Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Öğretmen Adaylarında Okumaya Yönelik Tutum ve Dijital Bağımlılık Arasındaki İlişkide Denetim Odağının Aracı Rolü / The Mediating Role of Locus of Control in the Relationship between Attitude towards Reading and Digital Addiction in Pre-Service Teachers

Year 2023, Volume: 14 Issue: 5, 207 - 221, 22.10.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1347668

Abstract

Dijital araçlar, dijital yerliler olarak adlandırılan günümüz çocuk ve gençlerinin yaşamlarında ayrılmaz bir öğe olarak yer alır. Oyun oynamak, sohbet etmek, güncel olanı izlemek, ödev yapmak, dil öğrenmek gibi nedenlerle dijital araçları sıklıkla kullanan bu yaş dönemindeki gençler bağımlılık konusunda riskli davranma eğilimindedir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının dijital bağımlılıkları ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişkide kontrol odağının aracılık durumunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada üç değişken arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için betimsel araştırma desenlerinden ilişkisel araştırma yeğlenmiştir. Araştırma, Türkiye’nin Bursa ilindeki bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinden rastgele seçilmiş 18-25 yaş arası 804 gönüllü öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Veriler demografik veri formu, dijital bağımlılık ölçeği, okumaya yönelik tutum ölçeği ve denetim odağı ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın alt problemleri kapsamında veri setine Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi ve Aracılık Analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, dijital bağımlılığın okumaya yönelik tutum ile negatif, kontrol odağı ile pozitif yönde anlamlı bir ilişki içinde olduğunu göstermiştir. Ayrıca, okumaya yönelik tutum ile kontrol odağı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Kontrol odağının, öğretmen adaylarının dijital bağımlılık düzeyleri ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişkiye kısmen aracılık ettiği sonucuna varılmıştır. Buna göre, dijital bağımlılığı yüksek ve dış kontrol odağına sahip öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutumlarının, dijital bağımlılığı yüksek ancak iç kontrol odağına sahip akranlarına göre daha olumsuz olduğu sonucuna varılmıştır. Başka bir deyişle, yaşamlarındaki olayları/durumları etkileyebileceklerine inanan iç kontrol odağına sahip gençler, dijital bağımlılık yaşamaları durumunda dış kontrol odağına sahip bireylere göre okumaya yönelik daha olumlu tutumlara sahip olacaktır. Bu çalışmada okumaya yönelik tutumun sadece dijital araçların aşırı kullanımından etkilenmediği anlaşılmıştır. Kontrol odağı ve duyuşsal özellikler gibi daha birçok kişilik özelliğinin okumaya yönelik tutumlar üzerinde etkili olabileceği eğitimcilerin, ailelerin ve araştırmacıların göz ardı etmemesi gereken bir sonuçtur.

References

 • Abdulkareem, H. B., Bello, J. B., & Salami, T. A. (2023). Self-concept and locus of control as internet addiction predictors among undergraduate students. ASEAN Journal of Educational Research and Technology, 2(3), 179-188.
 • Agaj, D. (2016). The impact of the components of the locus of control in internet addiction, case of Albania. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences, 18 (1), 40-44.
 • Akbaba, R. S. (2017). Reading habits of the Turkish teacher candidates and eligibility for reading. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,12 (18), 35-52. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12215
 • Anderson, K. J. (2001). Internet use among college students: An exploratory study. Journal of American College Health, 50, 21-26. https://doi.org/10.1080/07448480109595707
 • Annamalai, S., & Muniandy, B. (2013). Reading habit and attitude among Malaysian polytechnic students. International Online Journal of Educational Sciences, 5(1), 32-41.
 • Applegate, A. J., & Applegate, M. D. (2004). The Peter effect: Reading habits and attitudes of pre-service teachers. The Reading Teacher, 57(6), 554–563.
 • Arıcı, A. F. (2005). The reading situation of second level of primary school (skill-interest-habit-tendency) (Doctoral Dissertation). Atatürk University, Erzurum.
 • Arıcı, A. F. (2008). Why don’t we like reading? Interviews with undergraduates. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 5(10), 91–100.
 • Arslan, A., Kırık, A. M., Karaman, M., & Çetinkaya, A. (2015). Digital addiction in high school and university students. International Peer-Reviewed Journal of Communication and Humanities Research, 8, 34-58. https://doi.org/10.17361/UHIVE.2015813153
 • Arslan, A. (2020). Determination of the digital addiction levels of students university according to various variables. International e-Journal of Educational Studies, 4 (7), 27-41. https://doi.org/10.31458/iejes.600483
 • Arslan, A., & Bardakçı, S. (2020). Effects of university students’ digital addiction levels on communication skills: An investigation. Journal of Youth Research, 8(20), 36-70.
 • Avant, A. (2017). Examining the impact that the locus of control, emotional intelligence, and narcissism have on Internet addiction and information disclosure among college students (Doctoral Dissertation). Eastern Michigan University.
 • Bellamy, A. & Hanewicz, C. (2001). An exploratory analyses of the social nature of Internet addiction: a research paper submitted to the Electronic Journal of Sociology. Electronic Journal of Sociology, 5; 3.
 • Blaha, J., & Chomin, L. (1982). The relationship of reading attitudes to academic aptitude, locus of control, and field independence. Psychology in the Schools, 19(1), 28-32. https://doi.org/10.1002/1520-6807(19820108)19:1<28::AID-PITS2310190106>3.0.CO;2-M
 • Brown, D. H., Engin, A. W., & Wallbrown, F. H. (1979). Locus of control and reading attitude. Psychology in the Schools, 16(3), 336-338. https://doi.org/10.1002/1520-6807(197907)16:3<336::AID-PITS2310160302>3.0.CO;2-M
 • Bülbül, H., Tunç, T., & Aydil, F. (2018). Game addiction in university students and its relationship with personality traits and academic performance. Academic Review of Economics and Administrative Sciences, 11(3), 97-111. https://doi.org/10.25287/ohuiibf.423745
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2010). Statistics for the social sciences (6th. Ed.). Ankara: Pegem Academy Publisher.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Scientific research methods (17th. Ed.). Ankara: Pegem Academy Publisher.
 • Can, R., Turkyilmaz, M., & Karadeniz, A. (2010). Adolescent students’ reading habits. Journal of Ahi Evran University Kirsehir Educational Faculty, 11(3), 1-21.
 • Chaudhury, P., & Tripathy, H. K. (2018). A study on impact of smartphone addiction on academic performance. International Journal of Engineering & Technology, 7(2.6), 50. https://doi:10.14419/ijet.v7i2.6.10066
 • Chak, K., & Leung, L. (2004). Shyness and locus of control as predictors of internet addiction and internet use. Cyber Psychology & Behaviour, 7(5), 559-570. https://doi.org/10.1089/cpb.2004.7.559
 • Chen, C., Zhang, K.Z.K., Gong, X., Lee, M. K. O., & Wang, Y-Y. (2021). Preventing relapse to information technology addiction through weakening reinforcement: A self-regulation perspective. Information & Management, 58, 103485. https://doi.org/10.1016/j.im.2021.103485
 • Christensen, L. B. Johnson, B. R. & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Trans. Ed. A. Aypay). Anı Publisher. (The original work was published in 2010 published).
 • Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for The Behavioural Sciences. New York: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Cole, D. A., Lazarick, D.L., & Howard, G.S.(1987). Construct validity and the relation between depression and social skill. Journal of Counseling Psychology, 34, 315-321. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0167.34.3.315
 • Çırak, M., (2021). Nomophobia in university students: The role of digital addiction, social connectedness and life satisfaction (Master’s thesis). Hacettepe University, Ankara
 • Çiçek, S. (2019). Investigating the high school students' problematic internet use and cyber bullying behavior according to locus of control and various variables. (Master’s thesis). Necmettin Erbakan University, Konya.
 • Çizmeci, E. (2017). No time for reading, addicted to scrolling: The relationship between smartphone addiction and reading attitudes of Turkish youth. Intermedia International E-Journal, 4(7), 290-302. Dağ, İ. (2002). Locus of control scale: Scale development, reliability and validity study. Turkish Journal of Psychology, 17(49), 77-90.
 • Devaux, M., & Sassi, F. (2016). Social disparities in hazardous alcohol use: self-report bias may lead to incorrect estimates. The European Journal of Public Health, 26(1), 129-134. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckv190
 • Durna, U., & Şentürk, F. K. (2012). Investigation of relations between locus of control and social activities among university students: A state university case. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 17(2), 187-202.
 • Eminoğlu, N. &. Bağçeci, B. (2020). Investigation of Change in Reading and Writing Attitudes of Primary School Students. E-International Journal of Educational Research,11( 2), 92-104. http://dx.doi.org/10.19160/ijer.706766
 • Ertemel, A. V. & Aydın, G. (2018). Technology addiction in the digital economy and suggested solutions. Addicta:The Turkish Journal on Addictions 5, 665−690. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.4.0038
 • Frazier, P.A., Tix, A.P., & Barron, K.E. (2004). Testing moderator and mediator effects in counseling psychology research. Journal of Counseling Psychology, 51, 115-134. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0167.51.1.115
 • Greenfield, D. N. (2003). Virtual Addiction: Sometimes New Technology Can Create New Problems. Psychological Health Associates; The Centre for Internet Studies.
 • Gümüş, İ., & Örgev, C. (2015). Önlisans öğrencilerinin akıllı cep telefon kullanmalarının başarı ve harcama düzeylerine olası etkileri üzerine bir çalışma. Akademik Platform, 310-315.
 • Hayes, A. F. (2009). Beyond Baron and Kenny: Statistical mediation analysis in the new millennium. Communication Monographs, 76, 408-420. https://doi.org/10.1080/03637750903310360
 • Heppner, P.P., Wampold, B.E., & Kivlighan, D.M. (2008). Psikolojik danışmada araştırma yöntemleri. (Trans. Ed. D. M. Siyez). Mentis Publisher. (The original work was published in 1992 published).
 • Ilustre, C. A. (2011). Beliefs about reading, metacognitive reading strategies and text comprehension among college students in a private university. Philippine ESL Journal, 7, 28-47.
 • Jacob, J. (2020). Internet addiction, locus of control and resilience. Artha Journal of Social Sciences, 19(1), 27-45.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2012). People and people today. Ankara: Evrim Publisher.
 • Karim, N. S. A. & Hasan, A. (2007). Reading habits and attitude in the digital age: Analysis of gender and academic program differences in Malaysia. The Electronic Library. 25(3), 285-298, https://doi.org/10.1108/02640470710754805
 • Kesici, A., & Tunç, N. F. (2018). The development of the digital addiction scale for the university students: Reliability and validity study. Universal Journal of Educational Research, 6(1), 91-98. https://doi:10.13189/ujer.2018.060108
 • Kim, S. & Kim, R. (2002). A study of Internet addiction: Status, causes, and remedies-focusing on the alienation factor. International Journal of Human Ecology, 3(1), 1-19.
 • Kletzing, K. M. (1981). Locus of control and reading attitude in ninth grade poor readers (Doctoral Dissertation). Indiana University, Bloomington
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modelling (2nd ed.). New York: The Guilford Press.
 • Nduanya, C.U., Okwaraji, F. E., Onyebueke, G. C., & Obiechina, K. I. (2018). A cross sectional study on internet addiction, locus of control and psychological distress in a sample of Nigerian undergraduates. The Journal of Medical Research, 4(3): 146-150.
 • Olanrewaju Muraina, K., & Olabisi Popoola, B. (2022). Locus of Control and Self-Concept as Determinants of Internet Addiction among Public University Undergraduates in Oyo State, Nigeria. Journal of Digital Learning and Education, 2 (1), 51-58. https://doi.org/10.52562/jdle.v2i1.326
 • Parmaksız, İ. (2022). The mediating role of personality traits on the relationship between academic self-efficacy and digital addiction. Education and Information Technologies, 27, 8883–8902, https://doi.org/10.1007/s10639-022-10996-8
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants Part 1. On the Horizon, 9 (5), 1-6. https://doi.org/10.1108/10748120110424816
 • Ratner, B. (2009). The correlation coefficient: Its values range between+ 1/− 1, or do they? Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 17(2): 139- 42. https://doi.org/10.1057/jt.2009.5
 • Rotsztein, B. (2003). Problem internet use and locus of control among college students: Preliminary findings. The 35th Annual Conference of the New England Educational Research Organization, April 10, 2003, Portsmouth, New Hampshire.
 • Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 1–28. https://doi.org/10.1037/h0092976
 • Sarar-Kuzu, T., & Doğan, T. (2015). Developing a reading attitude scale aimed at teacher candidates. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10: 15, 771-786. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8938
 • Savcı, M., & Aysan, F. (2017). Technological addictions and social connectedness: Predictor effect of internet addiction, social media addiction, digital game addiction and smartphone addiction on social connectedness. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences,30, 202-216. https://doi.org/10.5350/DAJPN2017300304
 • Shaw, M., & Black, D. W. (2008). Internet addiction: Definition, assessment, epidemiology and clinical management. CNS Drugs, 22, 353-365. https://doi.org/10.2165/00023210-200822050-00001 Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (6th ed.). MA: Pearson, Boston.
 • Tavşancıl, E. (2019). Measurement of Attitudes and Data Analysis with SPSS. Ankara: Nobel Publisher
 • Thakur, M. B., & Suleria, B. (2018). A study for exploring the relationship of Internet addiction with self-esteem and locus of control. Indian Journal of Mental Health, 5(1). 48-51.
 • Toprakçı, E. (2007). The profiles of the use of the internet for study purposes among university students, The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET 6(3), 129-145 ERIC No: ED500215 Full Paper: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1102629.pdf
 • Vaghela, P. S. (2016). Digital addiction: an epidemic of digital world-an article on digital addiction among generation d. National Conference on Managing Business through Digital Marketing in the Globalized Era. March, 2016, Gujarat, India.
 • Yeşilyaprak, B. (2004). Locus of control. In Y. Kuzgun, & D. Deryakulu (Ed.), Individual differences in education (pp. 241-257), Ankara: Nobel Publisher.
 • Yen, J. Y., Yen, C. F., Chen, C, C., Chen, S, H., & Ko, C. H. (2007). Family factors of Internet addiction and substance use experience in Taiwanese adolescents. Cyberpsychology & Behaviour, 10 (3), 323–329. https://doi.org/10.1089/cpb.2006.9948
 • Yılmaz, B., Köse, E., & Korkut, Ş. (2009). A research on reading habits of Hacettepe University and Bilkent University students. Türk Kütüphaneciliği, 23 (1), 22-51.
 • Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyber Psychology and Behaviour, 1(3), 237-244. https://doi.org/10.1089/cpb.1998.1.237
 • Zhang, W., & Gu, L. (2023). The role of computer game playing and reading attitudes in digital reading achievement: Evidence from Hong Kong 15-year-olds. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 18, 019-019. https://doi.org/10.58459/rptel.2023.18019

The Mediating Role of Locus of Control in the Relationship between Attitude towards Reading and Digital Addiction in Pre-Service Teachers / Öğretmen Adaylarında Okumaya Yönelik Tutum ve Dijital Bağımlılık Arasındaki İlişkide Denetim Odağının Aracı Rolü

Year 2023, Volume: 14 Issue: 5, 207 - 221, 22.10.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1347668

Abstract

This study aimed to reveal the mediation status of locus of control in the relationship between digital addiction and attitudes towards reading of pre-service teachers. In the study, relational research, one of the descriptive research designs, was preferred to reveal the relationship between the three variables. The research was conducted with 804 pre-service teachers aged 18-25, data was collected using a demographic data form, digital addiction scale, reading attitude scale and locus of control scale. Within the sub-problems of the research, Pearson Product Moment Correlation Analysis and Mediation Analysis were applied to the dataset. The findings indicate that digital addiction is negatively correlated with attitude towards reading and positively correlated with locus of control showed that there is a significant relationship. Additionally, attitudes towards reading and locus of control were found to have a significant negative relationship. It was concluded that locus of control was a partially mediates the relationship between the level of digital addiction among pre-service teachers and their attitudes towards reading. Accordingly, it was concluded that the attitudes towards reading of pre-service teachers with high digital addiction and external locus of control were more negative than their peers with high digital addiction but internal locus of control. In other words, internal locus of control youth who believe that they can impact the events/situations in their lives will have more positive attitudes towards reading than external locus of control individuals if they experience digital addiction. It has been understood in this study that the attitude towards reading is not only affected by the excessive use of digital tools. It is a result that educators, families and researchers should not ignore that many other personality traits such as locus of control and affective traits may be effective on attitudes towards reading.

References

 • Abdulkareem, H. B., Bello, J. B., & Salami, T. A. (2023). Self-concept and locus of control as internet addiction predictors among undergraduate students. ASEAN Journal of Educational Research and Technology, 2(3), 179-188.
 • Agaj, D. (2016). The impact of the components of the locus of control in internet addiction, case of Albania. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences, 18 (1), 40-44.
 • Akbaba, R. S. (2017). Reading habits of the Turkish teacher candidates and eligibility for reading. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,12 (18), 35-52. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12215
 • Anderson, K. J. (2001). Internet use among college students: An exploratory study. Journal of American College Health, 50, 21-26. https://doi.org/10.1080/07448480109595707
 • Annamalai, S., & Muniandy, B. (2013). Reading habit and attitude among Malaysian polytechnic students. International Online Journal of Educational Sciences, 5(1), 32-41.
 • Applegate, A. J., & Applegate, M. D. (2004). The Peter effect: Reading habits and attitudes of pre-service teachers. The Reading Teacher, 57(6), 554–563.
 • Arıcı, A. F. (2005). The reading situation of second level of primary school (skill-interest-habit-tendency) (Doctoral Dissertation). Atatürk University, Erzurum.
 • Arıcı, A. F. (2008). Why don’t we like reading? Interviews with undergraduates. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 5(10), 91–100.
 • Arslan, A., Kırık, A. M., Karaman, M., & Çetinkaya, A. (2015). Digital addiction in high school and university students. International Peer-Reviewed Journal of Communication and Humanities Research, 8, 34-58. https://doi.org/10.17361/UHIVE.2015813153
 • Arslan, A. (2020). Determination of the digital addiction levels of students university according to various variables. International e-Journal of Educational Studies, 4 (7), 27-41. https://doi.org/10.31458/iejes.600483
 • Arslan, A., & Bardakçı, S. (2020). Effects of university students’ digital addiction levels on communication skills: An investigation. Journal of Youth Research, 8(20), 36-70.
 • Avant, A. (2017). Examining the impact that the locus of control, emotional intelligence, and narcissism have on Internet addiction and information disclosure among college students (Doctoral Dissertation). Eastern Michigan University.
 • Bellamy, A. & Hanewicz, C. (2001). An exploratory analyses of the social nature of Internet addiction: a research paper submitted to the Electronic Journal of Sociology. Electronic Journal of Sociology, 5; 3.
 • Blaha, J., & Chomin, L. (1982). The relationship of reading attitudes to academic aptitude, locus of control, and field independence. Psychology in the Schools, 19(1), 28-32. https://doi.org/10.1002/1520-6807(19820108)19:1<28::AID-PITS2310190106>3.0.CO;2-M
 • Brown, D. H., Engin, A. W., & Wallbrown, F. H. (1979). Locus of control and reading attitude. Psychology in the Schools, 16(3), 336-338. https://doi.org/10.1002/1520-6807(197907)16:3<336::AID-PITS2310160302>3.0.CO;2-M
 • Bülbül, H., Tunç, T., & Aydil, F. (2018). Game addiction in university students and its relationship with personality traits and academic performance. Academic Review of Economics and Administrative Sciences, 11(3), 97-111. https://doi.org/10.25287/ohuiibf.423745
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2010). Statistics for the social sciences (6th. Ed.). Ankara: Pegem Academy Publisher.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Scientific research methods (17th. Ed.). Ankara: Pegem Academy Publisher.
 • Can, R., Turkyilmaz, M., & Karadeniz, A. (2010). Adolescent students’ reading habits. Journal of Ahi Evran University Kirsehir Educational Faculty, 11(3), 1-21.
 • Chaudhury, P., & Tripathy, H. K. (2018). A study on impact of smartphone addiction on academic performance. International Journal of Engineering & Technology, 7(2.6), 50. https://doi:10.14419/ijet.v7i2.6.10066
 • Chak, K., & Leung, L. (2004). Shyness and locus of control as predictors of internet addiction and internet use. Cyber Psychology & Behaviour, 7(5), 559-570. https://doi.org/10.1089/cpb.2004.7.559
 • Chen, C., Zhang, K.Z.K., Gong, X., Lee, M. K. O., & Wang, Y-Y. (2021). Preventing relapse to information technology addiction through weakening reinforcement: A self-regulation perspective. Information & Management, 58, 103485. https://doi.org/10.1016/j.im.2021.103485
 • Christensen, L. B. Johnson, B. R. & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Trans. Ed. A. Aypay). Anı Publisher. (The original work was published in 2010 published).
 • Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for The Behavioural Sciences. New York: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Cole, D. A., Lazarick, D.L., & Howard, G.S.(1987). Construct validity and the relation between depression and social skill. Journal of Counseling Psychology, 34, 315-321. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0167.34.3.315
 • Çırak, M., (2021). Nomophobia in university students: The role of digital addiction, social connectedness and life satisfaction (Master’s thesis). Hacettepe University, Ankara
 • Çiçek, S. (2019). Investigating the high school students' problematic internet use and cyber bullying behavior according to locus of control and various variables. (Master’s thesis). Necmettin Erbakan University, Konya.
 • Çizmeci, E. (2017). No time for reading, addicted to scrolling: The relationship between smartphone addiction and reading attitudes of Turkish youth. Intermedia International E-Journal, 4(7), 290-302. Dağ, İ. (2002). Locus of control scale: Scale development, reliability and validity study. Turkish Journal of Psychology, 17(49), 77-90.
 • Devaux, M., & Sassi, F. (2016). Social disparities in hazardous alcohol use: self-report bias may lead to incorrect estimates. The European Journal of Public Health, 26(1), 129-134. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckv190
 • Durna, U., & Şentürk, F. K. (2012). Investigation of relations between locus of control and social activities among university students: A state university case. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 17(2), 187-202.
 • Eminoğlu, N. &. Bağçeci, B. (2020). Investigation of Change in Reading and Writing Attitudes of Primary School Students. E-International Journal of Educational Research,11( 2), 92-104. http://dx.doi.org/10.19160/ijer.706766
 • Ertemel, A. V. & Aydın, G. (2018). Technology addiction in the digital economy and suggested solutions. Addicta:The Turkish Journal on Addictions 5, 665−690. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.4.0038
 • Frazier, P.A., Tix, A.P., & Barron, K.E. (2004). Testing moderator and mediator effects in counseling psychology research. Journal of Counseling Psychology, 51, 115-134. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0167.51.1.115
 • Greenfield, D. N. (2003). Virtual Addiction: Sometimes New Technology Can Create New Problems. Psychological Health Associates; The Centre for Internet Studies.
 • Gümüş, İ., & Örgev, C. (2015). Önlisans öğrencilerinin akıllı cep telefon kullanmalarının başarı ve harcama düzeylerine olası etkileri üzerine bir çalışma. Akademik Platform, 310-315.
 • Hayes, A. F. (2009). Beyond Baron and Kenny: Statistical mediation analysis in the new millennium. Communication Monographs, 76, 408-420. https://doi.org/10.1080/03637750903310360
 • Heppner, P.P., Wampold, B.E., & Kivlighan, D.M. (2008). Psikolojik danışmada araştırma yöntemleri. (Trans. Ed. D. M. Siyez). Mentis Publisher. (The original work was published in 1992 published).
 • Ilustre, C. A. (2011). Beliefs about reading, metacognitive reading strategies and text comprehension among college students in a private university. Philippine ESL Journal, 7, 28-47.
 • Jacob, J. (2020). Internet addiction, locus of control and resilience. Artha Journal of Social Sciences, 19(1), 27-45.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2012). People and people today. Ankara: Evrim Publisher.
 • Karim, N. S. A. & Hasan, A. (2007). Reading habits and attitude in the digital age: Analysis of gender and academic program differences in Malaysia. The Electronic Library. 25(3), 285-298, https://doi.org/10.1108/02640470710754805
 • Kesici, A., & Tunç, N. F. (2018). The development of the digital addiction scale for the university students: Reliability and validity study. Universal Journal of Educational Research, 6(1), 91-98. https://doi:10.13189/ujer.2018.060108
 • Kim, S. & Kim, R. (2002). A study of Internet addiction: Status, causes, and remedies-focusing on the alienation factor. International Journal of Human Ecology, 3(1), 1-19.
 • Kletzing, K. M. (1981). Locus of control and reading attitude in ninth grade poor readers (Doctoral Dissertation). Indiana University, Bloomington
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modelling (2nd ed.). New York: The Guilford Press.
 • Nduanya, C.U., Okwaraji, F. E., Onyebueke, G. C., & Obiechina, K. I. (2018). A cross sectional study on internet addiction, locus of control and psychological distress in a sample of Nigerian undergraduates. The Journal of Medical Research, 4(3): 146-150.
 • Olanrewaju Muraina, K., & Olabisi Popoola, B. (2022). Locus of Control and Self-Concept as Determinants of Internet Addiction among Public University Undergraduates in Oyo State, Nigeria. Journal of Digital Learning and Education, 2 (1), 51-58. https://doi.org/10.52562/jdle.v2i1.326
 • Parmaksız, İ. (2022). The mediating role of personality traits on the relationship between academic self-efficacy and digital addiction. Education and Information Technologies, 27, 8883–8902, https://doi.org/10.1007/s10639-022-10996-8
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants Part 1. On the Horizon, 9 (5), 1-6. https://doi.org/10.1108/10748120110424816
 • Ratner, B. (2009). The correlation coefficient: Its values range between+ 1/− 1, or do they? Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 17(2): 139- 42. https://doi.org/10.1057/jt.2009.5
 • Rotsztein, B. (2003). Problem internet use and locus of control among college students: Preliminary findings. The 35th Annual Conference of the New England Educational Research Organization, April 10, 2003, Portsmouth, New Hampshire.
 • Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 1–28. https://doi.org/10.1037/h0092976
 • Sarar-Kuzu, T., & Doğan, T. (2015). Developing a reading attitude scale aimed at teacher candidates. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10: 15, 771-786. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8938
 • Savcı, M., & Aysan, F. (2017). Technological addictions and social connectedness: Predictor effect of internet addiction, social media addiction, digital game addiction and smartphone addiction on social connectedness. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences,30, 202-216. https://doi.org/10.5350/DAJPN2017300304
 • Shaw, M., & Black, D. W. (2008). Internet addiction: Definition, assessment, epidemiology and clinical management. CNS Drugs, 22, 353-365. https://doi.org/10.2165/00023210-200822050-00001 Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (6th ed.). MA: Pearson, Boston.
 • Tavşancıl, E. (2019). Measurement of Attitudes and Data Analysis with SPSS. Ankara: Nobel Publisher
 • Thakur, M. B., & Suleria, B. (2018). A study for exploring the relationship of Internet addiction with self-esteem and locus of control. Indian Journal of Mental Health, 5(1). 48-51.
 • Toprakçı, E. (2007). The profiles of the use of the internet for study purposes among university students, The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET 6(3), 129-145 ERIC No: ED500215 Full Paper: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1102629.pdf
 • Vaghela, P. S. (2016). Digital addiction: an epidemic of digital world-an article on digital addiction among generation d. National Conference on Managing Business through Digital Marketing in the Globalized Era. March, 2016, Gujarat, India.
 • Yeşilyaprak, B. (2004). Locus of control. In Y. Kuzgun, & D. Deryakulu (Ed.), Individual differences in education (pp. 241-257), Ankara: Nobel Publisher.
 • Yen, J. Y., Yen, C. F., Chen, C, C., Chen, S, H., & Ko, C. H. (2007). Family factors of Internet addiction and substance use experience in Taiwanese adolescents. Cyberpsychology & Behaviour, 10 (3), 323–329. https://doi.org/10.1089/cpb.2006.9948
 • Yılmaz, B., Köse, E., & Korkut, Ş. (2009). A research on reading habits of Hacettepe University and Bilkent University students. Türk Kütüphaneciliği, 23 (1), 22-51.
 • Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyber Psychology and Behaviour, 1(3), 237-244. https://doi.org/10.1089/cpb.1998.1.237
 • Zhang, W., & Gu, L. (2023). The role of computer game playing and reading attitudes in digital reading achievement: Evidence from Hong Kong 15-year-olds. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 18, 019-019. https://doi.org/10.58459/rptel.2023.18019

Details

Primary Language English
Subjects Turkish Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Hatice YURTSEVEN YILMAZ
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9250-5174
Türkiye


Meltem YILDIZ
Bursa Uludağ Üniversitesi
0000-0002-4535-6903
Türkiye

Publication Date October 22, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 5

Cite

APA
YURTSEVEN YILMAZ, H., & YILDIZ, M. (2023). The Mediating Role of Locus of Control in the Relationship between Attitude towards Reading and Digital Addiction in Pre-Service Teachers / Öğretmen Adaylarında Okumaya Yönelik Tutum ve Dijital Bağımlılık Arasındaki İlişkide Denetim Odağının Aracı Rolü. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(5), 207-221. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1347668

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com  
https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/eft-coverage.pdf