitous Technologies in Education (pp. 107-111). IEEE. https://doi.org/10.1109/WMUTE.2010.20
 • Oskoz, A., & Smith, B. (2020). Unprecedented times. Calico Journal, 37(2), i-vii. https://doi.org/10.1558/cj.41524
 • Oz, H. (2014). Prospective English teachers’ ownership and usage of mobile devices as m-learning tools. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 141, 1031-1041. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.173
 • Özutku, R.& Başboğaoğlu, U. (2022). The scale of online learning perception: The Covid-19 effect on shifting higher education to distance learning in Turkey. E-International Journal of Pedandragogy (e-ijpa), 2(1), 17-32. https://trdoi.org/10.27579808/e-ijpa.57
 • Pareja-Lora, A., Arús-Hita, J., Martín Monje, E., Read, T., Pomposo Yanes, L., Rodríguez Arancón, P., ... & Bárcena, E. (2013, September). Toward mobile assisted language learning apps for professionals that integrate learning into the daily routine. In Proceedings of EUROCALL (Vol. 20, pp. 206-210).
 • Peng, H., Su, Y. J., Chou, C., & Tsai, C. C. (2009). Ubiquitous knowledge construction: Mobile learning re‐defined and a conceptual framework. Innovations in Education and Teaching international, 46(2), 171-183. https://doi.org/10.1080/14703290902843828
 • Persson, V., & Nouri, J. (2018). A systematic review of second language learning with mobile technologies. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 13(2), 188–210. https://doi.org/10.3991/ijet.v13i02.8094
 • Peters, K. (2007). m-Learning: Positioning educators for a mobile, connected future. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 8(2). https://doi.org/10.19173/irrodl.v8i2.350
 • Pinkwart, N., Hoppe, H. U., Milrad, M., & Perez, J. (2003). Educational scenarios for cooperative use of Personal Digital Assistants. Journal of computer assisted learning, 19(3), 383-391. https://doi.org/10.1046/j.0266-4909.2003.00039.x
 • Quinn, C. (2000). M-learning: Mobile, wireless and in-your-pocket learning. Line Zine. Retrieved from http://www.linezine.com/2.1/features/cqmmwiyp.htm
 • Rachman, A., Taswin, M. Z., Agustina, S., Zulfa, I., & Manuhutu, A. (2023). Exploring The Potential Of Mobile-Assisted Language Learning (Mall) Applications In Developing English Vocabulary Skills. Journal on Education, 6(1), 4467-4474. https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3590
 • Reinders, H., & Benson, P. (2017). Research agenda: Language learning beyond the classroom. Language Teaching, 50(4), 561-578. https://doi.org/10.1017/S0261444817000192
 • Rosell-Aguilar, F. (2016). User evaluation of language learning mobile applications: a case study with learners of Spanish. In A. Palalas, & M. Ally (Eds.), The international handbook of mobile-assisted language learning (pp. 454–581). Beijing: China Central Radio & TV University Press.
 • Shadiev, R., Liu, T., & Hwang, W. Y. (2020). Review of research on mobile‐assisted language learning in familiar, authentic environments. British Journal of Educational Technology, 51(3), 709-720. https://doi.org/10.1111/bjet.12839
 • Shadiev, R., Hwang, W. Y., & Huang, Y. M. (2017). Review of research on mobile language learning in authentic environments. Computer Assisted Language Learning, 30(3-4), 284-303. https://doi.org/10.1080/09588221.2017.1308383
 • Sharples, M., Taylor, J., & Vavoula, G. (2010). A theory of learning for the mobile age: Learning through conversation and exploration across contexts. Medienbildung in neuen Kulturräumen: die deutschprachige und britische Diskussion, A Theory of Learning for the Mobile Age. In B. Bachmair, (Ed), Medienbildung in neuen Kulturräumen (87-99.). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92133-4_6
 • Shepherd, R. (2001). Bluetooth wireless technology in the home. Electronics & Communication Engineering Journal, 13(5), 195-203. https://doi.org/10.1049/ecej:20010501
 • Shim, T. E., & Lee, S. Y. (2020). College students’ experience of emergency remote teaching due to COVID-19. Children and youth services review, 119, 105578. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105578
 • Stockwell, G. (2010). Using mobile phones for vocabulary activities: Examining the effect of the platform. Language Learning & Technology, 14(2), 95–110. Retrieved from http://llt.msu.edu/vol14num2/stockwell.pdf
 • Stockwell, G. (2008). Investigating learner preparedness for and usage patterns of mobile learning. ReCALL, 20(3), 253-270. https://doi.org/10.1017/S0958344008000232
 • Stockwell, G., & Hubbard, P. (2013). Some emerging principles for mobile-assisted language learning. Monterey, CA: The International Research Foundation for English Language Education. Retrieved from http://www.tirfonline.org/english-in-the-workforce/mobile-assisted-language-learning
 • Sun, Z., Lin, C. H., You, J., Shen, H. J., Qi, S., & Luo, L. (2017). Improving the English-speaking skills of young learners through mobile social networking. Computer assisted language learning, 30(3-4), 304-324. https://doi.org/10.1080/09588221.2017.1308384
 • Sun, P., Lu, X., Xu, C., Sun, W., & Pan, B. (2020). Understanding of COVID‐19 based on current evidence. Journal of medical virology, 92(6), 548-551. https://doi.org/10.1002/jmv.25722
 • Sung, Y. T., Chang, K. E., & Liu, T. C. (2016). The effects of integrating mobile devices with teaching and learning on students' learning performance: A meta-analysis and research synthesis. Computers & Education, 94, 252-275. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.11.008
 • Sung, Y. T., Chang, K. E., & Yang, J. M. (2015). How effective are mobile devices for language learning? A meta-analysis. Educational research review, 16, 68-84. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.09.001
 • Sung, Y. T., Hou, H. T., Liu, C. K., & Chang, K. E. (2010). Mobile guide system using problem‐solving strategy for museum learning: a sequential learning behavioural pattern analysis. Journal of computer assisted learning, 26(2), 106-115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2010.00345.x
 • Tanır, A. (2023a). Mobiles Lernen und Lernerfolg im DaF-Unterricht. Untersucht im Rahmen der Wortschatzentwicklung am Beispiel der Anadolu Universität. London, Chisinau: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften.
 • Tanır, A. (2023b). Ein neuer Ansatz zur Fehleranalyse: Eine explorative Fallstudie zu den häufigsten schriftlichen Kompetenzfehlern im L3-Deutschen. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 35, 1014-1060. https://doi.org/10.29000/rumelide.1342264
 • Taşçı, S. (2021). Evaluation of emergency distance language education: Perspectives of ELT students. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11(1), 286-300. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.877657
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitimbilim pedandragoji. içinde Eğitimbilim Pedandragoji, 130-173. (Ed.: Erdal Toprakçı) Ankara: Ütopya Yayınevi
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları (3.Baskı) Traxler, J., & Vosloo, S. (2014). Introduction: The prospects for mobile learning. Prospects, 44, 13-28. https://doi.org/10.1007/s11125-014-9296-z
 • Viberg, O., & Grönlund, Å. (2012). Mobile assisted language learning: A literature review. In 11th World Conference on Mobile and Contextual Learning. Retrieved from https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A549644&dswid=4356
 • Vogel, D., Kennedy, D., & Kwok, R. C. W. (2009). Does using mobile device applications lead to learning?. Journal of Interactive Learning Research, 20(4), 469-485. Retrieved from https://www.learntechlib.org/primary/p/29431/
 • Western Governors University (2020, May). Five educational learning theories. WGU Teaching & Education. Retrieved from https://www.wgu.edu/blog/five-educational-learning-theories2005.html
 • Wongsuriya, P. (2020). Improving the Thai students' ability in English pronunciation through mobile application. Educational Research and Reviews, 15(4), 175-185. https://doi.org/10.5897/ERR2020.3904
 • Wu, W. H., Wu, Y. C. J., Chen, C. Y., Kao, H. Y., Lin, C. H., & Huang, S. H. (2012). Review of trends from mobile learning studies: A meta-analysis. Computers & Education, 59(2), 817-827. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.03.016
 • Yeşilel, D. B. A. (2023). Utilizing mobile technology to improve writing skill. In New Directions in Technology for Writing Instruction (pp. 147-167). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-13540-8_8
 • Yi, C-C., Liao, P-W., Huang, C-F., & Hwang, I-H. (2010). Acceptance of mobile learning: a respecification and validation of information system success. International Journal of Human and Social Sciences, 5(7), 477-481.
 • Zhen, L. S., & Hashim, H. (2022). The usage of mall in learners’ readiness to speak English. Sustainability, 14(23), 16227. https://doi.org/10.3390/su142316227
 • Zou, D., Xie, H., Wang, F. L., & Kwan, R. (2020). Flipped learning with Wikipedia in higher education. Studies in Higher Education, 45(5), 1026-1045. https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1750195
There are 128 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Other Fields of Education (Other)
Journal Section Issue Articles
Authors

Ahmet Tanır 0000-0001-6148-5417

Publication Date October 22, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 5

Cite

APA Tanır, A. (2023). Mobile Assisted Language Learning in Türkiye: A Systematic Review Study of Postgraduate Theses Produced during the Period 2009-2022 / Türkiye’de Mobil Destekli Dil Öğrenimi: 2009-2022 Döneminde Üretilen Lisansüstü Tezler Üzerine Sistematik Bir İnceleme Çalışması. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(5), 338-376. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1354153

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye