Research Article
BibTex RIS Cite

Öğretmen Görüşlerine Göre Proje Yaklaşımının Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Katkıları / Contributions of the Project Approach to Children's Science Process Skills According to Teachers' Views

Year 2023, Volume: 14 Issue: 5, 251 - 273, 22.10.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1352040

Abstract

Bu çalışmada; proje yaklaşımının, 4-6 yaş grubu çocukların bilimsel süreç becerilerine katkılarının öğretmen görüşleri bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması (case studies) olarak desenlenmiştir. Çalışma grubu amaçlı örneklem seçimi ile belirlenmiştir. Bu doğrultuda araştırmacının yönetici olarak görev yaptığı Foça Belediyesi Çocuk Evinde görev yapan beş öğretmen çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak, görüşme tekniği kullanılmıştır. Öğretmenlerin kişisel bilgilerini belirlemeye yönelik araştırmacı tarafından hazırlanan demografik bilgi formu ve araştırmacı tarafından geliştirilen öğretmenlere yönelik 9 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Katılımcı öğretmenler ile ortalama birer saat görüşme yapılmış izinleri doğrultusunda görüşmeler yazılı olarak kaydedilmiştir. Ayrıca veri çeşitliliğinin sağlanması bağlamında öğretmenlerin görüşme sorularına verdiği açıklayıcı örneklerden alıntılara yer verilmiştir. Bu alıntıları desteklemek için öğretmenlerin örnek açıklamalarını kapsayan çocukların etkinlik fotoğraflarından yararlanılmıştır. Veri bütünlüğünün sağlanması amacıyla öğretmenlerin görüşme sorularına, en son uyguladıkları “iz projesi” üzerinden yanıt vermeleri istenmiş, çocukların uygulama fotoğraflarına da bu doğrultuda yer verilmiştir. Çalışmanın verileri, içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, proje yaklaşımı çocukların bilimsel süreç becerilerine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bu sonuca göre okulöncesi eğitim programının planlayıcısı ve uygulayıcısı olan okulöncesi öğretmenlerinin programlarına proje yaklaşımını planlı ve sistemli bir şekilde dahil etmeleri önerilmektedir.

References

 • Arslan Çiftçi, H., Uyanık Balat, G. & Akman, B. (2017). Okul öncesi rekabet ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4.
 • Anderson, S. (2012). Math and science investigations. Lewisville, NC: Gryphon House, Inc.
 • Aktamış, H. & Ergin, Ö. (2008). The effect of scientific process skills education on students’ scientific creativity, science attitudes and academic achievements. Asia Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 9 (1).4. http://www.ied.edu.hk/apfslt /v9_issue1/.
 • Aslan, D., &Köksal Akyol, A. (2006). Okul öncesi eğitimde proje yaklaşımı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, .8, (1)6, 87-105.
 • Aydın S. (2015). Olgu bilim araştırmaları, Metin, M. (Ed.) Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydoğdu, B. (2014). Bilimsel süreç becerileri. Ş. S. Anagün ve Duban, N. (Ed.), Fen bilimleri öğretimi (87- 113). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aral et al., (2010). The influence of project-based curricula on sixyear-old preschoolersʼ conceptual development. Social Behavior and Personality: An International Journal, 38(8), 1073-1079. Doi:10.2224/sbp.2010.38.8.1073.
 • Aral et al., (2013). Parent involvement activities based on project approach in pre- school education. International Journal of Social Sciences and Education, 3,4. http://ijsse.com/sites/default/files/issues/2013/v3i4/papers/Paper-5.pdf
 • Akman, B., Üstün, E. & Güler, T. (2003). 6 yaşındaki çocukların bilim süreçlerini kullanma yetenekleri (6 yaş çocuklarda bilimsel süreç becerilerini kullanma). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Dergisi, 24, 11-14.
 • Altun, E., & Demirtaş, V. (2013). Effectiveness of science and scientists teaching program prepared for children age 6. Mehmet Akif Ersoy University, Journal of Education Faculty, 27, (67)- 97.
 • Büyüktaşkapu, S. (2010). Bilimsel süreç becerileri. B. Akman, G. Uyanık- Balat & T. Güler (Eds.). Okul öncesi dönemde fen eğitim içinde (19-62). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bartan, M. & Başal, H. A. (2018). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin bilimsel süreçbecerilerine ilişkin görüşleri ve sınıf içi uygulamaları. Abant İzzet BaysalÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (4), 1938-1959. DOI:10.17240/aibuefd.2018.18.41844-430543.
 • Bıçakçı, M. Y. (2009). Proje yaklaşımına dayalı eğitimin altı yaş çocuklarının gelişim alanlarına etkisinin incelenmesi. [Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü], Ankara.
 • Bıçakçı, M. & Gürsoy, F. (2010). Proje yaklaşımına dayalı eğitimin altı yaş çocuklarının gelişimine etkisinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (1), 307-316. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/49066/626062.
 • Bredekamp, S. (2015). Çocuklara araştırma yapmayı ve problem çözmeyi öğretme: Matematik, bilim ve teknoloji. (S. Güçhan Özgül, K. Avcı ve M. Saçkes, Çev.). H. Z. İnan & T. İnan (Ed.), Erken çocukluk eğitiminde etkili uygulamalar (ss. 412-445). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Beneke, S. J., Ostrosky, M. M., & Katz, L. G. (2019). The project approach for all learners: A hands on guide. Paul H. Brookes Publishing Co.
 • Beneke, S. & Ostrosky, M.M. (2009). Teacher wievs of the efficacy of ıncorporating the Project approach into clasroom practice with diverse learning. Early Childhood Research and Practice, 11(1). http://ecrp.uiuc.edu/v11n1/ostrosky.html.
 • Büyüköztürk vd., (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. 11. Basım, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bell, R. L. (2008). Teaching the nature of science through process skills: Activities for grades 3-8. United States of America: Peraon Education, Inc.
 • Bell, S. (2010). Project- based learning forthe 21st. Century: Skills for the future. The Cleaning House on Early Education and Parenting, (83), 39-43.
 • Chard, S. C. (2000). The Cahallenges and the Reward: A Study of Teachers Undertaking Their First Projects. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED470872.pdf.
 • Can, B., Yıldız-Demirtaş, V. & Altun, E. (2017). The effect of project-based science education programme on scientific process skills and conceptions of Kindergarten students. Journal of Baltic Science Education. 16 (3).
 • Chin, C. & Kayalvizhi, G. (2002). Posing problems for open investigations: What questions do pupils ask Research in Science & Technology Education, 20 (2), 269-287.
 • Conezıo, K. & French, L. (2002). Science in the preschool classroom: capitalizing on children’s fascination with the everyday world to foster language and literacy development. Young Children, 57(5), 12-18.
 • Chambers, B., Cheung, A. C., & Slavin, R. E. (2016). Literacy and language outcomes of comprehensive and developmental-constructivist approaches to early childhood education: A systematic review. Educational Research Review, 18, 88-111.
 • Clark, A. M. (2006). Changing classroom practice to ınclude the project approach. Early Childhood Research & Practice, 8(2), 2.
 • Charlesworth, R., & Lind, K. K. (2003). Math and science for children (4th ed.). Albany, NY: Delmar.
 • Çabuk, B. & Haktanır, G. (2010). What should be learned in Kindergarten? A project approach example, 2(2), 2550–2555.doi:10.1016/j. sbspro.2010.03.371.
 • Çepni, S. (2005). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (3 b.). Pegema Yayıncılık. Curtis, D., (2002). The Power of projects. Educational leadership, 6(1):50-53.
 • Dizman-Özaslan, H. (2010). Proje yaklaşımına dayalı eğitimin anasınıfına devam eden çocukların okul olgunluğuna etkisinin incelenmesi. [Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü], http://hdl.handle.net/20.500.12575/34466.
 • Danyi, D. et al. (2002). The apple project. Early Childhood Research & Practice, 4(2), 1-19. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED471908.pdf.
 • Eybel, N. (2003) Young Investigators: The project approach in the early years. Chilhood Education, 79 (3): 183,
 • Ergin, Ö, Şahin-Pekmez, E. & Öngel-Erdal, S. (2005). Kuramdan uygulamaya deney yoluyla fen öğretimi. Kanyılmaz Matbaası.
 • French, L. (2004). Science as the center of a coherent, integrated early childhood curriculum. Early Childhood Research Quarterly, 19(1), 138–149. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2004.01.004
 • Greenfield, et al., (2009). Science in the preschool classroom: A programmatic research agenda to improve science readiness. Early Education and Development, 20(2), 238-264.
 • Gürkan, T., (2010). Proje yaklaşımı, R. Zembat (Ed.), Okul öncesinde özel öğretim yöntemleri (pp. 29-79), Anı Yayıncılık.
 • Gallick, B. (2000). The hairy head project. Early Childhood Research Practice, 2(2), 1-46. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED446877.pdf.
 • Güven, Y., Zembat, R. & Şahin, F., (2004). Proje temelli eğitim ile kavram kazanımı, Omep Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı Bildiri Kitabı 2, 483.
 • Ho, R. (2001). Implementing project approach ın hong kong preschool. Salvation Army Child Care Services (Hong Kong). http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED464732.
 • Helm, H.J., & Gronlund, G. (2000). Linking standard and engaged learning in the early years. Early Childhood Research and Pratice, 2(1). http://ecrp.uiuc.edu/v2n1/helm.html.
 • Helm, J.H. & Beneke, S. (2003). The power of projects: meeting contemporary challenges in early childhood classrooms- strategies & solutions. Teachers College Press, Columbia.
 • Helm, J. H. & Katz, L. G. (2001). Young Investigators: The Project approach in the early years. New York: Teachers College Press.
 • Helm, J.H., (2003). Project approach catalog 4: Literacy and Project work by the Project Approach Study Group. Look! See How They are Learning, J. H. Helm (Ed.) Early Chilhood and Parenting Collaborative, Urbana: University of Illinois, 28.
 • İnan, H. Z. (2009). Science education in preschool: How to assimilate the Reggio Emilia pedagogy in a Turkish preschool. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching Education, 10 (2), 1-12.
 • İnan, H. Z., Trundle K. C. & Kantor. (2010). Understanding natural sciences education in a Reggio Emilia-inspired preschool. Journal Of Research In Science Teaching, 40 (10), 1186-1208.
 • İnan, H, Z. (2011). Teaching science process skills in kindergarten. Social and educational studies. Energy Education Science & Technology Part, 3(1), 47-64.
 • Katz G., L. (2010). STEM in the early years, university of ıllinois at urbana-champaign, SEED Papers: Published Fall 2010.http://ecrp.uiuc.edu/beyond/seed/katz.html.
 • Katz, L. G. & Chard, S.C. (2000). Engaging children’s minds: the project approach. (Second Edition). Stanmford: Ablex Publishing Corporation.
 • Kogan, Y. (2003). A study of bones. ECRP, Early Childhood Research & Practice, 5(1). https://ecrp.illinois.edu/v5n1/kogan.html.
 • Kefi, S. (2017). Okul öncesi eğitimde proje yaklaşımı uygulamalarının temel bilimsel süreç becerilerini kapsama durumunun incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1 (1). 3-18. DOI: 10.24130/eccd-jecs.19672017119.
 • Kefi, S. (2011). Okul öncesi eğitimde proje yaklaşımı ile yapılmış bir uygulama örneği. II. Internatıonal Conference On New Trends In Educatıon and Theır Implıcatıons, sözlü bildiri, 27-29 April, Antalya-Turkey” Siyasal Kitapevi, online kitap, 003., s.1-10, www.iconte.org.
 • Kefi, S., Ocak, Ş. & Şahin, D., (2012). Roots project: A sample study by project approach, III Uluslararası Okul öncesi Eğitim Kongresi. Sözlü Bildiri Kitabı, 12-15 Eylül.
 • Kefi S., & Çeliköz N. (2014). Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin temel bilimsel süreç becerilerini kullanım düzeylerini belirleme ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Journal Of Research In Education And Teaching, 3 (2). 345-363. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/37._kefi.pdf.
 • Kefi, S. (2023). Supporting the use of basic scientific process skills with a project approach in preschool period: An action research. Theory and Practice in Child Development, 3(1), 86-118. https://doi.org/10.46303/tpicd.2023.6.
 • Kucharski, G. A., Rust, J., O., & Ring, T., R. (2005). Evaluating of the ecological, futures and global (EFG) curriculum: A Poject based aproach. Education, 125 (4), 652.
 • Kim, K. J., Yoon, J., & Han, M. K. (2021). Young chefs in the classroom: Promoting scientific process skills and healthy eating habits through an inquiry-based cooking Project. International Journal of Early Years Education, https://doi.org/10.1080/09669760.2 021.1892597.
 • Katz, L., G. (1994). The project approach. ERIC Digest. ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education Urbana IL. ED368509.
 • Kıldan, O., & Pektaş, M. (2009). Erken çocukluk döneminde fen ve doğa ile ilgili konuların öğretilmesinde okulöncesi öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,10(1),113-127. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59520/855974.
 • Klahr, D., & Zimmerman, C. & Jirout, J. (2011). Educational Interventions to advance children's scientific thinking. science (New York, N.Y.). 333. 971-5. 10.1126/science.1204528.
 • Lind, K. (2005). Exploring science in early childhood education (4th ed.). Clifton Park, NY: Tomson Delmar Learning.
 • Maxwell, J. A. (2018). Nitel araştırma tasarımı: etkileşimli bir yaklaşım (M. Çevikbaş, Çev. Ed.). Nobel.
 • Mantizicopolus, P., Patrick, H., & Samarapanguvan, A. (2008). Young children’s motivational beliefs about learning science. Early Childhood Research Quarterly, 23(3), 378-394.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013a). Okulöncesi eğitim programı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.
 • Metin, Ş. Aral, N., Uzun, H. & Karaca, N.H. (2023). The Effects of project approach-based education on cognitive abilities and scientific process skills of six-years children. Cukurova University Faculty of Education Journal, 52 (1), 71-98. DOI: 10.14812/cuefd.1079732.
 • Martin, R., et al. (2005). Teaching science for all children. An Inquiry Approach. (Fourth edition). Boston, US: Pearson Eduction, Inc.
 • Morris, M. (2004). Interacting in science in early chilhood-a project approach. Teaching Science, 50(3):11-14.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2013b). İlköğretim kurumları (İlkokullar ve ortaokullar) Fen bilimleri dersi (3.,4.,5.,6.,7. ve 8. sınıflar) öğretim programı. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Nelson, D. (2017). What is shadow. https://www.naeyc.org/resources/blog/whats-shadow.
 • Oslund, K. L. (1992). Science porcess skills: Assessing hands-on student performance. New Jersey: Pearson Education, Inc.
 • Padilla, M. J. (1990). The science process skills. Research matters to the science Teacher, 9004. http://www.educ.sfu.ca/narstsite/publications/research/skill.htm.
 • Rezba, R. J. et al. (2007). Learning and assessing: Science process skills (5th ed.). USA: Kendall/Hunt Publishing Company.
 • Safaah. E. S., Muslim, M., & Liliawati, W. (2017). Teaching science process skills by using the 5- stage learning cycle in junior high school. International Conference on Mathematics and Science Education, 895, 2-7. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/895/1/012106/pdf.
 • Saçkes, M. (2013). Children's competencies in process skills in kindergarten and their ımpact on academic achievement in third grade. Early Education and Development, 24, 704-720. DOI: 10.1080/10409289.2012.715571.
 • Saban, A. (2002). Öğrenme öğretme süreci. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Şahin, F. & Yıldırım, M. (2006). Okul öncesinde örnek olaya dayalı problem çözme ile ilgili bir araştırma. I. Uluslararası Okul öncesi Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı – 30, Haziran-3 Temmuz 2004, I. cilt, s: 201-210. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Şahin, F., Güven, İ., & Yurdatapan, M. (2011). Proje tabanlı eğitim uygulamalarının okul öncesi çocuklarında bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 33, 157-176.
 • Şimşek, N., & Çınar, Y. (2012). Okul öncesi dönemde fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Anı.
 • Tuğrul, B. & Kefi, S. (2015). Geleneksel çocuk oyun ve oyuncakları projesi: üç nesil oyun ile buluştu. Bildiri Numarası: 135 I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, Bildiri kitabı, s.47. 14-17 Mayıs, Eskişehir. https://docplayer.biz.tr/15560110-I-turk-dunyasi-cocuk-oyun-ve-oyuncaklari-kurultayi.html.
 • Tuğrul, B. (2002). Proje yaklaşımının temel özellikleri. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1(6-7), 71- 79.
 • Tekbıyık A. & Yalçın F. (2013). Gems Tabanlı etkinliklerle desteklenen proje yaklaşımının okul öncesi eğitimde kavramsal gelişime etkisi. Journal of Turkish Studies, 8(9).
 • Temel, Z.F. vd. (2003). Proje yaklaşımı ve program örnekleri, Birinci Basım. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitimbilim pedandragoji. içinde Eğitimbilim Pedandragoji, 130-173. (Ed.: Erdal Toprakçı) Ankara: Ütopya Yayınevi
 • Turpin, T.J. (2000). A study of the effects of an integrated, activity-based science curriculum on student achievement, science process skills and science attitudes. Upon the science process skills of urban elementary students. Journal of Education. 37, 2.
 • Uludağ, G., & Erkan, N. S. (2023). Okul dışı öğrenme ortamlarında etkinlikler içeren fen eğitimi programının 60-72 aylık çocukların bilimsel süreç becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 52-77. doi: 10.16986/HUJE.2020064760.
 • Üstün, E., & Çakar, E. (2006). Proje yaklaşımının okul öncesi dönem çocuklarının sosyal gelişimlerine ve öğrenme stillerine etkisinin incelenmesi. I. Uluslararası Okul öncesi Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı- 30 Haziran-3 Temmuz 2004. I. cilt, s: 44-51.İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Vitti, D., & Torres. A., (2006). Practicing science process skills at home: a handbook for parents. Proceedings of NSTA conference.
 • Wong, F., et al. (2010). Applying technology to inquiry-based learning in early childhood education. Early Childhood Education Journal, 37, 381-389.
 • Worth, K., & Grollman, S. (2003). Worms, shadows and whirlpools: science in the early childhood classroom. Washington: National Science Foundation (ED 481 899).
 • Yücelyiğit, S., & Aral, N. (2017). Bilim ve teknolojiye meraklı çocukların teknoloji kullanımlarının incelenmesi. 3 rd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, 24-25 Kasım 2017, Özet Kitabı, 44-45.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, G., İlkörücü-Şirin & Çepni, S. (2018). The effects of parent-involved science activities on basic science process skills of the children in the age group of 5-6. Pegem Journal of Education and Instruction, 8(4), 879–903. https://doi.org/10.14527/pegegog.2018.

Contributions of the Project Approach to Children's Science Process Skills According to Teachers' Views / Öğretmen Görüşlerine Göre Proje Yaklaşımının Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Katkıları

Year 2023, Volume: 14 Issue: 5, 251 - 273, 22.10.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1352040

Abstract

In this study, it is aimed to examine the contributions provided by the project approach for children aged 4-6 to use scientific process skills in the context of teachers' views. The study was designed as a case study, one of the qualitative research methods. The study group was determined by purposive sampling. In this regard, five teachers working at the Foça Municipality Children's Home, where the researcher served as the manager, formed the working group. Interview technique was used as a data collection tool in the study. A demographic information form prepared by the researcher and semi-structured interview questions consisting of 9 questions for teachers developed by the researcher were used to determine the personal information of the teachers. Participating teachers were interviewed for an average of one hour each, and the interviews were recorded in writing with their permission. In addition, in the context of ensuring data diversity, quotations from the illustrative examples given by the teachers to the interview questions are included. To support these quotations, photographs of children's activities including samples from the explanations of the teachers were used. In order to ensure data integrity, teachers were asked to answer the interview questions based on the "trace project" they had recently implemented, and children's application photos were also included accordingly. The data of the study were analyzed by content analysis. The data of the study were analyzed by content analysis. The findings obtained at the end of the research indicate that teachers stated that the project approach provides very significant contributions for children to use their scientific process skills. At the end of the study, suggestions were developed for preschool teachers, who are the planners and implementers of the preschool education program, to include the project approach in their programs in a planned and systematic way.

References

 • Arslan Çiftçi, H., Uyanık Balat, G. & Akman, B. (2017). Okul öncesi rekabet ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4.
 • Anderson, S. (2012). Math and science investigations. Lewisville, NC: Gryphon House, Inc.
 • Aktamış, H. & Ergin, Ö. (2008). The effect of scientific process skills education on students’ scientific creativity, science attitudes and academic achievements. Asia Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 9 (1).4. http://www.ied.edu.hk/apfslt /v9_issue1/.
 • Aslan, D., &Köksal Akyol, A. (2006). Okul öncesi eğitimde proje yaklaşımı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, .8, (1)6, 87-105.
 • Aydın S. (2015). Olgu bilim araştırmaları, Metin, M. (Ed.) Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydoğdu, B. (2014). Bilimsel süreç becerileri. Ş. S. Anagün ve Duban, N. (Ed.), Fen bilimleri öğretimi (87- 113). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aral et al., (2010). The influence of project-based curricula on sixyear-old preschoolersʼ conceptual development. Social Behavior and Personality: An International Journal, 38(8), 1073-1079. Doi:10.2224/sbp.2010.38.8.1073.
 • Aral et al., (2013). Parent involvement activities based on project approach in pre- school education. International Journal of Social Sciences and Education, 3,4. http://ijsse.com/sites/default/files/issues/2013/v3i4/papers/Paper-5.pdf
 • Akman, B., Üstün, E. & Güler, T. (2003). 6 yaşındaki çocukların bilim süreçlerini kullanma yetenekleri (6 yaş çocuklarda bilimsel süreç becerilerini kullanma). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Dergisi, 24, 11-14.
 • Altun, E., & Demirtaş, V. (2013). Effectiveness of science and scientists teaching program prepared for children age 6. Mehmet Akif Ersoy University, Journal of Education Faculty, 27, (67)- 97.
 • Büyüktaşkapu, S. (2010). Bilimsel süreç becerileri. B. Akman, G. Uyanık- Balat & T. Güler (Eds.). Okul öncesi dönemde fen eğitim içinde (19-62). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bartan, M. & Başal, H. A. (2018). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin bilimsel süreçbecerilerine ilişkin görüşleri ve sınıf içi uygulamaları. Abant İzzet BaysalÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (4), 1938-1959. DOI:10.17240/aibuefd.2018.18.41844-430543.
 • Bıçakçı, M. Y. (2009). Proje yaklaşımına dayalı eğitimin altı yaş çocuklarının gelişim alanlarına etkisinin incelenmesi. [Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü], Ankara.
 • Bıçakçı, M. & Gürsoy, F. (2010). Proje yaklaşımına dayalı eğitimin altı yaş çocuklarının gelişimine etkisinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (1), 307-316. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/49066/626062.
 • Bredekamp, S. (2015). Çocuklara araştırma yapmayı ve problem çözmeyi öğretme: Matematik, bilim ve teknoloji. (S. Güçhan Özgül, K. Avcı ve M. Saçkes, Çev.). H. Z. İnan & T. İnan (Ed.), Erken çocukluk eğitiminde etkili uygulamalar (ss. 412-445). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Beneke, S. J., Ostrosky, M. M., & Katz, L. G. (2019). The project approach for all learners: A hands on guide. Paul H. Brookes Publishing Co.
 • Beneke, S. & Ostrosky, M.M. (2009). Teacher wievs of the efficacy of ıncorporating the Project approach into clasroom practice with diverse learning. Early Childhood Research and Practice, 11(1). http://ecrp.uiuc.edu/v11n1/ostrosky.html.
 • Büyüköztürk vd., (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. 11. Basım, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bell, R. L. (2008). Teaching the nature of science through process skills: Activities for grades 3-8. United States of America: Peraon Education, Inc.
 • Bell, S. (2010). Project- based learning forthe 21st. Century: Skills for the future. The Cleaning House on Early Education and Parenting, (83), 39-43.
 • Chard, S. C. (2000). The Cahallenges and the Reward: A Study of Teachers Undertaking Their First Projects. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED470872.pdf.
 • Can, B., Yıldız-Demirtaş, V. & Altun, E. (2017). The effect of project-based science education programme on scientific process skills and conceptions of Kindergarten students. Journal of Baltic Science Education. 16 (3).
 • Chin, C. & Kayalvizhi, G. (2002). Posing problems for open investigations: What questions do pupils ask Research in Science & Technology Education, 20 (2), 269-287.
 • Conezıo, K. & French, L. (2002). Science in the preschool classroom: capitalizing on children’s fascination with the everyday world to foster language and literacy development. Young Children, 57(5), 12-18.
 • Chambers, B., Cheung, A. C., & Slavin, R. E. (2016). Literacy and language outcomes of comprehensive and developmental-constructivist approaches to early childhood education: A systematic review. Educational Research Review, 18, 88-111.
 • Clark, A. M. (2006). Changing classroom practice to ınclude the project approach. Early Childhood Research & Practice, 8(2), 2.
 • Charlesworth, R., & Lind, K. K. (2003). Math and science for children (4th ed.). Albany, NY: Delmar.
 • Çabuk, B. & Haktanır, G. (2010). What should be learned in Kindergarten? A project approach example, 2(2), 2550–2555.doi:10.1016/j. sbspro.2010.03.371.
 • Çepni, S. (2005). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (3 b.). Pegema Yayıncılık. Curtis, D., (2002). The Power of projects. Educational leadership, 6(1):50-53.
 • Dizman-Özaslan, H. (2010). Proje yaklaşımına dayalı eğitimin anasınıfına devam eden çocukların okul olgunluğuna etkisinin incelenmesi. [Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü], http://hdl.handle.net/20.500.12575/34466.
 • Danyi, D. et al. (2002). The apple project. Early Childhood Research & Practice, 4(2), 1-19. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED471908.pdf.
 • Eybel, N. (2003) Young Investigators: The project approach in the early years. Chilhood Education, 79 (3): 183,
 • Ergin, Ö, Şahin-Pekmez, E. & Öngel-Erdal, S. (2005). Kuramdan uygulamaya deney yoluyla fen öğretimi. Kanyılmaz Matbaası.
 • French, L. (2004). Science as the center of a coherent, integrated early childhood curriculum. Early Childhood Research Quarterly, 19(1), 138–149. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2004.01.004
 • Greenfield, et al., (2009). Science in the preschool classroom: A programmatic research agenda to improve science readiness. Early Education and Development, 20(2), 238-264.
 • Gürkan, T., (2010). Proje yaklaşımı, R. Zembat (Ed.), Okul öncesinde özel öğretim yöntemleri (pp. 29-79), Anı Yayıncılık.
 • Gallick, B. (2000). The hairy head project. Early Childhood Research Practice, 2(2), 1-46. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED446877.pdf.
 • Güven, Y., Zembat, R. & Şahin, F., (2004). Proje temelli eğitim ile kavram kazanımı, Omep Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı Bildiri Kitabı 2, 483.
 • Ho, R. (2001). Implementing project approach ın hong kong preschool. Salvation Army Child Care Services (Hong Kong). http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED464732.
 • Helm, H.J., & Gronlund, G. (2000). Linking standard and engaged learning in the early years. Early Childhood Research and Pratice, 2(1). http://ecrp.uiuc.edu/v2n1/helm.html.
 • Helm, J.H. & Beneke, S. (2003). The power of projects: meeting contemporary challenges in early childhood classrooms- strategies & solutions. Teachers College Press, Columbia.
 • Helm, J. H. & Katz, L. G. (2001). Young Investigators: The Project approach in the early years. New York: Teachers College Press.
 • Helm, J.H., (2003). Project approach catalog 4: Literacy and Project work by the Project Approach Study Group. Look! See How They are Learning, J. H. Helm (Ed.) Early Chilhood and Parenting Collaborative, Urbana: University of Illinois, 28.
 • İnan, H. Z. (2009). Science education in preschool: How to assimilate the Reggio Emilia pedagogy in a Turkish preschool. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching Education, 10 (2), 1-12.
 • İnan, H. Z., Trundle K. C. & Kantor. (2010). Understanding natural sciences education in a Reggio Emilia-inspired preschool. Journal Of Research In Science Teaching, 40 (10), 1186-1208.
 • İnan, H, Z. (2011). Teaching science process skills in kindergarten. Social and educational studies. Energy Education Science & Technology Part, 3(1), 47-64.
 • Katz G., L. (2010). STEM in the early years, university of ıllinois at urbana-champaign, SEED Papers: Published Fall 2010.http://ecrp.uiuc.edu/beyond/seed/katz.html.
 • Katz, L. G. & Chard, S.C. (2000). Engaging children’s minds: the project approach. (Second Edition). Stanmford: Ablex Publishing Corporation.
 • Kogan, Y. (2003). A study of bones. ECRP, Early Childhood Research & Practice, 5(1). https://ecrp.illinois.edu/v5n1/kogan.html.
 • Kefi, S. (2017). Okul öncesi eğitimde proje yaklaşımı uygulamalarının temel bilimsel süreç becerilerini kapsama durumunun incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1 (1). 3-18. DOI: 10.24130/eccd-jecs.19672017119.
 • Kefi, S. (2011). Okul öncesi eğitimde proje yaklaşımı ile yapılmış bir uygulama örneği. II. Internatıonal Conference On New Trends In Educatıon and Theır Implıcatıons, sözlü bildiri, 27-29 April, Antalya-Turkey” Siyasal Kitapevi, online kitap, 003., s.1-10, www.iconte.org.
 • Kefi, S., Ocak, Ş. & Şahin, D., (2012). Roots project: A sample study by project approach, III Uluslararası Okul öncesi Eğitim Kongresi. Sözlü Bildiri Kitabı, 12-15 Eylül.
 • Kefi S., & Çeliköz N. (2014). Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin temel bilimsel süreç becerilerini kullanım düzeylerini belirleme ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Journal Of Research In Education And Teaching, 3 (2). 345-363. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/37._kefi.pdf.
 • Kefi, S. (2023). Supporting the use of basic scientific process skills with a project approach in preschool period: An action research. Theory and Practice in Child Development, 3(1), 86-118. https://doi.org/10.46303/tpicd.2023.6.
 • Kucharski, G. A., Rust, J., O., & Ring, T., R. (2005). Evaluating of the ecological, futures and global (EFG) curriculum: A Poject based aproach. Education, 125 (4), 652.
 • Kim, K. J., Yoon, J., & Han, M. K. (2021). Young chefs in the classroom: Promoting scientific process skills and healthy eating habits through an inquiry-based cooking Project. International Journal of Early Years Education, https://doi.org/10.1080/09669760.2 021.1892597.
 • Katz, L., G. (1994). The project approach. ERIC Digest. ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education Urbana IL. ED368509.
 • Kıldan, O., & Pektaş, M. (2009). Erken çocukluk döneminde fen ve doğa ile ilgili konuların öğretilmesinde okulöncesi öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,10(1),113-127. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59520/855974.
 • Klahr, D., & Zimmerman, C. & Jirout, J. (2011). Educational Interventions to advance children's scientific thinking. science (New York, N.Y.). 333. 971-5. 10.1126/science.1204528.
 • Lind, K. (2005). Exploring science in early childhood education (4th ed.). Clifton Park, NY: Tomson Delmar Learning.
 • Maxwell, J. A. (2018). Nitel araştırma tasarımı: etkileşimli bir yaklaşım (M. Çevikbaş, Çev. Ed.). Nobel.
 • Mantizicopolus, P., Patrick, H., & Samarapanguvan, A. (2008). Young children’s motivational beliefs about learning science. Early Childhood Research Quarterly, 23(3), 378-394.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013a). Okulöncesi eğitim programı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.
 • Metin, Ş. Aral, N., Uzun, H. & Karaca, N.H. (2023). The Effects of project approach-based education on cognitive abilities and scientific process skills of six-years children. Cukurova University Faculty of Education Journal, 52 (1), 71-98. DOI: 10.14812/cuefd.1079732.
 • Martin, R., et al. (2005). Teaching science for all children. An Inquiry Approach. (Fourth edition). Boston, US: Pearson Eduction, Inc.
 • Morris, M. (2004). Interacting in science in early chilhood-a project approach. Teaching Science, 50(3):11-14.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2013b). İlköğretim kurumları (İlkokullar ve ortaokullar) Fen bilimleri dersi (3.,4.,5.,6.,7. ve 8. sınıflar) öğretim programı. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Nelson, D. (2017). What is shadow. https://www.naeyc.org/resources/blog/whats-shadow.
 • Oslund, K. L. (1992). Science porcess skills: Assessing hands-on student performance. New Jersey: Pearson Education, Inc.
 • Padilla, M. J. (1990). The science process skills. Research matters to the science Teacher, 9004. http://www.educ.sfu.ca/narstsite/publications/research/skill.htm.
 • Rezba, R. J. et al. (2007). Learning and assessing: Science process skills (5th ed.). USA: Kendall/Hunt Publishing Company.
 • Safaah. E. S., Muslim, M., & Liliawati, W. (2017). Teaching science process skills by using the 5- stage learning cycle in junior high school. International Conference on Mathematics and Science Education, 895, 2-7. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/895/1/012106/pdf.
 • Saçkes, M. (2013). Children's competencies in process skills in kindergarten and their ımpact on academic achievement in third grade. Early Education and Development, 24, 704-720. DOI: 10.1080/10409289.2012.715571.
 • Saban, A. (2002). Öğrenme öğretme süreci. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Şahin, F. & Yıldırım, M. (2006). Okul öncesinde örnek olaya dayalı problem çözme ile ilgili bir araştırma. I. Uluslararası Okul öncesi Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı – 30, Haziran-3 Temmuz 2004, I. cilt, s: 201-210. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Şahin, F., Güven, İ., & Yurdatapan, M. (2011). Proje tabanlı eğitim uygulamalarının okul öncesi çocuklarında bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 33, 157-176.
 • Şimşek, N., & Çınar, Y. (2012). Okul öncesi dönemde fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Anı.
 • Tuğrul, B. & Kefi, S. (2015). Geleneksel çocuk oyun ve oyuncakları projesi: üç nesil oyun ile buluştu. Bildiri Numarası: 135 I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, Bildiri kitabı, s.47. 14-17 Mayıs, Eskişehir. https://docplayer.biz.tr/15560110-I-turk-dunyasi-cocuk-oyun-ve-oyuncaklari-kurultayi.html.
 • Tuğrul, B. (2002). Proje yaklaşımının temel özellikleri. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1(6-7), 71- 79.
 • Tekbıyık A. & Yalçın F. (2013). Gems Tabanlı etkinliklerle desteklenen proje yaklaşımının okul öncesi eğitimde kavramsal gelişime etkisi. Journal of Turkish Studies, 8(9).
 • Temel, Z.F. vd. (2003). Proje yaklaşımı ve program örnekleri, Birinci Basım. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitimbilim pedandragoji. içinde Eğitimbilim Pedandragoji, 130-173. (Ed.: Erdal Toprakçı) Ankara: Ütopya Yayınevi
 • Turpin, T.J. (2000). A study of the effects of an integrated, activity-based science curriculum on student achievement, science process skills and science attitudes. Upon the science process skills of urban elementary students. Journal of Education. 37, 2.
 • Uludağ, G., & Erkan, N. S. (2023). Okul dışı öğrenme ortamlarında etkinlikler içeren fen eğitimi programının 60-72 aylık çocukların bilimsel süreç becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 52-77. doi: 10.16986/HUJE.2020064760.
 • Üstün, E., & Çakar, E. (2006). Proje yaklaşımının okul öncesi dönem çocuklarının sosyal gelişimlerine ve öğrenme stillerine etkisinin incelenmesi. I. Uluslararası Okul öncesi Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı- 30 Haziran-3 Temmuz 2004. I. cilt, s: 44-51.İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Vitti, D., & Torres. A., (2006). Practicing science process skills at home: a handbook for parents. Proceedings of NSTA conference.
 • Wong, F., et al. (2010). Applying technology to inquiry-based learning in early childhood education. Early Childhood Education Journal, 37, 381-389.
 • Worth, K., & Grollman, S. (2003). Worms, shadows and whirlpools: science in the early childhood classroom. Washington: National Science Foundation (ED 481 899).
 • Yücelyiğit, S., & Aral, N. (2017). Bilim ve teknolojiye meraklı çocukların teknoloji kullanımlarının incelenmesi. 3 rd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, 24-25 Kasım 2017, Özet Kitabı, 44-45.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, G., İlkörücü-Şirin & Çepni, S. (2018). The effects of parent-involved science activities on basic science process skills of the children in the age group of 5-6. Pegem Journal of Education and Instruction, 8(4), 879–903. https://doi.org/10.14527/pegegog.2018.
There are 91 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education (Other)
Journal Section Issue Articles
Authors

Sara Kefi 0009-0007-9503-0550

Publication Date October 22, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 5

Cite

APA Kefi, S. (2023). Öğretmen Görüşlerine Göre Proje Yaklaşımının Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Katkıları / Contributions of the Project Approach to Children’s Science Process Skills According to Teachers’ Views. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(5), 251-273. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1352040

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye