Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İş Özellikleri ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkide Temel Psikolojik Ihtiyaçların Aracılık Rolü

Year 2012, Volume 3, Issue 2, 63 - 77, 26.01.2012

Abstract

Genişletilmiş Özet Problem: Örgütsel performansın etkililiği birçok duruma ve etkene bağlıdır. Bu durumlardan birisi de örgütsel vatandaşlık davranışıdır (ÖVD). ÖVD'nin örgüt iklimi üzerinde etkileri vardır ve çalışanların performansını geliştirmede önemlidir. ÖVD ile meslek karakteristikleri (özellikleri) arasındaki ilişkiyi araştırmak için bazı araştırmalar yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar farklılık göstermektedir. Muhtemelen bu farklı sonuçlara yol açan bir değişkenler kategorisi de psikolojik ihtiyaçlar olan aracılardır. Hackman ve Oldham (1976) Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarını (ÖDV) açıklayan bir model ileri sürmüşlerdir. Onlar, aslında kritik psikolojik durumlarda etkili olan meslek özellikleri setine ilişkin bir model ortaya koymuşlardır. Bu özellikler seti karşılıklı bir etkileşimle ÖVD şeklinde etkili ve motivasyonel sonuçlar doğurmaktadır. Bu araştırmanın amacı nedensel bir model aracılığıyla Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Meslek Karakteristikleri arasındaki ilişkiyle ilgili temel psikolojik ihtiyaçların aracı rolünü araştırmaktır. Yöntem: Katılımcılar İran'ın kuzeybatısında bulunan Mashhad Ferdowsi Üniversitesinden yaşları 20 ile 60 arasında değişen 313 iş görenden oluşmaktadır. Düşük, orta düzey de uzman ve kadın yöneticilerin de bulunduğu değişik statüde çalışan bireyler arasından seçilmişlerdir. Katılımcılara üç anket uygulanmıştır: Brock ve arkadaşlarının geliştirdiği Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği, Hackman ve Oldham'ın İş Karekteristikleri Ölçeği ve son olarak Podsaloff ile arkadaşlarının geliştirdiği Örgütsel Vatandaşlık Davranış Ölçeği. Tüm ölçeklerin güvenirlik ve geçerliği İran için yeniden doğrulanmıştır. Anketler katılımcılara oldukları ortamda, bireysel olarak dağıtılmış ve bu şekilde doldurmaları sağlanmıştır. Veri analizi, her model önerisi için hipotez testi olarak Pearson Korelasyon katsayısı hesaplanmış ve model ayrıca yapısal eşitlik modellemesi ile de test edilmiştir. Sonuçlar: Sonuçlar meslek özelliklerinin tüm bileşenleri / alt parçaları ile temel psikolojik ihtiyaçların tüm bileşenleri arasındaki korelasyon katsayılarının, beceri değişkenleri ve ilgili olma durumu dışında, istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05) olduğunu göstermiştir. Temel psikolojik ihtiyaçlar ile örgütsel vatandaşlık davranışlarının boyutları ilişkisinde, şehirde yaşama ile sporcu olma boyutu tüm ihtiyaç kategorileriyle ilişkili bulunmuştur (p<0,05). Ancak, özerklik boyutu diğer boyutlarla ilişkilendirilememiştir. Yapısal eşitlik modellemesi sonuçları da her bir modelin sonuçlarla uyuştuğunu göstermiştir (c² = 135.20, c²/df = 2.29, df=59, p<0.01, GFI = .86, AGFI = .78, RMSEA = .099). Bu model de 'nondirective path' daha güçlü ve anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Bu durum (sonuç) meslek özellikleri ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkilerin temel psikolojik ihtiyaçlar tarafından etkilendiğini göstermektedir. Öneri: Sonuçlara dayalı olarak, örgütsel vatandaşlık davranışlarını ve performansı artırmak için, örgütlerin ve yöneticilerin hem psikolojik durumları hem de iş değişkenlerini dikkate almaları gerektiğini söyleyebiliriz. 

References

 • Abbott, J. B., Boyd, N. G., & Miles, G. (2006). Does type of team matter? An investigation of the relationships between job characteristics and outcomes within a team-based environment. The Journal of Social Psychology, 146, 485–507.
 • Anderson, S. E., & Williams, L. J. (1996). Interpersonal, job, and individual factors related to helping processes at work. Journal of Applied Psychology, 81, 282–296.
 • Appelbaum, S., Bartolomucci, N., Beaumier, E., Boulanger, J., Corrigan, R., Doré, I., Girard, C. and Serroni, C. (2004) “Organizational Citizenship Behavior: A Case Study of Culture, Leadership and Trust”, Management Decision, Vol. 42 (1), 13–40.
 • Baruch, O‟creevy, Hind & Vigoda-Gadot (2004). Prosocial behavior and job performance: Does the need for control and the need for achievement make a difference? Social Behavior and Personality, 2004, 32(4), 399-412.
 • Bogler R., & Somech, A., (2004), Influence of teacher empowerment on teachers‟ organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools, Teacher and Teacher Education, 20 (3), 277-289.
 • Bogler R., & Somech, A., (2005). Organizational citizenship behavior in school: How does it relate to participation in decision making?, Journal of Educational Administration, 43 (5), 420 – 438.
 • Broeck, AVD, Vansteenkiste, M. Witt, H. D., Soenens, B. and Lens, W. (2009). Capturing autonomy, competence, and relatedness at work: Construction and initial validation of the Work-Related Basic Need Satisfaction Scale. Journal of Occupational and Organizational Psychology
 • Cheng, Ch. & Fen chia, S. (2009). The mediating role of involvement in the relathionship between job characteristics and ocb. The journal of social psychology .Vol.149 (4), 474-494.
 • Chen, C. V., Tang, Y. Y. & Wang, S. J. (2009). Interdependence and Organizational Citizenship Behavior: Exploring the Mediating effect of group cohesion in multilevel analysis. The Journal of Psychology; 143 (6) 625-640.
 • Chen, L. C. Nio, H. J. Wang, Y. D. Yang, C. & Tsaur, S. H. ( 2009). Does Job Characteristics increase Organizational Citizenship Behavior? Public Personnel Management; 38(3), 39-49.
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The „what‟ and „why‟ of goal pursuits: Human needs and the self- determination of behaviour. Psychological Inquiry, 11, 319–338.
 • Dehghan, S. M. (2011). The relationship between job characteristics and Organizational citizenship behaviors in university employees, dissertation in Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
 • DiPaola, M. & Tschannen-Moran, M., (2001), Organizational Citizenship Behavior in Schools and Its Relationship to School Climate, Journal of School Leadership, 11(5), 424-447.
 • Farji, O. Poorreza, A. Hosseini, M. Arab. M. and Akbari, F.(2008). The role and effect of Job Characteristics Model (JCM) on job satisfaction. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 6 (2), 31-38.
 • Gagne´, M., & Deci, E. L. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, 26, 331–362.
 • Grotto, A. & Lyness, K., (2010), The costs of today‟s jobs: Job characteristics and organizational supports as antecedents of negative spillover, Journal of Vocational Behavior, 76 (3), 395-405.
 • Hu and P.M. Bentler, Fit indices in covariance structure modelling: sensitivity to under parameterized model misspecification, Psychological Methods 3 (1998), 424–453.
 • Hackman, J., & Oldham, G. (1976). Motivation through design of work: Test of a theory. Organizational Behaviour and Human Performance, 16, 250–279.
 • Oldham G. & Hackman R. (1976). Norms for the job diagnostic survey. Journal: Organizational Behavior and Human Performance,Vol. 16 (2).
 • Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1980). Work redesign. Reading, MA: Addison-Wesley.Hall, D. T., & Lawler, E. E. (1970). Job characteristics and pressures and the organizational integration of professionals. Administrative Science Quarterly, 15, 271–281.
 • Hsieh, Y. & Hsieh, A. (2003). Does job standardization increase job burnout ? International journal man power, Vol. 24(5), 590-614.
 • Johns, G., Xie, J. L., & Fang, Y. (1992). Mediating and moderating effects in job design. Journal of Management, 18, 657–676.
 • Kline, P. (1994). An Easy Guide to Factor Analysis. Taylor & Francis, Inc.
 • Latham G. P. & Pinder, C. C. (2005). Work motivation theory and research at the dawn of twenty-first century. Annual Review of Psychology. 56:485–516.
 • LePine, J. A., Erez, A., & Johnson, D. E. (2002). The nature and dimensionality of organizational citizenship behavior: A critical review and meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 83, 853– 868.
 • Maleki, M. R. (2008). Investigating relation between organizational citizenship behavior and job factors in Isfahan University. MA thesis in governmental management. Isfahan University.
 • Mark, G. & Smith, A., (2011). Effects of occupational stress, job characteristics, coping, and attributional style on the mental health and job satisfaction of university employees, Anxiety Stress Coping, 25, 1-16.
 • Maslow, A. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50, 370-380.
 • McClelland, D. C. (1965). Achievement and entrepreneurship: A longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology, 14, 389–392.
 • Mitchell, T. (1997). Matching motivational strategies with organizational contexts. Research in Organizational Behavior, 19, 57–149.
 • Moghimi, S. M. (2005). Organizational Citizenship Behavior: from theory to action. Management culture. 11, 28-56.
 • Moorman, R.H. (1991), “Relation between organizational justice and organizational citizenship behaviors: do equity perceptions influence employee citizenship?”, Journal of Applied Psychology, Vol. 76 No. 6, pp. 127-33.
 • Doaee, H. Mortazavi, S. & Noori, A. (2010). Studding the mediating effect of organizational citizenship behavior in service quality: Pars 5 star Hotel. Journal of management research, Ferdowsi university of Mashhad, 10, 48-56.
 • Oldham G. & Hackman R. (1976). Norms for job diagnostic survey. Journal: Organizational Behavior and Human Performance,Vol. 16 (2).
 • Organ, D. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome.Journal: research in organizational behavior Vol. 12(3).
 • Organ, D. W.(1990). The motivational basis of organizational Citizenship Behavior. In B. M. Staw & L. L. Cuming (EDs). Research on Organizational Behavior, Vol. 12, 43-72.
 • Organ, D. (1993). Organizational citizenship behavior: It s construct clean –up time. Journal: Human performance Vol.10 (2), 85-97.
 • Organ, D.W. and Ryan, K. (1995), “A meta-analytic review of attitudinal and dispositionalpredictors of organizational citizenship behavior”, Personnel Psychology, Vol. 48 No. 4, 775-802.
 • Organ, D. W. (1997). Organizational citizenship behavior: It‟s construct clean-up time. Human Performance, 10, 85–97.
 • Organ, D. W., Podsakoff, P M., & MacKenzie, S. B. (2006). Organizational citizenship behavior: Its nature, antecedents, and consequences. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Organ, D., Podsakoff, P., & Podsakoff, N. (2011), Expanding the criterion domain to include organizational citizenship behavior: Implications for employee selection, in Zedeck, Sheldon (Ed), (2011). APA handbook of industrial and organizational psychology, Vol. 2: Selecting and developing members for the organization, APA Handbooks in Psychology (pp. 281-323). Washington, DC, US: American Psychological Association, viii, 598 pp.
 • Piccolo, R. F., & Colquitt, J. A. (2006). Transformational leadership and job behaviors: The mediating role of core job characteristics. Academy of Management Journal, 49, 327-340.
 • Piccolo, R., Greenbaum, R., den Hartog, & Folger, R., (2010), The relationship between ethical leadership and core job characteristics, Journal of Organizational Behavior, 31 (2-3), 259–278.
 • Podsakoff P. M. Mackenzie, S. B. Paine, J. B. & Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behavior: A critical review of the theorical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of management, Vol.6 (3), 513–563.
 • Podsakoff, P. M., Moorman, R., & Fetter, R. (1990). Transformational leader behaviors and their effects on followers‟ trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors. Leadership Quarterly, 4, 107–142.
 • Smith, C. A. & Organ, D. W. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of applied psychology, Vol. 68(4, 653-636.
 • Somech, A., & Ron, I., (2007), Promoting Organizational Citizenship Behavior in Schools: The Impact of Individual and Organizational Characteristics, Educational Administration Quarterly, 43 (1), 38- 66.
 • Stamper, C.L. and Van Dyne, L. (2001), “Work status and organizational citizenship behavior: a field study of restaurant employees”, Journal of Organizational Behavior, Vol. 22 No. 5, 517-36.
 • Torraco, R. J. (2005). Work design theory: A review and critique with implications for human resource development. Human Resource Development Quarterly, 16, 85–109.
 • Ture, N. (2006). Investigating organizational citizenship behavior and its relation with organizational performance. MA thesis in governmental management. Tehran University (Qom pardis).
 • Vansteenkiste, M., Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2008). Self-determination theory and the explanatory role of psychological needs in human well-being. In L. Bruni, F. Comim, & M. Pugno (Eds.), Capabilities and happiness (pp. 187–223). Oxford: Oxford University Press.
 • Weick K., & Sutcliffe, K., (2006). Mindfulness and the quality of organizational attention, Organization Science, 17 (4), 514-524.
 • William. MCB & Turnley, H. (2005). The Personal Costs of Citizenship Behavior: The Relationship between Individual Initiative and Role Overload, Job Stress, and Work–Family Conflict. Journal of Applied Psychology, Vol. 90, No. 4, 740–748
 • Yilmaz, K. & Tasdan, M. (2009). Organizational citizenship behavior and organizational justice in Turkish primary schools. Journal of education administration, Vol. 47 (1), 108-126.

The Mediating Role of Basic Psychological Needs in Relation between Job Characteristics and Organizational Citizenship Behavior

Year 2012, Volume 3, Issue 2, 63 - 77, 26.01.2012

Abstract

Several researches administrated to investigate the relationship between organizational citizenship behaviors (OCB) with job characteristics (JCs). The results were different. One category of variables that probably cause different results is mediators like psychological needs. The aim of this research is to investigate the mediating role of basic psychological needs in relation between JCs and OBCs. Participants in this study were employees of Ferdowsi University of Mashhad. A 220 Sample of respondents was selected using quota sampling method. The study tested a model for measuring each of the three variables applying separate questionnaires for JC scale from Hackman & Oldham, citizenship behavior scale from Podsakoff; and basic psychological needs scale. Data were analyzed using path analysis. The results of Pearson correlation showed that there was a mutual correlation between some of the components of basic psychological needs and JC and OCBs. The correlations were positive and statistically significant while per posed model was fitted to data, and nondirective path was more strength and significance.

References

 • Abbott, J. B., Boyd, N. G., & Miles, G. (2006). Does type of team matter? An investigation of the relationships between job characteristics and outcomes within a team-based environment. The Journal of Social Psychology, 146, 485–507.
 • Anderson, S. E., & Williams, L. J. (1996). Interpersonal, job, and individual factors related to helping processes at work. Journal of Applied Psychology, 81, 282–296.
 • Appelbaum, S., Bartolomucci, N., Beaumier, E., Boulanger, J., Corrigan, R., Doré, I., Girard, C. and Serroni, C. (2004) “Organizational Citizenship Behavior: A Case Study of Culture, Leadership and Trust”, Management Decision, Vol. 42 (1), 13–40.
 • Baruch, O‟creevy, Hind & Vigoda-Gadot (2004). Prosocial behavior and job performance: Does the need for control and the need for achievement make a difference? Social Behavior and Personality, 2004, 32(4), 399-412.
 • Bogler R., & Somech, A., (2004), Influence of teacher empowerment on teachers‟ organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools, Teacher and Teacher Education, 20 (3), 277-289.
 • Bogler R., & Somech, A., (2005). Organizational citizenship behavior in school: How does it relate to participation in decision making?, Journal of Educational Administration, 43 (5), 420 – 438.
 • Broeck, AVD, Vansteenkiste, M. Witt, H. D., Soenens, B. and Lens, W. (2009). Capturing autonomy, competence, and relatedness at work: Construction and initial validation of the Work-Related Basic Need Satisfaction Scale. Journal of Occupational and Organizational Psychology
 • Cheng, Ch. & Fen chia, S. (2009). The mediating role of involvement in the relathionship between job characteristics and ocb. The journal of social psychology .Vol.149 (4), 474-494.
 • Chen, C. V., Tang, Y. Y. & Wang, S. J. (2009). Interdependence and Organizational Citizenship Behavior: Exploring the Mediating effect of group cohesion in multilevel analysis. The Journal of Psychology; 143 (6) 625-640.
 • Chen, L. C. Nio, H. J. Wang, Y. D. Yang, C. & Tsaur, S. H. ( 2009). Does Job Characteristics increase Organizational Citizenship Behavior? Public Personnel Management; 38(3), 39-49.
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The „what‟ and „why‟ of goal pursuits: Human needs and the self- determination of behaviour. Psychological Inquiry, 11, 319–338.
 • Dehghan, S. M. (2011). The relationship between job characteristics and Organizational citizenship behaviors in university employees, dissertation in Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
 • DiPaola, M. & Tschannen-Moran, M., (2001), Organizational Citizenship Behavior in Schools and Its Relationship to School Climate, Journal of School Leadership, 11(5), 424-447.
 • Farji, O. Poorreza, A. Hosseini, M. Arab. M. and Akbari, F.(2008). The role and effect of Job Characteristics Model (JCM) on job satisfaction. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 6 (2), 31-38.
 • Gagne´, M., & Deci, E. L. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, 26, 331–362.
 • Grotto, A. & Lyness, K., (2010), The costs of today‟s jobs: Job characteristics and organizational supports as antecedents of negative spillover, Journal of Vocational Behavior, 76 (3), 395-405.
 • Hu and P.M. Bentler, Fit indices in covariance structure modelling: sensitivity to under parameterized model misspecification, Psychological Methods 3 (1998), 424–453.
 • Hackman, J., & Oldham, G. (1976). Motivation through design of work: Test of a theory. Organizational Behaviour and Human Performance, 16, 250–279.
 • Oldham G. & Hackman R. (1976). Norms for the job diagnostic survey. Journal: Organizational Behavior and Human Performance,Vol. 16 (2).
 • Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1980). Work redesign. Reading, MA: Addison-Wesley.Hall, D. T., & Lawler, E. E. (1970). Job characteristics and pressures and the organizational integration of professionals. Administrative Science Quarterly, 15, 271–281.
 • Hsieh, Y. & Hsieh, A. (2003). Does job standardization increase job burnout ? International journal man power, Vol. 24(5), 590-614.
 • Johns, G., Xie, J. L., & Fang, Y. (1992). Mediating and moderating effects in job design. Journal of Management, 18, 657–676.
 • Kline, P. (1994). An Easy Guide to Factor Analysis. Taylor & Francis, Inc.
 • Latham G. P. & Pinder, C. C. (2005). Work motivation theory and research at the dawn of twenty-first century. Annual Review of Psychology. 56:485–516.
 • LePine, J. A., Erez, A., & Johnson, D. E. (2002). The nature and dimensionality of organizational citizenship behavior: A critical review and meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 83, 853– 868.
 • Maleki, M. R. (2008). Investigating relation between organizational citizenship behavior and job factors in Isfahan University. MA thesis in governmental management. Isfahan University.
 • Mark, G. & Smith, A., (2011). Effects of occupational stress, job characteristics, coping, and attributional style on the mental health and job satisfaction of university employees, Anxiety Stress Coping, 25, 1-16.
 • Maslow, A. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50, 370-380.
 • McClelland, D. C. (1965). Achievement and entrepreneurship: A longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology, 14, 389–392.
 • Mitchell, T. (1997). Matching motivational strategies with organizational contexts. Research in Organizational Behavior, 19, 57–149.
 • Moghimi, S. M. (2005). Organizational Citizenship Behavior: from theory to action. Management culture. 11, 28-56.
 • Moorman, R.H. (1991), “Relation between organizational justice and organizational citizenship behaviors: do equity perceptions influence employee citizenship?”, Journal of Applied Psychology, Vol. 76 No. 6, pp. 127-33.
 • Doaee, H. Mortazavi, S. & Noori, A. (2010). Studding the mediating effect of organizational citizenship behavior in service quality: Pars 5 star Hotel. Journal of management research, Ferdowsi university of Mashhad, 10, 48-56.
 • Oldham G. & Hackman R. (1976). Norms for job diagnostic survey. Journal: Organizational Behavior and Human Performance,Vol. 16 (2).
 • Organ, D. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome.Journal: research in organizational behavior Vol. 12(3).
 • Organ, D. W.(1990). The motivational basis of organizational Citizenship Behavior. In B. M. Staw & L. L. Cuming (EDs). Research on Organizational Behavior, Vol. 12, 43-72.
 • Organ, D. (1993). Organizational citizenship behavior: It s construct clean –up time. Journal: Human performance Vol.10 (2), 85-97.
 • Organ, D.W. and Ryan, K. (1995), “A meta-analytic review of attitudinal and dispositionalpredictors of organizational citizenship behavior”, Personnel Psychology, Vol. 48 No. 4, 775-802.
 • Organ, D. W. (1997). Organizational citizenship behavior: It‟s construct clean-up time. Human Performance, 10, 85–97.
 • Organ, D. W., Podsakoff, P M., & MacKenzie, S. B. (2006). Organizational citizenship behavior: Its nature, antecedents, and consequences. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Organ, D., Podsakoff, P., & Podsakoff, N. (2011), Expanding the criterion domain to include organizational citizenship behavior: Implications for employee selection, in Zedeck, Sheldon (Ed), (2011). APA handbook of industrial and organizational psychology, Vol. 2: Selecting and developing members for the organization, APA Handbooks in Psychology (pp. 281-323). Washington, DC, US: American Psychological Association, viii, 598 pp.
 • Piccolo, R. F., & Colquitt, J. A. (2006). Transformational leadership and job behaviors: The mediating role of core job characteristics. Academy of Management Journal, 49, 327-340.
 • Piccolo, R., Greenbaum, R., den Hartog, & Folger, R., (2010), The relationship between ethical leadership and core job characteristics, Journal of Organizational Behavior, 31 (2-3), 259–278.
 • Podsakoff P. M. Mackenzie, S. B. Paine, J. B. & Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behavior: A critical review of the theorical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of management, Vol.6 (3), 513–563.
 • Podsakoff, P. M., Moorman, R., & Fetter, R. (1990). Transformational leader behaviors and their effects on followers‟ trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors. Leadership Quarterly, 4, 107–142.
 • Smith, C. A. & Organ, D. W. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of applied psychology, Vol. 68(4, 653-636.
 • Somech, A., & Ron, I., (2007), Promoting Organizational Citizenship Behavior in Schools: The Impact of Individual and Organizational Characteristics, Educational Administration Quarterly, 43 (1), 38- 66.
 • Stamper, C.L. and Van Dyne, L. (2001), “Work status and organizational citizenship behavior: a field study of restaurant employees”, Journal of Organizational Behavior, Vol. 22 No. 5, 517-36.
 • Torraco, R. J. (2005). Work design theory: A review and critique with implications for human resource development. Human Resource Development Quarterly, 16, 85–109.
 • Ture, N. (2006). Investigating organizational citizenship behavior and its relation with organizational performance. MA thesis in governmental management. Tehran University (Qom pardis).
 • Vansteenkiste, M., Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2008). Self-determination theory and the explanatory role of psychological needs in human well-being. In L. Bruni, F. Comim, & M. Pugno (Eds.), Capabilities and happiness (pp. 187–223). Oxford: Oxford University Press.
 • Weick K., & Sutcliffe, K., (2006). Mindfulness and the quality of organizational attention, Organization Science, 17 (4), 514-524.
 • William. MCB & Turnley, H. (2005). The Personal Costs of Citizenship Behavior: The Relationship between Individual Initiative and Role Overload, Job Stress, and Work–Family Conflict. Journal of Applied Psychology, Vol. 90, No. 4, 740–748
 • Yilmaz, K. & Tasdan, M. (2009). Organizational citizenship behavior and organizational justice in Turkish primary schools. Journal of education administration, Vol. 47 (1), 108-126.

Details

Primary Language English
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Mohammad R. Ahanchian This is me


Hossein KARESHKİ>

Publication Date January 26, 2012
Published in Issue Year 2012, Volume 3, Issue 2

Cite

APA Ahanchian, M. R. & Kareshki, H. (2012). The Mediating Role of Basic Psychological Needs in Relation between Job Characteristics and Organizational Citizenship Behavior . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 63-77 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/pub/issue/8018/105339

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com            Ege University, Faculty of Education, Eğitim Sciences Departmant, 35040 Bornova / İzmir