Research Article
BibTex RIS Cite

Digital Game Addiction Tendency and Problem Behaviors in Preschool Children / Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Dijital Oyun Bağımlılık Eğilimi ve Problem Davranışlar

Year 2023, Volume: 14 Issue: 5, 179 - 193, 22.10.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1342294

Abstract

The aim of this research is to examine the relationships between digital game addiction tendency and problematic behaviors in preschool children. The relational screening model was used in this study. The sample of the research consists of 351 preschool children (167 girls and 184 boys) aged 4-6 and their parents in five kindergartens in Aydın province. The research data was collected in the 2022-2023 academic year using the Digital Game Addiction Tendency Scale, Preschool and Kindergarten Behaviour Scales-Problem Behavior Scale Section, and Personal Information Form. Frequency, percentage, arithmetic mean, Pearson product-moment correlation, and simple linear regression analysis were used in the analysis of the data. According to the results of Pearson product-moment correlation analysis, it was determined that there were positive significant relationships between digital game addiction tendency and problem behaviors and its sub-dimensions including externalizing behavior problems, internalizing behavior problems, antisocial behavior problems, and egocentric behavior problems in preschool children. The results of simple linear regression analysis showed that digital game addiction tendency in preschool children generally predicted problematic behaviors, externalizing behavior problems, internalizing behavior problems, antisocial behavior problems, and self-centered behavior problems at a positive and significant level. Research findings showed that as digital game addiction tendencies increase in preschool children, problematic behaviors, externalizing, internalizing, antisocial, and self-centered behavior problems increase. Within the framework of the research findings, the importance of parental guidance on the content of digital games and the duration of playing games was emphasized in the prevention of problematic behaviors in the preschool period.

References

 • Achenbach, T. M. (1966). The classification of children's psychiatric symptoms: A factor-analytic study. Psychological Monographs: General and Applied, 80(7), 1–37. https://doi.org/10.1037/h0093906
 • Alisinanoğlu, F., & Özbey, S. (2009). Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 173-198.
 • André, F., Broman, N., Håkansson, A., & Claesdotter-Knutsson, E. (2020). Gaming addiction, problematic gaming and engaged gaming - Prevalence and associated characteristics. Addictive Behaviors Reports, 12, 100324. https://doi.org/10.1016/j.abrep.2020.100324
 • American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorder (5th ed.). Arlington: American Psychiatric Publishing.
 • Basel Almourad, M., McAlaney, J., Skinner, T., Pleva, M., & Ali, R. (2020). Defining digital addiction: Key features from the literature. Psihologija, 53(3), 237–253. https://doi.org/10.2298/PSI191029017A
 • Budak, K. S. (2020). Okul öncesi dönem çocukları için dijital oyun bağımlılık eğilimi ölçeğinin ve dijital oyun ebeveyn rehberlik stratejileri ölçeğinin geliştirilmesi, problem davranışlarla ilişkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale, Denizli, Türkiye.
 • Budak, K. S., & Işıkoğlu, N. (2022). Dijital oyun bağımlılık eğilimi ve ebeveyn rehberlik stratejileri ölçeklerinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 55(3), 673-720. https://doi.org/10.30964/auebfd.939653
 • Burak, Y., & Ahmetoğlu, E. (2015). Bilgisayar oyunlarının çocukların saldırganlık düzeylerıne etkisinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 10(11), 363-382. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8430
 • Chaudron, S., Di Gioia, R., & Gemo, M. (2018). Young children (0-8) and digital technology - A qualitative study across Europe. Publications Office of the European Union. https://dx.doi.org/10.2760/294383
 • Çelebioğlu, A., Aytekin Özdemir, A., Küçükoğlu, S., & Ayran, G. (2020). The effect of Internet addiction on sleep quality in adolescents. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing: Official Publication of the Association of Child and Adolescent Psychiatric Nurses, Inc, 33(4), 221–228. https://doi.org/10.1111/jcap.12287
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 Update (10th ed.). Boston: Pearson.
 • Hooft Graafland, J. (2018). New technologies and 21st century children: Recent trends and outcomes. OECD Education Working Papers, No. 179. Paris: OECD Publishing. https://dx.doi.org/10.1787/e071a505-en.
 • Jeon, H. G., Jeong, E. J., Lee, S. J., & Kim, J. A. (2022). Exploring the mechanism of pathological gaming in adolescents: Focused on the mediation paths and latent group comparison. Frontiers in Psychology, 12, 756328. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.756328
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kars, G. B. (2010). Şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının çocuklarda saldırganlığa etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Khorsandi, A., & Li, L. (2022). A Multi-Analysis of Children and Adolescents' Video Gaming Addiction with the AHP and TOPSIS Methods. International journal of environmental research and public health, 19(15), 9680. https://doi.org/10.3390/ijerph19159680
 • Lemmens, J. S., Valkenburg P. M., & Peter J. (2009). Development and validation of a game addiction scale for adolescents. Media Psychol., 12, 77–95. doi: 10.1080/15213260802669458
 • Merrell, K. W. (1994). Preschool and Kindergarten Behavior Scale, Vermont. Clinical Psychology Publishing Company.
 • Merrell, K. W. (2003). Preschool and kindergarten behavior scales examiner’s manual. Pro-ed and International Publisher.
 • Mustafaoğlu, R., Zirek, E., Yasacı, Z., & Razak Özdinçler, A. (2018). The negative effects of digital technology usage on children’s development and health. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5, 227–247. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.2.0051
 • Özmen, A., & Aktaş, Ö. (2019). Bilgisayar oyunlarının saldırganlık düzeyi üzerindeki etkisinin incelenmesi. Millî Eğitim, 48(222), 213-232.
 • Singh, A. K., & Singh, P. K. (2019). Digital addiction: A conceptual overview. Library Philosophy and Practice (e-journal), 3538. https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/3538
 • Süral, S. (2022). Teachers’ views on digital addiction among preschool students. Psycho-Educational Research Reviews, 11(3), 706-720. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V11.N3.22
 • Şahin, D., & Gözün Kahraman, Ö. (2021). Okul dönemi çocuklarının bilgisayar oyun bağımlılığı ile davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 50(230), 13-28. https://doi.org/10.37669/milliegitim.682086
 • Şenol, Y., Şenol, F. B., & Can Yaşar, M. (2023). Digital game addiction of preschool children in the Covid-19 pandemic: social emotional development and parental guidance. Current Psychology (New Brunswick, N.J.), 1–9. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s12144-023-04323-8
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları 3.askı)
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2021). İstatistiklerle Çocuk Statistics on Child 2021. https://www.tuik.gov.tr/media/announcements/istatistiklerle_cocuk_2021.pdf
 • World Health Organization. (2019). International statistical classification of diseases and related health problems (11th ed.). Geneva: WHO Retrieved October 22, 2021, from: https://icd.who.int/.
 • Williams, R. B., & Clippinger, C. A. (2002). Aggression, competition and computer games: Computer and human opponents. Computers in Human Behavior, 18(5), 495–506. https://doi.org/10.1016/S0747-5632(02)00009-2

Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Dijital Oyun Bağımlılık Eğilimi ve Problem Davranışlar / Digital Game Addiction Tendency and Problem Behaviors in Preschool Children

Year 2023, Volume: 14 Issue: 5, 179 - 193, 22.10.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1342294

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarında dijital oyun bağımlılık eğilimi ile problemli davranışlar arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Aydın ilinde bulunan beş anaokulundaki 4-6 yaş grubu 351 (167 kız ve 184 erkek) okul öncesi dönem çocuğu ve ebeveynlerinden oluşmaktadır. Araştırma verileri 2022-2023 eğitim öğretim yılında Dijital Oyun Bağımlılık Eğilimi Ölçeği, Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği-Problem Davranış Ölçeği Bölümü ve Kişisel Bilgi Formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, Pearson momentler çarpımı korelasyonu ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi sonuçlarına göre, okul öncesi dönem çocuklarında dijital oyun bağımlılık eğilimi ile problem davranışlar ve alt boyutları olan dışa yönelim davranış problemleri, içe yönelim davranış problemleri, antisosyal davranış problemleri ve benmerkezci davranış problemleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Basit doğrusal regresyon analizi sonuçları ise okul öncesi dönem çocuklarında dijital oyun bağımlılık eğiliminin genel olarak problemli davranışları, dışa yönelim davranış problemlerini, içe yönelim davranış problemlerini, antisosyal davranış problemlerini ve benmerkezci davranış problemlerini pozitif yönde anlamlı düzeyde yordadığını göstermiştir. Araştırma bulguları, okul öncesi dönem çocuklarında dijital oyun bağımlılık eğilimi arttıkça problemli davranışların, dışa yönelim davranış problemlerinin, içe yönelim davranış problemlerinin, antisosyal davranış problemlerinin ve benmerkezci davranış problemlerinin arttığını göstermiştir. Araştırma bulguları çerçevesinde, okul öncesi dönemde problemli davranışların önlenmesinde dijital oyunların içeriği ve oyun oynama süresi konusunda ebeveyn rehberliğinin önemi vurgulanmıştır.

References

 • Achenbach, T. M. (1966). The classification of children's psychiatric symptoms: A factor-analytic study. Psychological Monographs: General and Applied, 80(7), 1–37. https://doi.org/10.1037/h0093906
 • Alisinanoğlu, F., & Özbey, S. (2009). Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 173-198.
 • André, F., Broman, N., Håkansson, A., & Claesdotter-Knutsson, E. (2020). Gaming addiction, problematic gaming and engaged gaming - Prevalence and associated characteristics. Addictive Behaviors Reports, 12, 100324. https://doi.org/10.1016/j.abrep.2020.100324
 • American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorder (5th ed.). Arlington: American Psychiatric Publishing.
 • Basel Almourad, M., McAlaney, J., Skinner, T., Pleva, M., & Ali, R. (2020). Defining digital addiction: Key features from the literature. Psihologija, 53(3), 237–253. https://doi.org/10.2298/PSI191029017A
 • Budak, K. S. (2020). Okul öncesi dönem çocukları için dijital oyun bağımlılık eğilimi ölçeğinin ve dijital oyun ebeveyn rehberlik stratejileri ölçeğinin geliştirilmesi, problem davranışlarla ilişkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale, Denizli, Türkiye.
 • Budak, K. S., & Işıkoğlu, N. (2022). Dijital oyun bağımlılık eğilimi ve ebeveyn rehberlik stratejileri ölçeklerinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 55(3), 673-720. https://doi.org/10.30964/auebfd.939653
 • Burak, Y., & Ahmetoğlu, E. (2015). Bilgisayar oyunlarının çocukların saldırganlık düzeylerıne etkisinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 10(11), 363-382. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8430
 • Chaudron, S., Di Gioia, R., & Gemo, M. (2018). Young children (0-8) and digital technology - A qualitative study across Europe. Publications Office of the European Union. https://dx.doi.org/10.2760/294383
 • Çelebioğlu, A., Aytekin Özdemir, A., Küçükoğlu, S., & Ayran, G. (2020). The effect of Internet addiction on sleep quality in adolescents. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing: Official Publication of the Association of Child and Adolescent Psychiatric Nurses, Inc, 33(4), 221–228. https://doi.org/10.1111/jcap.12287
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 Update (10th ed.). Boston: Pearson.
 • Hooft Graafland, J. (2018). New technologies and 21st century children: Recent trends and outcomes. OECD Education Working Papers, No. 179. Paris: OECD Publishing. https://dx.doi.org/10.1787/e071a505-en.
 • Jeon, H. G., Jeong, E. J., Lee, S. J., & Kim, J. A. (2022). Exploring the mechanism of pathological gaming in adolescents: Focused on the mediation paths and latent group comparison. Frontiers in Psychology, 12, 756328. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.756328
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kars, G. B. (2010). Şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının çocuklarda saldırganlığa etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Khorsandi, A., & Li, L. (2022). A Multi-Analysis of Children and Adolescents' Video Gaming Addiction with the AHP and TOPSIS Methods. International journal of environmental research and public health, 19(15), 9680. https://doi.org/10.3390/ijerph19159680
 • Lemmens, J. S., Valkenburg P. M., & Peter J. (2009). Development and validation of a game addiction scale for adolescents. Media Psychol., 12, 77–95. doi: 10.1080/15213260802669458
 • Merrell, K. W. (1994). Preschool and Kindergarten Behavior Scale, Vermont. Clinical Psychology Publishing Company.
 • Merrell, K. W. (2003). Preschool and kindergarten behavior scales examiner’s manual. Pro-ed and International Publisher.
 • Mustafaoğlu, R., Zirek, E., Yasacı, Z., & Razak Özdinçler, A. (2018). The negative effects of digital technology usage on children’s development and health. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5, 227–247. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.2.0051
 • Özmen, A., & Aktaş, Ö. (2019). Bilgisayar oyunlarının saldırganlık düzeyi üzerindeki etkisinin incelenmesi. Millî Eğitim, 48(222), 213-232.
 • Singh, A. K., & Singh, P. K. (2019). Digital addiction: A conceptual overview. Library Philosophy and Practice (e-journal), 3538. https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/3538
 • Süral, S. (2022). Teachers’ views on digital addiction among preschool students. Psycho-Educational Research Reviews, 11(3), 706-720. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V11.N3.22
 • Şahin, D., & Gözün Kahraman, Ö. (2021). Okul dönemi çocuklarının bilgisayar oyun bağımlılığı ile davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 50(230), 13-28. https://doi.org/10.37669/milliegitim.682086
 • Şenol, Y., Şenol, F. B., & Can Yaşar, M. (2023). Digital game addiction of preschool children in the Covid-19 pandemic: social emotional development and parental guidance. Current Psychology (New Brunswick, N.J.), 1–9. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s12144-023-04323-8
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları 3.askı)
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2021). İstatistiklerle Çocuk Statistics on Child 2021. https://www.tuik.gov.tr/media/announcements/istatistiklerle_cocuk_2021.pdf
 • World Health Organization. (2019). International statistical classification of diseases and related health problems (11th ed.). Geneva: WHO Retrieved October 22, 2021, from: https://icd.who.int/.
 • Williams, R. B., & Clippinger, C. A. (2002). Aggression, competition and computer games: Computer and human opponents. Computers in Human Behavior, 18(5), 495–506. https://doi.org/10.1016/S0747-5632(02)00009-2
There are 30 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education (Other)
Journal Section Issue Articles
Authors

Tuba Bağatarhan 0000-0002-7885-6496

Publication Date October 22, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 5

Cite

APA Bağatarhan, T. (2023). Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Dijital Oyun Bağımlılık Eğilimi ve Problem Davranışlar / Digital Game Addiction Tendency and Problem Behaviors in Preschool Children. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(5), 179-193. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1342294

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye