Research Article
BibTex RIS Cite

Achievement Test Development Study for 6th Grade Sound and Characteristics Unit: Validity and Reliability Analysis1 / 6.Sınıf Ses ve Özellikleri Ünitesine Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi

Year 2023, Volume: 14 Issue: 3, 20 - 33, 30.06.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1226568

Abstract

In this study, it was aimed to develop an achievement test with multiple choice questions, all of which were valid and reliable, taking into account the achievements of the sound and properties unit of the 6th grade science course. The purpose of choosing this unit in the study is that there is no achievement test prepared for this unit before. Literature review for the study was conducted and previous achievement test development studies were examined. In the development process of the test, firstly, the achievements for the unit were determined. For the achievement test, a table of specifications for the achievements was prepared. In the next stage, 28 questions were prepared, with at least three questions per acquisition. This 28-question test was presented to the opinion of experts in the field and their opinions were taken. Necessary adjustments were made in line with the opinions of the experts. During the pilot application, opinions on the response time, face validity, spelling errors and printing errors of the achievement test were taken. It was understood that spelling errors and printing errors were in the majority among the feedbacks from the students. It is among the incoming feedbacks that the response time of the achievement test is sufficient. The pilot application of the test was carried out with 40 students and necessary corrections were made at the end of the process. The test, which was prepared after the pilot application, was applied to 211 7th grade students studying in Kahramanmaraş. The answers obtained were arranged and transferred to digital media. Item analyzes of the data were made in Excel and SPSS programs. As a result of item analysis, four questions that could not provide validity and reliability were excluded from the test. The mean difficulty index value of the final version of the achievement test was 0.56, and the item discrimination index was 0.50. The reliability analysis of the achievement test was found to be 0.84 by calculating the KR-20 value. Considering these values, as a result of the study, an achievement test consisting of 24 questions and multiple choice was developed.

References

 • Adeleke, A. A. & Joshua, E.O (2015). Development andvalidation of scientific literacy achievement test to assess senior secondary school students’ literacy acquisition in physics. Journal of Education and Practice, 6(7), 28-43.
 • Akbulut, H. İ. & Çepni, S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir? : İlköğretim 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44.
 • Aksoy, M. (2010). Ortaöğretim kimya dersindeki çözünürlük konusunun kavram haritaları ile öğretilmesinin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr
 • Aksoy, Ş., & Özcan, H. (2020). Altıncı sınıf öğrencilerinin ses ve özellikleri ünitesi ile ilgili başarılarını ölçmeye yönelik bir test geliştirme çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 16(2), 193-214. doi: 10.17244/eku.787792
 • Atılgan, H. (2009). Test geliştirme. H. Atılgan (Ed.). Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde (ss. 315-348). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Atılgan, H. (Ed.) (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Avcı, F. (2020). Yenilenmiş bloom taksonomisine göre madde ve ısı başarı testi: geçerlik güvenirlik çalışması. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (21), 263-292.
 • Aydın, A. & Kömürkaraoğlu, S. (2016). Işık ve Ses ünitesinin öğretiminde Jigsaw tekniğinin bilgilerin kalıcılık düzeylerine etkisinin incelenmesi ve bu teknik hakkında öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 24(1), 335-352.
 • Aytekin, A. (2018). Ortaokul 5. sınıf fen bilimleri dersi ışığın ve sesin yayılması ünitesine yönelik geliştirilen materyal ve deney etkinliklerinin öğrenci akademik başarısı ve motivasyonuna etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli).
 • Ayvacı, H. Ş. & Durmuş, A. (2016). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Isı ve sıcaklık başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 87-102.
 • Bakırcı, H., Çepni, S., & Yıldız, M. (2015). Ortak bilgi yapılandırma modelinin altıncı sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi: Işık ve Ses ünitesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 182-204.
 • Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme. Ankara: ÖSYM.
 • Bayrakçeken, S. (2012). Test geliştirme. E. Karip (Ed.), Ölçme ve değerlendirme (5. Baskı) içinde (ss. 294-324). Ankara: Pegem.
 • Bichi, A. A. (2015). Item analysis using a derived science achievement test data. International Journal of Science and Research, 4(5), 1655-1662.
 • Bolat, A. & Karamustafaoğlu, S. (2019). “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesi başarı testi geliştirme: geçerlik ve güvenirlik.Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (2) , 131-159.
 • Büyükkara, S. (2011). İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi ses ünitesinin bilgisayar simülasyonları ve animasyonları ile öğretiminin öğrenci başarısı ve tutumu üzerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya).
 • Büyüköztürk, Ş. (2012), Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Crocker, L. & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. Orlondo: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çalık, M. & Ayas, A. (2003). Çözeltilerde kavram başarı testi hazırlama ve uygulama. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,14(14), 1-17. Retrievedfrom https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11129/133088
 • Çepni, S., Bayrakçeken, S., Yılmaz, A., Yücel, C., Semerci, Ç., Köse, E., Sezgin, F., Demircioğlu, G. & Gündoğdu, K. (2008). Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dede, H. & Keleş, İ. H. (2020). Saf madde, karışımlar ve karışımların ayrılması konularında yaşam temelli başarı testinin geliştirilmesi.Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40 (3) , 797-825. DOI: 10.17152/gefad.659887
 • Demir, N., Kızılay, E. & Bektaş, O. (2016). 7. Sınıf çözeltiler konusunda başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitim Dergisi, 10(1), 209-237.
 • Divarcı, Ö. F. & Kaya, H. (2019). 8. Sınıf “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesine yönelik geçerliliği ve güvenirliği sağlanmış bir akademik başarı testi geliştirme çalışması. Eğitim, Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5(2), 214-238.
 • Fidan, E. (2013). İlkokul öğrencileri için matematik dersi sayılar öğrenme alanında başarı testi geliştirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara).
 • Gardner, E. (1989)."Five Common Misuses of Tests". ERIC Document Service No: ED315429.
 • Gömleksiz, M. & Erkan, S. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Gönen, S.,Kocakaya, S. & Kocakaya, F. (2011). Dinamik konusunda geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 40-57.
 • Güler, N. (2017). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (10.Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Güneş-Yazar, O. & Nakipoğlu, C. (2019). Development of achievement test aboutunit of "Nature and Chemistry" for 9th grades: A validity and reliability study. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education 13(1), 76-104.
 • Güngörmez, H.G. & Akgün, A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki kuvvet ve enerji ünitesine yönelik akademik başarı testi geliştirme çalışması. Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 85-99.
 • Haladyna, T. M. (1997). Writing test items to evaluate higher order thinking. Allynand Bacon: Needham Heights, MA.
 • Hasançebi, B., Terzi, Y. & Küçük, Z. (2020). Madde güçlük indeksi ve madde ayırt edicilik indeksine dayalı çeldirici analizi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi,10 (1) , 224-240. DOI: 10.17714/gumusfenbil.615465
 • Kara, F. & Celikler, D. (2015). Development of achievement test: validity and reliability study for achievement test on matter changing. Journal of EducationandPractice,6 (24), 21-26.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kargın, P. D. & Gül, Ş. (2021). Altıncı sınıf “Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı” ünitesine yönelik bir başarı testi geliştirilmesi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 1-26.
 • Karip, E. (Ed.) (2012). Ölçme ve değerlendirme. (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Keçeci, G., Yıldırım, P. & Kırbağ Zengin, F. (2019). Sistemler akademik başarı testi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD), 3(1), 96-114.
 • Kehoe, J. (1995). Basic item analysis for multiple-choicetests. Practical Assessment, Research& Evaluation, 4(10), 1-3.
 • Kimberlin, C. L. & Winterstein, A.G. (2008). Validity and reliability of measurement instruments used in research. American Journal of Health-System Pharmacy, 65 (23), 2276–2284.
 • Küçükahmet, L. (2002). Öğretimde planlama ve değerlendirme (13. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Levine, M. (1976). The academic achievement test: Its historical context and social functions. American Psychologist, 31(3), 228–238.
 • Linn, R. & Gronlund, N. E. (1995)."Measurement and assesment in teaching" (7th ed) Prentice-Hall. ss.3-236.
 • MEB. (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı ( İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar), Ankara.
 • Nacaroğlu, O., Bektaş, O., & Kızkapan, O. (2020). Madde döngüleri ve çevre sorunları konusunda başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(1), 36-51.
 • Özkan, E.,& Eryılmaz Muştu, Ö., (2018). 8. sınıf basit makineler ünitesine yönelik başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 737-754.
 • Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage.
 • Rudner, L. M. (1994) "Questions To Ask When Evaluating Tests". ERIC Document Service No ED385607
 • Saraç, H. (2018). Fen bilimleri dersi ‘maddenin değişimi’ ünitesi ile ilgili başarı testi geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 416-445. DOI: 10.17240/aibuefd.2018.-388815
 • Sevim, S. , Uysal, İ. & Demirci, E. (2021). Fen bilimleri dersi 5. sınıf “Işığın Yayılması” Ünitesine yönelik başarı testi geliştirme çalışması. Caucasian Journal of Science, 8(2) , 224-246. DOI: 10.48138/cjo.644364
 • Sözen, M. & Bolat, M. (2014).11–18 yaş öğrencilerin ses hızı ile ilgili sahip oldukları kavram yanılgılarının belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 505-523.
 • Suruchi & Rana, S. R. (2014). Test Item Analysis and Relationship Between Difficulty Level and Discrimination Index of Test Items in an Achievement Test in Biology. Paripex - IndianJournal of Research, 3(6), 56-58.
 • Susongko, P. (2016). Validatıon of scıence achıevement test wıth the rasch model. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 5(2), 268-277.
 • Teker, S. (2015). Fen bilimleri dersinde ‘‘Işığın ve Sesin yayılması’’ ünitesinin buluş yoluyla öğrenmeye göre işlenişinin öğrencilerin akademik başarısı ve tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı).
 • Tekin, H. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (20. Baskı). Ankara: Yargı.
 • Terry, W. S. (2011). Öğrenme ve bellek, temel ilkeler, süreçler, işlemler. Prof. Dr. Banu Cangöz (Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Timur, S., Yalçınkaya Önder, E., Timur B. & Ekici, M. (2020). Development of sciencea chievement test ıncluding the units of “States of Matter and Heat” and “Electricity in Our Life”. International Journal of Progressive Education,16(1), 1-10.
 • Tok, Ş. (2008). Fen bilgisi dersinde yansıtıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarına ve fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisi, İlköğretim Online, 7(3), 557-568.
 • Toprakçı, E. (2012). Rethinking classroom management: A new perspective, a new horizon, e-international journal of educational research, 3(3), 84-110. Retrivied: http://www.e-ijer.com/tr/download/article-file/89768
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi Ankara: Pegem Yayıncılık (3.Baskı)
 • Turan Gürbüz, G., Açıkgül Fırat, E. & Aydın, M. (2020). Science Engagement Scale: Adaptation, Validation and Reliability Study. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 122 – 131.
 • Turgut, M. F. (1995). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları (10. Baskı). Ankara: Yargıcı Matbaası.
 • Turgut, M. F. & Baykul, Y. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Uçar, R. & Aktamış, H. (2019). Astronomi’ye yönelik tutum ölçeği ve 7. sınıf “güneş sistemi ve ötesi” ünitesine yönelik başarı testi geliştirme çalışması. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 57-79.
 • Valladolid, V.C. (2010). An evaluation of the teaching-learning process: a transformative learning set-up. Educational Measurementand Evaluation Review.1, 150-160.
 • Yanar, S., Saylan-Kırmızıgül, A., & Kaya, H. (2019). Development study of an achievement test regarding 6th grade light and sound subject. SDU International Journal of EducationalStudies, 6(2), 53-72. Doi: 10.33710/sduijes.577411
 • Yazıcıoğlu, S. (2017). Oyun temelli etkinliklerin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına ve tutumlarına etkisi: Işık ve ses ünitesi örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi.
 • Yılmaz, A. (2016) İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi hücre bölünmesi ve kalıtım ünitesi etkinliklerinin öğrencilerin bilimin doğasına ilişkin görüşlerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir).
 • Yılmaz, H. (2004). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (7.baskı). Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.

6.Sınıf Ses ve Özellikleri Ünitesine Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi / Achievement Test Development Study for 6th Grade Sound and Characteristics Unit: Validity and Reliability Analysis

Year 2023, Volume: 14 Issue: 3, 20 - 33, 30.06.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1226568

Abstract

Yapılan bu araştırmada ortaokul 6. sınıf fen bilimleri dersi ses ve özellikleri ünitesi kazanımları dikkate alınarak tamamı çoktan seçmeli sorular içeren geçerlik ve güvenirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirmek amaçlanmıştır. Çalışmada bu ünitenin seçilmesindeki amaç daha önce bu üniteye yönelik hazırlanmış başarı testininin bulunmamasıdır. Çalışmaya yönelik alanyazın incelemesi yapılmış ve daha önce yapılmış başarı testi geliştirme çalışmaları incelenmiştir. Testin geliştirme sürecinde ilk olarak üniteye yönelik kazanımlar belirlenmiştir. Başarı testi için kazanımlara yönelik belirtke tablosu hazırlanmıştır. Bundan sonraki aşamada her kazanım başına en az üçer soru olacak biçimde 28 tane soru hazırlanmıştır. Bu 28 soruluk test, alanında uzman kişilerin görüşüne sunularak görüşleri alınmıştır. Uzmanlardan alınan görüşler dogrultusunda gerekli görülen düzenlemeler yapılmıştır. Pilot uygulama sırasında başarı testinin cevap süresi, görünüş geçerliği, imla hataları ve baskı hatalarına yönelik görüşler alınmıştır. Öğrencilerden gelen dönütler arasında imla hataları ve basım hataları çoğunlukta olduğu anlaşılmıştır. Başarı testinin cevaplama süresinin yeterli olduğu gelen dönütler arasındadır. Testin pilot uygulaması 40 öğrenciyle birlikte yürütülmüş ve süreç sonunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Pilot uygulama sonrasında hazırlanan test Kahramanmaraş’ta öğrenim gören 211 tane 7. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Elde edilen cevaplar düzenlenerek dijital ortama aktarılmıştır. Excel ve SPSS programlarında verilerin madde analizleri yapılmıştır. Madde analizi sonucunda geçerlik ve güvenirliği sağlayamayan dört soru test dışı bırakılmıştır. Başarı testinin son halinin ortalama güçlük indeksi değeri 0.56, madde ayırt edicilik indeksi ise 0.50 bulunmuştur. Başarı testinin güvenirlik analizi KR-20 değeri hesaplanarak 0.84 bulunmuştur. Bu değerler göz önüne alındığında çalışma sonucunda 24 soruluk çoktan seçmeli madde içeren geçerliği ve güvenirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirilmiştir.

References

 • Adeleke, A. A. & Joshua, E.O (2015). Development andvalidation of scientific literacy achievement test to assess senior secondary school students’ literacy acquisition in physics. Journal of Education and Practice, 6(7), 28-43.
 • Akbulut, H. İ. & Çepni, S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir? : İlköğretim 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44.
 • Aksoy, M. (2010). Ortaöğretim kimya dersindeki çözünürlük konusunun kavram haritaları ile öğretilmesinin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr
 • Aksoy, Ş., & Özcan, H. (2020). Altıncı sınıf öğrencilerinin ses ve özellikleri ünitesi ile ilgili başarılarını ölçmeye yönelik bir test geliştirme çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 16(2), 193-214. doi: 10.17244/eku.787792
 • Atılgan, H. (2009). Test geliştirme. H. Atılgan (Ed.). Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde (ss. 315-348). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Atılgan, H. (Ed.) (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Avcı, F. (2020). Yenilenmiş bloom taksonomisine göre madde ve ısı başarı testi: geçerlik güvenirlik çalışması. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (21), 263-292.
 • Aydın, A. & Kömürkaraoğlu, S. (2016). Işık ve Ses ünitesinin öğretiminde Jigsaw tekniğinin bilgilerin kalıcılık düzeylerine etkisinin incelenmesi ve bu teknik hakkında öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 24(1), 335-352.
 • Aytekin, A. (2018). Ortaokul 5. sınıf fen bilimleri dersi ışığın ve sesin yayılması ünitesine yönelik geliştirilen materyal ve deney etkinliklerinin öğrenci akademik başarısı ve motivasyonuna etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli).
 • Ayvacı, H. Ş. & Durmuş, A. (2016). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Isı ve sıcaklık başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 87-102.
 • Bakırcı, H., Çepni, S., & Yıldız, M. (2015). Ortak bilgi yapılandırma modelinin altıncı sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi: Işık ve Ses ünitesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 182-204.
 • Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme. Ankara: ÖSYM.
 • Bayrakçeken, S. (2012). Test geliştirme. E. Karip (Ed.), Ölçme ve değerlendirme (5. Baskı) içinde (ss. 294-324). Ankara: Pegem.
 • Bichi, A. A. (2015). Item analysis using a derived science achievement test data. International Journal of Science and Research, 4(5), 1655-1662.
 • Bolat, A. & Karamustafaoğlu, S. (2019). “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesi başarı testi geliştirme: geçerlik ve güvenirlik.Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (2) , 131-159.
 • Büyükkara, S. (2011). İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi ses ünitesinin bilgisayar simülasyonları ve animasyonları ile öğretiminin öğrenci başarısı ve tutumu üzerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya).
 • Büyüköztürk, Ş. (2012), Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Crocker, L. & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. Orlondo: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çalık, M. & Ayas, A. (2003). Çözeltilerde kavram başarı testi hazırlama ve uygulama. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,14(14), 1-17. Retrievedfrom https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11129/133088
 • Çepni, S., Bayrakçeken, S., Yılmaz, A., Yücel, C., Semerci, Ç., Köse, E., Sezgin, F., Demircioğlu, G. & Gündoğdu, K. (2008). Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dede, H. & Keleş, İ. H. (2020). Saf madde, karışımlar ve karışımların ayrılması konularında yaşam temelli başarı testinin geliştirilmesi.Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40 (3) , 797-825. DOI: 10.17152/gefad.659887
 • Demir, N., Kızılay, E. & Bektaş, O. (2016). 7. Sınıf çözeltiler konusunda başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitim Dergisi, 10(1), 209-237.
 • Divarcı, Ö. F. & Kaya, H. (2019). 8. Sınıf “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesine yönelik geçerliliği ve güvenirliği sağlanmış bir akademik başarı testi geliştirme çalışması. Eğitim, Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5(2), 214-238.
 • Fidan, E. (2013). İlkokul öğrencileri için matematik dersi sayılar öğrenme alanında başarı testi geliştirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara).
 • Gardner, E. (1989)."Five Common Misuses of Tests". ERIC Document Service No: ED315429.
 • Gömleksiz, M. & Erkan, S. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Gönen, S.,Kocakaya, S. & Kocakaya, F. (2011). Dinamik konusunda geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 40-57.
 • Güler, N. (2017). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (10.Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Güneş-Yazar, O. & Nakipoğlu, C. (2019). Development of achievement test aboutunit of "Nature and Chemistry" for 9th grades: A validity and reliability study. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education 13(1), 76-104.
 • Güngörmez, H.G. & Akgün, A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki kuvvet ve enerji ünitesine yönelik akademik başarı testi geliştirme çalışması. Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 85-99.
 • Haladyna, T. M. (1997). Writing test items to evaluate higher order thinking. Allynand Bacon: Needham Heights, MA.
 • Hasançebi, B., Terzi, Y. & Küçük, Z. (2020). Madde güçlük indeksi ve madde ayırt edicilik indeksine dayalı çeldirici analizi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi,10 (1) , 224-240. DOI: 10.17714/gumusfenbil.615465
 • Kara, F. & Celikler, D. (2015). Development of achievement test: validity and reliability study for achievement test on matter changing. Journal of EducationandPractice,6 (24), 21-26.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kargın, P. D. & Gül, Ş. (2021). Altıncı sınıf “Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı” ünitesine yönelik bir başarı testi geliştirilmesi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 1-26.
 • Karip, E. (Ed.) (2012). Ölçme ve değerlendirme. (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Keçeci, G., Yıldırım, P. & Kırbağ Zengin, F. (2019). Sistemler akademik başarı testi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD), 3(1), 96-114.
 • Kehoe, J. (1995). Basic item analysis for multiple-choicetests. Practical Assessment, Research& Evaluation, 4(10), 1-3.
 • Kimberlin, C. L. & Winterstein, A.G. (2008). Validity and reliability of measurement instruments used in research. American Journal of Health-System Pharmacy, 65 (23), 2276–2284.
 • Küçükahmet, L. (2002). Öğretimde planlama ve değerlendirme (13. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Levine, M. (1976). The academic achievement test: Its historical context and social functions. American Psychologist, 31(3), 228–238.
 • Linn, R. & Gronlund, N. E. (1995)."Measurement and assesment in teaching" (7th ed) Prentice-Hall. ss.3-236.
 • MEB. (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı ( İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar), Ankara.
 • Nacaroğlu, O., Bektaş, O., & Kızkapan, O. (2020). Madde döngüleri ve çevre sorunları konusunda başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(1), 36-51.
 • Özkan, E.,& Eryılmaz Muştu, Ö., (2018). 8. sınıf basit makineler ünitesine yönelik başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 737-754.
 • Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage.
 • Rudner, L. M. (1994) "Questions To Ask When Evaluating Tests". ERIC Document Service No ED385607
 • Saraç, H. (2018). Fen bilimleri dersi ‘maddenin değişimi’ ünitesi ile ilgili başarı testi geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 416-445. DOI: 10.17240/aibuefd.2018.-388815
 • Sevim, S. , Uysal, İ. & Demirci, E. (2021). Fen bilimleri dersi 5. sınıf “Işığın Yayılması” Ünitesine yönelik başarı testi geliştirme çalışması. Caucasian Journal of Science, 8(2) , 224-246. DOI: 10.48138/cjo.644364
 • Sözen, M. & Bolat, M. (2014).11–18 yaş öğrencilerin ses hızı ile ilgili sahip oldukları kavram yanılgılarının belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 505-523.
 • Suruchi & Rana, S. R. (2014). Test Item Analysis and Relationship Between Difficulty Level and Discrimination Index of Test Items in an Achievement Test in Biology. Paripex - IndianJournal of Research, 3(6), 56-58.
 • Susongko, P. (2016). Validatıon of scıence achıevement test wıth the rasch model. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 5(2), 268-277.
 • Teker, S. (2015). Fen bilimleri dersinde ‘‘Işığın ve Sesin yayılması’’ ünitesinin buluş yoluyla öğrenmeye göre işlenişinin öğrencilerin akademik başarısı ve tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı).
 • Tekin, H. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (20. Baskı). Ankara: Yargı.
 • Terry, W. S. (2011). Öğrenme ve bellek, temel ilkeler, süreçler, işlemler. Prof. Dr. Banu Cangöz (Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Timur, S., Yalçınkaya Önder, E., Timur B. & Ekici, M. (2020). Development of sciencea chievement test ıncluding the units of “States of Matter and Heat” and “Electricity in Our Life”. International Journal of Progressive Education,16(1), 1-10.
 • Tok, Ş. (2008). Fen bilgisi dersinde yansıtıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarına ve fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisi, İlköğretim Online, 7(3), 557-568.
 • Toprakçı, E. (2012). Rethinking classroom management: A new perspective, a new horizon, e-international journal of educational research, 3(3), 84-110. Retrivied: http://www.e-ijer.com/tr/download/article-file/89768
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi Ankara: Pegem Yayıncılık (3.Baskı)
 • Turan Gürbüz, G., Açıkgül Fırat, E. & Aydın, M. (2020). Science Engagement Scale: Adaptation, Validation and Reliability Study. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 122 – 131.
 • Turgut, M. F. (1995). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları (10. Baskı). Ankara: Yargıcı Matbaası.
 • Turgut, M. F. & Baykul, Y. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Uçar, R. & Aktamış, H. (2019). Astronomi’ye yönelik tutum ölçeği ve 7. sınıf “güneş sistemi ve ötesi” ünitesine yönelik başarı testi geliştirme çalışması. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 57-79.
 • Valladolid, V.C. (2010). An evaluation of the teaching-learning process: a transformative learning set-up. Educational Measurementand Evaluation Review.1, 150-160.
 • Yanar, S., Saylan-Kırmızıgül, A., & Kaya, H. (2019). Development study of an achievement test regarding 6th grade light and sound subject. SDU International Journal of EducationalStudies, 6(2), 53-72. Doi: 10.33710/sduijes.577411
 • Yazıcıoğlu, S. (2017). Oyun temelli etkinliklerin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına ve tutumlarına etkisi: Işık ve ses ünitesi örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi.
 • Yılmaz, A. (2016) İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi hücre bölünmesi ve kalıtım ünitesi etkinliklerinin öğrencilerin bilimin doğasına ilişkin görüşlerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir).
 • Yılmaz, H. (2004). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (7.baskı). Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Ali KURT 0000-0002-2997-658X

Murat AYDIN 0000-0001-6013-0411

Üzeyir BEKERECİ 0000-0002-6492-7521

Publication Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 3

Cite

APA KURT, A., AYDIN, M., & BEKERECİ, Ü. (2023). 6.Sınıf Ses ve Özellikleri Ünitesine Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi / Achievement Test Development Study for 6th Grade Sound and Characteristics Unit: Validity and Reliability Analysis. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(3), 20-33. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1226568

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye