Research Article
BibTex RIS Cite

Comparison of Physics and Chemical Questions in the LGS (High School Entrance Exam) and TIMSS Exams Applied in Türkiye / Türkiye’de Uygulanan LGS ve TIMSS Sınavlarındaki Fizik ve Kimya Sorularının Karşılaştırılması

Year 2022, Volume: 13 Issue: 6, 103 - 120, 30.12.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1187357

Abstract

For individuals and communities to adapt to the changes and advancements in the modern world and to continue the changes in a transparent manner, the education system of countries must be planned in this direction. In this sense, end of the term/year examinations have the utmost importance. For the purpose of centralised assessment and evaluation, eighth-grade pupils in Türkiye and around the globe take a variety of exams. By comparing national and international exams, each nation can get a better grasp of how their education system functions. Of these exams, LGS (high school entrance exam) is the national examination while the TIMSS is an international examination administered in Türkiye. The purpose of this research is to compare the physics and chemistry questions from the Sciences section of the 2019 LGS and TIMSS exams administered to the 8th Grade students. That said, the students’ success in the area of physics and chemistry have been evaluated separately, and the cognitive process steps of the questions asked in both exams were determined. The samples have been collected from 236 students during the 2020-2021 school term in Kars. The data from the samples have been analysed by the SPSS programme. The independent t-test, One-way Analysis of Variance (ANOVA) and the Pearson Correlation tests have been used to analyse the obtained data. The eta-squared (η2) formula was used to measure the effect size. The study discovered a relatively significant and positive correlation between the TIMSS and LGS scales. The steps of the cognitive process have also been examined separately. Overall, the students who participated in this study have been more successful at the TIMSS examination.

References

 • Akgün, Ş. (2001). Fen Bilgisi Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Akıncı, B., Uzun, N., & Kışoğlu, M. (2015). Fen Bilimleri öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları problemler ve fen öğretiminde yaşadıkları zorluklar. İnternational Journal Of Human Sciences, 12(1), 1189-1215. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/3188.
 • Altunel, M. (2020). TIMSS 2019’da Türkiye. Seta Perspektif, 303, 1-6.
 • Arslan, B., & Babadoğan, C. (2005). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerinin akademik başarı düzeyi cinsiyet ve yaş ilişkisi, Eğitim Araştımaları Dergisi, 21, 35-48.
 • Ayvacı, H. Ş., & Yurt, Ö. (2016). Çocuk ve bilim eğitimi. Çocuk ve Medeniyet, 1(1), 15-28. https://dergipark.org.tr/en/pub/cm/issue/57206/807834.
 • Balbağ, Z., Leblecier, K., Karaer, G., Sarıkaya, E., & Erkan, Ö. (2016). Türkiye’ de Fen Eğitimi ve öğretimi sorunları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi/Journal of Research in EducationandTeaching, 5(3), 12-23.
 • Barry, J.L., Horst, S.J., Finney, S.J., Brown, A.R. & Kopp, J.P. (2010). Do examinees have similar test-taking effort? A high-stakes question for low-stakestesting, International Journal of Testing, 10(4), 342-363.
 • Baştürk, S., & Taştepe, M. (2013). Eğitim programı: Tasarım ve sürümler. S. Baştürk (Ed.), Öğretim İlke ve Yöntemleri (sf. 1-56). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Bostan Sarıoğlan, A., Dolu, G., & Sevim, N. (2021). Analysis of science questions in eighth grade central exams according to cognitive fields of TIMSS-2019. e- Kafkas Journal of Educational Research, 8, 514- 533. doi:10.30900/kafkasegt.973021
 • Cole, J.S., & Osterlind, S.J. (2008). Investigating differences between low- and high-stakes test performance on a general education exam. The Journal of General Education, 57(2), 119–130. doı: 10.1353/jge.0.0018
 • Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D., & Turgut, M. F. (1996). Fizik öğretimi. Ankara: Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Deneme Basımı.
 • EARGED. (2010). Seviye Belirleme Sınavlarının Değerlendirilmesi. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • Eğitim Reformu Girişimi (ERG). (2020). https://www.egitimreformugirisimi.org/ (9 Aralık 2021).
 • Güven, M., & Kürüm, D. (2007). Teacher Candidates’ learning styles and critical thinking dispositions, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 21.
 • Hawthorne, K.A., Bol, L.., Pribesh, S., & Suh, Y. (2015). Effects of motivationalprompts on motivation, effort, andperformance on a low-stakesstandardized test. Research and Practice in Assessment, 10, 30–38.
 • İnce Aka, E., Karakaya F., & Yılmaz, M. (2021). Fen Bilgisi eğitimi öğrencilerinin liselere geçiş sınavında sorulan biyoloji sorularına yönelik başarılarının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40 (1), 142-163. doı: 10.7822/omuefd.878021
 • Jones L.R., Wheeler, G., & Centurino, V.A.S. (2016). TIMSS 2015 Science Framework. 29-58.
 • Kahveci, S. (2009). Ortaöğretim kurumlarına geçiş sürecinde uygulanan sınavların ailelere maliyetinin ailelerin toplam eğitim harcamaları içindeki payı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaplan, P. (2019). LGS: Yerleşen Öğrenciler Kaç Soruya Doğru Cevap Verdi. http://www.pervinkaplan.com/detay/2019-lgs-yerlesen-ogrenciler-kac-soruya-dogru-yanit-verdi/8005 (02.01.2022).
 • Kaya, V.H., & Kaya, E. (2018). Fen başarısını artırmak için ödevler ve kurslar gerekli midir? Anadolu Öğretmen Dergisi, 2(1), 48-62.
 • Kayapınar, E. (2006). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı (OKS)’na hazırlanan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kaygı düzeylerinin incelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneği). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Küçüköner, Y. (2011). 2005 Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve öğretmen gözüyle çözüm önerileri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 11-37. https://dergipark.org.tr/tr/pub/erziefd/issue/6008/80100.
 • MEB. (2013). Fen bilimleri izleme ve değerlendirme raporu. (12.04.2019)
 • MEB. (2016). Fen bilimleri izleme ve değerlendirme raporu. (12.04.2019)
 • MEB. (2017). Fen bilimleri izleme ve değerlendirme raporu. (10.06.2019) http://meb.gov.tr/dosyalar/izlemedegerlendirmerapor/2017.
 • MEB. (2019). Fen bilimleri izleme ve değerlendirme raporu. (20.04.2019)
 • Mullis, I.V.S., & Martin, M.O. (Eds.). (2013). TIMSS 2015 Assessment Frame Works. 54 Th IEA General Assembly, October 2013, TIMSS & PIRLS International Study Center Boston College.
 • Mullis, I.V.S., & Martin, M.O. (2016). PIRLS 2016 Assessment Framework. http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/framework.html
 • Öksüzler, O., & Sürekçi, D. (2010). İlköğretimde başarıyı etkileyen faktörler: Bir sıralı lojit yaklaşımı. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 47 (543), 93-103.
 • Özkan, Y.Ö., Güvendir, M.A., & Satıcı, D.K. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sınavının uygulama koşullarına ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(6), 1160-1180.
 • Soysal, S. ( 2019). Evdeki öğrenme kaynakları ve okul öncesi eğitim alanın TIMSS 2015 matematik ve fen bilimleri performansı üzerindeki etkisi. Akademi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 101-113. doı: 10.31805/acjes.630044
 • Suna, H.E., & Özer, M. (2021). Türkiye’de sosyoekonomik düzey ve okullar arası başarı farklarının akademik başarı ile ilişkisi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 12(1), 54–70. doi: 10.21031/epod.860431
 • Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics (6th ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Temizyürek, K. (2003). Fen Öğretimi ve Uygulamaları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • TIMSS. (2019). Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması Tanıtım Kitapçığı.
 • TIMSS. (2020). Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması Tanıtım Kitapçığı.
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları (3.Baskı).
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitbilim-Pedandragoji. Eğitbilim-Pedandragoji içinde (Ed..E.Toprakçı) Ankara: Ütopya Yayınları
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yılmaz, A. (2020). Eşler Arasındaki Uyum ve Çocuğun Algıladığı Anne Baba Tutumu ile Çocukların, Ergenlerin ve Gençlerin Akademik Başarıları ve Benlik Algıları Arasındaki İlişkiler. (Yayınlanmamış doktora tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Türkiye’de Uygulanan LGS ve TIMSS Sınavlarındaki Fizik ve Kimya Sorularının Karşılaştırılması / Comparison of Physics and Chemical Questions in the LGS (High School Entrance Exam) and TIMSS Exams Applied in Türkiye

Year 2022, Volume: 13 Issue: 6, 103 - 120, 30.12.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1187357

Abstract

Bireylerin ve toplumların, günümüz dünyasındaki değişim ve gelişmelere uyum sağlayabilmesi ve değişimleri açık bir şekilde devam ettirebilmesi için ülkelerin eğitim sistemlerinin bu yönde planlanması gerekir. Bu doğrultuda eğitim dönemlerinin sonunda yapılan sınavların da önemi büyüktür. Türkiye ve Dünya’da 8. sınıf öğrencilerine merkezi ölçme-değerlendirme amacıyla birçok sınav uygulanmaktadır. Böylelikle, her ülke ulusal ve uluslararası alanda yapılan sınavları karşılaştırarak kendi eğitim sistemlerinin işleyiş biçimlerini daha net anlamaktadır. Bu sınavlardan, Türkiye’de uygulanan ulusal sınav LGS’dir. Uluslararası sınavlardan birisi ise yine Türkiye’de uygulanan TIMSS sınavıdır. Yapılan bu araştırmayla da 8. sınıf öğrencilerine 2019 yılında uygulanan LGS ve TIMSS sınavlarının fen bilimleri alanlarında yer alan fizik ve kimya sorularının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda fizik ve kimya alanları için öğrenci başarıları farklı değişkenler bakımından değerlendirilmiş ayrıca bu iki sınavda sorulan soruların yer aldıkları bilişsel süreç basamakları belirlenmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kars’da, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 8. sınıfta öğrenim gören 236 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem grubundan elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen verilere bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Pearson Korelasyon analizi yapılmıştır. Etki büyüklüğünü hesaplamak amacıyla da eta-kare (η2) formülünden faydalanılmıştır. Yapılan araştırmada TIMSS ölçeği ile LGS ölçeği arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Soruların yer aldığı bilimsel süreç basamakları da bilme, akıl yürütme ve uygulama basamağı olarak ayrı ayrı incelenmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin TIMSS sınavında daha başarılı olduğu görülmüştür.

References

 • Akgün, Ş. (2001). Fen Bilgisi Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Akıncı, B., Uzun, N., & Kışoğlu, M. (2015). Fen Bilimleri öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları problemler ve fen öğretiminde yaşadıkları zorluklar. İnternational Journal Of Human Sciences, 12(1), 1189-1215. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/3188.
 • Altunel, M. (2020). TIMSS 2019’da Türkiye. Seta Perspektif, 303, 1-6.
 • Arslan, B., & Babadoğan, C. (2005). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerinin akademik başarı düzeyi cinsiyet ve yaş ilişkisi, Eğitim Araştımaları Dergisi, 21, 35-48.
 • Ayvacı, H. Ş., & Yurt, Ö. (2016). Çocuk ve bilim eğitimi. Çocuk ve Medeniyet, 1(1), 15-28. https://dergipark.org.tr/en/pub/cm/issue/57206/807834.
 • Balbağ, Z., Leblecier, K., Karaer, G., Sarıkaya, E., & Erkan, Ö. (2016). Türkiye’ de Fen Eğitimi ve öğretimi sorunları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi/Journal of Research in EducationandTeaching, 5(3), 12-23.
 • Barry, J.L., Horst, S.J., Finney, S.J., Brown, A.R. & Kopp, J.P. (2010). Do examinees have similar test-taking effort? A high-stakes question for low-stakestesting, International Journal of Testing, 10(4), 342-363.
 • Baştürk, S., & Taştepe, M. (2013). Eğitim programı: Tasarım ve sürümler. S. Baştürk (Ed.), Öğretim İlke ve Yöntemleri (sf. 1-56). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Bostan Sarıoğlan, A., Dolu, G., & Sevim, N. (2021). Analysis of science questions in eighth grade central exams according to cognitive fields of TIMSS-2019. e- Kafkas Journal of Educational Research, 8, 514- 533. doi:10.30900/kafkasegt.973021
 • Cole, J.S., & Osterlind, S.J. (2008). Investigating differences between low- and high-stakes test performance on a general education exam. The Journal of General Education, 57(2), 119–130. doı: 10.1353/jge.0.0018
 • Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D., & Turgut, M. F. (1996). Fizik öğretimi. Ankara: Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Deneme Basımı.
 • EARGED. (2010). Seviye Belirleme Sınavlarının Değerlendirilmesi. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • Eğitim Reformu Girişimi (ERG). (2020). https://www.egitimreformugirisimi.org/ (9 Aralık 2021).
 • Güven, M., & Kürüm, D. (2007). Teacher Candidates’ learning styles and critical thinking dispositions, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 21.
 • Hawthorne, K.A., Bol, L.., Pribesh, S., & Suh, Y. (2015). Effects of motivationalprompts on motivation, effort, andperformance on a low-stakesstandardized test. Research and Practice in Assessment, 10, 30–38.
 • İnce Aka, E., Karakaya F., & Yılmaz, M. (2021). Fen Bilgisi eğitimi öğrencilerinin liselere geçiş sınavında sorulan biyoloji sorularına yönelik başarılarının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40 (1), 142-163. doı: 10.7822/omuefd.878021
 • Jones L.R., Wheeler, G., & Centurino, V.A.S. (2016). TIMSS 2015 Science Framework. 29-58.
 • Kahveci, S. (2009). Ortaöğretim kurumlarına geçiş sürecinde uygulanan sınavların ailelere maliyetinin ailelerin toplam eğitim harcamaları içindeki payı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaplan, P. (2019). LGS: Yerleşen Öğrenciler Kaç Soruya Doğru Cevap Verdi. http://www.pervinkaplan.com/detay/2019-lgs-yerlesen-ogrenciler-kac-soruya-dogru-yanit-verdi/8005 (02.01.2022).
 • Kaya, V.H., & Kaya, E. (2018). Fen başarısını artırmak için ödevler ve kurslar gerekli midir? Anadolu Öğretmen Dergisi, 2(1), 48-62.
 • Kayapınar, E. (2006). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı (OKS)’na hazırlanan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kaygı düzeylerinin incelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneği). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Küçüköner, Y. (2011). 2005 Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve öğretmen gözüyle çözüm önerileri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 11-37. https://dergipark.org.tr/tr/pub/erziefd/issue/6008/80100.
 • MEB. (2013). Fen bilimleri izleme ve değerlendirme raporu. (12.04.2019)
 • MEB. (2016). Fen bilimleri izleme ve değerlendirme raporu. (12.04.2019)
 • MEB. (2017). Fen bilimleri izleme ve değerlendirme raporu. (10.06.2019) http://meb.gov.tr/dosyalar/izlemedegerlendirmerapor/2017.
 • MEB. (2019). Fen bilimleri izleme ve değerlendirme raporu. (20.04.2019)
 • Mullis, I.V.S., & Martin, M.O. (Eds.). (2013). TIMSS 2015 Assessment Frame Works. 54 Th IEA General Assembly, October 2013, TIMSS & PIRLS International Study Center Boston College.
 • Mullis, I.V.S., & Martin, M.O. (2016). PIRLS 2016 Assessment Framework. http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/framework.html
 • Öksüzler, O., & Sürekçi, D. (2010). İlköğretimde başarıyı etkileyen faktörler: Bir sıralı lojit yaklaşımı. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 47 (543), 93-103.
 • Özkan, Y.Ö., Güvendir, M.A., & Satıcı, D.K. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sınavının uygulama koşullarına ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(6), 1160-1180.
 • Soysal, S. ( 2019). Evdeki öğrenme kaynakları ve okul öncesi eğitim alanın TIMSS 2015 matematik ve fen bilimleri performansı üzerindeki etkisi. Akademi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 101-113. doı: 10.31805/acjes.630044
 • Suna, H.E., & Özer, M. (2021). Türkiye’de sosyoekonomik düzey ve okullar arası başarı farklarının akademik başarı ile ilişkisi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 12(1), 54–70. doi: 10.21031/epod.860431
 • Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics (6th ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Temizyürek, K. (2003). Fen Öğretimi ve Uygulamaları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • TIMSS. (2019). Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması Tanıtım Kitapçığı.
 • TIMSS. (2020). Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması Tanıtım Kitapçığı.
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları (3.Baskı).
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitbilim-Pedandragoji. Eğitbilim-Pedandragoji içinde (Ed..E.Toprakçı) Ankara: Ütopya Yayınları
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yılmaz, A. (2020). Eşler Arasındaki Uyum ve Çocuğun Algıladığı Anne Baba Tutumu ile Çocukların, Ergenlerin ve Gençlerin Akademik Başarıları ve Benlik Algıları Arasındaki İlişkiler. (Yayınlanmamış doktora tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
There are 40 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Elif Akbaba Kına 0000-0002-3410-6781

Zeynep Yüce 0000-0001-5417-2471

Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 13 Issue: 6

Cite

APA Akbaba Kına, E., & Yüce, Z. (2022). Türkiye’de Uygulanan LGS ve TIMSS Sınavlarındaki Fizik ve Kimya Sorularının Karşılaştırılması / Comparison of Physics and Chemical Questions in the LGS (High School Entrance Exam) and TIMSS Exams Applied in Türkiye. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(6), 103-120. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1187357

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye