Research Article
BibTex RIS Cite

Instructor Opinions on Measurement, Selection and Placement Center (MSPC)'s Prerequisite for Music Teaching Programs / ÖSYM’nin Müzik Öğretmenliği Programlarıyla İlgili Ön Koşuluna Yönelik Öğretim Elemanı Görüşleri

Year 2023, Volume: 14 Issue: 3, 283 - 297, 30.06.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1279576

Abstract

Education is the process of making formations/creations and changes in the individual's behavior, mind and emotions in a way that will make the individual himself/herself, the society he/she is in and the universe happy. The main factor of this process is the individual's abilities, competencies and characteristics (Toprakçı, 2012). However, some abilities and competencies need a special educational activity, and music education within the scope of art education is one of them. Music education, as a branch of pedagogy, produces information for practices in this field (Toprakçı, 2016). As the field of music education becomes richer, music education becomes more scientific and more effective practices are realized. In this context, students who will receive music education are subjected to a special exam. As of 2020, the prerequisite of the Measurement, Selection and Placement Center (MSPC)being ranked in the top 800,000 was introduced as a prerequisite for teaching programs that take students with a special aptitude exam, and the student profile received so far has started to change with this prerequisite. In this study, it was aimed to determine the effects of this prerequisite on teaching programs and music teacher profile. For this purpose, 20 instructors working in music education departments of universities were interviewed. While determining the participant lecturers, the condition of having worked in music education departments before the prerequisite was sought. Data were collected face-to-face, via Zoom and e-mail with the "instructor interview form" developed by the researchers."Miles and Huberman Reliability Formula" was used to increase the reliability of the data obtained. The codes and themes were presented to four field experts, one assessment and evaluation expert and one curriculum development expert, and the findings of the study were obtained as a result of the feedback received. As a result of the study, it was found that the post-pre-requisite student profile was more unsuccessful in field education courses compared to the previous ones, but more successful in vocational courses and general culture courses than the students before the pre-requisite. Instructors characterized the post-pre-requisite student profile as a "dull profile". The results are summarized under related headings and suggestions are made for the field.

References

 • Akdemir, A. S. (2013). Türkiye'de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları. Turkish Studies-International Periadical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), 15-28. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5706
 • Akkol, M. L. (2008). Türkiye'de modernleşme sürecinde müzik. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Alaner, A. B. (2000). Tarihsel süreçte müzik. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yayınları.
 • Başbuğ, Ç., & Kaya, A. (2022). Temel yeterlilik testi başarı sırası barajının müzik öğretmenliği programları özel yetenek seçme sınavına etkileri. Trakya Eğitim Dergisi, 12(3), 1356-1371. https://doi.org/10.24315/tred.979210
 • Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 4th Edition, London: SAGE Publications.
 • Çaycı, B. (2011). Sınıf öğretmenliği lisans programlarındaki alan eğitimi derslerinin öğretmen yeterliği üzerindeki etkisinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-12.
 • Çelikel, Y. A., & Özkul, M. M. (2021). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e modernleşme ve müzik. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 20(2), 696-710. https://doi.org/10.21547/jss.860122
 • Duman, O. Ö. (2017). Yüzüncü yılında Darülelhan’dan Konservatuar’a musiki eğitimi ve Cumhuriyet dönemi modernleşme ile musikinin millileşme meselesi "saray müziğinden salon müziğine". Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 61, 111-143. https://doi.org/10.1501/Tite_0000000475
 • Ece, A. S., & Bilgin, A. S. (2007). Mezun oldukları lise türlerine göre müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin başarı durumlarının incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(13), 113-130.
 • Ece, A. S., & Kaplan, S. (2008). Müziksel algılama işitme, okuma, yazma ses ve çalgı yeteneği arasındaki ilişkilerin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 285-296.
 • Ece, A. S., & Sazak, N. (2006). Özel yetenek sınavlarında ÖSS puanı ile yetenek puanları (işitme alanı, ses alanı, çalgı alanı) arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 133-144.
 • Efe, İ. E. (2006). Türkiye'deki müzik öğretmenliği lisans programlarına yönelik uygulanan giriş sınavlarındaki farklı ölçme yaklaşımlarının incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (4. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi (27. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expended sourcebook. (2nd Edition). Thousans Oaks, California: Sage Publications.
 • ÖSYM (2020-a). 2020- YKS değerlendirme raporu. ÖSYM, Kasım 2020.
 • ÖSYM (2020-b). 2020 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler. ÖSYM, 2020
 • ÖSYM (2023). Tarihçe. Erişim: https://www.osym.gov.tr/TR,8789/hakkinda.html
 • ÖSYM (2021-a). 2021 YKS değerlendirme raporu. ÖSYM, Aralık 2021.
 • ÖSYM (2021-b). 2021 YKS sayısal veriler. ÖSYM, 2021.
 • Öztürk, S. (2008). Müzik öğretmenliği programları özel yetenek sınav sonuçlarının öğrenci kaynakları düzleminde incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Resmî Gazete. (1925). Musiki muallim mektebi talimatnamesi. T. C. Resmî Gazete, 06 Eylül 1925.
 • Resmî Gazete. (1931). Muallim Mektepleri Talimatnamesi 1713, T. C. Resmî Gazete, 07 Ekim 1931.
 • Resmî Gazete. (1934). Milli Musiki ve Temsil Akademisinin Teşkilat Kanunu 2541, T. C. Resmî Gazete, 2743, 04 Temmuz 1934.
 • Sağer, T., Zahal, O., & Gürpınar, E. (2014). Müzik öğretmenliği programı özel yetenek sınavlarına giren adayların, alan puanları ve sınav başarı durumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 41.
 • Şahin, M., & Duman, R. (2008). Cumhuriyetin yapılanma sürecinde müzik eğitimi. Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, 8(16-17), 259-272.
 • Şentürk, N. (2001). Musiki Muallim'den günümüze müzik öğretmeni yetiştiren kurumlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 135-142.
 • Tarman, S. (2002). Gazi üniversitesi müzik eğitimi anabilim dalı giriş müzik yetenek sınavlarının geçerlilik ve güvenirlik yönünden incelenmesi değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Tangülü, Z., & Becerikli, S. (2020). Musiki Muallim Mektebi (1924-1937). Asia Minor Studies, 8(2), 458-466. https://doi.org/10.17067/asm.747050
 • Taşkesen, O., & Taşkesen, S. (2018). Özel yetenek sınavına alan ve alan dışından başvuran görsel sanatlar öğretmen adaylarının akademik başarıları üzerine bir araştırma. International Journal of Research in Fine Arts Education, 1(1), 13-20.
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitimbilim pedandragoji. içinde Eğitimbilim Pedandragoji, 130-173. (Ed.: Erdal Toprakçı) Ankara: Ütopya Yayınevi
 • Toprakçı, E. (2012). Rethinking classroom management: A new perspective, a new horizon, e-international journal of educational research 3(3), 84-110. Retrieved from: http://www.e-ijer.com/en/download/article-file/89768
 • Uçan, A. (2018). Müzik eğitimi: temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar ve Türkiye'deki durum. (Genişletilmiş 4. Baskı). Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Genişletilmiş 9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yükseköğretim Kurulu. (1997-a). Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi. YÖK, 1997.
 • Yükseköğretim Kurulu. (1997b). Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi. YÖK, 1997.

ÖSYM’nin Müzik Öğretmenliği Programlarıyla İlgili Ön Koşuluna Yönelik Öğretim Elemanı Görüşleri / Instructor Opinions on Measurement, Selection and Placement Center (MSPC)'s Prerequisite for Music Teaching Programs

Year 2023, Volume: 14 Issue: 3, 283 - 297, 30.06.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1279576

Abstract

Eğitim, bireyi özeğe alarak bireyin kendisini, içinde bulunduğu toplumu ve evrenseli mutlu edecek şekilde bireyin davranışında, zihninde ve duygusalında oluşum ve değişimler yapmak sürecidir. Bu sürecin ana etmeni bireyin yetenek, yeterlilik ve özellikleridir (Toprakçı, 2012). Ancak bazı yetenek ve yeterlilikler özel bir eğitsel faaliyete ihtiyaç duyar ve sanat eğitimi kapsamında müzik eğitimi de bunlardan biridir. Müzik eğitimi eğitbilimin bir dalı olarak bu alandaki uygulamalara bilgi üretir (Toprakçı, 2016). Müzik eğitimi alanı zenginleştikçe müzik eğitimi bilimselleşir ve daha etkili uygulamalar gereçekleşir. Bu bağlamda müzik eğitimi alacak öğrenciler özel bir sınava tabi tutulur. 2020 yılı itibariyle özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına ön koşul olarak ilk 800.000 sıralamasında olma şartı getirilmiş ve bugüne kadar alınan öğrenci profili bu ön koşul ile değişmeye başlamıştır. Bu çalışmada, bu ön koşulun öğretmenlik programları ve müzik öğretmeni profili üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla üniversitelerin müzik eğitimi anabilim dallarında görev yapan 20 öğretim elemanı ile görüşülmüştür. Katılımcı öğretim elemanları belirlenirken önkoşul öncesi müzik eğitimi anabilim dallarında çalışmış olma durumu aranmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen “öğretim elemanı görüşme formu” ile yüz yüze, Zoom ve e-posta yoluyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin güvenirliğini artırmak için “Miles ve Huberman Güvenirlik Formülü” kullanılmıştır. Kodlar ve temalar dört alan uzmanına, bir ölçme ve değerlendirme uzmanı ile bir program geliştirme uzmana sunulmuş, alınan geri bildirimler sonucunda araştırmanın bulguları elde edilmiştir. Araştırmada ön koşul sonrası öğrenci profilinin eskiye kıyasla alan eğitimi derslerinde daha başarısız olduğu ancak meslek dersleri ve genel kültür derslerinde ön koşul öncesindeki öğrencilerden daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretim elemanları ön koşul sonrası gelen öğrenci profilini “donuk bir profil” olarak nitelendirmişlerdir. Sonuçlar ilgili başlıklar altında toplanmış ve alana ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Akdemir, A. S. (2013). Türkiye'de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları. Turkish Studies-International Periadical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), 15-28. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5706
 • Akkol, M. L. (2008). Türkiye'de modernleşme sürecinde müzik. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Alaner, A. B. (2000). Tarihsel süreçte müzik. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yayınları.
 • Başbuğ, Ç., & Kaya, A. (2022). Temel yeterlilik testi başarı sırası barajının müzik öğretmenliği programları özel yetenek seçme sınavına etkileri. Trakya Eğitim Dergisi, 12(3), 1356-1371. https://doi.org/10.24315/tred.979210
 • Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 4th Edition, London: SAGE Publications.
 • Çaycı, B. (2011). Sınıf öğretmenliği lisans programlarındaki alan eğitimi derslerinin öğretmen yeterliği üzerindeki etkisinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-12.
 • Çelikel, Y. A., & Özkul, M. M. (2021). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e modernleşme ve müzik. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 20(2), 696-710. https://doi.org/10.21547/jss.860122
 • Duman, O. Ö. (2017). Yüzüncü yılında Darülelhan’dan Konservatuar’a musiki eğitimi ve Cumhuriyet dönemi modernleşme ile musikinin millileşme meselesi "saray müziğinden salon müziğine". Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 61, 111-143. https://doi.org/10.1501/Tite_0000000475
 • Ece, A. S., & Bilgin, A. S. (2007). Mezun oldukları lise türlerine göre müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin başarı durumlarının incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(13), 113-130.
 • Ece, A. S., & Kaplan, S. (2008). Müziksel algılama işitme, okuma, yazma ses ve çalgı yeteneği arasındaki ilişkilerin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 285-296.
 • Ece, A. S., & Sazak, N. (2006). Özel yetenek sınavlarında ÖSS puanı ile yetenek puanları (işitme alanı, ses alanı, çalgı alanı) arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 133-144.
 • Efe, İ. E. (2006). Türkiye'deki müzik öğretmenliği lisans programlarına yönelik uygulanan giriş sınavlarındaki farklı ölçme yaklaşımlarının incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (4. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi (27. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expended sourcebook. (2nd Edition). Thousans Oaks, California: Sage Publications.
 • ÖSYM (2020-a). 2020- YKS değerlendirme raporu. ÖSYM, Kasım 2020.
 • ÖSYM (2020-b). 2020 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler. ÖSYM, 2020
 • ÖSYM (2023). Tarihçe. Erişim: https://www.osym.gov.tr/TR,8789/hakkinda.html
 • ÖSYM (2021-a). 2021 YKS değerlendirme raporu. ÖSYM, Aralık 2021.
 • ÖSYM (2021-b). 2021 YKS sayısal veriler. ÖSYM, 2021.
 • Öztürk, S. (2008). Müzik öğretmenliği programları özel yetenek sınav sonuçlarının öğrenci kaynakları düzleminde incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Resmî Gazete. (1925). Musiki muallim mektebi talimatnamesi. T. C. Resmî Gazete, 06 Eylül 1925.
 • Resmî Gazete. (1931). Muallim Mektepleri Talimatnamesi 1713, T. C. Resmî Gazete, 07 Ekim 1931.
 • Resmî Gazete. (1934). Milli Musiki ve Temsil Akademisinin Teşkilat Kanunu 2541, T. C. Resmî Gazete, 2743, 04 Temmuz 1934.
 • Sağer, T., Zahal, O., & Gürpınar, E. (2014). Müzik öğretmenliği programı özel yetenek sınavlarına giren adayların, alan puanları ve sınav başarı durumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 41.
 • Şahin, M., & Duman, R. (2008). Cumhuriyetin yapılanma sürecinde müzik eğitimi. Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, 8(16-17), 259-272.
 • Şentürk, N. (2001). Musiki Muallim'den günümüze müzik öğretmeni yetiştiren kurumlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 135-142.
 • Tarman, S. (2002). Gazi üniversitesi müzik eğitimi anabilim dalı giriş müzik yetenek sınavlarının geçerlilik ve güvenirlik yönünden incelenmesi değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Tangülü, Z., & Becerikli, S. (2020). Musiki Muallim Mektebi (1924-1937). Asia Minor Studies, 8(2), 458-466. https://doi.org/10.17067/asm.747050
 • Taşkesen, O., & Taşkesen, S. (2018). Özel yetenek sınavına alan ve alan dışından başvuran görsel sanatlar öğretmen adaylarının akademik başarıları üzerine bir araştırma. International Journal of Research in Fine Arts Education, 1(1), 13-20.
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitimbilim pedandragoji. içinde Eğitimbilim Pedandragoji, 130-173. (Ed.: Erdal Toprakçı) Ankara: Ütopya Yayınevi
 • Toprakçı, E. (2012). Rethinking classroom management: A new perspective, a new horizon, e-international journal of educational research 3(3), 84-110. Retrieved from: http://www.e-ijer.com/en/download/article-file/89768
 • Uçan, A. (2018). Müzik eğitimi: temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar ve Türkiye'deki durum. (Genişletilmiş 4. Baskı). Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Genişletilmiş 9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yükseköğretim Kurulu. (1997-a). Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi. YÖK, 1997.
 • Yükseköğretim Kurulu. (1997b). Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi. YÖK, 1997.
There are 36 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Ömer Üçer 0000-0001-6265-6468

Mert Gürer 0000-0002-8758-1551

Gülce Yılmaz 0000-0002-5002-6976

Ömer Bilgehan Sonsel 0000-0001-5814-4363

Publication Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 3

Cite

APA Üçer, Ö., Gürer, M., Yılmaz, G., Sonsel, Ö. B. (2023). ÖSYM’nin Müzik Öğretmenliği Programlarıyla İlgili Ön Koşuluna Yönelik Öğretim Elemanı Görüşleri / Instructor Opinions on Measurement, Selection and Placement Center (MSPC)’s Prerequisite for Music Teaching Programs. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(3), 283-297. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1279576

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye