Research Article
BibTex RIS Cite

Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Çoklu Zekâ Kuramına Yönelik Farkındalık ve Uygulamaları / Awareness and Applications of Visual Arts Teachers for Multiple Intelligences Theory

Year 2023, Volume: 14 Issue: 3, 212 - 226, 30.06.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1248417

Abstract

Zekâ insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı olarak tanımlanmaktadır. Fransız psikolog Alfred Binet 20. yüzyılın başında engelli çocukları ayırt etmek ve diğer çocukları uygun sınıflara yerleştirebilmek amacıyla ilk kez zekâ testini (IQ) geliştirmiştir. Howard Gardner ise her bireyin birden fazla zekâ türüne sahip olduğunu çoklu zekâ kuramıyla ispatlamıştır. Bu sebeple öğretmenler, öğrencilerin farklı zekâ türlerine göre öğretim yöntemlerinde çeşitlilik yaratmalıdır. Bu araştırmada görsel sanatlar öğretmenlerinin çoklu zekâ kuramına yönelik farkındalıklarını ve farklı zekâ türlerine sahip bireyler için yaptıkları uygulama çalışmalarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Maksimum çeşitlilik stratejisiyle belirlenmiş, Bursa ili içinde farklı ilçelerde görev yapmakta olan altı adet görsel sanatlar öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde elde edilen verilerin analizi ve yorumlanmasında betimsel analiz yöntemi kullanılmış, görüşmeler esnasında alınan notlar ve ses kayıtları metin halinde düzenlenmiştir. Daha sonra alanında uzman araştırmacı ile her bir araştırma sorusu için kodlar belirlenmiş ve birbiriyle anlamlı benzerlik gösteren kodlar ile kategoriler oluşturmuştur. Son aşamada belirlenen kod ve kategoriler çerçevesinde, araştırma sorularına cevap niteliğinde temalar belirlenmiştir. Veri analizleri sonucunda, çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin çoklu zekâ kuramı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları, özellikle devlet okullarında imkân yetersizlikleri nedeniyle az sayıda farklı uygulamalar yapılabildiği, fakat farklı uygulamalar yapıldığında öğrencilerin derse karşı ilgisinin arttığı bilgisi elde edilmiştir. Bu sonuçlara dayalı olarak görsel sanatlar öğretmenlerinin çoklu zekâ kuramı farkındalık ve uygulamalarını artırmaları önerilebilir

Thanks

Makalemizin çalışma grubunu oluşturan tüm Görsel Sanatlar Öğretmenlerine teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

References

 • Abdelhak, H., ve Romaissa, C. (2022). Incorporating multiple ıntelligences theory in the learning and teaching operation: teacher’s guide. British Journal of Teacher Education and Pedagogy, 1 (1), 83-89.
 • Alrabah, S., Wu, S. H. ve Alotaibi, A. M. (2018). The Learning styles and multiple ıntelligences of efl college students in Kuwait. International Education Studies, 11 (3), 38-47. DOI: 10.5539/ies.v11n3p38
 • Altan, M. Z. (1999). Çoklu zekâ kuramı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17 (17), 105-117.
 • Aslantaş, S. (2013). İlköğretim 4. sınıf görsel sanatlar dersinde disiplinlerarası yaklaşıma göre yapılan öğretimin öğrencilerin derse ilişkin tutumlarına etkisi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (2), 1-13.
 • Ayaydın, A. (2009). Eğitimde çoklu zekâ yansımaları ve görsel sanatlar. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 13, s. 52-62.
 • Ayaydın, A. ve Özsoy, V. (2011). Çoklu zekâ kuramı’na dayalı öğretimin ilköğretim 6. sınıf resim-iş dersinde öğrenci tutumuna etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 9 (3), s. 497-518.
 • Creswell, J.W. (2017) Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara.
 • Çakır, K. (2019). Görsel sanatlar dersi̇nde, çoklu zekâ kuramının sanatta yaratıcılığa etki̇si̇ konusunda öğretmen görüşleri̇. (Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Emmiyati, N., Rasyid, M. A., Rahman, M. A., Arsyad, A., ve Dirawan, G. D. (2014). Multiple Intelligences Profiles of Junior Secondary School Students in Indonesia. International Education Studies, 7 (11), 103-110. DOI: 10.5539/ies.v7n11p103
 • Erim, G. (1994). Temel tasarım içerisinde yaratıcılığın önemi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gardner, H. (1995). Reflections on multiple intelligences. Phi Delta Kappan, 77 (3), 200-208.
 • Gardner, H. (2021). Zihin çerçeveleri. Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Glesne, C. (2020). Nitel araştırmaya giriş. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Gülüm, B., ve Türker, İ. H. (2022). Görsel sanatlar dersinde farklılıklara saygı değerinin etkinlikler yoluyla kazandırılması üzerine ampirik bir çalışma/An empirical study on gaining the value of respect for differences through activities in visual arts lesson. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13 (1), 220-232.
 • Karagöz, T. (2019). Ortaokul 8. sınıf görsel sanatlar eğitimi sürecinde uygulanan yeni bir yöntemsel yaklaşım: Çoklu zekâ kuramı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karip, F. (2016). Farklılaştırılmış görsel sanatlar öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, tutum ve çalışmalarına etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Nyhammer, K. (2022). A choice based art classroom with the application of the multiple ıntelligence theory and the impact at the elementary level. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bethel Üniversitesi.
 • Sulaiman, S. ve Sulaiman, T. (2010). Enhancing language teaching and learning by keeping ındividual differences in perspective. International Education Studies, 3 (2), 134-142. DOI:10.5539/ies.v3n2p134
 • Talu, N. (1999). Çoklu zekâ kuramı ve eğitime yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (15), s. 164-172.
 • Taşpınar, S.E. ve Kaya, A. (2016). Painting with the Multiple Intelligences: Defining Student Success and Permanence in Art Class. Journal of Education and Training Studies, 4 (7), 259-264.
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi. Pegem.
 • Türk Dil Kurumu. (2023). “Zekâ” tanımı. [Çevrim-içi: https://sozluk.gov.tr/], Erişim Tarihi: 10.05.2023
 • Özsoy, V. (2007). Görsel sanatlar eğitimi resim-iş eğitiminin tarihsel ve düşünsel temelleri. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.
 • Patton, M. Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara.
 • Ünal-Karagüven, M. H. (2018). Çoklu zekâ teorisi ve eğitimde uygulamaları. Academia Eğitimde Araştırma Dergisi. 3 (2), s. 1-17.
 • Yazıcı, N. (2019). 11-14 yaş grubu öğrencilerin görsel sanatlar dersine ilişkin tutumları ile sosyal beceri düzeylerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara
 • Yıldız, H. ve Ceylan, M. (2020). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin çoklu zekâ algıları ve matematik öğretim programında yer alan alana özgü problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28 (2), 777-792.

Awareness and Applications of Visual Arts Teachers for Multiple Intelligences Theory / Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Çoklu Zekâ Kuramına Yönelik Farkındalık ve Uygulamaları

Year 2023, Volume: 14 Issue: 3, 212 - 226, 30.06.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1248417

Abstract

Intelligence encompasses numerous abilities that are unique to human beings. French psychologist Alfred Binet developed the first intelligence test (IQ) in the early 20th century with the aim of distinguishing disabled children and placing them in appropriate classes. Howard Gardner, on the other hand, proved with his theory of multiple intelligences that every individual possesses multiple types of intelligence. According to the theory of multiple intelligences, teachers should create differences in teaching methods for students who have different predominant types of intelligence. The aim of this research is to determine the awareness of visual arts teachers towards multiple intelligence theory and their practices for individuals with different types of intelligence. To achieve this objective, a case study, which is a qualitative research method, was employed in the study. Semi-structured interviews were conducted with six visual arts teachers working in different districts within the province of Bursa, selected through maximum diversity strategy. The data obtained from the interviews were analyzed and interpreted using descriptive analysis method, and the notes and audio recordings taken during the interviews were transcribed into text. Then, codes were determined for each research question in collaboration with an expert researcher, and meaningful codes were grouped into categories. In the final stage, themes that answered the research questions were identified within the framework of the determined codes and categories. As a result, it was found through the analysis of data that teachers do not have sufficient knowledge about multiple intelligence theory, that there are few different applications due to insufficient opportunities especially in state schools, and that students' interest increases when different applications are made. Based on these results, it can be suggested that visual arts teachers should increase their awareness and applications of the theory of multiple intelligences.

References

 • Abdelhak, H., ve Romaissa, C. (2022). Incorporating multiple ıntelligences theory in the learning and teaching operation: teacher’s guide. British Journal of Teacher Education and Pedagogy, 1 (1), 83-89.
 • Alrabah, S., Wu, S. H. ve Alotaibi, A. M. (2018). The Learning styles and multiple ıntelligences of efl college students in Kuwait. International Education Studies, 11 (3), 38-47. DOI: 10.5539/ies.v11n3p38
 • Altan, M. Z. (1999). Çoklu zekâ kuramı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17 (17), 105-117.
 • Aslantaş, S. (2013). İlköğretim 4. sınıf görsel sanatlar dersinde disiplinlerarası yaklaşıma göre yapılan öğretimin öğrencilerin derse ilişkin tutumlarına etkisi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (2), 1-13.
 • Ayaydın, A. (2009). Eğitimde çoklu zekâ yansımaları ve görsel sanatlar. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 13, s. 52-62.
 • Ayaydın, A. ve Özsoy, V. (2011). Çoklu zekâ kuramı’na dayalı öğretimin ilköğretim 6. sınıf resim-iş dersinde öğrenci tutumuna etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 9 (3), s. 497-518.
 • Creswell, J.W. (2017) Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara.
 • Çakır, K. (2019). Görsel sanatlar dersi̇nde, çoklu zekâ kuramının sanatta yaratıcılığa etki̇si̇ konusunda öğretmen görüşleri̇. (Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Emmiyati, N., Rasyid, M. A., Rahman, M. A., Arsyad, A., ve Dirawan, G. D. (2014). Multiple Intelligences Profiles of Junior Secondary School Students in Indonesia. International Education Studies, 7 (11), 103-110. DOI: 10.5539/ies.v7n11p103
 • Erim, G. (1994). Temel tasarım içerisinde yaratıcılığın önemi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gardner, H. (1995). Reflections on multiple intelligences. Phi Delta Kappan, 77 (3), 200-208.
 • Gardner, H. (2021). Zihin çerçeveleri. Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Glesne, C. (2020). Nitel araştırmaya giriş. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Gülüm, B., ve Türker, İ. H. (2022). Görsel sanatlar dersinde farklılıklara saygı değerinin etkinlikler yoluyla kazandırılması üzerine ampirik bir çalışma/An empirical study on gaining the value of respect for differences through activities in visual arts lesson. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13 (1), 220-232.
 • Karagöz, T. (2019). Ortaokul 8. sınıf görsel sanatlar eğitimi sürecinde uygulanan yeni bir yöntemsel yaklaşım: Çoklu zekâ kuramı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karip, F. (2016). Farklılaştırılmış görsel sanatlar öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, tutum ve çalışmalarına etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Nyhammer, K. (2022). A choice based art classroom with the application of the multiple ıntelligence theory and the impact at the elementary level. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bethel Üniversitesi.
 • Sulaiman, S. ve Sulaiman, T. (2010). Enhancing language teaching and learning by keeping ındividual differences in perspective. International Education Studies, 3 (2), 134-142. DOI:10.5539/ies.v3n2p134
 • Talu, N. (1999). Çoklu zekâ kuramı ve eğitime yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (15), s. 164-172.
 • Taşpınar, S.E. ve Kaya, A. (2016). Painting with the Multiple Intelligences: Defining Student Success and Permanence in Art Class. Journal of Education and Training Studies, 4 (7), 259-264.
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi. Pegem.
 • Türk Dil Kurumu. (2023). “Zekâ” tanımı. [Çevrim-içi: https://sozluk.gov.tr/], Erişim Tarihi: 10.05.2023
 • Özsoy, V. (2007). Görsel sanatlar eğitimi resim-iş eğitiminin tarihsel ve düşünsel temelleri. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.
 • Patton, M. Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara.
 • Ünal-Karagüven, M. H. (2018). Çoklu zekâ teorisi ve eğitimde uygulamaları. Academia Eğitimde Araştırma Dergisi. 3 (2), s. 1-17.
 • Yazıcı, N. (2019). 11-14 yaş grubu öğrencilerin görsel sanatlar dersine ilişkin tutumları ile sosyal beceri düzeylerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara
 • Yıldız, H. ve Ceylan, M. (2020). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin çoklu zekâ algıları ve matematik öğretim programında yer alan alana özgü problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28 (2), 777-792.
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

İsmail Tetikçi 0000-0001-5876-2145

Gonca Erim 0000-0001-8847-4486

Berzehan Aydın 0000-0002-1535-3592

Publication Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 3

Cite

APA Tetikçi, İ., Erim, G., & Aydın, B. (2023). Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Çoklu Zekâ Kuramına Yönelik Farkındalık ve Uygulamaları / Awareness and Applications of Visual Arts Teachers for Multiple Intelligences Theory. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(3), 212-226. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1248417

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye